Estudis

Transparència i màrqueting sobre l’oferta acadèmica

Taxes de rendiment i alumnat titulat

Pràctiques professionalitzadores

Idioma

 

Estudis

La Universitat ofereix els estudis següents en els diferents àmbits de coneixement.

 

Grau

Màster

Doctorat

Ciències

1

2

 

Ciències Socials i Jurídiques

14

14

4

Enginyeries

5

6

1

Humanitats

5

7

3

Salut

2

4

1

TOTALS

27

33

9

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades del Servei de Gestió Acadèmica (SGA) i de la web de la Universitat

Cap dels estudis oferts per la UPF ha despertat, per la seva naturalesa, queixes per qüestionaments ètics entre els seus grups d’interès. 

L’evolució de les notes de tall per accedir a la UPF es pot consultar a la Memòria de la UPF, curs 2018-2019.

Grau

  • Nombre d’estudis de grau oferts: 27
  • Alumnat matricular a graus: 10.443. ♀6.317  ♂ 4.126

Si s'analitzen les dades titulació per titulació, s’observa que en determinats àmbits d’estudi predomina un sexe per sobre de l'altre. Aquesta tendència es veu més clarament en la informació recollida a la taula Evolució de l'alumnat matriculat a estudis de grau de nou ingrés a 1r. curs. Malgrat les actuacions que s’han fet, i que es continuen fent, per trencar els estereotips lligats a determinades titulacions, el biaix encara existeix.

Màster

  • Nombre de màsters universitaris oferts: 37
  • Alumnat matriculat a màsters universitaris: 1.158 ♀ 714, ♂ 444

Segons els estudis,  s’observen diferències de gènere; també, si fem una comparativa per curs acadèmic. Així, en el  màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, estan matriculades 139 dones i 42 homes, i les dones representen un 77% de l’alumnat.

En el cas del màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) (àmbit de ciències), la proporció és encara més elevada i les dones hi representen el 85% de l’alumnat.

En el cas del màster de recerca en Economia, Finances i Empresa, ens trobem la situació contrària, ja que la participació de dones és inferior al 20% de l’alumnat.

Doctorat

  • Nombre de estudis de doctorat oferts: 9
  • Alumnat matricular a doctorats: 1.286 ♀ 675, ♂ 611

Alumnat matriculat a programes de doctorat per àmbits

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades del Servei de Gestió Acadèmica (SGA) i de La UPF en xifres

En el cas dels estudis de doctorat, s’hi observa una majoria de dones matriculades en l’àmbit de la salut i les humanitats i d’homes en els de ciències jurídiques i socials i d’enginyeries.

Repte de futur: Elaborar un estudi per tal d’ajustar l’oferta docent a la demanda de matrícula de grau.

Transparència i màrqueting sobre l’oferta acadèmica

La Universitat no té una norma específica que obligui a publicar informació sobre els preus dels estudis, el sistema d’avaluació de cada assignatura, els horaris o el professorat que la impartirà. Però l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari català (AQU Catalunya) requereix que aquesta informació sigui pública per poder acreditar les titulacions.

En aquest sentit, són els plans docents de l’assignatura (PAD) els que indiquen, entre d’altres aspectes, els continguts mínims que ha de tenir cadascuna. Així, les assignatures publicades en els PAD incorporen informació sobre el nombre de crèdits, el professorat, el període i la llengua d’impartició, l’horari, la metodologia o el sistema d’avaluació. Cal destacar que el Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM) estableix el principi de seguretat lingüística, que obliga a especificar la llengua en què s’impartirà cada assignatura abans del moment de matricular-s’hi.

Font: Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)

Taxes de rendiment i alumnat titulat

El Pla Estratègic recull que els estudiants de la UPF, amb una intensa dedicació a l’aprenentatge, aconsegueixen unes taxes de rendiment molt elevades i una bona inserció laboral. Les dades que s’ofereixen fan referència al curs 2017-2018.

Les dades que s’ofereixen fan referència al curs 2017-2018.

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019

Es pot consultar l’evolució de les taxes de rendiment per estudis de grau i de màster. En el cas dels estudis de grau s’observa un lleuger increment de la taxa de rendiment en relació amb el curs anterior. En el cas dels estudis de màster, el curs 2018-2019 s’obté la millor puntuació des del curs 2013-2014; així com l’evolució en el nombre d’alumnat titulat de grau i de màster.


Repte de futur: Simplificar els processos d’acreditació de les titulacions.

Pràctiques professionalitzadores

El Pla Estratègic recull el compromís de la UPF de donar més suport a l’alumnat en la seva inserció laboral mitjançant l’oferta d’un ventall ampli de pràctiques curriculars i extracurriculars.

La presentació de les dades es fa tant per àmbits com per tipologia d’estudis, grau, màster i doctorat.


 

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades de la Fundació UPF

Repte de futur: Aconseguir, abans del 2025, que el 70% dels estudiants acabin els estudis de grau havent fent pràctiques professionals com a part de la seva formació.

Idioma

El curs 2018-2019 es va publicar l’informe Idioma d'impartició de la docència als graus de la UPF, en què s’observa que el curs 2017-2018, el català s’utilitza en pràcticament el 54% de la docència; el castellà, en el 27%, i l’anglès, en el 19%. D’aquestes dades també destaca que el curs 2017-2018 l’ús del català va augmentar un 16%.

Font: Web de Multilingüisme a la UPF

Les dades del curs 2018-2019 mostren que, en estudis de:

  • Grau: és la Facultat de Comunicació la que presenta un percentatge més alt de docència en llengua catalana (63,17%) i la de Ciències Econòmiques i Empresarials on l’ús d’una tercera llengua (3L) és majoritari (61,64%).
  • Màster: el màster universitari en Formació de Professorat és en el qual el percentatge de docència en català és més alt. En el Departament d'Economia el 100% de la docència es fa en una tercera llengua.

Aquestes dades no recullen la informació del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge per la seva particularitat en relació amb les llengües en què s’imparteix la docència.

Font: Web de multilingüisme a la UPF

Les dades pel curs 2018-2019 mostren que en estudis de:

  • Grau: és la Facultat de  Comunicació la que presenta un percentatge més alt de docència en llengua catalana (63,17%) i la de Ciències Econòmiques i Empresarials on l’ús d’una tercera llengua (3L) és majoritari (61,64%)
  • Màster:  En el Màster Universitari en Formació de Professorat és en el què el percentatge de docència en català és més alt. En el Departament d'Economia el 100% de la docència es fa en una tercera llengua

Aquestes dades no recullen la informació del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge per la seva particularitat en relació a les llengües en què s’imparteix la docència.

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades del Servei de Gestió Acadèmica (SGA)


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: Agrup. 417-1 i 417-2; 501 Contingut nou 1, 501 Contingut nou 2.