A la UPF, hi treballen 2.301 persones, el 100% de les quals estan cobertes per les lleis de la funció pública i pels convenis del personal laboral. Hi ha òrgans de representació del personal laboral i del personal funcionari per al PAS i per al PDI (JPAS, JPDI, Comitè d’Empresa del PAS i Comitè d’Empresa del PDI). A més, les seccions sindicals tenen capacitat negociadora. Són les lleis i els convenis col·lectius els que estableixen el marc de negociació.

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

D’aquestes 2.301 persones, el PDI i el personal investigador en formació representen un 69,84% del total i la resta, un 30,16%, són PAS

 

 

Font: Elaboració de l’ARS a partir de les dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019

En relació amb el PAS, 489 són personal funcionari i 205, personal laboral.

Font: Elaboració de l’ARS a partir de les dades de l’Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

Quant al treball a temps complet o parcial, trobem que un 97,69% del PAS treballa a temps complet. En relació amb el PSR, aquesta tendència és a l’inrevés, atès que d’un total de 182 persones, 123 treballen a temps parcial.

Pel que fa al nivell d’estudis, cal assenyalar que un 45,39% del PAS i un 36,81 del PSR tenen titulació de llicenciatura/enginyeria superior. Es pot consultar tota la informació aquí

Quant a les nacionalitats, un 0,29% del personal té nacionalitat estrangera. En els PSR aquest percentatge s’incrementa fins al 24,73%.

En relació amb el percentatge de PDI estranger, aquest és d’un 25,5%. Dins d’aquest col·lectiu,  les dones representen el 36,2% i els homes, un 63,8%.

Pel que fa a grups i subgrups, d’entre el PAS funcionari el més nombrós és el C1 i entre el personal laboral, el grup 1.

Font: Elaboració de l’ARS a partir de les dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019

En relació amb el PDI, es pot observar que en determinats departaments la presència de dones no arriba al 35%. És el cas del Departament d'Economia i Empresa, on les dones representen el 25,61% del total de professorat; el de Ciències Polítiques i Socials (33,33%) o el de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (34,9%). En sentit contrari, en el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, els homes representen el 29,94%.

Els departaments on no hi ha aquestes diferències significatives són:

  • Ciències Experimentals i de la Salut, amb un percentatge de dones del 48,47%.
  • Humanitats, amb un 48,52%.

Font: Elaboració de l’ARS a partir de les dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019

Quant a categories professionals, hi ha menys dones en la categoria de professor permanent i emèrits, en què representen un 29,5%, i n’hi ha més entre el professorat temporal a temps complet (TC), en què representen el 55,6% del total. Els homes són un 70,4% dins la categoria de professor permanent.

Font: Elaboració de l’ARS a partir de les dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019

Pel que fa a l’edat, s’observa una gran diferència en els extrems entre PDI i PAS. Quant a percentatges, un 24,95% del PDI es concentra en la franja de 30-39 anys. La unió de les franges d'entre 30 i 49 anys representa el 49,47% del PDI. En el cas del PAS, la franja d'edat situada entre 40 i 49 anys representa el 38,62% del total. Si s'amplia de 40 a 59 anys, hi trobem un 73,05% del PAS, una dada que s’ha de considerar a l'hora de valorar els recursos humans futurs de la Universitat.

Font: Elaboració de l’ARS a partir de les dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019


La descripció inclou els continguts de l’adaptació de la GRI: 102-8; 102-41.