Al llarg d'aquest curs acadèmic 2016-2017 Idiomes UPF ha registrat un increment històric en la xifra d’usuaris (33,2%), que ha arribat a ser de 8.621, dels quals, 4.075 (47,3%) han estat estudiants dels nostres cursos d’idiomes, mentre que 4.546 (52,7%) han estat candidats a les proves de diagnosi i acreditació lingüístiques que ofereix el nostre centre.

Així doncs, més de 4.000 persones han escollit Idiomes UPF per formar-se en idiomes amb qualitat universitària i han fet un curs de qualsevol de les modalitats i llengües diferents que conformen la nostra oferta acadèmica (alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès). D’aquesta manera, es registra un increment d’un 2,7% en la demanda de cursos d’idiomes respecte al curs acadèmic passat i es confirma la tendència a l’alça en la demanda de formació en llengües estrangeres per part dels estudiants UPF, que s’ha evidenciat clarament al llarg dels últims quatre anys.

En resposta a la vocació de servei a la comunitat UPF del nostre centre, cal  esmentar el fet que 92,8% dels participants als nostres cursos d’idiomes pertanyen a la comunitat UPF, mentre que un 7,3% són persones externes a la nostra universitat. De la mateixa manera, cal subratllar en aquest sentit que un 31,1% de la UPF i un 38% del Grup UPF ha triat el nostre centre durant aquest curs acadèmic o bé per formar-se o bé per acreditar-se en idiomes.

Des d’un altre punt de vista, val a dir que les llengües més demandades de la nostra oferta són les tres llengües de treball de la UPF; en primer lloc l’anglès (48,9% dels nostres estudiants), en segon lloc l’espanyol (25% dels nostres estudiants) i en tercer lloc el català (11,9% dels nostres estudiants).

D’altra banda, Idiomes UPF ha enfortit els lligams amb diferents centres adscrits, i en aquesta línia destacaria el creixement d’un 20,20% en la col·laboració amb l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), on actualment impartim les assignatures d’idiomes (francès, alemany i xinès) per a un total de 238 estudiants de grau.

Per últim, com a servei d'avaluació i de certificació lingüístiques, Idiomes UPF ha dissenyat, elaborat i organitzat un total de 4.546 proves lingüístiques (de diagnòstic i certificació) al llarg d'aquest curs acadèmic. Aquest servei, que ja suposa més de la meitat de la nostra activitat anual i que ha crescut notablement (79,9%) respecte al curs acadèmic passat, és una part important de la nostra missió per tal de respondre a les necessitats de certificació tant de la comunitat UPF com del públic extern.

Taula 4.11. Índex de creixement en el nombre d'alumnes d'Idiomes UPF. 2013-2016

1. Estudiants: formació lingüística dels estudiants de grau i postgrau de la UPF

1.1. Programa de català

Aquests cursos constitueixen, juntament amb el castellà, el nucli d'activitats del programa per als alumnes no locals. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes:

- Programa institucional UPF

Cursos trimestrals de llengua catalana de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell avançat, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi, estudiants de la resta d'Espanya i estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han obert un total de 10 grups de tres nivells diferents (des del nivell inicial A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell intermedi B1 del MECR), amb una durada de 45 hores, distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre d'estudiants total ha estat de 148.
 • Cursos de la càtedra Pompeu Fabra: per segon any consecutiu, s’han ofert uns mòduls informatius sobre la llengua i la cultura catalanes en el seu context històric, lingüístic, cultural i nacional. Aquesta oferta, que ha continuat tenint molt bona acollida, amb 148 inscrits, i que suposa un augment del 37,04% respecte al curs anterior (amb 108 inscrits), incorpora un taller molt sintètic de 6 hores (Catalan Survival Kit), així com dos cursos complementaris de 15 hores cadascun per tal d’adquirir uns coneixements més aprofundits (A Quick Glance at Catalonia i What Else Should I Know About Catalan Culture?).
 • Continua l'oferta de cursos no presencials a través de Parla.cat: se n'han fet tres cursos de diferents nivells (des del nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell C1.1 del MECR), amb una participació total de 20 persones, en el si d'un itinerari dissenyat específicament per poder assolir el nivell C1 de català. 
 • Curs específic de preparació del diploma oficial de nivell de Suficiència (C1 del MECR): s'ha fet novament un curs de 30 hores de preparació del Certificat Interuniversitari de nivell de suficiència de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), adreçat a tota la comunitat universitària de la UPF (estudiants de grau i de postgrau, PDI i PAS). Aquest curs ha tingut una participació de 12 persones.

- Programa de perfeccionament

Per quart any consecutiu, s'han fet dues edicions del curs de preparació del nivell superior (C2 del MECR) de català, amb un total de 35 participants, el que suposa un augment del 66,67% de participació respecte al curs anterior. Aquest curs, adreçat a la comunitat UPF i també al públic extern, permet presentar-se amb garanties d'èxit a l'examen oficial de nivell superior de la CIFALC, homologat per la Generalitat de Catalunya. 

- Programa a mida

S'han implementat un any més els cursos de català dissenyats a mida per als alumnes de postgraus de la UPF Barcelona School of Management. S'han fet 3 cursos de català de nivell inicial (A1 i A2 del MECR), amb un total de 44 participants.

En conclusió, d’aquest curs acadèmic s’hauria de destacar l’enfortiment dels cursos de la càtedra Pompeu Fabra, així com l’increment en la participació als cursos de preparació del diploma de nivell superior (66,67%).

Taula 4.12. Nombre d'estudiants del programa de català Idiomes UPF. 2016-2017

1.2. Programa d'espanyol

Aquests cursos constitueixen una activitat molt important per a Idiomes UPF, ja que l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera suposa una quarta part de l'activitat docent, i l'espanyol és la segona llengua més sol·licitada després de l'anglès dins la nostra oferta. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes:

- Programa institucional UPF

Cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell intermedi, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi i a estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han ofert un total de 8 grups trimestrals de tres nivells diferents (inicial A1, bàsic A2 i llindar B1 del MECR), distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre total d'estudiants ha estat de 166, la qual cosa ha suposat una disminució del 27,83% respecte al curs acadèmic anterior.

- Oferta específica UPF

Paral·lelament, es continuen fent els cursos d'espanyol semestrals per a alumnes universitaris procedents d'agències nord-americanes. Durant aquest curs acadèmic, 327 estudiants han participat en aquest programa, dins el marc de l'oferta Hispanic and European Studies Program (HESP), la qual cosa suposa una disminució del 8,4% respecte al curs acadèmic anterior.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han ofert un total de 21 grups de 90 hores, amb 230 alumnes. A més a més, per tercer any consecutiu s'ha impartit un curs d'espanyol per a les professions mèdiques, de 45 hores, amb una assistència total de 21 estudiants.
 • Cursos específics d'estiu: s'han ofert un total de 6 cursos de llengua de 45 hores i 3 cursos de conversa de 30 hores. A més a més, també s’ha fet un curs específic de cultura de 30 hores. En total, al programa d'estiu han participat 97 estudiants.

- Spanish program

Aquesta línia de cursos d'espanyol adreçats a col·lectius externs a la Universitat, així com a alumnes internacionals de postgraus UPF, ha registrat un total de 422 estudiants, la qual cosa suposa un increment d’un 11,64% respecte al curs passat.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han fet un total de 27 cursos de llengua, des del nivell A1 fins al nivell superior C1 del MECR, amb una durada de 30 hores cadascun, distribuïts durant tot el curs acadèmic (Landing, Fall, Winter, Spring).

- Programa a mida

Així mateix, Idiomes UPF respon a les necessitats específiques de diversos col·lectius d'estudiants internacionals, dissenyant cursos d'espanyol a mida, com ara els següents:

 • Barcelona Architecture Center: s'han fet novament tres cursos d'espanyol de nivell bàsic A1-A2 del MECR per als alumnes d'aquesta escola, amb una participació total de 36 estudiants.
 • Barcelona School of Management (BSM) Summer School: per primera vegada s’ha impartit dins el programa d’estiu BSM un curset d’espanyol que ha comptat amb la participació de 8 estudiants.

En conclusió, al llarg d’aquest curs acadèmic, el programa d’espanyol ha assolit exactament el mateix nombre d’estudiants que l’any passat. Per programes, cal destacar un increment de l'11,64% en la participació a l'Spanish Program, que ha pogut compensar el descens en el nombre d’estudiants al Programa Institucional UPF per a estudiants Erasmus i al programa Hispanic &European Spanish Program (HESP).

Taula 4.13. Nombre d'estudiants del programa d'espanyol Idiomes UPF. 2016-2017

1. 3. Programa de terceres llengües

El nucli d’activitats del programa acadèmic per als alumnes de grau i de postgrau de la UPF integra cursos generals i cursos específics de preparació per a diplomes, inclosos a l’oferta general d’Idiomes UPF, així com cursos dissenyats a mida per a determinats col·lectius d’estudiants.

Durant aquest curs acadèmic, 2.304 estudiants de la UPF han participat en programes acadèmics de llengües estrangeres segons les dades que es recullen a l’apartat següent. El nombre de participants ha registrat durant aquest curs acadèmic un increment d’un 2,86%.

En aquesta línia, s'ha de destacar que els alumnes de grau que han començat els seus estudis a la UPF a partir del curs acadèmic 2014-2015 han d'acreditar un nivell avançat (B2 del MECR) d'una llengua estrangera (anglès, alemany, francès o italià) per tal de graduar-se. Poden superar el requisit d'idioma a través dels cursos d'Idiomes UPF i, a més a més, poden beneficiar-se dels ajuts del Programa PARLA3 de la Generalitat, que suposen una subvenció de 350 euros per curs d'idioma (del nivell requerit, B2, o dels nivells anteriors, B1 i B2.1 del MECR).

Aquesta tendència s’ha vist també reflectida en el fet que per segona vegada podran impartir-se cursos d’estiu intensius d’anglès durant el mes de juliol gràcies a una acollida molt bona d’aquest nou format.

1. 4. Oferta general de llengües estrangeres Idiomes UPF

Aquesta oferta, adreçada fonamentalment als estudiants de la UPF, acull també persones externes a la Universitat des de fa uns anys, de manera que s'aconsegueix oferir una formació de qualitat universitària també al públic en general. Dins d'aquesta oferta, destaquen enguany els aspectes següents:

 • Cursos anuals de llengua: s'han obert un total de 41 grups, de 90 hores, que segueixen un itinerari de formació des del nivell inicial (A1 del MECR) fins al nivell superior (C2.1 del MECR), amb 525 estudiants en total, distribuïts en les set llengües estrangeres següents: alemany, anglès, àrab, francès, italià, japonès i rus. Aquesta oferta ha registrat un 5,21% d’estudiants més que el curs acadèmic passat.
 • Cursos específics de preparació de diplomes d'anglès: a més de fer-se un curs de preparació per al Certificate in Advanced English (CAE), de 45 hores, amb un total de 24 participants i un altre de preparació per al First Certificate in English, també de 45 hores i amb un total de 14 participants, els cursos modulars de preparació per al Certificate of Proficiency in English (CPE), de 60 hores, han comptat amb un total de 45 participants. Aquesta oferta ha registrat un 6,4% d’estudiants més que el curs acadèmic passat.
 • Cursos intensius semipresencials d'anglès: s'han obert 9 cursos semipresencials de nivells que van des del 4 (B2.1 del MECR) fins al 7 (C1.2 del MECR). Han estat cursos de 55 hores presencials i 35 hores de treball autònom, amb un total de 145 participants. Aquesta modalitat de cursos, que permeten assolir fins a dos nivells d’anglès al llarg d’un curs acadèmic, ha registrat un descens notable respecte al curs anterior (-32,87%).
 • Cursos intensius d’estiu d’anglès: per segon any consecutiu, es fan cursos intensius d’anglès de 100 hores (60 presencials + 40 tutoritzades) durant el mes de juliol. S’han obert 5 grups, amb un total de 86 estudiants matriculats (dels quals un 62,8% són estudiants de grau de la UPF; un 19,8%, estudiants de centres adscrits, i un 17,4%, de públic extern). El nivell més sol·licitat és el nivell requerit per graduar-se (B2 del MECR), del qual s’han obert dos grups. Aquesta oferta ha gaudit d’un 22,9% d’increment respecte a l’estiu passat, quan es va obrir per primera vegada.

1. 5. Assignatures d'idiomes als graus

Des de fa anys, Idiomes UPF imparteix assignatures d'idiomes (anglès, alemany, francès, xinès, rus) dins els plans d'estudis de grau de diferents centres adscrits a la UPF i, enguany, aquest tipus de formació s'ha adreçat a més de 1.300 estudiants.

 • Tecnocampus Mataró Maresme (TCM): s'han impartit 38 assignatures d'anglès del pla docent de diferents graus d'aquest centre adscrit a la UPF, amb una participació de 881 estudiants. Així mateix, també s'han impartit 4 assignatures de grau d'alemany, 4 de francès i 1 assignatura de rus, amb una participació total de 105 estudiants. Així doncs, s'ha impartit docència en 47 assignatures d'idiomes, amb un total de 986 estudiants.
 • Escola de Comerç Internacional (ESCI-UPF): s'han impartit 6 assignatures de francès, 8 assignatures d'alemany i 2 assignatures de xinès per als negocis dins del pla docent de grau dels estudiants d'ESCI, amb una participació de 238 alumnes.
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM): s'han impartit 2 cursos d'anglès per a usos acadèmics per als estudiants d'aquest centre, amb una participació de 82 alumnes.

1. 6. Cursos a mida per a estudiants de grau

 • Cursos específics SKILLS UPF: per tercer any consecutiu, s'ha participat en les activitats que organitza el Programa UPF Alumni, emmarcades dins del pla per impulsar la inserció i la millora de l'ocupació dels estudiants i dels graduats universitaris. S'han fet tres edicions de dues hores cadascuna del curs Writing Your CV and Covering Letter in English i una edició de Job Interviews in English, amb una participació total de 122 persones.
 • Cursos d’anglès a mida a l’ESIM, amb una participació de 31 estudiants.

En aquesta línia, i per tal de promoure el multilingüisme, la UPF ofereix el Premi de Foment del Multilingüisme (PFM), adreçat a estudiants de grau que acreditin el seu nivell d'anglès a través de la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) en qualsevol de les convocatòries del curs acadèmic. Els 15 estudiants amb la millor puntuació a la PCCL el 2016-2017 gaudiran d'un curs gratuït de llengua estrangera dels que conformen l'oferta Idiomes UPF 2017-2018. Així mateix, els 15 estudiants de la UPF que van obtenir el premi a la convocatòria del curs 2015-2016 han gaudit al llarg d'aquest any acadèmic d'un curs gratuït de l'oferta general de llengües estrangeres.

En conclusió, durant aquest curs acadèmic, Idiomes UPF ha pogut incrementar el nombre d'estudiants del programa de llengües estrangeres adreçat als estudiants de la comunitat UPF (3%), gràcies especialment al bon funcionament dels cursos de francès, d’anglès (de preparació de diplomes i d’estiu), així com a l'augment de cursos d'anglès dissenyats a mida per a diferents col·lectius d'estudiants de centres del Grup UPF, entre els quals destaquen les assignatures d'idiomes per als estudiants de grau de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), que han crescut un 20,20%.

Taula 4.14. Nombre d'estudiants d'idiomes estrangers Idiomes UPF. 2016-2017

2. Professionals: formació lingüística per a professionals

2.1. Formació lingüística per al personal d'administració i serveis (PAS) de la UPF

El nucli d'activitats del programa acadèmic per al personal d'administració i serveis (PAS) integra cursos generals i cursos específics de diferents modalitats en dues llengües: anglès i català.

- Formació en anglès

 • Dins el programa From First to Fifth, s’ha fet un curs anual de 96 hores de nivell B2.2 MECR, amb un total de 21 participants.
 • Aquest curs acadèmic ha continuat el Pla d’Anglès Avançat, que es va posar en marxa fa dos anys i que ha permès a un total de 51 membres del PAS, amb un nivell B2.1 MECR acreditat a partir del programa From First to Fifth, que continuïn formant-se en anglès en els nivells superiors (C1 i C2 MECR) de l’oferta general d’Idiomes UPF.
 • Cursos específics a mida: s’han fet un total de 7 cursos dissenyats per tal de respondre a les necessitats específiques de diferents col·lectius del PAS. En aquestes formacions hi han participat 36 persones.
 • Keep Your English Fit (16 participants).
 • English for University Administrators
 • Secretaria del Departament d'Humanitats (9 participants)
 • EFUA Unitat Applicacions Corporatives (6 participants)
 • EFUA CEXS (5 participants)

- Formació en català

Pel que fa a la formació especialitzada en català per al col·lectiu del PAS de la UPF, s'ha impartit durant aquest curs acadèmic un taller de redacció d'informes, en el qual han participat 20 persones.

Taula 4.16. Nombre de participants a la formació de català per al PAS UPF. 2016-2017

En conclusió, enguany, la formació en idiomes per al PAS de la UPF ha disminuït. De totes maneres, s’ha registrat un increment notable (42,86%) en la participació a la formació de català per a necessitats específiques.

Així mateix, cal esmentar el fet que la direcció i la coordinació acadèmiques d’Idiomes UPF va fer una presentació titulada “Planes de formación en inglés para la comunidad universitaria: personal docente y de administración: Making English a Working Language” al X Congreso de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), “El papel de los centros de lenguas en la estrategia de internacionalización de las universidades”, que va tenir lloc a Vigo del 29 de juny a l’1 de juliol del 2017. En aquesta presentació es van compartir els resultats de la formació en idiomes del PAS i del PDI de la UPF durant els últims 13 anys. Dels resultats, que suposen una referència per a la resta d’universitats de l’Estat, destaca per exemple que en aquests anys s’han format un total de 762 membres del PAS en anglès, la qual cosa ha permès que s’hagi passat d’un 3% del PAS amb un nivell B2 d’anglès a un 37%,  així com a un 13% més amb un nivell superior. Aquests plans de formació han fet de l’anglès una llengua de treball a la UPF, en resposta a la vocació internacional de la nostra universitat.

 2.2. Formació lingüística per al personal docent i investigador (PDI) de la UPF

S’ha ofert novament, a través del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), i dins del Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM) de la UPF, una oferta formativa en llengües i metodologia adreçada al personal docent i investigador (PDI), que integra actuacions en anglès i en català. 

- Formació en anglès

 • Cursos de manteniment i fluïdesa en anglès: s’han impartit dues edicions del curs Oral Fluency, de 15 hores, amb un total de 36 participants; una edició del curs Refresh your English, de 12 hores, amb un total de 9 participants; i les accions formatives English for Digital Communication, de 5 hores de durada, amb una participació de 7 persones, i Thursdays in English, de 5 hores de durada, amb una participació de 9 persones.
 • Cursos d’escriptura acadèmica en anglès: s’ha fet el curs de 15 hores Writing Academic Articles, amb 15 participants; i el curs de 20 hores English for International Conferences, amb 9 participants.
 • Taller d’elaboració i de revisió de materials didàctics en anglès: s’ha fet l’acció formativa Skills for Teaching in English Programme, de 4 hores de durada per a 9 participants, per tal d’ajudar-los a preparar materials en anglès per a la seva docència.
 • Observacions de classes impartides en anglès: se n’han fet un total de 9 (9,5 hores en total) per tal d’assessorar els professors que fan la seva docència en anglès.
 • Així mateix, s’ha fet un curs trimestral de llengua instrumental de 60 hores de nivell C2.1 del MECR, amb una participació de 23 persones. 

- Formació en català

El PDI té accés prioritari al programa institucional de la UPF de català que ofereix cursos trimestrals des del nivell inicial (A1 MECR) fins al nivell de suficiència (C1 MECR). Com a complement a aquesta oferta i per tal de respondre a les necessitats específiques en llengua catalana del PDI, també s’han fet els cursos següents:

 • Dues edicions del curs de Nocions Bàsiques de Català, de 12 hores de durada cadascuna, amb una participació total de 23 persones, i una edició de First Aid in Catalan, amb 8 participants.
 • Dos cursos titulats Anima’t a Fer Docència en Català, de 6 i 2 hores respectivament, amb una participació de 10 persones.
 • Un curs anomenat Millora la teva Fluïdesa en Català, de 12 hores, amb una participació de 7 persones.
 • Un taller de preparació per a l’examen oficial de nivell de suficiència de la CIFALC. Aquest taller ha tingut una participació total de 8 persones. 

- Formació en francès

Per segona vegada, a més de formació en anglès i en català, s’ha ofert un curs de fluïdesa oral en francès de 20 hores, titulat Pour une communication plus fluide en français, i que ha continuat tenint molt bona acollida (12 inscrits).

Taula 4.19. Nombre de participants a la formació de francès per al PDI. 2016-2017

En conclusió, la formació en català per al PDI de la UPF ha augmentat respecte a l’any passat, mentre que la formació en anglès ha disminuït (17%). Per segona vegada, a més a més, s’ha portat a terme formació en francès.

2.3. Formació lingüística per a professionals d'entitats del grup UPF i externes

 • Tecnocampus Mataró Maresme: formació del PAS (anglès)

  S’ha impartit un curs específic titulat Promoting TCM Abroad per a un total de 15 membres de l’administració (PAS) d’aquest mateix centre adscrit.

 • Universitat Jaume I: formació del PDI (EMI anglès)
  Per primera vegada, a petició de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana, s’ha impartit el curs titulat English for Medium Instruction Methodology Course (EMI) de 12 hores i que ha comptat amb la participació de 15 membres de la universitat d’acollida.

 • Universitat de València: formació del PDI (EMI anglès)
  Per primera vegada, a petició de la Universitat de València, s’ha impartit el  curs titulat English for Medium Instruction Methodology Course (EMI) de 6 hores i que ha comptat amb la participació de 30 membres de la universitat d’acollida.

Programa de programa de formació de professorat d'idiomes

Curs de formació de professorat d’espanyol com a llengua estrangera (ELE)

Se n’han fet dues edicions al llarg del curs acadèmic, amb un total de 37 participants. 

En conclusió, durant aquest curs acadèmic, s’ha registrat un increment important en el volum de formació per a professionals (36,6%), gràcies especialment al fet que augmenten el nombre d’estudiants de formació de professorat ELE (42,3%) així com per haver iniciat formació de PDI en metodologia per a la docència en anglès en altres universitats (com durant uns anys vam fer a la Universitat de la Corunya).

4.20. Nombre de participants a la formació Idiomes UPF per a professionals del Grup UPF i entitats externes. 2016-2017

3. Testing: servei d'avaluació i certificació lingüístiques

3.1. Disseny i organització de proves de competència lingüística per a la UPF

En aquesta línia, Idiomes UPF ha dissenyat, elaborat i organitzat diverses proves lingüístiques, en diferents llengües i per a fins específics.

3.2. Proves de certificació de competència lingüística (PCCL)

Per a alumnes de grau, del Grup UPF i públic extern: durant el curs acadèmic 2016-2017 s’han organitzat sis convocatòries de les proves de certificació de competència lingüística (PCCL) d’anglès. Un total de 684 estudiants de grau han certificat el seu nivell d’anglès (B1 llindar, B2 avançat o C1 de domini funcional del MECR). Així mateix, s’han fet 4 convocatòries de francès amb un total de 46 participants, 4 convocatòries d’italià amb un total de 14 participants, 4 convocatòries d’alemany amb un total de 16 participants, 3 convocatòries de català amb 14 participants i 3 convocatòries d’espanyol amb 4 participants.

3.3. Proves de coneixements lingüístics

 • Proves de diagnòstic lingüístic (PDL) per a alumnes de grau: dins de la nova arquitectura lingüística dels graus a la UPF, el nostre programa ha organitzat un total de 1.240 proves de diagnòstic lingüístic d’anglès per als estudiants de primer curs de grau. Aquesta prova els proporciona informació sobre el seu nivell d’anglès respecte al nivell requerit per tal de graduar-se (B2, nivell avançat del MECR).
 • Proves de diagnòstic lingüístic (PDL) Idiomes UPF: s’han organitzat proves de diferents idiomes per a un total de 1.159 participants interessats a accedir als cursos de l’oferta formativa. Les proves s’han repartit entre 484 proves d’anglès, 573 proves d’espanyol, 29 proves de català, 56 proves de francès, 1 prova d’italià i 16 proves d’alemany.

4. Assessorament sobre certificacions lingüístiques per a la UPF

Com a organisme tècnic especialitzat, Idiomes UPF ha assessorat diferents unitats de la UPF en matèria de llengües i certificacions lingüístiques. Ha elaborat i ha actualitzat tot un seguit de dossiers d’assessorament tècnic pel que fa a requisits lingüístics i equivalències de certificats i títols oficials en diferents llengües per tal d’accedir als postgraus de la UPF, sol·licitar beques de mobilitat internacional, demanar reconeixement de crèdits per idiomes als estudis de grau, etc.

Seu oficial de diplomes

Diplomes d'entitats oficials

 • Llengua espanyola (DELE): com a seu de les proves del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Idiomes UPF ha fet quatre convocatòries oficials d’aquest diploma, amb un total de 386 candidats. Aquesta xifra, que suposa un increment d’un 865%, respon al fet que per obtenir la nacionalitat espanyola és necessari acreditar un DELE de nivell A2 o superior i una prova de coneixements culturals (CCSE). Des d’Idiomes UPF s’ha apostat enguany per oferir aquest servei, i el fet d’incorporar el nivell A2 a la nostra oferta DELE i aquesta nova situació han permès un increment tan extraordinari en la demanda.
 • Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE): aquesta prova, necessària per obtenir la nacionalitat espanyola i que ofereix enguany per primera vegada Idiomes UPF, ha comptat amb un total de 907 candidats.
 • D’altra banda, durant aquest curs acadèmic, 28 alumnes han tramitat la seva matrícula per als certificats oficials de Cambridge, a través d’Idiomes UPF.

Diplomes interuniversitaris

 • Llengua catalana (CIFALC): Idiomes UPF, com a seu oficial del Certificat Interuniversitari de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), ha organitzat quatre convocatòries anuals d’aquest certificat, amb un total de 54 candidats.

  Així mateix, per segon any consecutiu el departament de català d’Idiomes UPF ha elaborat els dos exàmens oficials del nivell A2 de la CIFALC i ha revisat els dos exàmens oficials del nivell B1 de la CIFALC de l’any 2017.
   
 • Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya (CLUC): s’han ofert les dues convocatòries anuals previstes, però només se n’ha pogut fer una, amb 7 candidats. Tanmateix, els departaments d’anglès i de francès d’Idiomes UPF han participat en l’elaboració de l’examen interuniversitari del CLUC B2 d’aquestes llengües i en el cas de l’anglès, també en la revisió del CLUC C1. 
   
 • Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès: la UPF ha participat juntament amb tres universitats catalanes més (UAB, UdG i UIC) en l'elaboració d’aquest nou certificat interuniversitari, adreçat al personal interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

  Aquest examen, que consta d'una prova escrita i una oral, té com a objectiu principal avaluar si l’examinand té la capacitat lingüística suficient per portar a terme la tasca docent en anglès. Ha registrat una demanda molt important en la primera convocatòria (juliol del 2017), que s’ha ofert de manera gratuïta, com a pilot, a les quatre universitats redactores. Tant a la UPF com a les altres tres universitats s’han cobert totes les places (15 per universitat) i es planteja oferir-ne diverses convocatòries el curs vinent per tal de respondre a l’interès del PDI de la UPF en relació amb aquesta prova.

4.21. Nombre de participants a les proves d'avaluació i de certificació lingüístiques Idiomes UPF. 2016-2017

En conclusió, en aquesta línia d’activitat, Idiomes UPF ha registrat un increment molt notable (79,9%) respecte al curs acadèmic passat, gràcies bàsicament a la incorporació d’exàmens necessaris per obtenir la nacionalitat espanyola (DELE i CCSE), així com a l’augment de la demanda dins la comunitat UPF de les proves d’acreditació (PCCL ) i diagnòstic lingüístic (PDL).

Cal subratllar que més de la meitat dels usuaris d’Idiomes UPF (53%) recorre al nostre servei per fer una prova lingüística, mentre que la resta (47%) ho fa per rebre formació en idiomes. Així doncs, el servei d’acreditació recull la major part de la nostra activitat anual. Pel que fa a les llengües d’acreditació, la més demanada és l’anglès (53,5%) seguida de l’espanyol (41,1%), del francès (2,2%) i del català (2,1%). Pel que fa al tipus de proves més demandades, el primer lloc l’ocupen les proves de diagnòstic o proves de nivell PDL (52,8%); el segon lloc, el CCSE (prova de coneixements culturals necessària per obtenir la nacionalitat espanyola); el tercer, la PCCL (prova d’acreditació lingüística pròpia de la UPF) i el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).

Així mateix, cal esmentar el fet que la coordinació acadèmica d’Idiomes UPF, juntament amb les altres universitats redactores (UAB, UdG i UIC) del nou certificat de capacitació del PDI per a la docència en anglès, va fer una presentació titulada “Designing a Language Exam for Lecturers Involved in EMI Programs” al X Congreso de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), “El papel de los centros de lenguas en la estrategia de internacionalización de las universidades”, que va tenir lloc a Vigo del 29 de juny a l’1 de juliol del 2017. En aquesta presentació es va compartir el procés de creació d’aquest examen, que resulta pioner a les diferents universitats de l’Estat.