La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública; una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis que presta els seus serveis ens diferents àmbits:

  • Docència: amb la definició d’un nou model educatiu transformador EDvolució amb el qual es vol respondre als actuals reptes del coneixement i de l’aprenentatge i adequar-se a les necessitats de les empreses, la societat i els ciutadans del futur. un model en que l’alumnat és al centre de la creació de coneixement. 
  • Recerca i innovació: transversal a tota la UPF i inspirada en els principis de la recerca i la innovació responsables (RRI).
  • Transferència de coneixement al teixit productiu, enfortint  la valorització, la transferència i la divulgació de la comunicació científica al conjunt de la societat
  • Transformadora social.

Es tracta d’una universitat jove, creada l’any 1990 per la Generalitat de Catalunya, urbana, amb seu central a la ciutat de Barcelona i amb tres àmbits de coneixement que es corresponen a tres campus de la Universitat:

  • Les ciències socials i les humanitats, al campus de la Ciutadella.
  • Les ciències de la salut i de la vida, al campus del Mar.
  • Les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació, al campus del Poblenou. 

L’edifici Mercè acull el Rectorat, el Consell Social i d’altres serveis centrals de la Universitat.

En relació amb l’accés i l’admissió, i com a part del sistema universitari públic català, la UPF té regulat l'accés dels estudiants als estudis superiors, d'acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya i per la mateixa universitat.

Quant a la tipologia de l’alumnat, el major nombre d’estudiants de grau provenen de la comarca del Barcelonès, de la resta de Catalunya i de l’estat espanyol (5.965 ♀ i 3.936 ♂ ).  El 5,6% ♀ i  el 4,6 ♂  són estrangers. 

En relació amb els estudiants de màster, la proporció és de 692 locals (432 ♀ i 260 ♂ ) i 466 estrangers. Els estrangers representen el 40,2% de l'alumnat (39,5% ♀ i  41,4 ♂), i en doctorat, 659 locals (351 ♀ i 308 ♂) i 627 estrangers que representen un 48,8% (48% ♀ i  49,6 ♂).

Font: web de la UPF i UPF xifres

Per a més informació, consultar l’apartat d’internacionalització dins del contingut La UPF, oberta al món local i global.


La descripció inclou els continguts de l’adaptació de la GRI: 102-2; 102-3; 102-4; 102-5; 102-6; 102 Contingut nou 4.