Les administracions públiques estan sotmeses a la normativa vigent en matèria de contractes, i la UPF, com la resta d’administracions públiques, està sotmesa a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

En aquest sentit, la Universitat no fa una avaluació social i ambiental específica dels proveïdors; però sí una contractació socialment responsable incorporant, des de l’any 2013, criteris ambientals i socials en els seus contractes.

La contractació a proveïdors inclou clàusules de caràcter social i ambiental com, per exemple:

  • De manera addicional, s’utilitzen en procediments oberts criteris de desempat que donen preferència en l’adjudicació a aquelles empreses que ocupin persones en risc d’exclusió, que tinguin més persones amb discapacitats  i que tinguin un pla d’igualtat entre homes i dones.
  • L’empresa adjudicatària està obligada a aplicar en l’execució del contracte mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
  • Informar la Universitat Pompeu Fabra d’aquelles condicions de treball que el personal de l’empresa adjudicatària pugui percebre com a inadequades per a la seguretat i la salut de les persones en l’exercici de les seves funcions. També ha d’informar de les mesures que consideri idònies per corregir-les, les quals executarà en cada cas de necessitat d’actuació urgent.
  • L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2% de treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes.
  • L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar dels treballadors adscrits a l’execució d’aquest contracte.
  • Condicions especials d’execució amb caràcter d’obligació essencial per al servei de cafeteria - menjador.
  • Durant la prestació del servei, s’ha de vetllar i de garantir en tot moment per la seguretat dels usuaris dels campus, i desenvolupar els treballs de manteniment amb el mínim d’impacte possible per a aquests i per al medi ambient, tant pel que fa als sorolls, les emissions, la generació i gestió de residus, l’ús de materials reciclables o de materials ecològics, l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua i l’energia, el cost ambiental del cicle de vida, etc.
  • Els espais de cafeteria tenen el certificat de qualificació AMED. El concessionari l’haurà de renovar i de mantenir durant tota la vigència del contracte. El no manteniment o la no renovació d’aquesta certificació durant el termini de vigència serà motiu suficient per no prorrogar-lo.
  • En relació amb els consumibles informàtics, la UPF ha de sol·licitar a l’adjudicatari els certificats corresponents del correcte reciclatge d’aquests materials en els corresponents abocadors legalitzats.
  • Quant als ordinadors de sobretaula, han de complir unes característiques d’eficiència energètica i de no incorporació de substàncies prohibides. 

Tots els contractes són públicats al Perfil del contractant.

Font: Servei d’Infraestructures i Patrimoni (SIP). Pàgina web d’UPF Sostenible


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: Agrup. 414/308-1 i 414/308-2.