L’Agenda 2030, aprovada per Nacions Unides el 2015, inclou 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites que s’han d’assolir el 2030.

Els ODS fan referència a les cinc P o àmbits: aliances o partnership, pau, planeta, persones i prosperitat, i cobreixen la dimensió ambiental, econòmica i social de la sostenibilitat. La realització de les equivalències entre l’adaptació dels estàndards de la GRI i els ODS s’ha basat en la documentació següent:

En aquest sentit, s’han identificat relacions entre els ODS i els seus objectius corresponents, i els diferents estàndards, temes i indicadors d’aquesta memòria.

Seguint Kestin et alt. (2017), en Getting started with the SDGs in universities. A guide for universities, higher education institutions and the academic sector, la contribució de les universitats als ODS es pot donar en diferents àmbits:

  • Recerca: recerca sobre ODS, recerca inter- i transdisciplinària, innovacions i solucions, implementació local i nacional, creació de capacitats per a la recerca.
  • Educació: educació per al desenvolupament sostenible, llocs de treball per implementar els ODS, creació de capacitats, mobilitzar i implicar-hi la joventut.
  • Gestió i governança universitària: alineades amb els ODS, per incloure’ls en el retiment de comptes.
  • Lideratge social: compromís públic, acció i diàleg intersectorial, desenvolupament de polítiques i advocacia vers els ODS, mobilització i posicionament del sector vers els ODS, demostrar el compromís del sector universitari.

Així, la taula que es presenta a continuació relaciona, per una banda, l’ODS amb la fita o l’exemple d’acció basada en la documentació de consulta citada anteriorment, i per una altra banda, l’apartat d’aquesta memòria amb l’enllaç i l’acció o informació concreta.

Per a més informació, es pot consultar l’apartat del rànquing Times Higher Education (THE) sobre ODS.

1.3. Posar en pràctica mesures i sistemes apropiats de protecció social per a totes les persones

La docència i la responsabilitat social (RS): beques  salari

Garantir el comerç just i les cadenes ètiques de subministrament

Avaluació social i ambiental dels proveïdors

Fer recerca sobre temes relacionats amb la pobresa

Les activitats de transferència i tecnologia del coneixement: Articles relacionats amb els ODS

Incentivar projectes d’activitats  d’activitats solidàries

La UPF, oberta al món local i global:  UPF Solidària

Fomentar opcions alimentàries sostenibles i saludables.

Compromís amb l’entorn ambiental: acreditació Amed

Conèixer el nombre d’estudiants en professions sanitàries

Alumnat, estudis i docència: àmbit de ciències

Col·laborar amb entitats sanitàries

Infraestructura: Instituts de recerca

Promoure la salut mental i el benestar

Salut i seguretat a la universitat:  Setmana Saludable, projecte UniverSal

3.d. Reforçar la capacitat de reducció de riscos i gestió de riscos per a la salut nacional i mundial

Estratègia: Benestar Planetari

Oferir recursos educatius per a les persones que no estudien a la universitat

La UPF, oberta al món local i global:  Espais de la Biblioteca, UPF Sènior i MOOC, Lliga de Debat en centres penitenciaris

4.7. Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible

La docència i la responsabilitat social (RS): mínor en Estudis de Gènere

Fer activitats de difusió educativa fora del campus

La recerca i la innovació responsables (RRI): accions de difusió i transferència

Conèixer el nombre de graduats en el màster en Formació del Professorat

Alumnat, estudis i docència: màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Publicar les dades desagregades per sexe

La memòria recull les dades desagregades per sexe

Conèixer el nombre de dones que comencen una primera carrera

Alumnat, estudis i docència: evolució de l'alumnat matriculat a estudis de grau de nou ingrés a primer curs

5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones

No discriminació: activitats de sensibilització

5.2. Eliminar totes les formes de violència contra les dones

No discriminació: protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia   

5.5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones

La recerca i la innovació responsables (RRI): Dorcas Muthoni PhD Fellowship

Conèixer el volum i el consum d’aigua

Compromís amb l’entorn ambiental: aigua

 

Complir amb les normes ambientals

Compromís amb l’entorn ambiental: compliment ambiental

Útilitzar energia elèctrica renovable

Compromís amb l’entorn ambiental: energia

8.5. Per al 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d'igual valor

Relacions entre el personal i entre el personal i la Universitat: temporalitat del personal

8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit

Salut i seguretat en el treball: Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Conèixer l'impacte econòmic de la Universitat

Compromís amb una gestió econòmica eficient i transparent: impactes indirectes

Saber el PDI que participa en projectes de recerca per àrees

La recerca: activitats de recerca

Conèixer els ingressos per recerca

La recerca: fons de recerca de convocatòries competitives i no competitives

9.b. Donar suport al desenvolupament de tecnologies, investigació i innovació

 

Les activitats de transferència i tecnologia del coneixement: creació d’empreses

10.4. Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una major igualtat 

Governança: polítiques retributives

Potenciar les polítiques antidiscriminatòries i contra l'assetjament

No discriminació: Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022)

Afavorir un ambient de treball i un  aprenentatge inclusiu

Diversitat i igualtat d’oportunitats:  Pla d’inclusió

Conèixer l'alumnat que té bonificació a la matrícula

Diversitat i igualtat d’oportunitats:  beques per tipologia i nivell d’estudis

11.2. Actuacions per promoure un transport més sostenible

Compromís amb l’entorn ambiental: mobilitat

Construcció sobre antics solars industrials

Una visió general de la UPF: canvis significatius

11.4. Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

La UPF, oberta al món local i global: UPF Art Track

12.2. Assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals

Avaluació social i ambiental dels proveïdors

Publicar una memòria de sostenibilitat

Memòria de sostenibilitat

12.5. Disminuir la generació de productes de rebuig mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització

Compromís amb l’entorn ambiental: UPF Sostenible

 

12.8. Assegurar-se que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estil de vida sostenibles, en harmonia amb la natura

Compromís amb una gestió econòmica eficient i transparent: emergència climàtica

13.1. Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals

Compromís amb l’entorn ambiental: Planetary Wellbeing

13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.   

La UPF, oberta al món local i global: Pla Estratègic

13.3. Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació de l’emergència climàtica, l’adaptació a aquesta, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca

Compromís amb l’entorn ambiental: Centre d’Estudis sobre Sostenibilitat

13.b. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i de gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic

UPF oberta al món local i global: Declaració d’Emergència Climàtica

Donar suport  a actuacions que tenen l'objectiu de promoure la conservació i l’aprofitament sostenible de la Terra

Compromís amb l’entorn ambiental: Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient

Donar suport a actuacions en l’àmbit de la biodiversitat

Compromís amb l’entorn ambiental: biodiversitat

Establir una política per reduir els residus plàstics

Compromís amb l’entorn ambiental: ecoTASSA UPF

16.1. Reduir considerablement totes les formes de violència

Relacions entre el personal i entre el personal i la Universitat: bon clima laboral

16.3. Garantir la igualtat d'accés a la justícia per a totes les persones.   

La docència i la responsabilitat social (RS): clínica jurídica

16.5. Reduir les formes de corrupció i suborn

Compromís amb una gestió econòmica eficient i transparent:anticorrupció

16.6. Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells

Ètica i integritat: Codi Ètic, Portal de la Transparència

16.7. Garantir l’accés públic a la informació

Ètica i integritat: Portal de transparència

Publicar les dades financeres

Compromís amb una gestió econòmica eficient i transparent

Col·laborar en la recopilació de dades per als ODS

La recerca i la innovació responsable: web de l'ACUP

17.16. Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples grups d'interès que mobilitzin i que promoguin l'intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a tots els països, en particular als països en vies de desenvolupament

Compromís amb l’entorn ambiental: Planetary Wellbeing

17.17. Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, público-privat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats

La UPF, oberta al món local i global: principis, iniciatives i participació

17.19. Aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament

Els objectius de desenvolupament sostenible

Col·laborar amb ONG que treballen amb temes de sostenibilitat

La UPF, oberta al món local i global: voluntariat