El domini upf.edu

www.upf.edu és el domini oficial de la Universitat Pompeu Fabra, i, per defecte, el de totes les webs i intranets d'unitats acadèmiques, grups i unitats de recerca UPF, personal docent i investigador, unitats i serveis administratius i altres portals temàtics produïts per la Universitat, sigui quina sigui la seva funció.

 

Criteris d'ús del domini oficial upf.edu

El domini upf.edu és el domini oficial de la UPF i està considerat una marca de la Universitat, com ho són, per exemple, el seu nom, el seu logo, etc.

Són també propietat de la Universitat els dominis upf.es i upf.cat. El Gabinet del Rectorat és qui n'estableix les pautes i criteris d'ús.

El format

Per defecte, el format preferent de la URL de totes les webs i intranets de la UPF és:

  • www.upf.edu/web/nom (per a webs)
  • www.upf.edu/intranet/nom (per a intranets i espais protegits per a grups)

on nom és el nom del directori de la web o intranet de la unitat acadèmica o administrativa, portal temàtic, etc. en el servidor.

Qualsevol unitat o servei pot triar qualsevol nom per a la seva web o intranet, sempre que no coincideixi amb un nom ja creat o es tracti d'un nom prou genèric perquè la Universitat el pugui necessitar en un futur.

 

L'ús del domini upf.edu en servidors no UPF

Com a norma genèrica, no s'autoritza l'ús del domini upf.edu en servidors web que no siguin propietat de la Universitat Pompeu Fabra.

Com a excepció a aquesta norma, s'autoritza l'ús del domini upf.edu en servidors externs a la UPF en els casos que, per necessitats tècniques o en virtut d'un contracte o conveni, la Universitat subcontracti a tercers la prestació d'un servei. 

En qualsevol cas, la UPF haurà d'autoritzar la creació i ús d'aquests subdominis, tal com s'explica a l'apartat Subdominis nom.upf.edu.

 

Subdominis nom.upf.edu

Casos

Excepcionalment, la Universitat pot autoritzar l'ús de subdominis nom.upf.edu en els seus servidors web, sempre que no sigui possible l'ús del format preferent www.upf.edu/web/nom.

Es pot autoritzar en casos com:

  • Webs de projectes de recerca UPF (o amb participació UPF) amb necessitats de programació específiques que el servidor web institucional www.upf.edu no pot oferir (php, bases de dades, aplicacions específiques, etc.). En el cas en què els continguts servits des d'aquest domini migrin al servidor institucional, aquest supòsit queda invalidat i, per tant, es redirigirà el domini a l'URL del tipus www.upf.edu/web/nom corresponent. En cap cas se serviran els continguts des del servidor institucional amb el domini antic.
  • Webs que una unitat de la UPF comparteix amb organismes externs o webs d'organismes amb participació de la UPF amb els quals s'acorda hostatjar la seva web en servidors de la UPF.
  • Webs d'organismes vinculats a la UPF amb personalitat jurídica pròpia.
Si la web s'hostatja al servidor institucional, el domini creat actuarà només com a punt d'accés que redirigirà a l'URL del tipus www.upf.edu/web/nom corresponent. En cap cas se serviran els continguts des del servidor institucional amb domini propi.

Sol·licitud

Cal sol·licitar l'ús de subdominis UPF (nom.upf.edu) a través del CAU Informàtica i Serveis web (categoria: Serveis Web > Creació de webs). En el missatge de sol·licitud cal que feu constar:

  • les dades i adscripció de la persona o persones que demanen el subdomini,
  • el subdomini sol·licitat,
  • una justificació de la condició o condicions que es compleixen per poder sol·licitar-lo

El Servei d'Informàtica no donarà d'alta en el DNS de la Universitat cap subdomini nom.upf.edu que hagi de tenir sortida a Internet sense prèvia autorització de Serveis web.

Format

En qualsevol cas, el format de subdomini autoritzat no pot portar "punts" interns

  • així no s'autoritzarà: nom.exemple.upf.edu 
  • l'alternativa proposada serà sempre el guionet: nom-exemple.upf.edu

Dominis no UPF en servidors web de la Universitat (nom.altredomini)

Casos

Molt excepcionalment la UPF podrà autoritzar l'ús de dominis no UPF en els seus servidors web. Concretament en són excepcions les webs d'organismes o projectes externs amb participació UPF quan estigui estipulat per un conveni signat entre la UPF i l'altra o altres institucions, en què la seva web ha de tenir un domini específic i s'ha d'hostatjar en un servidor web de la Universitat.

Si la web s'hostatja al servidor institucional, el domini creat actuarà només com a punt d'accés que redirigirà a l'URL del tipus www.upf.edu/web/nom corresponent. En cap cas se serviran els continguts des del servidor institucional amb domini propi.

Sol·licitud

Per sol·licitar l'autorització de l'ús de dominis no UPF en servidors web de la Universitat cal que feu la sol·licitud a través del CAU Informàtica i Serveis web (categoria: Serveis Web). En aquest cas caldrà que expliqueu i justifiqueu en quina de les dues excepcions s'ajusta la vostra sol·licitud. El Servei d'Informàtica no donarà d'alta en el DNS de la Universitat cap domini no UPF sense prèvia autorització de la UCPI - Gabinet del Rectorat.

El contacte administratiu per a la gestió del domini serà sempre una persona vinculada administrativament a la UPF.