El Consell Social de la UPF

Naturalesa, composició i eixos bàsics d'actuació

El Consell Social és l’òrgan de govern universitari que, per llei, representa la societat catalana en aquesta universitat. Té una naturalesa col·legiada i treballa en ple i en comissions. Hi són representats la mateixa universitat, el govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, les organitzacions sindicals i empresarials majoritàries a la societat catalana i els antics alumnes de la UPF. També hi participen alguns càrrecs acadèmics i de gestió universitaris i assessors externs.

D’acord amb les funcions que li atorga la legislació vigent, les principals línies de treball que ha desenvolupat en aquest curs acadèmic han estat les següents:

  • El plantejament i l’acord sobre el pressupost de la Universitat, el seguiment de l’execució pressupostària i de la situació econòmica institucional, l’encàrrec de l’auditoria i l’aprovació dels comptes anuals.
  • La promoció de polítiques d’optimització dels recursos i d’avaluació de l’eficiència.
  • El seguiment de la igualtat d’oportunitats en l’accés als estudis, la permanència i el rendiment acadèmic i les pràctiques dels estudiants.
  • La col·laboració amb l’adaptació de l’oferta docent a les necessitats socials, la inserció laboral dels titulats i el programa d’antics alumnes.
  • L’impuls a la innovació i la internacionalització de la docència, la recerca i la gestió.
  • L’articulació d’estratègies i de mecanismes per a una millor contribució de la formació i la producció científiques al desenvolupament i el benestar socials.

Aquest treball s’ha complementat amb diverses col·laboracions o iniciatives pròpies.

La contribució al govern i a la gestió

El Consell Social, en el marc dels sistemes universitaris català i estatal, participa en l’Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, la Junta i la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

A la UPF també té representació al Consell de Govern i en algunes comissions institucionals, així com en els Patronats de la Fundació UPF i la Fundació Institut d’Educació Contínua.

Durant aquest curs, ha col·laborat amb el desplegament del nou Pla Estratègic institucional i ha informat i autoritzat diversos assumptes econòmics, patrimonials, de programació i organitzatius.

En l’àmbit de la gestió i els recursos humans, cal destacar la convocatòria d'una nova edició del Premi a la Iniciativa i la Innovació en l’Administració i els Serveis, amb l’objectiu d’estimular la proactivitat i les bones pràctiques professionals.

La col·laboració en la projecció i la responsabilitat social institucionals

El Consell Social ha col·laborat en els actes de graduació dels nous titulats de grau i de postgrau, amb l’adquisició de l’obra de Josep Maria Subirats Homenatge a Pompeu Fabra, per al fons d’art de la Universitat. Igualment, ha col·laborat amb els Diàlegs Humanístics, que articulen un espai de reflexió i de trobada de la societat i la comunitat universitària.

En l’àmbit de la igualtat de gènere, ha contribuït a la realització del concurs Wisibilízalas, organitzat pel Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i de l’acte Women in Stem, organitzat pel Departament d’Economia i Empresa, en el marc de la Conferència Internacional sobre Metaheurístiques, per promoure més presència femenina en el món tecnològic.

Quant a la relació entre la Universitat i el seu entorn, ha donat suport a La Lliga de Debats entre estudiants de la UPF i interns del centre penitenciari Brians II, organitzada pel Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, en col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i a les activitats Fem Recerca al Barri i Cafès Científics, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

També col·labora amb el projecte que pretén incorporar estudiants refugiats a la UPF i amb la Clínica Jurídica sobre els Drets dels Refugiats, adreçada a estudiants i organitzada des del Departament de Dret; amb les Rutes Literàries Pompeu Fabra, organitzades per la càtedra Pompeu Fabra i amb la commemoració del centenari de la publicació d'El Passeig, de Robert Walser, organitzada pel Departament d’Humanitats.

Així mateix, dóna suport a l’estudi que pretén analitzar i quantificar el valor social generat per la Universitat i als ajuts a projectes d’activitats solidàries dels membres de la comunitat. A més, ha organitzat una nova edició del Concurs de Projectes en Responsabilitat Social, per impulsar i prestigiar el compromís social de la comunitat amb la promoció de noves iniciatives. 

La col·laboració amb la docència, la recerca i la transferència de coneixement

El Consell Social, a banda de l’exercici de les competències que li corresponen en matèria de programació universitària, de compromís dels estudiants amb els ensenyaments públics i de promoció de la recerca i la transferència de coneixement institucionals, ha contribuït a la renovació dels ordinadors de les aules dels campus i ha convocat i ha resolt una nova edició del Premi UPFEmprèn, amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, per impulsar la iniciativa empresarial dels joves estudiants i graduats.

Així mateix, ha convocat i ha resolt una nova edició del Premi a la Qualitat en la Docència, per promoure i reconèixer els projectes docents innovadors i les trajectòries exemplars, i del Premi a la Transferència de Coneixement i Tecnologia, que promou una major orientació dels objectius i els resultats de la recerca a les necessitats socials.

A més, ha col·laborat amb iniciatives de les unitats acadèmiques i administratives i de professors i investigadors, com ara el Simposi Internacional Andréi Tarkovski i les Lliçons Alois M. Haas, organitzades des del Departament d’Humanitats, i la Internacional Conference on Academic Comunication Journals, organitzada pel Departament de Comunicació.  

Principals acords

Economia i patrimoni

Acord de 4 d’octubre del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la pròrroga de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 4 d’octubre del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la concertació de la prestació dels serveis d’assessorament en protecció radiològica, de dosimetria i de gestió de materials residuals, per a la instal·lació radioactiva de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 3 de novembre del 2016 pel qual s’aprova el compte general i els comptes anuals auditats de l’exercici 2015.

Acord de 19 de desembre del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per al contracte de serveis professionals d’assessorament, consell i assistència en matèria fiscal.

Acord de 19 de desembre del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 19 de desembre del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de manteniment del sistema de control automatitzat de les instal·lacions dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 19 de desembre del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 19 de desembre del 2016 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019), per a la contractació del servei de disseny, construcció, muntatge i desmuntatge de l’estand de la Universitat Pompeu Fabra al Saló de l’Ensenyament de Barcelona.

Acord de 20 de desembre del 2016 pel qual s'aprova el pressupost de la Universitat per a l’exercici 2017 -que inclou el pressupost del Consell Social- i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, condicionant la seva execució a l’evolució dels ingressos i les despeses.

Acord de 20 de desembre del 2016 pel qual s'aprova la desafectació i posterior alienació de dos retroprojectors de transparències.

Acord de 28 de febrer del 2017 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019) per a la contractació del manteniment de llicències i el servei de suport al programari de gestió dels centres de suport a l’usuari de la Universitat.

Acord de 28 de febrer del 2017 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del manteniment de llicències i el servei de suport al programari de gestió del portal web de la Universitat.

Acord de 28 de febrer del 2017 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la contractació de la prestació del servei de migració de l’actual gestor d’identitat (IdM de Sun), a una solució que utilitzi les llicències del software Oracle (OIM) existents a la Universitat.

Acord de 28 de febrer del 2017 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2018), per a la contractació del servei de suport i entrenament per al processament de senyal EEG en temps real en circuits “close-loop”, per al grup de recerca multisensorial (MRG) de la Universitat.

Acord de 2 de març del 2017 de presa de coneixement de les actuacions vinculades a l’acord de 20 de desembre del 2016 del govern de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’autorització del capítol 1 de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb l’informe fet pel gerent i enviat pel rector al Consell Social, amb data 28 de febrer del 2017.

Acord de 2 de març del 2017 pel qual s’aprova l’autorització de la modificació de la concessió administrativa d’ús privatiu del solar del carrer Wellington, núm. 28-30, atorgada a la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca sobre l’Alzheimer.

Acord de 9 de maig del 2017 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019), per a la contractació del servei de mediació d’assegurances per a la Universitat Pompeu Fabra.

Acords de 9 de maig i de 15 de juny del 2017 pels quals s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2017-2019) per a la contractació del servei de seqüenciació de transcriptomes sencers de 70 mostres d’ARN de ratolins per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 2 de març del 2017 pel qual s’aprova contribuir al funcionament de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2017.

Acords de 17 de març i d’11 de maig del 2017 pels quals s'aprova la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 10.000.000 euros.

Acord de 15 de juny pel qual s’aprova la constitució -juntament amb l'Associació Barcelona Global, la Fundació d'Empresaris de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya- d'una fundació, la qual té el nom de Barcelona Education in Science and Technology (BEST).

Acord de 15 de juny del 2017 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d’accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 15 de juny del 2017 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa pluriennal (2017-2019) per a la contractació del servei de genotipat, a preus unitaris, de SNP de tot el genoma en mostres de DNA humà per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 15 de juny del 2017 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa pluriennal (2017-2020) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu d'un comptador de cèl·lules (cimòmetre) marca BECKTON DICKINSON S.A.U. model FACScalibur 4CA sèrie E97500759, de la Universitat Pompeu Fabra.

Preus i tarifes

Acords de 4 d’octubre del 2016 i de 28 de febrer, 9 de maig i 15 de juny del 2017 pels quals s’aproven els preus de matrícula d’estudis propis de la UPF, per als cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018.

Acord de 28 de febrer del 2017 pel qual s’aproven les tarifes dels serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG (Proteòmica i Citometria de Flux) per al 2017, que no estaven incloses en les tarifes aprovades en el marc del pressupost de la UPF 2017.

Acord de 28 de febrer del 2017 pel qual s’aprova el preu dels cursos del Campus Júnior per a l’any 2017, en 110 euros per curs.

Acord de 28 de febrer del 2017 pel qual s’aprova l’aplicació del cobrament d’un import de 30 euros per a les sol·licituds de preinscripció per a la convocatòria d’accés i admissió a ensenyaments oficials de grau dels estudiants procedents de sistemes educatius d’estats no membres de la Unió Europea, amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals.

Acord de 2 de març del 2017 pel qual s’aprova la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2017, en els termes previstos en l’acord de la Comissió Executiva del CSUC de l’1 de desembre del 2016.

Acord de 9 de maig del 2017 pel qual s’aproven els preus per als cursos del Trimestre d’Estiu.

Acord de 9 de maig del 2017 pel qual s’aproven les tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes UPF per al curs 2017-2018.

Programació i gestió

Acords de 20 de desembre del 2016, de 2 de març, d’11 de maig i de 15 de juny del 2017 pels quals s’aprova la programació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per als cursos acadèmics 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018.

Acord d’11 de maig del 2017 pel que s’aprova proposar al Departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, l’extinció, a partir del curs 2017-2018, dels ensenyaments del grau multidisciplinari en Tecnologia i Negocis, un programa d’agrupació de titulacions impartit per l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus i l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus, centres docents d’ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Comunitat universitària

Acords de 4 d'octubre del 2016 de resolució de les sol·licituds de permanència, de progressió i d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acords de 4 d’octubre del 2016 i de 28 de febrer del 2017 pels quals s’aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió del professorat de la UPF.

Acord de 19 de desembre del 2016, de 9 de maig i de 15 de juny del 2017 pels quals s’aproven modificacions de l'RLT i les despeses que comporten.

Acord de 19 de desembre del 2016 pel qual s’acorda informar favorablement la proposta de modificació del conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

Acord de 2 de març del 2017 pel qual s’aprova la convocatòria 2017 del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària i dels Premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència, adreçat al personal docent i investigador; a la Transferència de Coneixement, adreçat al personal docent i investigador, a la Iniciativa i Innovació en l’Administració i els Serveis, adreçat al personal d’administració i serveis; i el Premi UPFEmprèn, adreçat als estudiants, graduats i postgraduats del Grup UPF.

Acord d’11 de maig del 2017 pel qual s’aprova elevar al secretari d’Universitats i Recerca la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Altres acords

Acord de 3 de novembre del 2016 pel qual s’aprova la ratificació de la resolució de la presidència de data 3 d’octubre del 2016, relativa a la realització i la presentació davant d’aquest òrgan de representació social, a partir del curs vinent, d’un informe anual sobre les principals actuacions i resultats de la UPF en matèria de responsabilitat social, acompanyat d’un pla de treball per al curs següent.

Acords de 3 de novembre i de 20 de desembre del 2016, de 2 de març, d’11 de maig i de 15 de juny del 2017 pels quals s’aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d’aquest Consell a altres òrgans.

Composició

Ple

Núria Basi Moré, presidenta

Jaume Casals Pons, rector

Jaume Badia Pujol

Maria Basora Sedó

Judit Carrera Escudé

Salvador Garcia Ruiz

Xesús B. González López

Pere Guillamon Montoya (fins al 26 de juliol del 2016)

Cecília Jaques Querol (fins al 3 de juny del 2017)

Jordi Marín Puigpelat (des del 13 de juliol del 2016)

José Luis Martí Mármol (des del 7 de març del 2017 fins al 24 de maig del 2017)

Manel Milà Vidal (fins al 6 d’octubre del 2016)

Carmen Mur Gómez

Ezequiel Navarro Pérez (des del 6 d’octubre del 2016)

Milagros Pérez Oliva

Miquel Rubirola Torrent

Josep Tarradas Faja

Pere Torra Pla (des del 24 de maig del 2017)

Mireia Trenchs Parera (fins al 24 de maig del 2017)

Pelegrí Viader Canals (fins al 7 de març del 2017 i a partir del 24 de maig del 2017)

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2016-2017 el Ple s'ha reunit 6 vegades

Comissió Acadèmica

Miquel Rubirola Torrent, president

Maria Basora Sedó

Judit Carrera Escudé

Coro Pozuelo Batista (des del 15 de juny del 2017)

Salvador Garcia Ruiz

Cristina Gelpí Arroyo (des del 15 de juny del 2017)

Pere Guillamon Montoya (fins al 26 de juliol del 2016)

José Luis Martí Mármol (des del 2 de març del 2017)

Louise McNally Seifert (fins al 2 de març del 2017)

Carmen Mur Gómez

Teresa Monllau Jaques

Ezequiel Navarro Pérez (des del 3 de novembre del 2016)

Miquel Oliver Riera (fins al 28 de setembre del 2016)

Milagros Pérez Oliva           

Pere Torra Pla (fins al 15 de juny del 2017)

Mireia Trenchs Parera

Margarida Gual i Perelló, secretària


Durant el curs acadèmic 2016-2017 la Comissió Acadèmica s'ha reunit 4 vegades

Comissió Econòmica

Josep Tarradas Faja, president

Jaume Badia Pujol

Carles Castells Oliveres

Xesús B. González López

Cecília Jaques Querol (fins al 15 de juny del 2017)

Àngel Lozano Solsona (fins al 2 de març del 2017)

Jordi Marín Puigpelat (des del 3 de novembre del 2016)

Manel Milà Vidal (fins al 3 de novembre del 2016)

Ezequiel Navarro Pérez (des del 3 de novembre del 2016)

Jordi Ollé Palou

Francesc Posas Garriga

Carles Ramió Matas

Enric Vallduví Botet (des del 2 de març del 2017)

Daniel Vidal Canellas

Ramon Villanova Fortuny (des del 3 de novembre del 2016 fins al 15 de juny del 2017)

Margarida Gual i Perelló, secretària


Durant el curs acadèmic 2016-2017 la Comissió Econòmica s'ha reunit 4 vegades

Comissió de Promoció

Manel Milà Vidal, president (fins al 3 de novembre del 2016)

Salvador Ruiz Garcia, president (des del 3 de novembre del 2016)

Salvador Alsius Clavera (fins a l’11 de maig del 2017)

Jaume Badia Pujol (des de l’11 de maig del 2017)

Josep Ferrer Riba (fins al 2 de març del 2017)

Mònica Figueras Maz

Cecilia Jaques Querol (fins al 15 de juny del 2017)

Domingo Jaumandreu Ros

Josep Jofre Santamaria

Teresa Monllau Jaques

Conxa Oliu Creus (fins a l’11 de maig del 2017)

Josep M. Piqueras Folch

Àlex Saiz Arnaiz ( fins a l’11 de maig del 2017)

Ferran Sanz Carreras

Daniel Serra de la Figuera

Anaís Tarragó Guarro (des de l’11 de maig del 2017)

Maria Isabel Valverde Zaragoza (des del 2 de març del 2017)

Daniel Vidal Canellas

Margarida Gual i Perelló, secretària


Durant el curs acadèmic 2016-2017 la Comissió de Promoció s'ha reunit 1 vegada