El Pla Estratègic recull la necessitat de promocionar i de garantir col·lectivament les múltiples dimensions de la consciència ètica, ja sigui en l’àmbit de la docència, la recerca o la cultura organitzativa, i concretament assenyala com a valor la consolidació de la UPF com una comunitat ètica diferenciada en el context de les institucions d’ensenyament superior.

Font: Web de la Universitat

Els valors, els principis, els estàndards i els codis de conducta de la UPF es troben recollits als documents següents:

  • Els Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre, i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010), i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm. 6929 de 6 d'agost del 2015).
  • El Codi Ètic, aprovat per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, i sota revisió actualment.
  • La Política de Sostenibilitat Ètica de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014.

El Pla Estratègic 2016-2025, que recull la  missió, la visió i els valors de la UPF. Aquest pla va ser elaborat a partir d’un ampli procés participatiu que ha desplegat múltiples mecanismes de participació durant un període de més de deu mesos. 

Cap a un nou Codi Ètic
Durant el curs 2018-2019, la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra (CRAC-UPF) —creada pel Consell de Govern el desembre del 2017 i que compta amb la participació de representants de tots els col·lectius de la UPF— ha redactat un nou esborrany de Codi Ètic. Aquesta nova proposta manté tots els principis i l'esperit general del que és vigent actualment, aprovat el 2012, i preveu la possibilitat d’incorporar-hi el principi de sostenibilitat. Així mateix, la Comissió també ha establert l’adopció de nous mecanismes que han de servir per fer el seguiment, la revisió i l’actualització del Codi Ètic: d'una banda, la creació d’una nova Comissió d'Integritat de caràcter institucional i, d'altra banda, l’obertura d’una Línia ètica que pugui recollir i avaluar tota mena d’alertes (whistleblowing) relacionades amb l'incompliment dels principis ètics de la UPF. Abans d'aprovar definitivament el nou Codi Ètic, es durà a terme un procés de participació obert a tota la comunitat universitària.  

Finalment, els espais de consulta per orientar els diferents grups d’interès en temes de conducta ètica i legal i els mecanismes per informar-ne i fer front a aquestes conductes són:

Font: Secretaria General (SG)

Repte de futur: Impulsar i sistematitzar els mecanismes de compliment de normes i compromisos institucionals orientats a la prevenció per sobre de la correcció.


La descripció inclou els continguts de l’adaptació de la GRI: 102-16; 102-17.