Incorporacions, rotacions i jubilacions del personal

Noves incorporacions PAS

 

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades de l’Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

Pel que fa al PAS, el nombre més elevat d'incorporacions s’ha produït en la franja de menors de 30 anys. En total, s’han incorporat més dones que homes, tant en aquesta franja d’edat com en la següent, de 31 a 40 anys. S’han jubilat 5 dones i cap home. D’aquestes, 4 han estat abans dels 65 anys. I totes han estat de personal funcionari i cap de laboral. En relació amb les baixes voluntàries, s’observen diferències entre el personal laboral i el funcionari per grups, malgrat que les baixes sol·licitades per ambdós règims són les mateixes: 7 per al personal funcionari i 7 per al laboral. Del grup 1 del personal laboral, n’hi ha 3 sol·licitants; mentre que del grup funcionari A1 no n’hi ha cap. Quant a la franja d’edat, no s’hi observen diferències, i la majoria se situen en la franja de 31 a 40 anys. En relació amb el personal de suport a la recerca (PSR), també s’hi han incorporat més dones que homes i la màxima incorporació es produeix en la franja de menors de 30 anys. Així mateix, s’han produït 37 baixes voluntàries: 22 de dones i 15 d’homes.

Quant al PDI, s’han produït 344 noves incorporacions, 9 jubilacions i cap rotació. Quant al nombre de jubilacions, s’han produït 5 en el PAS i 14 sol·licituds de baixa voluntària, que arriben a 37 en el cas del PSR.

Es pot consultar la informació més desenvolupada aquí.

Repte de futur: Elaborar el Pla d’acollida, acompanyament i mentoria del PDI

Beneficis socials

Pel que fa als beneficis socials, la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, va establir que no s’atorguen ajuts als empleats, en concepte de Fons d’Acció Social (FAS), ni tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat (art. 33).  A la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogada per al 2018, es continua establint aquesta supressió (art. 24.4). Per tant, actualment, no es compta ni amb el FAS ni amb altres ajuts de la mateixa naturalesa i finalitat.

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: 401-1; 401-2.