Gestió de membres

  • Els permisos a Liferay s'assignen de forma separada a cada lloc web. 
  • La gestió dels permisos l'ha de fer normalment qui fa de Site Owner ("propietari/ària") de la web. (Si tens perfil de Site Administrator, podràs donar només permisos d'edició, però no d'administració).
  • Si has de donar permisos d'accés a persones externes a la UPF, cal que abans facis la petició d'autorització a SAU al teu suport administratiu, per tal que puguin accedir a Campus Global de la mateixa manera que ho fan les de la UPF.

El procés de donar d'alta una persona consta de dos passos:

  1. Afegir-la com a membre de la web o intranet.
  2. Donar-li el rol adequat segons la funció que hagi de fer: editar o administrar.

Per gestionar-ho, desplega el menú d'administració  i ves a l'opció Membres > Membres del lloc web.