El Pla de Prevenció de Riscos Laborals (v3 de desembre del 2018) assenyala com a finalitat “definir l’estructura bàsica del sistema de prevenció de riscos laborals i dels processos establerts per a la seva implantació, desenvolupament, revisió i modificació”.

Com a òrgans d’àmbit general estableix:

  • El Consell de Govern
  • El rector o rectora
  • El Comitè de Seguretat i Salut en el Treball

I com a òrgan d’àmbit específic, l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals.

Es pot trobar més informació a la web d’UPF Saludable.

En relació amb el percentatge de personal que està representat en el Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, el 100% del personal de la UPF ho està. La composició d'aquest comitè és la següent: 6 membres ho són en representació de la UPF (1 membre del PDI funcionari, 4 membres del PAS funcionari i 1 membre del PAS laboral) i 6 en representació del personal (3 membres del PDI laboral, 1 membres del PDI funcionari, 1 membre del PAS laboral i 1 membre del PAS funcionari). En total, 7 ♀ i 5 ♂.

Quant als comportaments i als hàbits saludables del personal i dels estudiants de la Universitat, l’explicació sobre les diferents actuacions que es fan a la UPF per promocionar la salut es pot consultar a la web d’Actius saludables, on s’indiquen les principals actuacions dutes a terme. En relació amb els problemes de salut, es pot consultar la informació de la web d’Indicadors de salut

Pel que fa als estudiants, es disposa d’un Servei d’Assessorament Psicològic per a estudiants de grau i de postgrau de la UPF que necessiten orientació psicològica i/o psicopedagògica. A més, la Universitat està participant en un estudi, UniverSal, que pretén identificar els factors associats al benestar psicològic i la salut mental en els joves que inicien els seus estudis universitaris.

En relació amb el PAS, el PDI i el PSR, PrevenControl, SA fa els exàmens de salut, a partir d’un calendari establert per la Universitat. N’hi ha d’inicials, de seguiment i d'extraordinaris, atès que, per qüestions pressupostàries, la Universitat pot fer un màxim de 600 reconeixements anuals.

Font:  Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO) i Memòria de la UPF, curs 2018-2019  

Web de la Setmana saludable 2019

Repte de futur:  Aplicar el Pla de Promoció d’Hàbits de Vida Saludables UPF Saludable 2018-2020 


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: 403/416-1; 403/4161 Contingut nou 1; 403/4161 Contingut nou 2.