L’enfocament de la gestió que s’indica dins de cada estàndard (ambiental, econòmic, social, de docència i de recerca), relacionat amb els diferents continguts materials, aporta informació sobre com la UPF gestiona els seus impactes, tan reals com potencials.

El Pla estratègic 2016-2025 de la UPF recull:

 • Tres eixos transversals en què s’indica que la UPF vol esdevenir:
  • una universitat preeminent a Europa, amb projecció global; 
  • una universitat socialment responsable i sostenible;
  • una universitat que treballa  en xarxa.
 • i cinc àmbits estratègics:
  • Comunitat
  • Docència
  • Entorn i projecció
  • Finançament i governança
  • Recerca

El Pla Estratègic té una concreció en els Projectes del Consell de Direcció per al mandat 2017-2020 i en el Pla d’Actuacions 2018-2020.

Cada  vicerectorat i el Consell de Govern avaluen l’enfocament de la gestió en el seu conjunt. El retorn del grau d'execució i els resultats del Pla d’Actuacions es fa a tota la comunitat universitària.

El Pla segueix l’estructura del Pla Estratègic de la UPF i s’organitza en els eixos estratègics de Docència, Recerca, Entorn i Projecció, Comunitat i Finançament i Governança. És un document de tipus operatiu que, a partir de 31 projectes i 75 actuacions, concreta els “Projectes del Consell de Direcció per al mandat 2017-2020”, presentats al Claustre del 20 de novembre del 2017, i que desplega el conjunt dels objectius del Pla Estratègic UPF 2016-2025.

Per ajudar a fer aquesta avaluació, la Universitat utilitza una aplicació informàtica, la finalitat de la qual és mesurar el grau d’avançament dels projectes inclosos al Pla d’Actuacions.

Segueix l’estructura exacta del Pla d’Actuacions i cada eix conté uns projectes que tenen associats uns indicadors. Per a cada indicador es recull informació sobre un objectiu, amb indicació de si està o no assolit i en quin grau, les dates previstes i les reals i, entre d’altra informació, també el pressupost associat.

A més, el rector presenta cada any al Claustre el seu informe, que també és una avaluació del compliment de les actuacions de l’equip de govern.

Font: Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: 103-1; 103-2; 103-3.