Preavís de canvis en les condicions laborals

Aquests preavisos es fan mitjançant comunicacions als representants dels treballadors: els canvis que es portin a la Comissió Econòmica del Consell Social pel que fa a la relació de llocs de treball (RLT) es comuniquen als representants dels treballadors del PAS (funcionaris i laborals), prèviament a la sessió d’aquesta comissió. Alhora, a les reunions periòdiques que se celebren bimensualment entre la Gerència i la JPAS i la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS es comuniquen aquelles situacions que puguin afectar les condicions laborals del PAS. Cal destacar que el 6è. conveni col·lectiu del personal d’administració i serveis laboral de les universitats públiques catalanes incorpora un punt específic en relació amb els canvis de les condicions  de treball (art. 13). Alhora, a l’Estatut dels Treballadors també hi ha indicacions en relació amb les condicions de treball (art. 41, específicament, i articles 3, 12, 17, 39, 44, 48, 50, 59, 82 i 85 complementàriament).

Temporalitat del personal

En relació amb la temporalitat del personal, en nombres absoluts la major temporalitat es dóna en el grup de funcionariat C1 i en dones, i en cas del personal laboral, en les dones del grup 1.

Temporalitat

Dones

%

Homes

%

PAS

186

40%

91

40%

PSR

91

100%

91

100%

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades de l’Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

En relació al PDI 49 estan en vies d’estabilització:

  • 3 des del 2014
  • 7 des del 2015
  • 3 des del 2016
  • 26 des del 2017
  • 10 des del 2018

La resta de figures són temporals

Temporalitat

Dones

%

Homes

%

Total

PDI permanent

92

30%

217

70%

309

PDI temporal (inclou els associats)

242

41%

336

59%

578

Investigadors i investigadors en formació

308

46%

359

54%

667

 

Funcionaris vs Laborals

 

Dones

%

Homes

%

Total

Funcionaris

55

26%

157

74%

212

Laborals (inclou els associats)

279

41%

396

59%

675

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

Bon clima laboral

La UPF disposa de:

En aquesta normativa es relacionen els òrgans que en són responsables.

Finalment, l’any 2018 es va fer l'enquesta de riscos psicosocials i clima laboral "TU FAS UPF, la teva opinió compta", la qual és una iniciativa que va néixer en el marc del Pla Estratègic 2016-2025, amb l'acord del Consell de Govern.

La memòria de la UPF del curs 2018-2019 recull un resum dels resultats més destacats. Els resultats mostren aquells aspectes en els quals la Universitat té recorregut de millora com serien, entre d’altres, la gestió i l’organització, la confiança i la coherència, la coordinació entre unitats, o la selecció i l'acolliment.

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

Polítiques de conciliació de la vida personal i professional

Com a administració pública la Universitat compleix amb la legislació sobre conciliació vigent, tant estatal, autonòmica com pròpia:

Pel que fa al PDI, també existeix l’Acord de Consell de Govern de 17 de febrer del 2016, d’adaptació dels permisos de maternitat i paternitat per al personal docent i investigador.

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: 402-1; 402 Contingut nou 2; 402 Contingut nou 3 ; 402 Contingut nou 4.