Facultats i departaments

La universitat té 8 facultats i 8 departaments:

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

Departament de Ciències Polítiques i Socials

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Facultat de Comunicació Departament de Comunicació
Facultat de Dret Departament de Dret
Facultat d'Economia i Empresa Departament d'Economia i Empresa
Facultat d'Humanitats Departament d'Humanitats
Facultat de Traducció i Interpretació Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Escola d'Enginyeria Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Centres adscrits

La informació sobre els centres adscrits es pot consultar aquí.

Instituts de recerca

La Universitat en té 13 instituts de recerca:

Instituts interuniversitaris

Centres de recerca adscrits com a instituts universitaris de recerca

   

Centres de recerca adscrits com a instituts universitaris de recerca

Instituts mixtos de recerca 

Centres de recerca vinculats

      

Centres de recerca interuniversitaris

Font: Elaboració de l’ARS a partir de les dades de la web de la UPF

Es pot consultar més informació sobre recerca a la UPF a l’apartat “Compromís amb la recerca, la innovació i la transferència responsables” d'aquesta memòria o a la pàgina web sobre recerca de la Universitat.

Equipaments

La Universitat té quatre seus bibliotecàries, dues al campus de la Ciutadella (Jaume I i annexos i Dipòsit de les Aigües), una al campus del Poblenou i una altra al Campus Universitari Mar.

La UPF no disposa d’equipament esportiu propi, però té convenis signats amb diferents entitats esportives que ofereixen una àmplia oferta de descomptes.

En relació amb les residències, els estudiants de la UPF tenen accés preferent a un total de 2.152 places d’allotjament en residències ben comunicades amb els campus de la Universitat i amb preus especials per a la comunitat universitària de la UPF. Pel que fa a la convocatòria de places d'allotjament a les residències RESA Ciutadella i RESA Mar, s'han modificat els criteris de puntuació per a la convocatòria 2018-2019, en què s'han prioritzat els criteris socioeconòmics per sobre dels acadèmics.

Font: Web de la UPF

Infraestructura i patrimoni

No hi ha hagut cap ingrés ni despeses per vendes o compres patrimonials durant l’any 2018. Quant al detall de la despesa en manteniment i en modernització de la infraestructura, en dades de l’any 2017, hi havia un pressupost de 5.804.794,33 euros i una liquidació de 5.668.692,87 euros, i no s’ha produït cap operació destacada.

Quant a la modernització i al manteniment de les infraestructures, la inversió material ha estat la següent:

Inversió infraestructura

Capítol Import
Edificis i altres construccions 539.787,02
Maquinària i instal·lacions 215.047,04
Elements de transport 8.750,00
Mobiliari i equipaments   571.179,89
Equipaments per a procés de dades 509.857,21
Fons de Biblioteca 218.773,96
Total 2.063.395,12

Font: Servei d’Infraestructures i Patrimoni (SIP)


La descripció inclou els continguts de l’adaptació de la GRI: 102 Contingut nou 1.