La Unitat d’Innovació-UPF Business Shuttle és la unitat gestora de la UPF que té la missió de promoure la transferència de tecnologies i coneixements generats a la Universitat, donant suport als investigadors en la seva interacció amb la societat i en la valorització dels resultats de la seva recerca. Així mateix, fomenta l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, posant a l'abast de les persones emprenedores un conjunt de recursos i de serveis per ajudar-les a assolir amb èxit la creació d'una empresa. 

Identificació i protecció de resultats i tecnologies

Durant l'any 2018, han estat identificades i/o comunicades un total de vint noves tecnologies o coneixements, vuit en l'àmbit de les TIC, onze en l'àmbit de BIO i una en l'àmbit de les ciències socials.

Pel que fa a la protecció de resultats de la recerca, cal destacar que, al llarg del 2018, es van presentar dues sol·licituds de prioritat nacional, i quant a les sol·licituds de patents (PCT) o altres extensions internacionals, se n'han presentat divuit. La taula següent mostra l'evolució de la protecció de resultats i software per al període 2014-2018.

Protecció industrial de resultats i software. 2014-2018

Valorització de resultats i tecnologies

Al llarg del 2018, la UPF ha continuat participant en les línies de finançament públic destinades a subvencionar o a promocionar la valorització i la transferència de coneixement. Pel que fa als resultats d’aquest any, es pot destacar l'import global obtingut en diverses convocatòries destinades a donar suport a la valorització o la comercialització de tecnologies, en què es van obtenir 420.000 euros. En concret, destaquem les convocatòries següents:

  • Convocatòria CAIXAMPULSE: han estat concedits tres projectes, per un import total de 210.000 euros.
  • Convocatòria Proof of Concept (PoC) de l'ERC: s’ha concedit un projecte del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per un import global de 150.000 euros.
  • Convocatòria TECNIO-DTPs: ajuts de suport als grups de la UPF candidats a ser acreditats TECNIO. El finançament obtingut ha estat de 60.000 euros.

Programa UPF INNOValora

El 2018 es va posar en marxa UPF INNOValora, el primer programa de la UPF que dóna suport a la recerca translacional i a projectes de prova de concepte relacionats amb l'activitat investigadora de la Universitat.

Els objectius principals són:

  • Disminuir el risc de comercialització de coneixements i tecnologies de la UPF.
  • Augmentar l’impacte de la recerca duta a terme a la UPF.
  • Sensibilitzar sobre la importància de la transferència de coneixement.
  • Contribuir a mig termini al finançament o la sostenibilitat de l’activitat de recerca i transferència.

El pressupost d'aquesta primera convocatòria es va situar en 150.000 euros, amb un màxim finançament per projecte de 30.000 euros, per un període d'execució de 6-9 mesos (amb possibilitat de tres mesos més). En aquesta línia, un total de cinc projectes van resultar finançats, dos del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i tres del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: 1) contractes universitat-empresa; 2) llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació; 3) creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.

Contractes universitat-empresa

L'any 2018, s'han signat 160 contractes amb empreses i institucions, per un import de 3.850.037 euros.

Contractes amb empreses. Evolució 2014-2018

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2018, s'han signat deu contractes de llicència de tecnologia i coneixement (inclosos royalties), per un import total de 81.843 euros. S'ha continuat impulsant l'assessorament i la gestió d'altres contractes de transferència, amb el resultat de 79 contractes vinculats a tecnologies (MTA, acords de cotitularitat, acords de confidencialitat, etc.).

Llicències i altres contractes de transferència. Evolució 2014-2018

Creació d'empreses

Pel que fa a la creació d'empreses, el 2018 s'han atès 48 nous emprenedors amb vinculació diversa amb la UPF (investigadors, alumnes, antics alumnes i professors). Les iniciatives comprenen diferents àmbits de negoci. D’entre els diversos projectes iniciats de creació d’empreses, en destaquen:

NOM

SECTOR

Gamesquare factory, SL

e-commerce videojocs

Project Lobster, SL

e-commerce moda

Vasquiat, SL

e-commerce moda

Komodore, SL

Turisme

SmartCredit, SL

Fintec

Plakks Entertainment, SCP

e-commerce jocs

Bioinspired Materials, SL

Biotec

Es pot consultar la taula evolutiva de la creació d’empreses de base tecnològica a la web de la Memòria de la UPF, Creació d'empreses de base tecnològica. Evolució 2014-2018

Font: Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle

Repte de futur: Impulsar el programa de promoció, valorització i transferència de la UPF 

Articles i llibres publicats

  Total de publicacions Relacionats amb els ODS
Articles 1465 524
Llibres 84 29

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades de la Biblioteca

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades del Portal de Producció Científica (2018).

Un 32,76% dels articles i un 34,52% dels llibres publicats estan relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), en base a la identificació de paraules clau en el seu títol de la Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Concretament, en relació amb els articles s’esmenten temàtiques relacionades amb la salut (ODS 3), l’alfabetització (ODS 4), la igualtat de gènere (ODS 5), l’ocupació digna i el creixement econòmic (ODS 8)...

En relació amb els llibres publicats, aquests fan referència, entre d’altres, als ODS relacionats amb la igualtat de gènere (ODS 5), la migració (ODS 10) o la corrupció (ODS 16).