Gestió de membres i permisos

 • Els permisos a Liferay s'assignen de forma separada a cada lloc web. 
 • Les persones amb el rol Edició web avançada i gestió de membres són les responsables de:
  • donar d’alta els nous membres que hagin de mantenir la web o la intranet (o només consultar-la, en el cas d’una intranet) 
  • assignar-los el rol adequat segons la funció que hagin de desenvolupar  
  • donar de baixa els membres que ja no hagin de mantenir la web
 • Si has de donar permisos d'accés a persones externes a la UPF, cal que abans facis la petició d'autorització a SAU al teu suport administratiu, per tal que puguin accedir a Campus Global de la mateixa manera que ho fan les de la UPF.

El procés de donar d'alta un membre consta de dos passos:

 1. Afegir-lo com a membre de la web o intranet.
 2. Donar-li el rol adequat segons la funció que hagi de fer (en el cas d’una intranet, les persones que només l’hagin de consultar no necessiten tenir cap rol).

Per gestionar-ho, desplega el menú d'administració  i ves a l'opció Membres > Membres del lloc web.