El Pla Estratègic incorpora com a estratègies de comunitat la formació del personal, tant del PAS com del PDI, amb un enfocament innovador i flexible.

En relació amb el PAS, es planteja consolidar definitivament el sistema de gestió de persones per competències, que gira a l’entorn de tres grans àmbits d’actuació: el disseny dels perfils professionals, la selecció per competències i la formació. I és la Secció de Desenvolupament qui té, entre les seves funcions, elaborar i gestionar el pla de formació

Pel que fa al PDI, cada trimestre, el CLIK organitza cursos, tallers i seminaris sobre eines i recursos per a l’actualització, la millora i la innovació en docència, adreçats al personal docent i investigador de la UPF.

PAS i PSR

Quant a les sessions de formació, el total d’hores ha estat de 20.059: 28,9 de mitjana per al PAS. Pel que fa al PSR, el total d’hores de formació ha estat de 97,5. Per sexe, trobem la distribució següent:

PAS

Mitjana d'hores de formació

Nombre hores

Mitjana d’hores de formació de dones pel total de dones

35,6

16.549 hores de formació de dones/464 dones del PAS

Mitjana d’hores de formació d’homes pel total d’homes

15,26

3.510 hores de formació d'homes/230 homes del PAS 

PSR

Mitjana d'hores de formació

Nombre hores

Mitjana d’hores de formació de dones pel total de dones

0,87

79,5 hores de formació de dones/91 dones PSR

Mitjana d’hores de formació d’homes pel total d’homes

0,19

18 hores de formació d'homes/91 homes PSR

Quant a les categories, la mitjana d’hores de formació, calculada com a total d’hores entre dones i homes del grup/total entre dones i homes del grup, és la següent:

Grup

Dones

Homes

Funcionariat

A1

33,08

19,88

A2

42,64

28,85

C1

38,58

27,6

C2

14,5

6,6

E

8,11

1,86

Personal laboral

1

38,9

14,34

2

30,08

9

3

12,3

8,81

PSR

R1

0

0

R2

0,54

 

R3

1,35

0,25

R4

1,06

0,43

El pressupost de formació, segons la tipologia de formació, ha estat:

  • Formació interna:  112.590,59
  • Formació externa: 36.160,36
  • AFEDAP (Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les AP): 44.210,00
  • Total: 192.960,95 euros

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

Programes per millorar la formació, l’ocupabilitat i la transició

El marc de referència per elaborar el Pla de Formació 2018 del PAS va ser el model de gestió per competències, que es concreta en el Diccionari de competències, personals i tècniques, propi de la UPF, que inclou els nivells competencials que permeten descriure el grau d’exigència associat als diferents llocs de treball i nivells de responsabilitat.

En aquesta línia, es van dissenyar programes de formació articulats en base al diccionari propi i als nivells competencials. Les competències personals es treballen, en aquest pla, per nivells, tal com està definit en cadascun dels perfils dels llocs de treball.

Durant el 2018, va continuar vigent el pla de formació en llengua anglesa així com el pla de seguretat i salut laboral. A més, el pla va incorporar la formació per als àmbits funcionals següents: econòmic, jurídic, gestió documental, promoció, comunicació i informació, responsabilitat social i TIC.

Com a novetat, es van programar cursos dirigits al personal que volgués adquirir competències de nivell superior a les del lloc que ocupa. Aquests cursos es feien en un 50% dins de l’horari laboral.

I es van fer accions formatives per treballar en el desenvolupament professional dels comandaments de primer, segon i tercer nivells.

En la programació del 2018, com a novetat del pla de formació es va incloure formació per a les oposicions de promoció interna del subgrup A2, que ha estat un 100% fora del seu lloc i horari de treball.

A banda del pla de formació, també s’ofereix la possibilitat de dur a terme formació externa, que és aquella organitzada per una entitat externa a la UPF i que no forma part de la programació. Dóna resposta a una necessitat formativa sol·licitada per part d’un cap d’àrea, d’un cap immediat o de la persona interessada, que no es podria resoldre internament.

El Pla de Formació per al PAS està finançat per la Universitat i es fa al 100% dins de l’horari laboral, a excepció d’alguns cursos de llengua anglesa i els cursos dirigits al personal que vulgui adquirir competències de nivell superior a les del lloc que ocupa. En ambdós casos, la formació es fa en un 50% dins de l’horari laboral.

Pel que fa al material per a les diferents accions formatives, el personal que imparteix la formació té la indicació que el material no ha de ser sexista ni ha de reproduir estereotips discriminatoris.

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

Repte de futur: Fomentar la carrera professional del personal d’administració i serveis: mobilitat i promoció.

Avaluació de l’acompliment i del desenvolupament professional

A més de les línies marcades pel Diccionari de competències, personals i tècniques, el Pla de Formació 2018 es va elaborar a partir de la detecció de necessitats trobada per la Secció de Desenvolupament a cadascun dels serveis/unitats, a través dels seus comandaments. La participació en les accions formatives queda registrada a l’expedient personal de cadascú, amb el percentatge de participació. En cas que el curs inclogui avaluació de coneixements, també queda registrat a l’expedient de la persona participant amb el resultat “Apte/No Apte”.

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

PDI

El CLIK organitza diferents accions formatives mitjançant diferents programes

  • Formació Inicial en Docència Universitària
  • Formació contínua
  • Formació en llengües
  • Formació per a doctorands
  • Tallers d’innovació
  • Altres cursos

El nombre total d'hores ofertes al PDI (curs 2018-2019) en les diferents accions ha estat:

 

HORES

Estudiants de doctorat

64,5

PDI contínua

162,5

PDI llengües

236

Total

463

Font: Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

Repte de futur: Aconseguir, per al 2025, que tota la comunitat universitària tingui coneixements suficients de català i d’anglès, i que almenys un 20% tingui també coneixements d’altres llengües.


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: 404-1; Agrup. 404-2 i 412-2; 404-3.