Servei de Carreres Professionals

La Universitat Pompeu Fabra, a través del Servei de Carreres Professionals (SCP), desenvolupa i coordina un seguit d’activitats per afavorir la transició entre l’etapa de formació acadèmica dels estudiants i graduats i el món laboral. Aquestes activitats estan dissenyades de manera que aportin certa continuïtat al procés d’inserció, d'orientació i de reorientació laboral dels estudiants i dels graduats, des que entren a la universitat fins que la deixen una vegada graduats i inicien la seva etapa professional.

En aquest sentit, el SCP prepara la transició dels estudiants al mercat laboral a través de quatre instruments:

A. Les pràctiques externes en empreses i/o institucions i Borsa de Treball

B. El servei d’orientació professional personalitzat

C. El programa de desenvolupament de competències Skills UPF

D. La fira d’ocupació UPFeina

L'SCP treballa per posar a disposició dels estudiants una oferta de pràctiques cada vegada més àmplia i de més qualitat, alhora que ha desenvolupat un nou model integral de gestió i de relació amb les empreses, per establir un marc en el qual els actors implicats (estudiants, graduats, Universitat i empreses) poden cobrir les seves demandes i necessitats. A més, es fa una tasca de prospecció constant amb l’objectiu de donar a conèixer el talent UPF a les empreses i les entitats i oferir, per tant, més oportunitats als seus estudiants i graduats.

Pràctiques acadèmiques i Borsa de Treball

Pràctiques en empreses i institucions

Per pràctiques acadèmiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la Universitat, amb l'objectiu d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, així com per apropar-los a la realitat de l'àmbit en el qual els agradaria desenvolupar la seva carrera professional. Per a les empreses, s'ha convertit en una de les principals vies per captar talent, així com en una oportunitat de retorn a la societat a través de la contribució en la formació pràctica dels estudiants.

Les pràctiques poden ser curriculars, les quals figuren als plans d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits, amb independència del seu caire obligatori o optatiu, o bé extracurriculars, que són aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis. Tot i aquesta petita diferència, la UPF dóna el mateix tractament i importància a ambdues tipologies.

Durant el curs acadèmic 2016-2017, a data 9 de juliol del 2017 (el curs acaba el 22 de setembre del 2017) els estudiants de la UPF (grau, màster i doctorat) han fet 3.132 estades de pràctiques en 1.224 empreses i institucions. Tant l’oferta de places per fer estades de pràctiques que s'ha posat a l'abast dels alumnes (4.983) com els convenis de pràctiques gestionats, han augmentat lleugerament respecte a les xifres del mateix període del curs anterior.

Tampoc no ha variat significativament la proporció de pràctiques curriculars (54%) i extracurriculars (46%), que és força similar.

Els àmbits d’estudi en què es concentra el major volum d’estudiants en pràctiques són el d’Economia i Empresa (24,2%), Dret (21,1%) i Comunicació (16,4%). Cal destacar que ni en el d'Economia ni en el de Dret tenen pràctiques obligatòries en els seus plans d'estudis.

Pel que fa a la remuneració de les pràctiques, a data 9 de juliol del 2017, s’han remunerat, de mitjana, un 56% dels convenis de pràctiques curriculars i un 86% de les no curriculars, unes xifres lleugerament per sobre de les del curs passat.

Aquest augment dels convenis de pràctiques remunerats és fruit, entre d'altres, de l'acord del Claustre de la Universitat de 28 de novembre del 2013 per incrementar-les, de la modificació de la normativa de pràctiques de la Universitat i del posicionament, cada vegada més ferm, dels centres i dels departaments de no autoritzar convenis, sobretot de pràctiques extracurriculars, no remunerats.

Per altra banda, l'SCP, en finalitzar cada estada de pràctiques, envia una enquesta per tal de saber la valoració que en fan les empreses i els estudiants. D’aquestes enquestes, se’n desprèn que un 95,6% de les empreses repetiria l’experiència d’acollir estudiants en pràctiques.

Entre els motius per fer pràctiques destaquen: la possibilitat d'adquirir una primera experiència professional (40%), l'obtenció de crèdits (25%) i la via d'accés al món laboral (20%). A més a més, el 85% considera que les tasques de les pràctiques estan relacionades amb els seus estudis i el 91% considera que han millorat les seves habilitats i competències en finalitzar el període.

A banda d'aquesta enquesta, mensualment, també s'envia un formulari d'avaluació de les pràctiques als tutors de les empreses perquè en facin una avaluació així com de les competències professionals adquirides per part dels estudiants.

Pràctiques acadèmiques a la UPF

A banda dels convenis de pràctiques dels estudiants de la UPF en empreses externes, l'SCP també té encarregada la gestió i la centralització dels convenis dels estudiants que fan pràctiques a la Universitat Pompeu Fabra, bé estiguin matriculats a la UPF o en altres universitats.

A data 9 de juliol del 2017 s’han gestionat 214 convenis de pràctiques a la UPF (29% curriculars i 71% extracurriculars). El 75% (160) es corresponen a estudiants de la UPF i el 25% (54), a estudiants d'altres universitats o institucions educatives que fan pràctiques en serveis i en unitats de la UPF.

Programa de beques Santander, CRUE i CEPYME

El conveni de col·laboració subscrit per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) i el Banc Santander té l'objectiu de fomentar estades de pràctiques professionals en petites i mitjanes empreses per períodes de tres mesos. Aquesta és la cinquena vegada que el Grup UPF hi participa gestionant un total de 37 beques, de les quals 25 s'han assignat a la UPF; 4, a la Barcelona School of Management; 4, a ESCI i 4, al Tecnocampus.

En l'edició d'enguany, hi han participat 16 empreses, xifra notablement inferior a la de l'any anterior, a causa de la reducció del termini de la convocatòria i la inscripció juntament amb els canvis en les condicions de les beques. Aquest fet ha portat que la participació dels estudiants també sigui menor, amb 111 estudiants inscrits en el programa. Per altra banda, els estudiants tenen cada vegada més ofertes al seu abast per fer pràctiques fora del programa del Santander.

Així, s'han publicat un total de 56 ofertes, que s'han concretat en 17 convenis de pràctiques d'estudiants del Grup UPF en 16 empreses diferents.

Pràctiques d'àmbit internacional

El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) ha convocat durant el present curs acadèmic 279 places de pràctiques en ambaixades i consolats per a estudiants de grau. Enguany, la UPF ha participat en aquest programa per sisena vegada, gestionant un total de tres convocatòries ordinàries adreçades a tots els àmbits d'estudi i una convocatòria específica adreçada als estudis de l'àmbit de la comunicació.

Una mostra de la bona acceptació del programa entre els alumnes és el volum d'inscrits en aquestes convocatòries, que ha assolit la xifra de 181 estudiants per a aquest curs acadèmic. Cal destacar que el 30% (16) dels estudiants inscrits han estat seleccionats per fer l’estada de pràctiques, xifra que representa un increment del 77% respecte al curs anterior.

Borsa de Treball

La UPF compta amb una aplicació pròpia, el Campus Treball, per gestionar les pràctiques, i de la Borsa de Treball, a la qual tenen accés estudiants, recent graduats, membres del programa UPF Alumni Premium i empreses. Aquesta plataforma ofereix oportunitats a les empreses per captar el millor talent i als graduats per trobar la seva primera feina.

L'aplicació compta amb uns 3.000 usuaris actius; entre estudiants que han superat el 70% dels crèdits de la seva titulació, graduats que fa menys d'un any que han acabat els estudis i membres del programa UPF Alumni Premium. Aquest curs acadèmic s'han publicat 1.840 ofertes de feina, un 9% més que en el mateix període del curs anterior. 

Activitats Skills UPF

Durant el curs acadèmic 2016-2017, el Servei de Carreres Professionals, amb la col·laboració del programa UPF Alumni, a través del programa Skills UPF ha continuat oferint activitats als estudiants i als graduats de la Universitat per ajudar-los a definir i aconseguir fer realitat el seu projecte professional. Les activitats, en format taller o xerrada, han estat impartides per professionals externs, empreses i antics alumnes de la Universitat, entre d’altres. Les activitats d’Skills UPF s’organitzen al voltant de quatre grans blocs: les estratègies de cerca de feina, el coneixement del mercat de treball, el desenvolupament de competències professionals i les activitats de suport a l’emprenedoria.

Les diferents activitats s’han adaptat al màxim, com cada any, als requisits del mercat de treball i a les estratègies de recerca de feina actuals. Al llarg d’aquest últim curs acadèmic s’ha continuat posant èmfasi en les empreses perquè les seves xerrades aportin valor afegit als participants a través de tallers relacionats amb alguna competència clau important per a l’empresa o que serveixin com a entrenament per als processos de selecció per a les organitzacions del seu sector. També s’han ampliat aquelles activitats relacionades amb la definició d’objectius professionals a través de les potents eines del coaching i també s’han ofert altres tallers relacionats amb la gestió emocional per afrontar millor els moments de canvi, com seria la transició entre els estudis i el mercat laboral.

En total, s’han organitzat 55 activitats Skills UPF, a les quals s’han inscrit un total de 1.988 estudiants/graduats. D’aquests, finalment hi han assistit un total de 1.546. Per tant, s’ha mantingut la xifra d’assistents respecte al curs anterior: un 80% són estudiants i la resta, graduats de la Universitat. La mitjana d’assistència ha estat d’un 77,8% sobre el total d’inscrits.

La majoria d’aquestes activitats són transversals (és a dir, obertes a estudiants i a graduats dels vuit àmbits d’estudi de la UPF). Seguint les directrius del Pla Estratègic, cada vegada se n'organitzen més sobre internacionalització de la carrera professional o sobre oportunitats al tercer sector, així com sobre responsabilitat social i sostenibilitat. El bloc "mercat de treball", però, sol ser específic per a àmbit d’estudi, donat que inclou les activitats ofertes directament per a les empreses que vénen a captar talent (ja sigui via presentació d’empresa, via business case o via taula rodona sobre sortides professionals, que se solen organitzar conjuntament amb el centre implicat i antics alumnes UPF que treballen a l’empresa).

Com ja s’ha esmentat, les activitats Skills UPF s’estructuren al voltant de quatre temàtiques: 

A. Cerca de feina

Les activitats del bloc “Cerca de feina” consisteixen en tallers pràctics per proporcionar les eines necessàries als estudiants i als recent graduats que s'enfronten al repte de buscar la primera feina. La majoria s'ofereixen durant el primer trimestre del curs, coincidint amb la fira d'ocupació UPFeina, o bé a finals de curs, per a aquells que estan a punt de donar el salt al món professional.

El programa "Prepara't per la fira" inclou activitats en què es treballa el currículum i la carta de presentació, es prepara els participants per afrontar una entrevista curta com la de l'speed-networking i fins i tot es treballa la marca personal (conèixer-se per vendre's el millor possible) i les xarxes socials com a eina per trobar feina.

Per tercer any consecutiu s'han ofert, amb un alt índex de participació, tallers de CV i carta i entrevista en llengua anglesa, per ajudar aquells que volen buscar feina en l'àmbit internacional.

Aquestes activitats s'ofereixen amb la col·laboració de Barcelona Activa, així com el mateix servei d'orientació professional personalitzat, que també aporta el Servei de Carreres Professionals o bé professionals independents.

En aquestes 9 activitats, hi han participat un total de 243 persones.

"Aprèn les eines per a una recerca de feina eficaç: carta i currículum"
26-10-2016

Activitat per aprendre a millorar la carta de presentació i el currículum, així com a obtenir consells pràctics per superar un procés de selecció. A càrrec de l'equip tècnic d’Orientació Professional de Barcelona Activa. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 57 assistents.

"Elevator-Pitch professional: presenta’t i impacta"
9-11-2016

L’equip tècnic d’Orientació Professional de Barcelona Activa va donar les claus per presentar-se d'una manera efectiva en diferents situacions com esdeveniments de networking o trobades amb empreses. En aquesta activitat els participants van aprendre a comunicar els aspectes més importants del seu perfil professional. Dirigida a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 24 assistents.

"Revisa el teu currículum a UPFeina"
16-11-2016

Sessió d'assessorament personalitzat sobre l'elaboració del currículum professional per destacar respecte a la resta de candidats. A càrrec de  Montse Mazón i Leonor Pajarón, tècniques d’Orientació del Servei de Carreres Professionals de la UPF. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 52 assistents.

"Activa el teu networking a UPFeina!"
16-11-2016

Activitat pràctica i dinàmica per aprendre eines de networking que permeten desenvolupar i crear noves oportunitats professionals mitjançant la creació d'una xarxa de contactes. A càrrec de Baldi Figueres, professional especialitzat en  processos de canvi, gestió del treball en equip, lideratge, coaching personal i executiu, amb un total de 25 assistents.

"Job Applications in English"
27-1-2017

Activitat adreçada a treballar en l'elaboració d'un currículum professional i eficaç i una carta de presentació en anglès. A càrrec d'Idiomes UPF i dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total d’11 assistents.

"Attending a Job Interview in English"
21 i 28-4-2017

Curs a càrrec d'Idiomes UPF, adreçat a la preparació d'una entrevista de feina en anglès. S'hi van mostrar els diferents tipus d'entrevista, preguntes tipus i les possibles respostes, així com tot allò que cal saber per preparar una entrevista de feina en anglès. Dirigit a estudiants de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 12 assistents.

"Practica el Linkedin"
27-2-2017

Activitat sobre la xarxa social Linkedin i el seu funcionament com a eina de reclutament. S'hi van mostrar les claus per potenciar al màxim el perfil professional en aquesta plataforma. A càrrec de l’equip tècnic d’Orientació Professional de Barcelona Activa. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 15 assistents.

"Job Applications in English (Enginyeria Biomèdica)"
27-2-2017

Activitat adreçada a treballar en l'elaboració d'un currículum professional i eficaç i una carta de presentació en anglès. A càrrec d'Idiomes UPF i dirigida específicament a estudiants i a graduats d'Enginyeria Biomèdica, amb un total de 31 assistents.

"Aquest estiu marxo a l’estranger!"
24-5-2017

Sessió informativa sobre estades a l’estranger durant els mesos d’estiu. En aquesta xerrada es va informar sobre totes les oportunitats que tenen a l'abast els estudiants per marxar a l’estranger a fer un voluntariat, treballar o aprendre idiomes durant el període estiuenc. A càrrec del Consell Comarcal Barcelonès i amb la col·laboració de l’organització global AIESEC i el Servei de Relacions Internacionals de la UPF, amb un total de 16 assistents.

     B. Recerca de feina

Són activitats adreçades als estudiants d'últims cursos i als graduats que s'enfronten a la decisió de definir el seu objectiu professional. Aquestes sessions es porten a terme amb la col·laboració dels responsables de les facultats, representants d'empreses col·laboradores i testimonis de graduats de la Universitat.

Durant aquest últim curs, s'han ofert 31 activitats d'aquest tipus (amb un total de 1.053 participants), que van des de xerrades sobre sortides professionals fins a presentacions de les empreses en què s'aprofita, sovint, per treballar les competències que l'empresa més demanda, fins a sessions d'entrevistes de breu durada (speed-networking) al mateix campus el dia d’UPFeina:

"Col·loqui d'auditoria"
2-11-2016

Col·loqui entre professionals de l'auditoria, moderat per Teresa Monllau, vicedegana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Els representants de firmes líders en el sector de l'auditoria van parlar dels perfils professionals més demandats, així com de les competències més valorades i dels processos de selecció d’aquest àmbit. Amb la participació d’Albert Closa, Xavier Oliver i Meritxell Teruel, senior managers d’auditoria d’EY, Uniaudit Oliver Camps i de Deloitte, respectivament. A més a més d'Isabel Perea, directora de Grant Thornton, i de Mercè Nicolás, senior recruiter de KPMG. Adreçat als estudiants interessats en l'àmbit professional de l'auditoria, amb un total de 23 assistents.

"Vols treballar en un bufet d'advocats de prestigi?" (I)
3-11-2016

Els despatxos Pérez Llorca, Manubens Abogados i J&A Garrigues es van presentar i van donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereixen. A càrrec de Felipe Ramírez (advocat) i Pablo Belon (antic alumne UPF) per part de Pérez Llorca; Francisco Rey Lara (soci de l’àrea de Fiscal Tributari) de Manubens Abogados; Andrea Esbrí (associada de Dret Mercantil), i Miguel Trémul (RH) de J&A Garrigues. Dirigit a estudiants i a graduats dels estudis de Dret, amb un total de 29 assistents.

"Mi experiencia como auditor de PWC en Nueva York"
9-11-2016

Sessió en què la firma de consultoria PWC va donar a conèixer quins són els seus processos de selecció i reclutament. A més a més, es va comptar amb el testimoni d'un professional de l'auditoria que va començar la seva carrera professional com a júnior i que va arribar a senior manager, passant per una experiència de mobilitat internacional a Nova York dins PWC. Dirigit a estudiants i a graduats de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, amb un total de 16 assistents.

"Vols treballar en un despatx d'advocats de prestigi?" (II)
10-11-2016

Els despatxos Baker &McKenzie, Uría Menéndez Abogados i Cuatrecasas-Gonçalves Pereira es van presentar i van donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereixen els seus despatxos. A càrrec de Silvia Forés (directora de RH) de Baker &McKenzie; Mariona Xicoy (responsable de Selecció), Juan Reyes (soci i antic alumne UPF) i Laura Quer (antiga alumna UPF) d'Úria Menéndez; i Núria Rexach (responsable de Selecció) de Cuatrecasas-Gonçalves Pereira. Dirigit a estudiants i a graduats dels estudis de Dret, amb un total de 27 assistents.

"Elevator-Pitch de les empreses participants a UPFeina 2016"
16-11-2016

Breu presentació de les empreses que van participar en la fira d’ocupació UPFeina. Cada empresa disposava d’un minut per donar a conèixer el seu negoci i els perfils que buscava. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 36 assistents.

"Speed-Networking UPFeina"
16-11-2016

Sessió d'entrevistes exprés en el marc de la fira d'ocupació UPFeina, en què més de 20 empreses van fer breus entrevistes simultàniament en un mateix espai. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 179 participants.

"Oportunitats a l’estranger"
16-11-2016

Sessió informativa sobre els recursos i els programes de beques que poden ajudar als estudiants a internacionalitzar la seva carrera professional. Emmarcada dins la fira d’ocupació UPFeina, i organitzada pel Servei de Carreres Professionals i UPF Alumni. Van participar a la sessió: Esther Raluy, representant del Servei Eures a Catalunya; Regina Arquimbau, promotora del projecte Internacionals Relation Service UPF; Laia Lligades, representant de l’Oficina de Joventut i Habitatge (Consell Comarcal del Barcelonès); Adriana Carvajal, promotora del programa AISEC, i Laura Falcó, representant d’EU Career Ambassador. A més a més, estudiants i graduats que han tingut l'oportunitat de viure una experiència a l'estranger van explicar el seu testimoni. Dirigit a estudiants de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 67 assistents.

"¿Cómo superar una entrevista de consultoría estratégica?" McKinsey & Company
23-11-2016

Activitat per donar a conèixer les oportunitats laborals i el procés de selecció que duen a terme les consultories. A càrrec dels consultors de McKinsey & Company. Dirigit a estudiants dels últims cursos del grau en Economia i Empresa, amb un total de 53 assistents.

"Unilever Future Leaders League"
23-11-2016

Concurs internacional i dinàmic de la marca Unilever en què els participants poden guanyar l’oportunitat de representar la Universitat Pompeu Fabra i formar part de l’equip Unilever Future Leaders League. Aquest concurs els permet experimentar la capacitat de lideratge dins el negoci d'una empresa líder en el sector. Dirigit a estudiants d’Economia i Empresa, amb un total de 21 assistents.

"Conoce a la Product Manager de la marca Tiritas de Laboratorios HARTMANN"
30-11-2016

A càrrec de Victoria Puig, Product Manager de la marca Tiritas de Laboratoris HARTMANN. L'activitat va donar a conèixer la companyia i els programes Trainee que ofereixen. Dirigida a alumnes de la Facultat de Ciències Econòmiques, amb un total de 2 assistents.    

"Jornada SEAT"
1-12-2016

Amb la col·laboració del Servei de Carreres Professionals, SEAT va organitzar una jornada adreçada a estudiants i a graduats per mostrar les seves instal·lacions a Catalunya i explicar com és el dia a dia a les àrees de màrqueting, recursos humans, finances i comercial en una empresa d'automòbils. A més a més, en aquesta sessió es va poder visitar el Centre de Prototips, en el qual es desenvolupen els primers projectes de cotxes. Amb un total de 12 assistents.

"Dinàmica de grup EY"

1-12-2016

Activitat organitzada per EY, empresa líder en el sector de l'auditoria i la gestió d'empreses, en la qual es van convocar els estudiants que havien presentat la seva candidatura a l’speed-networking de la fira d'ocupació UPFeina, amb l'objectiu de dur a terme una dinàmica de grup. Dirigida a estudiants de la Facultat d’Economia, amb un total de 22 assistents.

"Activitat Magma"
1-2-2017

Sessió en què l'empresa Magma, del sector cultural, va concertar amb estudiants i graduats de Comunicació entrevistes de feina per cobrir diferents llocs de treball dins els seus departaments: responsable de comunicació, coordinador de continguts, responsable comercial-publicitari i coordinador de la plataforma web editorial i xarxes socials, amb un total d’11 participants.

"Sortides professionals de Criminologia"
2-2-2017

Activitat informativa sobre les sortides professionals del grau en Criminologia en què antics alumnes que treballen en diferents sectors de l’àmbit de la criminologia van explicar de primera mà la seva trajectòria. Dirigit a estudiants de tercert i quart, amb un total de 71 assistents.

"Activitat Minsait (Indra)"
9-2-2017

L'empresa Indra, del sector de la consultoria i la tecnologia, va concertar entrevistes de feina amb estudiants i graduats d’Economia i Empresa, així com una sèrie de proves de selecció per cobrir diferents llocs de treball dins els seus departaments, amb un total d’11 participants.

"El matí de l’Enginyeria"
15-2-2017

Trobada d’estudiants/graduats i empreses del sector de l’enginyeria organitzada pel Servei de Carreres Professionals i UPF Alumni, juntament amb  l’Escola Superior Politècnica (ESUP) de la UPF. La jornada va comptar amb una presentació de les empreses participants mitjançant un elevator-pitch de dos minuts amb el qual van donar a conèixer els perfils que buscaven. Posteriorment, els estudiants van poder adreçar-se a aquelles companyies que els interessaven per presentar-hi la seva candidatura i obrir les portes a noves oportunitats laborals. A més a més, es va dur a terme la conferència interactiva "Les claus per a una presentació d'impacte", en la qual Baldi Figueras, assessor especialitzat en lideratge professional, va mostrar com presentar-se de manera atractiva i convincent i va estar present durant tot "El matí" per donar assessorament personalitzat als interessats, amb un total de 29 assistents.

"Workshop amb Cuatrecasas-Pompeu Consulting Legal"
20 i 22-2-2017

Amb la col·laboració de l'associació Pompeu Consulting Legal i el bufet d'advocats Cuatrecasas, es va oferir un workshop de dues jornades a les oficines del mateix bufet en què els estudiants i els graduats van poder visitar les instal·lacions de l'empresa, assistir a diverses taules rodones amb júniors i socis del despatx i a les xerrades sobre el futur de l'advocacia i la tecnologia en el món del dret que els socis Alejandro Payá i Rubén Agote van oferir.

"Unilever Future Leaders Programme"
1-3-2017

Amb aquesta sessió, l'empresa Unilever va obrir un procés de selecció amb proves per trobar els millors estudiants per formar part de l’equip Unilever Future Leaders Programme, en què preparen els participants per afrontar llocs de lideratge empresarial. A més a més, el programa incloïa períodes internacionals, un contacte prolongat de lideratge, entrenament formal i el desenvolupament professional. Dirigit a estudiants d’Economia i Empresa i de Relacions Laborals, amb un total d'11 participants.

"I Fòrum de Talent en Enginyeria Biomèdica"
2-3-2017

Fòrum organitzat per les universitats UPF, UB, UPC i per FENIN i el HT-Cluster, ha volgut ser una plataforma anual perquè les empreses de tecnologia mèdica puguin conèixer estudiants i graduats en Enginyeria Biomèdica com a font de talent per millorar la seva competitivitat. Amb un total de 68 assistents.

"Recruiting day Abante Talento"
3-4-2017

Sessió a càrrec de l'empresa Abante, adreçada a estudiants i a graduats interessats en el món financer. S'hi va explicar de primera mà el model de negoci de la companyia, el pla de carrera professional que ofereixen i els detalls del procés de selecció, amb un total de 4 participants.

"Zara Talent Talk"
26-4-2017

La cadena de botigues de moda pertanyent al grup Inditex, Zara, va presentar el seu pla de carrera i els programes de formació que ofereixen per a estudiants. Tots aquells interessats a inscriure's als programes esmentats i entrar a la companyia van poder presentar-se a una entrevista. Dirigit a estudiants d’Economia i Empresa, amb un total de 16 participants.

"Management Trainee Program. Burger King"
8-5-2017

Activitat informativa a càrrec de l’empresa Burger King en què es va presentar el Management Trainee Program i les oportunitats laborals que s'ofereixen a la companyia. Dirigida a estudiants d’últims cursos i graduats dels àmbits d’Economia i Empresa i Dret, amb un total de 4 participants.

"Borsa per a tots. Introducció a la borsa i l’anàlisi tècnica"
10-5-2017

Sessió teòrica de nivell bàsic sobre el funcionament dels mercats financers, mitjançant l’anàlisi tècnica de les figures gràfiques i tendències, així com la interpretació dels oscil·ladors. A càrrec de l’agència de valors espanyola regulada per la CNMV, Activotrade, en la sessió es va informar també sobre el seu pla de carrera per a estudiants i graduats. Dirigit als àmbits d’economia i empresa, amb un total de 32 assistents.

"Sortides professionals del grau en Traducció i Interpretació"
17-5-2017

Sessió informativa sobre les possibles sortides professionals dels estudis de Traducció i Interpretació. A càrrec de Paula Tormo (presidenta de l’APTIC), Elisabet Farriol (gestora de projectes), Dolors Gonzálvez (traductora tècnica) i Mireia Trias (correctora autònoma), amb un total de 28 assistents.

"Sortides professionals de Llengües Aplicades"
24-5-2017

Sessió informativa sobre les possibles sortides professionals dels estudis de Llengües Aplicades. Alguns dels antics alumnes que treballen en diferents sectors de l’àmbit de les llengües aplicades van explicar de primera mà la seva trajectòria, per mostrar així les diverses sortides professionals que tenen al seu abast els estudiants d’aquest grau: Jordi Ortiz (Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), Alexandra Navarrete (intèrpret de llengua de signes) i Diego Pietrobono (redactor a Dow Jones), amb un total de 26 assistents.

"Pràctica jurídica a la funció pública"
25-5-2017

Sessió informativa a càrrec de Sergi Farré (diplomàtic), Antoni Monill (inspector d’Hisenda de l’Estat), Nicolàs Nogueroles (registrador de la propietat), Ana Raga (magistrada) i Amparo Monterrey (advocada de l’Estat), sobre l’accés als cossos de l’administració pública esmentats. S'hi va parlar també de la previsió actual i a curt termini de la convocatòria de places, així com de la seva experiència personal preparant-les i de la seva experiència professional, amb un total de 80 assistents.

"Sortides professionals en l’àmbit de les ciències polítiques"
25-5-2017

Sessió informativa sobre les possibles sortides professionals dels estudis de Ciències Polítiques. A càrrec de Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Antoni Biarnés, director del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, i Joan Roselló, antic alumne de la UPF, van explicar la seva trajectòria i les diverses sortides que tenen a l'abast els estudiants d’aquest grau. Amb un total de 55 assistents.

"Sortides professionals del grau en Humanitats"
30-5-2017

Xerrada sobre les sortides professionals del grau en Humanitats, organitzada juntament amb el Departament d’Humanitats. A càrrec dels antics alumnes següents: María Escuin, tècnica editorial a Austral i No Ficció Booket a Grupo Planeta; Aleix Porta, dinamitzador de la sala polivalent de Montbau; Io Valls, formadora d’oratòria, expressió i comunicació oral a www.parlapertu.cat, i moderada per Helène Rufat, sotsdirectora del Departament d'Humanitats i antiga alumna. Van explicar de primera mà la seva trajectòria per mostrar les diverses sortides professionals que tenen els estudiants d’Humanitats al seu abast, amb un total de 24 assistents.

"Grant Thornton: prepárate para una carrera de éxito"
31-5-2017

Sessió informativa en què l'empresa Grant Thornton va explicar la seva cultura corporativa, les oportunitats professionals que ofereix, així com el seu procés de selecció. Dirigit a estudiants i a graduats d’Economia i Empresa, amb un total de 6 assistents.

"Pràctica jurídica privada"

1-6-2017

Sessió informativa a càrrec d’advocats de grans firmes i de despatxos individuals, així com de procuradors de tribunals, en què van parlar de la seva experiència professional i de la visió de l'exercici lliure de la professió en l'actualitat, amb un total de 70 assistents.

"El canvi climàtic i com són les persones que treballen per frenar-lo"

1-6-2017

Sessió informativa moderada per Mònica Figueras, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF, i amb la participació dels antics alumnes següents: Aida Vila, responsable internacional de canvi climàtic a Greenpeace Espanya; Bernat Martínez, d’Isardsat, una empresa que treballa per millorar la qualitat de la Terra, i Jaume Padilla, fundador de Greencustomers, una xarxa d’habitacions intel·ligents i sostenibles en allotjaments turístics. Van explicar al públic la seva experiència professional i les possibilitats de treballar en el sector del medi ambient. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits, amb un total de 26 assistents.

     C. Competències clau

En un mercat laboral altament competitiu, les competències professionals dels candidats s'han transformat en un element determinant a l'hora d'incorporar nous professionals a les seves plantilles. Juntament amb les empreses que col·laboren amb la Universitat i professionals independents, així com en col·laboració amb Barcelona Activa, mitjançant 7 activitats, s'han proporcionat eines per millorar aquestes competències clau a 106 estudiants i graduats de la Universitat.

Aquestes activitats han estat útils per treballar habilitats com el networking, la  comunicació o parlar en públic.

Per tercer any consecutiu, i gràcies a l’alt grau de valoració per part dels participants, s'han ofert cursos de creixement professional lligat al creixement personal ("Què vull ser de gran?" i “Desperta tot el teu potencial”). El detall d’aquestes activitats és el següent:

"Mindfulness i altres eines per posar l’estrès a ratlla!"
24-11-2016

Taller pràctic en què es van donar a conèixer tècniques de mindfulness i altres disciplines, que permeten prevenir, identificar i gestionar situacions d’estrès per tal d'incorporar hàbits per viure amb un major nivell de benestar emocional. A càrrec d'Olga Turró, formadora, Coach i consultora i adreçat a estudiants i a graduats de la Universitat Pompeu Fabra, amb un total de 7 assistents.

"Networking: més que fer i mantenir contactes"
25-1-2017

Activitat pràctica i dinàmica organitzada pel Servei de Carreres Professionals i antics alumnes, conjuntament amb Barcelona Activa. Es van descobrir i treballar les clau d'una bona pràctica per gestionar la competència del networking. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits, amb un total de 5 assistents.

"Què vull ser de gran?"
25-1-2017/15-2-2017

Taller de quatre sessions sobre desenvolupament personal i professional basat en continguts que exploren la intel·ligència emocional i l'autoconeixement, els propis valors o les actituds proactiva i reactiva. Impartit per Anna Guiu, coach especialitzada en desenvolupament personal i professional. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d’estudi, amb un total de 21 assistents.

"Com comunicar-se amb eficàcia"
22-2-2017

Taller a càrrec dels tècnics de Barcelona Activa en el qual es van oferir als assistents les eines per aconseguir una millora de les competències comunicatives. Adreçat a estudiants i a graduats, es va reflexionar sobre com es comunica i què s'ha de fer perquè els altres entenguin exactament allò que es vol expressar. Amb un total de 12 assistents.

"Desplega tot el teu potencial"
3-5-2017

Taller formatiu de tres sessions a càrrec d’Olga Turró, coach executiva i formadora en habilitats directives, i Ester Bernadó, coach i experta en Design Thinking. S'hi van proporcionar les eines clau per assolir l’èxit personal i professional a partir de la identificació de les oportunitats i el descobriment de la singularitat pròpia. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits, amb un total de 20 participants.

"Miedo escénico. Cómo gestionarlo eficazmente"
16-5-2017

Activitat a càrrec d'Agustín Rosa, expert en oratòria i motivació, sobre les tècniques per gestionar la por escènica i per reduir l'ansietat de manera efectiva a l'hora de parlar o de fer presentacions davant el públic. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits, amb un total de 12 assistents.

"Hablar en público. Impacta, enamora y marca la diferencia con tu oratoria"
18-5-2017

Activitat pràctica i dinàmica per aprendre a parlar en públic i fer presentacions d'alt impacte per als oients. A càrrec d'Agustín Rosa, expert en oratòria i motivació i dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits d'estudi, amb un total de 29 assistents.

 

    D. Emprenedoria

Aquest curs, i coincidint amb el calendari acadèmic del programa per a emprenedors YUZZ del Banc Santander, s’han potenciat les activitats que tenen per objectiu donar suport a tots aquells que tenen una idea de negoci i que volen dur-la a terme; en definitiva, als qui volen emprendre com a opció de futur.

En coordinació amb la Unitat d'Innovació UPF Business Shuttle, el Servei de Carreres Professionals i UPF Alumni, ha organitzat 8 activitats amb l'objectiu de donar eines als participants per trobar finançament per als seus projectes o crear una marca personal per vendre'ls millor, entre d’altres.

En aquest bloc, el total de participants s’ha doblat respecte al curs passat i ha estat de 144 estudiants i graduats.

"DemoLAB. Design Thinking para Emprendedores"
27-4-2017

Activitat formativa a càrrec d'Irati Lekue, entrenadora mental i emocional de professionals d’alt rendiment i Talent Scouter de MasterYourself a TEAMLABS. Va mostrar el Design Thinking, una eina molt útil per fomentar l'emprenedoria i la innovació amb èxit a través del disseny de prototips. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits i amb un total de 3 assistents.

"Vull innovar. Per on començo? Prova el Design Thinking”
3-11-2016

Taller basat en la disciplina Design Thinking que permet desenvolupar la creativitat a l'hora de tractar reptes professionals i personals. A més a més, a partir d'aquesta eina es treballen habilitats com l’empatia, el treball en equip i la creativitat. Adreçat a tots els estudiants, amb un total de 13 assistents.

"Models de negoci amb Lego Serious Play"
22-11-2016

Activitat pràctica i molt participativa, a càrrec de Jordi Castells Cuscullola (enginyer superior de Telecomunicacions), en què els assistents van construir representacions dels seus models de negoci mitjançant peces Lego. D’aquesta manera, van poder reflexionar-hi i obtenir-ne una nova perspectiva. Amb un total de 8 assistents.

"Les mètriques en models de negoci digitals"
24-1-2017

Sessió teòrica a càrrec de Joaquim López Caussa, director d'inversions de The Crowd Angel, en què es van explicar les característiques dels tres principals models de negoci digital: el comerç digital, els marketplaces, i els software-as-a-service (SaaS); i quines són les mètriques més importants a l’hora d’analitzar cadascun d’aquests models. Activitat dirigida a estudiants i a graduats de tots els àmbits, amb un total de 43 assistents.

"'Tips' per ser emprenedor: inspira't!"
9-2-2017

Taula rodona d'emprenedoria amb diversos antics alumnes de la Universitat que han llançat start-ups recentment. El debat, moderat per Francis Casado, Mobile Media Content - 3D Digital Venue i professor de la UPF, va tractar els aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d’emprendre un projecte d'emprenedoria, amb la participació de José Luis Sánchez Ballesteros (Logim Solutions), Carlos Cruz (Startup Grind) i Clara Serra (Infogenia). Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits, amb un total de 27 assistents.

"Societat digital. Reptes i oportunitats per a emprenedors"
21-2-2017

Conferència sobre l’impacte de la societat digital en els mercats tradicionals. S'hi van tractar temes com el “big data”, la intel·ligència artificial, la disrupció dels mercats tradicionals o el futur dels emprenedors. A càrrec de Xavier Costa i Jaume Campmany, de Roca Junyent. Dirigit a estudiants i a graduats de tots els àmbits, amb un total de 25 assistents.

"Growth Mindset per a emprenedors"
2-3-2017

Activitat pràctica i participativa a càrrec de la Fundació ExE i Teamlabs, amb l'objectiu de donar a conèixer eines enfocades al desenvolupament d'una mentalitat de creixement en l'àmbit de l'emprenedoria mitjançant una metodologia learning by doing. Dirigit  a estudiants i a graduats de tots els àmbits, amb un total de 18 assistents.

"Jo i la meva marca personal"
15-5-2017

Taller dinàmic de dues sessions construït a partir d'un recorregut vivencial i lúdic, a través de la metàfora del superheroi. S'acompanyava els assistents al descobriment de la seva marca personal i els seus trets diferenciadors. Activitat dirigida a persones que volen emprendre o que simplement volen desenvolupar i saber com difondre la seva marca personal. A càrrec de l'equip d'’El Despertador’, coaching i recreació personal, amb un total de 7 assistents.

Fira d'ocupació: UPFeina

UPFeina va tornar a la UPF per acostar els estudiants i els graduats de la Universitat a les setanta entitats (xifra rècord en aquesta 12a. edició) confirmades per a l'edició del 2016, que es van aplegar el 16 de novembre, entre les 10.00 i les 18.00 hores, al pati de l’edifici Roger de Llúria i al vestíbul de l’auditori del campus de la Ciutadella.

Des de ja fa més de deu anys, UPFeina esdevé el punt de trobada entre els estudiants i els graduats que volen incorporar-se al món laboral i les empreses i les institucions que busquen nous professionals titulats, amb una fira diversa i innovadora: la principal novetat d’enguany va ser un espai verd amb deu entitats del tercer sector (cooperatives i ONG), que van venir a la fira a buscar-hi el millor talent de la UPF.

El dia va començar amb l’elevator-pitch (9.00 hores), micropresentacions de no més d'un minut i mig de les empreses participants a la fira per donar-se a conèixer davant de tots els assistents, que va transcórrer a l’auditori del campus de la Ciutadella.

Com a activitat central de la fira, també a l’auditori, va tenir lloc una conferència interactiva sobre networking, a càrrec de Baldi Figueras, expert en tècniques d'aquest àmbit. Els assistents van poder triar entre dues temàtiques: “Com establir nous contactes i oportunitats” i “Crea el teu elevator pitch en tres passos”, una oportunitat per treure el màxim profit a la visita als estands.

D’altra banda, la ja consolidada sessió sobre oportunitats a l'estranger va comptar amb la presència de professionals de l'àmbit internacional que van explicar com trobar feina, fer pràctiques i fins i tot participar en programes de voluntariat a l'estranger, noves idees per sumar experiències internacionals al currículum.

L'speed-networking, en què participen cada any més empreses, va arribar a la cinquena edició: les inscripcions a aquestes entrevistes de curta durada entre empreses i estudiants i graduats, prèviament seleccionats, ja es van tancar a finals del passat mes d'octubre, amb rècord de participants.

El total de 70 entitats va incloure empreses, estands del Grup UPF, Barcelona Activa, la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle (que ocupava l’espai d'emprenedors amb  dues start-ups: Ticketing 3D i Medtep, confiant així en el talent dels més joves), i els 10 estands solidaris (empreses del tercer sector que busquen professionals) del nou espai verd.

Orientació professional

L'orientació professional és un servei iniciat al curs acadèmic 2014-2015 que ofereix la possibilitat, tant per als estudiants com per als graduats, de rebre suport individualitzat i acompanyament en relació amb els aspectes següents del seu projecte professional:

 • Coneixement dels interessos i motivacions, i definició d'objectius professionals.
 • Presa de consciència de les diferents opcions que ofereix el mercat laboral, les sortides professionals i les ocupacions.
 • Identificació dels punts forts i dels aspectes que s'han de millorar en relació amb l'objectiu professional.
 • Elaboració d'un pla d'acció per millorar i aconseguir els objectius establerts.
 • Millora de les eines i del coneixement dels diferents canals per fer una recerca de feina més eficient. 

Al llarg del curs acadèmic 2016-2017, un total de 177 usuaris (114 noies i 63 nois) han fet ús del servei individualitzat. Això suposa un increment del 25% respecte al curs anterior. Els participants han assistit a una mitjana de dues sessions. En la majoria de casos s’han dut a terme entre una i quatre sessions amb la mateixa persona, en el marc d’un procés d’orientació. Algunes sessions també s’han fet en línia. Sempre que s’ha considerat interessant, s’ha derivat els usuaris a les activitats del programa Skills UPF per tal de completar les accions individuals.

Pel que fa a l'àmbit d'estudis d’origen, es presenten diferències importants. Seguint la tendència del curs acadèmic anterior, un 33% són de l'àmbit d'economia i empresa. Ha augmentat significativament el percentatge d’usuaris del estudis de l’àmbit del dret, que se situa en un 23% sobre el total de persones ateses. Els estudiants dels àmbits de comunicació, ciències polítiques i traducció presenten un percentatge similar d’assistència, amb una xifra que ronda el 10% en els tres casos. Pel que fa als àmbits amb menor afluència, humanitats representa un 5% sobre el total, seguit del 4% de l’àmbit de les ciències de la salut i del 3% de les enginyeries. Aquest any s’han atès tres estudiants procedents del Grau Obert. Pel que fa als estudis de postgrau, un 14% procedien de màsters i un 3% han estat estudiants de doctorat.

Quant als diferents col·lectius de la comunitat universitària atesos al servei, les xifres són quasi les mateixes que les del curs anterior: el 73% sobre el total han estat estudiants; la resta, graduats. El 79% dels estudiants de grau atesos són de tercer i últims cursos dels estudis.

Les consultes que han motivat l'afluència d'estudiants i de graduats al Servei d'Orientació s'agrupen al voltant de quatre grans temàtiques:

A. Autoconeixement i definició d'objectius professionals: exploració dels interessos i motivacions i del capital competencial. Definició d'objectius professionals. Reorientació de la carrera professional.

B. Coneixement del mercat de treball, així com informació sobre les sortides professionals i ocupacions. Identificació dels punts forts i aspectes que s'han de millorar en relació amb l'objectiu professional. Assessorament en relació amb la possibilitat de continuar formant-se un cop acabada la titulació de grau.

C. Millora de les eines de recerca de feina (currículum, carta de presentació, entrevista de selecció, entre d'altres) i consultes sobre els diferents canals per fer una recerca de feina més eficient (portals d'ocupació, directoris d'empreses, etc.). També en la seva vessant 2.0: construcció de la marca personal a Internet i networking a través de xarxes socials i professionals.

D. Elaboració d'un pla d'acció per millorar competències d'accés a l'ocupació i professionals per assolir els objectius professionals establerts.

Transversalment a aquestes temàtiques, també s'han rebut consultes relacionades amb la mobilitat professional, tant per treballar com per continuar formant-se a l'estranger. Durant aquest curs acadèmic han augmentat les consultes relacionades amb l’orientació acadèmica i vocacional, sobretot fruit de les derivacions per part de la coordinació del Grau Obert i del Servei d’Atenció Psicològica de la Universitat (SAP).

Concretant una mica més, la meitat dels usuaris incloïen en el moment d’inscriure’s al servei la necessitat de revisar el seu currículum, mentre que una quarta part demana assessorament per tal de definir els objectius professionals. La informació sobre canals i estratègies de recerca de feina ha estat la necessitat del 15% dels assistents a les sessions. En menor mesura les consultes tenien a veure directament amb l’elaboració de la carta de presentació, del perfil de Linkedin. Temes com la mobilitat internacional o les beques, només les hem trobat puntualment.

Pel que fa al nivell de satisfacció percebuda sobre el servei, el 100% dels usuaris el recomanarien a altres companys, amb un 9/10 de puntuació mitjana obtinguda en els qüestionaris de valoració.

Aquest servei personalitzat es complementa amb un seguit de sessions grupals; el ja consolidat programa d’activitats Skills UPF, que aquest curs ha ofert unes 60 activitats grupals per ajudar els estudiants i els graduats a desenvolupar les seves competències per tal d’augmentar la seva ocupabilitat. També se’ls ha animat a participar dels esdeveniments de networking i de reclutament que ofereix UPFeina.

Al passat Saló de l’Ensenyament, el Servei d’Orientació Professional també ha participat a l’estand de la Universitat Pompeu Fabra per tal de donar suport en l’elecció dels estudis a les persones interessades a cursar una carrera oferta per aquesta universitat.

Gràcies als ajuts del PlaCLIK de suport a la qualitat i la innovació en l’aprenentatge i el coneixement, s’ha donat la possibilitat d’engegar des d’aquest servei un projecte anomenat “Coopera i suma competències”, que incorpora en les dinàmiques de l’aula el treball cooperatiu per tal de crear equips d’alt rendiment, alhora que es desenvolupen altres competències com la creativitat i la comunicació que es poden veure afavorides únicament pel fet de treballar amb altres persones en lloc de fer-ho de manera individual. La prova pilot s’està fent a les aules de segon de Publicitat i va començar aquest curs. La última fase d’aquesta prova pilot es durà a terme al llarg del proper curs acadèmic.

Durant els tres últims cursos acadèmics, la UPF s’ha beneficiat d'una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Departament d'Economia i Coneixement. Aquesta entrada de fons econòmics ha estat possible gràcies a l'adhesió de la Universitat al conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement i les universitats catalanes per impulsar la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. 

Eventia: oficina d'organització d'activitats i congressos

Eventia, l'oficina d'organització de congressos de la Universitat Pompeu Fabra, ofereix un servei integral d'assessorament, organització i coordinació per als diferents esdeveniments (reunions, seminaris, jornades i congressos) que s'organitzen en els campus de la UPF.

Eventia es va crear el maig del 2009 i després de vuit cursos acadèmics ha col·laborat en l'organització de 47 esdeveniments, donant suport a gairebé 6.000 participants.

El servei està especialment dirigit a la comunitat universitària de la UPF, donat el gran volum d'esdeveniments que s'hi celebren i la necessitat de suport logístic que tenen les unitats acadèmiques que promouen les diferents activitats. Eventia ofereix la cobertura d'aquestes necessitats amb la seva experiència en organització d'esdeveniments i la coneixença i disposició dels recursos necessaris, tant externs com interns, per portar-los a terme.

Entre d'altres, Eventia ofereix els serveis següents:

 • Assessorament pressupostari i gestió financera.

 • Portal web de gestió de congressos (fins a tres idiomes).

 • Gestió de la secretaria tècnica (tarifes, inscripcions, serveis addicionals, passarel·la de pagament electrònic i gestió de cobraments/facturació, etc.).

 • Gestió de viatges de ponents i participants (viatge, allotjament, transport).

 • Gestió de proveïdors: serveis de restauració, espais i equipaments, mobiliari, serveis gràfics i altres.

 • Programa social i programa d'acompanyants.

 • Suport administratiu i suport in situ durant el congrés.

Eventia estudia cada proposta d'activitat individualment i proposa als organitzadors la millor solució segons les característiques de l'esdeveniment.

ESDEVENIMENTS ORGANITZATS DURANT EL CURS ACADÈMIC 2016-2017

28th International Congress of Papyrology

De l’1 al 6 d'agost del 2016, al campus de la Ciutadella

Participants: 400 persones

Direcció: Departament d’Humanitats de la UPF

 

Coloquio Internacional en Geohumanidades. CERRANDO CÍRCULOS, ABRIENDO HORIZONTES. "VIII Coloquio del Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico de la Asociación de Geógrafos Españoles"

Del 19 al 22 d'octubre del 2016, al campus de la Ciutadella

Participants: 56 persones

Direcció: Departament d’Humanitats de la UPF

 

WAPOR Conference: “Political Trust in Contemporary Representative Democracies”

Del 24 al 25 de novembre del 2016, al campus de la Ciutadella

Participants: 55 persones

Direcció: RECSM - Research and Expertise Centre for Survey Methodology (UPF)

 

LEO-NET Annual Barcelona Seminar and CONSORTIA Meeting

Del 5 al 7 d'abril del 2017, al campus de la Ciutadella

Participants: 22 persones

Direcció: LEO-NET, Universitat Tècnica d’Eindhoven

 

4th Summer School on Survey Methodology - Escola d’estiu

Del 26 de juny al 7 de juliol del 2017, al campus del Poblenou

Participants: 130 persones

Direcció: RECSM - Research and Expertise Centre for Survey Methodology (UPF)

 

Altres

Botiga UPF

Coincidint amb l'any del llançament de la nova marca de la Universitat Pompeu Fabra, el gener del 2013, la Fundació UPF va posar en marxa UPFShop, el marxandatge de la Universitat.

Per tal d'evitar inversions i productes obsolets, i estalviar recursos (espai d'emmagatzematge, enviaments...), es va optar per externalitzar el servei, sempre sota la supervisió i la coordinació de la Fundació UPF. Així doncs, el proveïdor, l'empresa Emedé, comercialitza els productes a través de les botigues que la cooperativa Abacus té als campus i també a través de la venda en línia.

La vintena de productes que actualment estan a la venda s'emmarquen en les categories de tèxtil, escriptura, bosses i complements. Els productes més venuts al llarg d’aquest últim curs acadèmic continuen la tendència dels quatre anys de funcionament, i són: el tèxtil (dessuadora i samarreta), seguit per l'escriptura (bolígraf, llapis i llibreta). Dels complements, els que més èxit continuen tenint entre el públic són la memòria USB de 4 Gb, la tassa i la bossa de cotó.

Després de quatre anys de funcionament, s'han continuat retirant del catàleg els productes que menys sortida tenien (tovallola, got tèrmic, ventall, bossa d’esport i estoig) i es fan promocions puntuals amb els estocs que en queden. Paral·lelament, s’han redissenyat productes ja existents (samarretes, dessuadores, llibretes, bossa ecològica, imants i tassa). Aquest nou disseny ofereix una imatge moderna i molt urbana, sobre els tres campus de la Universitat i com encaixen dins la ciutat de Barcelona, i es complementa amb la marca de la UPF.

Més del 90% dels productes s'han venut directament des de la web i les botigues d'Abacus, i la resta s'ha venut en línia, a través de la pàgina web oficial shop.upf.edu, que té una funció més de promoció o de catàleg de productes que no pas de punt de venda.

La compra d'aquest material per part de les diferents unitats i serveis de la UPF es fa a través de la web de material d'oficina d'Abacus (https//b2b.abacus.coop).

Càtedres d'empresa

Les càtedres d'empresa es defineixen com a instruments idonis per formalitzar i fer públics acords durables de col·laboració d'ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o institucions. I per a la comunitat universitària, professors, estudiants, investigadors, faciliten la relació amb empreses de primer nivell, propiciant una àmplia comunicació en el marc de les activitats de formació, recerca i difusió del coneixement.

El Programa de Promoció i Empresa s'encarrega de la gestió econòmica i administrativa d’alguns d’aquests convenis, alhora que també mira de proporcionar la màxima visibilitat i projecció a les altres càtedres ja existents.

Actualment, la FUPF està gestionant la càtedra UPF sobre Diversitat Social, el director acadèmic de la qual és Daniel Serra, també director acadèmic d'UPF-IDEC i d'UPF-Barcelona School of Management. El director executiu de la càtedra és Josep-Lluís Carod Rovira.

La UPF i l'Obra Social "la Caixa" van signar l'1 de setembre del 2011 un conveni de col·laboració per crear la càtedra UPF sobre Diversitat Social, amb la missió d'analitzar la diversitat com a factor i oportunitat per al desenvolupament de la societat i esdevenir càtedra UNESCO.

Els objectius de la càtedra són:

 • Analitzar la diversitat de la societat en la seva globalitat.

 • Fomentar la gestió de la diversitat, en els diferents àmbits, com a instrument per resoldre reptes socials.

 • Promoure bones pràctiques a l'entorn de la protecció i la promoció de la diversitat.

 • Promoure la diversitat com a factor d'innovació social, econòmica i cultural.

 • Potenciar els intercanvis de coneixement i d'experiències entre agents de la diversitat.

 • Incorporar el món dels negocis en l'estudi de la diversitat.

 • Definir indicadors a l'entorn de la diversitat, en la seva globalitat i en cada un dels seus àmbits i analitzar noves maneres de governança que respectin la diversitat.

Activitats

 1. Revista digital divÈrsia.

 2. Debats i conferències al palau Macaya.

 3. Articles i treballs publicats pel director executiu de la càtedra.

 4. Conferències fetes pel director executiu de la càtedra.

 5. Projecte de recerca sobre la segona confessió religiosa del país.

 6. Projecte editorial a l'entorn de la recerca sobre diversitat.

 7. Altres activitats del director executiu de la càtedra.

 8. Constitució de la Plataforma de Suport als Cristians Perseguits.