DataWarehouse

El DataWarehouse és un sistema de gestió de la informació que permet recollir les dades dels sistemes operacionals on han estat registrades pels diferents serveis i unitats de gestió de la Universitat, endreçar-les en funció de les necessitats i l’establiment de les relacions entre els diferents conjunts de dades dels diversos àmbits de gestió.

El Datawarehouse es va posar en marxa operativa el curs 2011-2012, i al llarg d’aquest curs s’ha començat a utilitzar com a suport en el proveïment de les dades necessàries en el procés de seguiment i acreditació de les titulacions. Aquesta funció de suport s’ampliarà al llarg del proper curs amb la incorporació de més dades dels sistemes operacionals de gestió al Datawarehouse.

Amb la incorporació de dades al DataWarehouse es consolidarà com la principal eina proveïdora de dades i informació cap a l’exterior i també en l’àmbit intern, habilitant l’establiment de protocols de tramesa dels informes cap als òrgans de govern de la Universitat per a la presa de decisions, i cap a agents externs (Generalitat, ministeris, etc.) amb els quals hi ha compromisos de transparència i d'intercanvi d’informació.

Augmentar la difusió i la utilització per part de tots els usuaris potencials de la Universitat era un altre dels interessos estratègics del Datawarehouse. Al llarg d’aquest curs s’hi ha donat accés a l’equip de Gerència, als caps d’unitats i serveis, als caps d’UGA i a les persones que ho han sol·licitat. D’aquesta manera se li ha donat l’impuls necessari perquè esdevingui una de les eines bàsiques en la presa de decisions.

El sistema d'informació per a la direcció (SID)

El sistema d’informació per a la direcció (SID), accessible al Campus Global de la UPF, integra informació rellevant per a l’anàlisi del funcionament de l’àmbit docent a la UPF i de tots els col·lectius implicats (estudiants i PDI). Aquesta anàlisi proveeix de coneixement el procés de presa de decisions dels diferents nivells de direcció de la Universitat, facultats i centres.

El SID comparteix continguts i objectius amb el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de les titulacions, i és per això que es tracta d’una eina que evoluciona de manera dinàmica segons quins siguin els requisits definits per les agències de qualitat de les titulacions (ANECA i AQU), seguint un continu procés d’adaptació.