«Una universitat de recerca amb vocació de transformació social.»

reactable

La UPF es pot considerar una universitat intensiva en recerca. La seva comunitat acadèmica està orientada, en el seu conjunt, a produir recerca d’excel·lència, competitiva i reconeguda a nivell internacional, i a assolir una reputació de seriositat i de rellevància científica. Gràcies a això, té una capacitat palesa –que destaca molt, a més, amb relació a la del nostre entorn més immediat– per captar finançament competitiu per a projectes. Tot i que la UPF és una universitat capdavantera al país i que té una alta productivitat científica en termes relatius, el seu lideratge i la seva visibilitat internacionals són limitats, a causa, probablement, de factors com el pes reduït de la seva producció científica en termes absoluts o una col·laboració encara limitada amb el món de la indústria i els serveis.

La Universitat ha estat exitosa en l’atracció de talent internacional –gràcies a programes com ICREA– i en l’obtenció de fons en programes competitius de recerca de la Unió Europea.

Tot i això, l’atracció de talent xoca amb la rigidesa normativa i amb les dificultats de finançament. Per tant, per poder continuar avançant en l’atracció de bons investigadors internacionals és fonamental implementar una política proactiva. D’altra banda, el conjunt d’institucions de recerca que formen part del Grup UPF, que mantenen una relació molt estreta amb la Universitat, constitueixen un actiu de primer ordre que n’amplia el perímetre, en reforça el nivell d’excel·lència i d’internacionalització i fomenta sinergies, cosa que ens permet plantejar-nos estratègies i polítiques de creixement més ambicioses.

El repte d’integrar millor l’àmbit docent i el de la recerca demana un nou model educatiu, que acosti més els estudiants a la recerca, a la innovació i a la transferència, tal com es proposa en l’àmbit estratègic de la docència. Més enllà d’aquest repte, cal també impulsar la innovació i la transferència per connectar la recerca que es duu a terme a la Universitat amb el món de l’empresa i, més àmpliament, amb el teixit productiu i de serveis.

 

«Una cultura de la recerca sensible a la transferència dels resultats i al seu impacte social, inspirada en els principis de la investigació i la innovació responsables.»

Estratègies de recerca

Fer de la recerca un dels trets definitoris de la UPF:

Implementant una política proactiva de captació i de retenció de talent a nivell internacional que disposi d’instruments més flexibles i adequats de contractació i amb criteris ben definits homologables internacionalment. Aquesta política s’ha d’inspirar en les millors pràctiques relatives a la carrera acadèmica i a la promoció, i ha d’oferir als investigadors tant llibertat i confiança com perspectives a llarg termini.

Afavorint que la comunitat d’investigadors estigui compromesa amb la transferència i amb l’emprenedoria social. Estimular una cultura de la recerca que sigui sensible a la transferència dels resultats obtinguts i que contribueixi a afavorir el lideratge orientat a la innovació i les col·laboracions estratègiques amb altres institucions, empreses i agents socials, vetllant alhora pel seu impacte social.

Adaptant les estructures de suport a la recerca perquè siguin compatibles amb els nous reptes tecnològics i prou flexibles per donar als investigadors i als grups de recerca tota l’autonomia, el suport a l’obtenció i la gestió eficaç de recursos externs, la millora de la capacitat investigadora i el desenvolupament de les infraestructures necessàries.

Cercant i captant recursos econòmics externs per reforçar la investigació, potenciant alhora una cultura transversal de la recerca que permeti a la Universitat ser proactiva en la captació de fons per poder competir amb les millors universitats del món.

Reforçant les relacions de la UPF amb les institucions i els centres de recerca participats (Grup UPF) per integrar-los a la Universitat d’una manera ordenada i definida que afavoreixi la col·laboració i la creació de sinergies.

Impulsant iniciatives que reforcin la recerca transversal per ampliar-ne el ventall disciplinari i explotar les oportunitats d’intersecció entre diferents àmbits de recerca, amb mesures com ara la promoció dels projectes i estructures de recerca interdisciplinaris.

Definir un model de recerca i innovació transversal a tota la UPF:

Que tingui una orientació plenament internacional en tots els àmbits de recerca de la Universitat que permeti desenvolupar les col·laboracions internacionals dels grups i de les xarxes de recerca i els partenariats institucionals i que afavoreixi tant les iniciatives de recerca i de transferència conjuntes com la participació i el lideratge en els debats científics més actuals.

Que sigui capaç d’establir interrelacions entre la docència, la recerca i la transferència, amb iniciatives innovadores, com ara acostar l’activitat dels grups de recerca a les aules o estimular la creativitat científica dels estudiants des dels primers cursos.

Que vetlli perquè els resultats de la recerca i la innovació es projectin a la societat i siguin visibles arreu buscant les millors maneres de transmetre el coneixement científic i d’implicar-hi la societat, per exemple mitjançant la difusió d’experiències d’èxit dels grups de recerca, estratègies proactives de comunicació, les pràctiques professionals en equips de recerca i altres mesures dinamitzadores.

Que es basi en processos d’avaluació externa de la recerca i la transferència que s’adeqüin a la diversitat i l’heterogeneïtat dels camps científics de la UPF. Cal incorporar mètriques i criteris d’avaluació que permetin determinar la importància de la transferència, i cal, també, assegurar-se que tant els resultats de les avaluacions com les eventuals recomanacions dels comitès externs seran tinguts en compte pels òrgans de govern, s’implementaran i se’n farà el seguiment corresponent.

Que esdevingui un element dinamitzador dels programes de doctorat i de postdoctorat amb la finalitat que constitueixin un element essencial de la recerca, siguin un pol d’atracció internacional i incorporin continguts transversals de formació i de creixement professional; amb l’objectiu, en definitiva, que els doctors per la UPF siguin valorats i cobejats per universitats i institucions d’arreu del món.

Que estigui inspirat en els principis de la recerca i la innovació responsables (Responsible Research and Innovation, RRI), dins el marc de les polítiques de responsabilitat social de la UPF. Això inclou, entre altres aspectes, el compromís amb la dimensió de gènere, la responsabilitat ètica, l’accés obert, l’educació científica i la implicació de la ciutadania.

Laboratori

Algunes mesures d’èxit

  • Assolir, al llarg del període 2016-2020, uns ingressos mitjans de 4 M€ anuals derivats d’activitats de transferència de la Universitat, és a dir, de contractes amb empreses i institucions (en el període 2012-2014 aquesta xifra va ser de 3,5 M€).
  • Assolir, al llarg del període 2016-2020, uns ingressos mitjans de 37 M€ anuals derivats del finançament obtingut en projectes competitius (en el període 2012-2014 aquesta xifra va ser de 33,5 M€).
  • Doblar, en els propers cinc anys, el nombre de spin-offs de la Universitat, fins a un nombre de 6 (el 2015 n'hi havia 3).
  • Obtenir, durant els pròxims cinc anys (2016-2020), 20 nous projectes de l’ERC (en el període 2011-2015 se n’han obtingut 18).
  • Instituir un procediment que asseguri el compromís ètic en els projectes que tractin amb éssers humans i aconseguir que, l’any 2020, un 80% dels projectes estiguin avalats institucionalment des de la perspectiva del compromís ètic.
  • Aconseguir, per al 2025, que en tots els àmbits de coneixement de la Universitat almenys el 50% del total de professors permanents i en via de promoció liderin un projecte de recerca amb finançament extern, obtingut en convocatòries competitives (35% l’any 2015).
  • Incorporar a la Universitat, abans del 2025, 40 nous professors i investigadors amb plena capacitat de lideratge científic.
  • Aconseguir, per al 2025, que el 20% de les publicacions d’investigadors estiguin entre el 10% de les publicacions més citades de la seva disciplina (15,8% en el període 2007-2013).
  • Aconseguir, per al 2025, un increment del 25% en el nombre de PDI que publiquen llibres o capítols de llibres en editorials de referència internacional.