Visualització del contingut web

Necessitats educatives especials

El Pla d'Inclusió de la UPF vetlla per assegurar la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, així com facilitar-los la plena mobilitat i autonomia per les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en la vida universitària.

La Universitat ha aprovat el segon Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, amb l'objectiu de continuar la revisió i la millora dels procediments que regeixen l'atenció als estudiants amb necessitats especials, tenint en compte els principals recursos de què disposa, a través del servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, i treballant de manera conjunta i coordinada amb els tutors experts i el Servei d'Assessorament Psicològic.

Durant aquest curs, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha ofert suport a 134 estudiants, dels quals 100 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. Entre les accions realitzades, destaquen la revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat dels diferents campus a la UPF, l'atenció i el seguiment personalitzat d'aquests estudiants, el préstec de materials tècnics de suport com ara equips FM, l'adaptació de materials bibliogràfics i l'atenció als docents del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors en matèria de discapacitat designats per cada facultat, així com el suport al professorat en general respecte a les adaptacions que s’hagin concretat amb els alumnes i que es duran a terme durant el curs. Des del programa es fomenta l'impuls de pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat.

Pel que fa a les intervencions en matèria d'adaptacions, i dins del marc del programa UPF Inclusió, la participació a la convocatòria UNIDISCAT, a càrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha comportat un finançament de prop de 34.000 euros que, sumat al pressupost de la mateixa universitat dedicat a aquestes iniciatives, ha permès, entre d'altres, condicionar i millorar el paviment de l’entrada d’accés al campus de la Ciutadella (segona fase), adquirir programes adaptatius, prestar el servei d’interpretació de llengua de signes per a estudiants sords signants, oferir serveis d'acompanyament així com diverses adaptacions per a estudiants amb discapacitat visual i física.

Respecte a les relacions amb entitats d'aquest àmbit, s'ha continuat mantenint la participació de la UPF en les xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat: SAPDU (Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad), en l'àmbit estatal, i d'UNIDISCAT (dins de l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya), en l'àmbit autonòmic. Així mateix, en matèria de recursos tècnics, el servei està en contacte amb diverses fundacions i entitats pel que fa a la inserció laboral dels estudiants amb discapacitat, entre d'altres, la Fundació Prevent, la Fundació Universia i la Fundació ONCE.

Atenció als estudiants amb dificultats econòmiques

La política de la UPF sempre ha estat la d'atendre de manera personalitzada tots els estudiants amb alguna dificultat. Malgrat tot, pensant també en les dificultats econòmiques afegides, la Universitat va crear el Programa d'Ajuts a l'Estudi per a Situacions Sobrevingudes, adreçat a aquells estudiants de la UPF que es troben davant de dificultats econòmiques importants, com a resultat d'una situació inesperada i com a conseqüència de la qual no poden assumir el cost total o parcial de la matrícula o d'altres preus públics d'obligat pagament a la Universitat. A la convocatòria d’enguany, s’hi van presentar 48 sol·licituds, 28 de les quals han estat concedides (l’any passat, se’n van concedir 21, sobre 26 de presentades). Pel que fa a la resta de sol·licituds, 16 han estat denegades per diversos motius, i 4 per haver obtingut, durant el període de tramitació, la beca de caràcter general.

La Universitat va aprovar un programa de beques salari, adreçat a joves estudiants amb un bon expedient acadèmic que es trobin en condicions d'accedir a la Universitat per primera vegada el curs 2016-2017, però que ho facin des d'una situació econòmica desafavorida. En aquesta primera edició del programa, es van preveure cinc beques, amb una dotació de 600 euros mensuals cadascuna durant els nou mesos del curs acadèmic, que seran renovables al llarg dels anys de durada del grau triat, previ compliment dels requisits establerts en cada convocatòria.

A part de les beques salari, el programa inclou dues prestacions més: d’una banda, la gratuïtat de la matrícula a l'inici de curs, durant els anys de durada del grau (lligada a l’obtenció de la beca de la convocatòria del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports); i de l’altra, l'acompanyament, la mentoria i la tutorització dels estudiants, sota la supervisió d'experts de la Universitat.

Projecte Prometeus

El curs passat es va configurar la xarxa Prometeus, amb entitats del Raval, l'Ajuntament i instituts públics i universitats participants. Va suposar la signatura del conveni amb una de les entitats del grup promotor, i en l’inici del projecte, l’oferta d’accions d’acompanyament i de seguiment i beques salari. La finalitat és transformar la tendència del barri del Raval, per tal que el màxim nombre possible de joves accedeixin i cursin estudis universitaris. En aquest marc, el projecte Prometeus persegueix tres blocs de resultats que tenen a veure amb l’impacte, el retorn i la transferència.

Aquest curs s’han previst dues beques salari de modalitat Prometeus adreçades a estudiants procedents dels instituts de Ciutat Vella. Finalment, s’ha cobert una de les beques, tot i que han estat tres els estudiants d’aquests instituts que han accedit a la UPF.

Així mateix, entre les accions específiques s’ha assignat una figura tutorial concreta per als estudiants procedents d’aquest entorn i la coordinació entre les institucions per vetllar pel seguiment dels alumnes. I s’ha posat en marxa un mecanisme de mentoria de suport a aquests alumnes.