Principals magnituds

Concepte

Dades

Nombre de personal docent i investigador (PDI) i personal investigador en formació

 688 ♀;  919 ♂; Total:1607

Nombre de personal d’administració i serveis (PAS)

 464 ♀;  230 ♂; Total: 694

Nombre de personal de suport a la recerca (PSR)

91 ♀;  91 ♂; Total: 182

Nombre d’estudiants de grau

 6317 ♀;  4126 ♂; Total: 10443

Nombre d’estudiants de màster universitari

 714 ♀;  444 ♂; Total: 1158

Nombre d’estudiants de màster

 675 ♀;  611 ♂; Total: 1286

Nombre d’estudiants graduats. Curs 2017-2018

 1.206 ♀;  703 ♂; Total: 1.909

Tesis doctorals llegides any 2018

215

Nombre de graus

28  (no inclou els del Grup UPF)

Nombre de màsters universitaris

33 UPF (no inclou els del Grup UPF)

 

Nombre de programes de doctorat

9

Superfície construïda en m2

147.309 m2

Nombre de campus

3

Nombre de centres adscrits

7

Pressupost d’ingressos 2018

140.185.101,24 euros

Pressupost de despeses 2018

140.185.101,24 euros

Finançament global en recerca i transferència

 

40,6 milions d'euros exclusivament UPF (no incloses les dades del Grup UPF)

No es disposa de dades pel que fa al percentatge de fons públics amb què es finança la Universitat sobre el total del seu pressupost.

Font: Dades de la Memòria de la UPF curs 2018-2019, i de La UPF en xifres

Canvis significatius 

Quant als canvis significatius que s’han produït en aquest curs, cal indicar:

 • Pel que fa a instal·lacions, s’ha iniciat el projecte de reforma de l’àrea Tallers del campus del Poblenou, que està relacionat amb el nou model educatiu EDvolució.
 • Signatura amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya d’un acord per desplegar la iniciativa La Ciutadella del Coneixement, un projecte amb què es vol convertir l’àrea de la Ciutadella en un node de coneixement científic capdavanter a Europa.
 • En relació amb l’estructura financera, la publicació del Reial Decret 103/2019, d’1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació ha provocat un increment de despeses sense que hagi comportat un increment en el finançament.
 • Organitzativament, ha finalitzat el procés d’implantació de les UGA.
 • Finalment, quant a l’estructura laboral:
  • En relació amb el personal d’administració i serveis, després d’una llarga etapa de restricció i de contenció de la plantilla, s’han iniciat mesures per estabilitzar-la i consolidar-la, i s’ha modificat la normativa vigent referent a condicions laborals del PAS.
  • En relació amb el personal docent i investigador, s’han resolt els concursos per accedir a la plaça de catedràtic i s’ha establert una previsió de contractació per al període 2019-2023.

Font: Dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019 (web de la UPF)

Acreditacions

Les titulacions acreditades l'any 2018, per tipologia d'estudis, són les següents:

 • Grau: no s’ha fet cap nova acreditació de grau
 • Màster: 1 nova acreditació
 • Doctorat: 9 acreditacions

Aquest fet comporta que totes les titulacions de la UPF estan acreditades o acreditades en progrés d’excel·lència.

Font: Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)

En relació amb l’existència de certificat, segell o nominació de qualitat, a continuació es presenta una taula resum. La informació més desenvolupada es pot consultar aquí.

Font: Elaboració de l’ARS a partir de les dades de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)


La descripció inclou els continguts de l’adaptació de la GRI: 102-7; 102-8; 102-10; 102 Contingut nou 2.