Pla Estratègic UPF 2016-2025

El passat curs acadèmic es va presentar el Pla Estratègic de la UPF, que està estructurat en cinc àmbits estratègics (Entorn i projecció, Docència, Recerca, Comunitat, Finançament i Governança), que en total proposen una seixantena de línies estratègiques. Alhora, aquests van acompanyats d’unes fites quantitatives que han de ser mesures per assolir l’èxit.

Pel que fa als continguts, cal destacar els dos eixos transversals amb els quals s’ha treballat des de l’inici del procés i que impregnen tots els àmbits de la Universitat: la responsabilitat social i la internacionalització. Es va creure convenient que no s’havien de tractar de manera aïllada, sinó que s'introduirien molt més si es treballaven conjuntament en cadascun dels àmbits.

Per altra banda, el Pla Estratègic fa una aposta clara per la cultura com a quarta missió de la Universitat i aposta per tirar endavant línies que en fomentin el seu paper nuclear. Tot això, sense deixar de banda les missions tradicionals com són la docència i la recerca. Però a aquestes se’ls busca un nou enfocament que permeti trobar punts de fusió entre totes dues.

En matèria d’internacionalització cal destacar la voluntat de buscar el punt d’equilibri entre la identitat local i la projecció global. Per últim, s'ha de remarcar que el Pla Estratègic també té com a objectiu consolidar les reformes organitzatives iniciades i augmentar la intel·ligència institucional; tenir un major coneixement de les nostres fortaleses i debilitats, i convertir-les en oportunitats en el camí de l’excel·lència.

Tot plegat ha escrit el relat de la Universitat Pompeu Fabra i ha ajudat a crear identitat col·lectiva.

Pla d’Actuacions 2016-2017

El mes de maig del 2016 l’equip de direcció va aprovar el document d’objectius estratègics del Consell de Direcció. Aquest document és una concreció del Pla Estratègic i en segueix la mateixa estructura. El document presenta els objectius estratègics dels cinc àmbits d'actuació, definits per l'equip de govern de la UPF, i els completa amb una breu descripció de cada proposta. La finalitat d’aquest document és mostrar els reptes que la Universitat encararà en el futur. Els objectius estratègics es despleguen en un seguit d’actuacions, concretes i mesurables, que han estat definides per les unitats de gestió.

El Pla d’Actuacions és un document que té la funció de fer aterrar les propostes que s’expliciten en el Pla Estratègic. Es tracta d’un document amb dos nivells de planificació estratègica -objectius i actuacions-, que s’executaran fins al juny de l’any 2017.

Cadascuna de les actuacions anunciades compta amb informació com les dates d’execució, les unitats i serveis responsables, els indicadors de desplegament i impacte... En qualsevol cas, no es tracta d’un document tancat, sinó que es té la intenció d’anar-lo revisant i actualitzant semestralment. En la finalització de l'execució del Pla, es preveu que algunes de les actuacions estiguin en curs i, per tant, que tinguin continuïtat en el pla següent. La suma dels diferents plans d’actuació haurien de permetre que el 2025 s’hagin assolit totes les línies estratègiques plantejades en el Pla Estratègic.

D’aquesta manera, s’ha incentivat a la comunitat universitària a fer un esforç de planificació a mig termini de les tasques encomanades, i a promoure una actitud proactiva en el si de l’organització.

Un dels altres valors afegits que comporta un procés d’aquest tipus és la creació de coneixement de manera col·laborativa i que les unitats i els serveis es coneguin millor entre ells.