Quan escrivim un text hem d'adaptar-nos al mitjà pel qual arribarà al lector. La web té un potencial enorme a l'hora de transmetre missatges. Tanmateix cal tenir present que a la pantalla no llegim de manera ordenada com llegim en un paper, sinó que escanegem el contingut tot cercant el més important. Per això cal que l'usuari trobi la informació útil de la manera més ràpida i que tingui una idea del contingut sense llegir-ho tot.

Els títols

Els textos

Els recursos tipogràfics

Les taules

Els enllaços

La llengua, les llengües i el llenguatge

Com adreçar-te a l'usuari

Els títols

Per fer més entenedor el nostre text, dividim-lo en diferents parts i donem-los un títol. Els títols han de ser curts i clars, han de contenir les paraules clau del text que segueix i un estil determinat.

Els titulars

Per al títol de la pàgina s'utilitza l'estil Heading 1

Dins del text, per als títols del primer nivell utilitzarem Heading 2 i, per a la resta de nivells, els estils successius. Cal respectar sempre la jerarquia!

Si coneixes HTML, aquests estils de títols corresponen als tags <h1>...</h1>, <h2>...</h2>, etc.

Per què hem d'utilitzar correctament els títols?

 • Els titulars dominants atrauen l’atenció del lector.
 • Les paraules clau i els estils correctament aplicats permeten als cercadors trobar posicionar millor la pàgina.

Les dues primeres paraules del títol han de ser significatives, ja que els usuaris tendeixen a llegir només una tercera part del títol i hi dediquen aproximadament 1 segon.

Els usuaris llegeixen uns cinc titulars, independentment de la quantitat de títols que figurin a la pàgina.

En general, es fa un recorregut d'esquerra a dreta per la part superior de la pàgina i després la mirada va cap a baix. La informació més significativa hauria d'estar a la part superior esquerra de la pàgina.

Els textos

A l'hora d'escriure, ens hem de plantejar com dividirem el text. Aquestes són algunes indicacions per tenir en compte:Textos

 • Els paràgrafs curts funcionen millor que els llargs. S'aconsella que tinguin entre 50 i 75 paraules.
 • Cada paràgraf ha de desenvolupar una sola idea principal.
 • Els primers paràgrafs han d'atraure l'atenció de lector.
 • Dins del paràgraf, les primeres paraules o les primeres frases són les més importants. (Si el títol o el subtítol no inclouen les paraules clau del text, aleshores és important que les posem a l'inici del paràgraf). 
 • Les frases curtes i senzilles (subjecte + verb + complement) es llegeixen més fàcilment. Evitarem al màxim les oracions subordinades.

Cal facilitar que el lector pugui trobar informació útil molt ràpidament, sense necessitat de llegir-ho tot. És el que en diem "pàgines escanejables".

Alguns recursos al nostre abast:

 • Utilitzem un llenguatge senzill. Podem incloure les paraules tècniques que siguin necessàries, però si cal, les hem d'explicar.
 • Ens adrecem a l'usuari amb el tractament i el to adients. Cal reflexionar sobre l'ús del tractament (tu, vostè, vós, vosaltres...).
 • Podem utilitzar hams visuals com a punts de referència per atraure l'atenció i facilitar la lectura:
  • Títols i subtítols.
  • Destacats en negreta o altres recursos.
  • Icones.
  • Sumaris i llistes.

Com a norma general, un text escrit per a la web hauria de ser un 50% més curt del que escriuríem per a una pàgina impresa.

Recursos tipogràfics

Podem utilitzar diferents recursos per reforçar el nostre text. Això sí, cal fer-ho correctament i amb mesura per tal que expressin allò que volem i no perdin efectivitat.

 • Negreta. Per destacar una paraula o una frase curta; és millor no utilitzar-la per a paràgrafs sencers. Si se n'abusa en una mateixa pàgina, el destacat perd tota l'efectivitat.
 • Cursiva. Per destacar una paraula o un fragment del text. Convé no abusar-ne perquè és poc llegible per pantalla. 
 • Subratllat. Es desaconsella utilitzar-lo si no és imprescindible, ja que es pot confondre amb un enllaç. En tot cas el reservarem per a frases llargues.
 • Color de lletra i color de fons.  Es poden utilitzar (i combinar), però en casos molt especials perquè destaquem molt el text. Convé triar correctament els colors, en funció dels tons dominants a la pàgina. Es poden confondre amb un enllaç.
 • MAJÚSCULES. Es reserven preferentment per als títols. Les majúscules al mig d'un text en dificulten la lectura. Si l'emprem en frases llargues, fan la impressió que "estem cridant".
 • Alineació del text. En general, per a la web el text s'alinea a l'esquerra. Els textos justificats a esquerra i dreta resulten més difícils de llegir en pantalla i no sempre es presenten correctament a tots els navegadors i dispositius.
A l'hora d'explicar com funciona una aplicació, utilitza la negreta per escriure els noms de les opcions o botons, per exemple:

 

Fes clic a l’opció Importa del bloc Administració.

Taules

Com a norma general, hem d'utilitzar les taules només per a tabular dades, és a dir, presentar sèries que s'hagin de llegir de forma lògica (dates i valors, per exemple). Convé sempre identificar les capçaleres de cada columna i de cada fila. Exemple:

 

Curs Aprovats Suspesos
2014-15 513 23
2015-16 612 29
2016-17 628 30

 

No utilitzem taules per a maquetar ni donar un sentit estètic a la pàgina (alineació del text, disposició d'imatges).

Cal tenir en compte que les taules dificulten la lectura per a les persones amb visibilitat reduïda, especialment quan utilitzen navegadors accessibles, conversió Braille o un sistema d'audició. Així mateix, les taules es fan difícils de llegir en els dispositius mòbils.

L'edició de les taules pot ser una mica complicada. consulteu l'apartat Utilitzar taules en un contingut dins la secció d'Edició de continguts.

Els enllaços

Utilitzem els enllaços per relacionar continguts de la forma que volem que l'usuari els vagi trobant. D'aquesta manera, podem fraccionar la nostra informació en diferents seccions o en pàgines diferents. Ara bé, no oblidem que l'usuari pot arribar a una pàgina nostra a través d'un cercador o d'un enllaç extern, per tant la lectura dels continguts sovint no és lineal.

Tant els enllaços interns (a pàgines de la nostra mateixa web, o a pàgines de la web de la UPF) com els externs (a altres webs alienes a la UPF) s'obren a la mateixa pestanya o finestra del navegador. És l'usuari qui tria si els fa a finestra nova.

Els enllaços han de ser de qualitat, és a dir, significatius, rellevants i pertinents per al nostre usuari i relacionats amb el contingut que estem escrivint.

És important pensar en el text de l'enllaç i procurar que afegeixi sentit al text (per exemple, no escriurem "Fes clic aquí per enviar-nos les teves dades", sinó "Envia'ns les teves dades").

Cal revisar regularment els enllaços, per tal d'evitar que els usuaris en trobin de trencats. Per a això disposes del LinkScanner.

La llengua, les llengües i el llenguatge

L'ortografia i la gramàtica no ha d’estar renyides amb el to. Un text escrit correctament aporta credibilitat i legibilitat i demostra que hem posat interès a elaborar el nostre document.

La Biblioteca posa a la teva disposició les Guies de traducció i ciències del llenguatge

Vegeu també: Versions lingüístiques de la web

També tenim al nostre abast recursos per tal de tenir un bon estil a l'hora d'escriure:

 

Com adreçar-te a l'usuari

En general, cal utilitzar la 2a persona del singular per donar al text un estil més directe. Exemples:

 • T'oferim suport per crear un pla de gestió de dades
 • Pots utilitzar l'aplicació Turnitin per detectar coincidències
 • T'ajudem a editar una revista

En alguns casos, pot ser adequat fer servir la forma impersonal:

 • Es recomana fer servir el navegador Chrome