Vegeu també: Recomanacions i pautes per garantir l'accessibilitat als continguts web de la UPF

Què és un lloc web accessible?

Un lloc web accessible és aquell que pot ser utilitzat correctament pel major nombre possible d'usuaris, incloses les persones amb diferents tipus de discapacitats. Un lloc web accessible és aquell el contingut del qual és comprensible i pel qual és fàcil de navegar.
Un lloc web accessible és aquell els documents del qual poden ser reproduïts per diversos navegadors i la informació que transmeten pot ser captada pels usuaris amb independència del programari, del maquinari o de les seves possibles deficiències físiques, sensorials i cognitives.

Així doncs, una web és accessible quan qualsevol persona, amb independència de les seves limitacions personals, les característiques del seu equip de navegació o l'entorn ambiental des d'on accedeix a la web, pugui utilitzar i comprendre els continguts d'aquesta web.

La primera cosa que hem d'entendre per tal de fer una web accessible és que les persones accedeixen a la nostra web de maneres i en situacions molt diferents.

 

Per què és necessària l'accessibilitat?

Els beneficis que en treiem no es redueixen al col·lectiu de persones amb discapacitats visuals, auditives i/o motrius sinó que proporciona també facilitats per a:

  • Persones amb equips informàtics antiquats o bé amb connexions lentes.
  • Persones amb equips informàtics alternatius (per exemple, lectors de pantalla per a cecs).
  • Persones amb tecnologies avançades que tenen dispositius de sortida de mides reduïdes (per exemple, telèfons mòbils, "palmtops", etc.)
  • Persones que accedeixen a la web en entorns molt sorollosos o malt il·luminats (cibercafès, equips públics instal·lats en carrers o edificis públics, etc.)
  • Aquelles persones que, per la seva edat, tenen disminuïdes algunes de les capacitats físiques.
  • Persones que per motius socials o culturals tenen un baix nivell de coneixement de les noves tecnologies (analfabetisme tecnològic, etc.)

A tots aquests col·lectius s'adreça el concepte d'accessibilitat a la web.

 

Per què cal que el nostre web sigui accessible?

1) Primer que tot per compromís social. La Unió Europea ja fa temps que treballa en aquest àmbit per tal que els estats membres adquireixin el compromís de fomentar l'accessibilitat electrònica. Aquesta iniciativa ha rebut el nom de eEurope. Podeu ampliar informació a: Iniciativa eEurope (web deSidar.org).


2) En segon lloc, perquè les administracions públiques estem obligades per llei a fer accessibles les nostres webs. En aquest sentit cal recordar l'aparició de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, que entrà en vigor el 12 d'octubre del mateix any. Sobre accessibilitat la llei diu en les seves disposicions finals:

"Quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.

Uno. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados.

Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales".

Pel que fa al nivell d'aplicació de les pautes, hi ha una Resolució del Parlament Europeu sobre la Comunicació de la Comissió "eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y de su contenido" (COM(2001) 529 - C5-0074/2002 - 2002/2032(COS)). Abril del 2002. En el Punt 30: "Subraya que para que los sitios web sean accesibles es fundamental que satisfagan el nivel doble A y que se aplique en su totalidad la prioridad 2 de las Pautas WAI".

Recentment s'ha publicat la web del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, on es publica i difon la informació oficial sobre l'accessibilitat electrònica a Espanya.

3) I en tercer lloc, perquè com més ampli sigui el ventall de persones que poden accedir a la nostra web, més ampli serà el nombre dels nostres usuaris i/o clients potencials.

 

Com aconseguir que el nostre web sigui accessible?

D'una banda disposem de pautes o directrius que ens expliquen com fer que els continguts siguin accessibles. De l'altra, tenim un seguit de metodologies i eines de revisió que ens ajuden a trobar els punts febles que pel que fa a accessibilitat tenen els continguts web.

1) Pautes i directrius

La Web Accessible Initiative (WAI) que pertany a l'organisme internacional World Wide Web Consortium (W3C), va elaborar el 1999 unes directrius que expliquen com crear contingut per al web accessible per a persones amb discapacitats. Aquestes directrius es coneixen com a: Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0 (versió catalana publicada a la web de la Universitat de Barcelona).

Des del 1999, aquestes directrius, (anomenades també "pautes WAI" o "directrius WAI) s'han difòs a nivell internacional y han estat ja adoptades per diferents estats (entre ells els Estats Units d'Amèrica) com a norma d'obligat compliment. La Unió Europea també recomana que aquestes directrius siguin adoptades pels seus estats membres.

L'aplicació, doncs, d'aquestes directrius és el camí que cal seguir per tal que els continguts de la Web de la UPF siguin accessibles.

Anteriors a les directrius són els Principis del Disseny Universal o Disseny per a Tothom, que foren compilats pel Center for Universal Design de la NC State University dels EUA el 1997. Les directrius abans esmentades es basen en aquests principis. Podeu consultar-los en versió castellana a la web del SIDAR: Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos.

2) Metodologies i eines de revisió

Com a eina de revisió de webs tenim en castellà el Test de Accesibilidad Web (TAW); es tracta d'una eina de verificació que, en base a les directrius d'accessibilitat, revisa una web i emet un informe on es detallen els errors d'accessibilitat.

Com a metodologies tenim unes tècniques que acompanyen les directrius WAI. Aquestes "tècniques" proporcionen metodologies adequades per solucionar els problemes d'accessibilitat. Podeu consultar Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0