El marc econòmic

Els pressupostos generals de l’Estat dels últims anys han apostat decididament per eliminar el dèficit dels comptes públics. El compromís amb l’estabilitat financera i l’equilibri pressupostari ha garantit un marc més eficient per desenvolupar l’activitat econòmica i ha millorat les condicions de finançament de l’economia. Tot això ha orientat els pressupostos del 2016 vers polítiques afavoridores de la productivitat i el creixement a llarg termini, és a dir, inversió en infraestructures, despeses en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, tot garantint la despesa social i la millora dels serveis públics essencials.

L’escenari macroeconòmic per a Catalunya durant l’any 2016 ha estat marcat per l’enfortiment de l’economia, amb un creixement del PIB al voltant del 3,5%, forta demanda interna, augment de les exportacions de béns i serveis i creació neta de llocs de treball. No obstant això, les dificultats per revertir la davallada dels ingressos iniciada l’any 2009 continua posant en evidència les limitacions de l’actual sistema de finançament de la Generalitat.

El 24 de maig del 2016 el govern va aprovar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016, que va ser rebutjat pel Ple del Parlament el 8 de juny i, per tant, es van prorrogar els pressupostos del 2015, tot seguint els criteris d’aplicació de la pròrroga de pressupostos regulada pel Decret 252/2015.

Política pressupostària i financera

La Universitat Pompeu Fabra gestiona el seu patrimoni i les seves finances d'acord amb criteris administratius i pressupostaris. L’execució del seu pressupost s’ha dut a terme respectant els principis d’eficàcia i d'eficiència, de manera transparent, tot complint el marc legal vigent. Als efectes de normalització comptable, l'execució s'ha adaptat a les normes que, amb caràcter general, resulten d'aplicació al sector públic; en conseqüència, tot acte o operació amb transcendència econòmica ha estat enregistrat i justificat documentalment.

El pressupost de la Universitat per a l’exercici 2016 va ser aprovat pel Consell Social en sessió de 17 de desembre del 2015 per un import de 133.041.752,20 euros, amb un increment de 8,8 milions respecte al pressupost de l’any 2015, com a conseqüència d’una previsió més favorable en els ingressos corrents de l’exercici.

El pressupost s’ha liquidat pràcticament en equilibri, amb un romanent genèric de 75 mil euros. El romanent de tresoreria ha totalitzat 28,2 milions d’euros, i com que 35,6 compten amb afectació a finalitat, el romanent genèric acumulat en aquesta data és negatiu, per un import de 7,4 milions d'euros.

En 2016 s’ha continuat amb la política de contenció de la despesa que s’ha aplicat en els últims exercicis, la qual cosa ha originat la generació d’un important excedent en despeses corrents de béns i serveis i també en actuacions específiques de caire institucional que no s’han dut a terme.

També s’ha vist com s’han consolidat els ingressos reconeguts el 2015, alhora que s’ha evidenciat un lleuger increment en la matrícula d’estudis homologats i un augment més significatiu en la d’estudis no homologats, sobretot els provinents dels estudis hispànics.

Tot això ha permès que la Universitat no hagi hagut d’executar una actuació prevista en el pressupost 2016 consistent a avançar part del cànon d’exercicis futurs relatiu a les concessions administratives corresponents a l’ús dels edificis Rambla i Balmes i que s’hagin pogut continuar retornant les bestretes reintegrables provinents de convocatòries estatals per al finançament d’infraestructures científiques.

Pressupost i execució d'ingressos

El pressupost d’ingressos, aprovat per un import de 133 milions d’euros, s’ha incrementat en 36,5 milions com a conseqüència d’haver incorporat 34,2 milions de romanents afectats provinents d’exercicis anteriors i per haver incorporat 2,3 milions d’ingressos destinats sobretot a activitats de recerca (1,2 milions) i a la devolució parcial de la paga extra de l’any 2012 (0,8 milions).

El pressupost s’ha liquidat per un import de 131,9 milions d’euros i la desviació global respecte al pressupost definitiu –romanents al marge- ha estat de -3,5 milions d’euros. Els ingressos per matrícula i la prestació dels serveis regulats per l’article 83 de la LOU han estat superiors als pressupostats en 1,6 milions d’euros. Per contra, les subvencions han presentat una desviació negativa de 5,4 milions, compensats parcialment pel fet d’haver rebut ajuts destinats a projectes i a infraestructures de recerca en forma de bestreta reintegrable per import de 3,9 milions d’euros. Les concessions administratives han presentat una desviació negativa de 3,5 milions perquè no ha calgut efectuar l’avançament dels cànons abans ressenyat.

Per la naturalesa de l’ingrés, els 89 milions d’euros provinents de transferències corrents i de capital han tornat a ser els més significatius, i han representat un 67% de l’import total reconegut en l’exercici. La Generalitat de Catalunya, directament o indirecta mitjançant agències o altres organismes, torna a ser l’administració amb un import més gran subvencionat (65 milions), seguida de la Unió Europea, amb 11,3 milions, que ha disminuït en 4,2 milions la seva aportació respecte al 2015.

Els drets reconeguts per matrícula (28,7 milions amb un increment de 0,8 milions respecte al 2015), les prestacions de serveis (6 milions) i els ingressos procedents de concessions administratives (3,4 milions) han estat els altres ingressos més significatius de l’exercici.

Pressupost i execució de despeses

El pressupost de despeses de l’any 2016 té consignats 101,5 milions d’euros per a operacions corrents, 28 milions per a operacions de capital i 3,5 per a operacions financeres.

Les modificacions més significatives han estat conseqüència de la incorporació de romanents (28,7 milions d’euros en accions de recerca i 5,5 en altres activitats) i de l’ampliació de crèdits pressupostaris per un import de 2,3 milions d’euros.

Les desviacions pressupostàries més importants s’han produït en les partides en què s’ha incorporat romanent (32 milions en programes de recerca), en la despesa de personal (2,1 milions) i en la inversió material (1,5 milions).

En relació amb l’execució del pressupost d’operacions corrents, destaquen els 66,3 milions d’euros de despesa de personal i els 26,7 milions d'euros de despesa corrent en béns i serveis, que representen un 93% de tota la despesa corrent de l’exercici. En total, s’han liquidat 99,9 milions d’euros en operacions corrents, import lleugerament superior als 97,4 milions del 2015.

Pel que fa a les operacions de capital, s’han invertit 2,4 milions d’euros en actius materials, import molt similar al de l’any anterior. També s’han gastat 21,2 milions en programes de recerca, import lleugerament superior al del 2015.

S’han pogut amortitzar 6,1 milions d’euros d’operacions d’endeutament, 4,5 relatius a bestretes reintegrables provinents de convocatòries estatals per al finançament d’infraestructures de recerca i 1,6 per liquidar part del préstec subscrit el 2013 amb el Banc Sabadell, per tal d’avançar el cobrament d’un ajut FEDER, també destinat al finançament d’infraestructures de recerca.

Inversió material

S’han invertit 2,4 milions d’euros en infraestructura i equipaments, destinats majoritàriament a actuacions de renovació i millora, dels quals destaquen els 1,1 milions d’inversió en equipaments per al processament de dades. També s’ha fet despesa d’inversió en edificis, construccions i instal·lacions (0,8 milions), en mobiliari i equipaments (0,3 milions) i en fons bibliogràfic (0,2 milions).

Situació financera i patrimonial

L’any 2016 la Universitat ha presentat un balanç amb 223 milions d’euros d’actiu, 186 dels quals corresponen al valor net del seu immobilitzat. Els ingressos que s'han de distribuir, constituïts per les subvencions de capital rebudes pendents de ser traspassades a resultats, són, amb 121 milions d’euros, la partida més significativa del passiu.

L’estructura de l’actiu i del passiu s’ha mantingut sense gaire variació respecte a l’any 2015. Ha millorat la composició del passiu a llarg termini: s'han reduït en 2,6 milions d’euros els deutes i s'han incrementat els fons propis en 3,3 milions com a conseqüència del resultat positiu de l’exercici, en sintonia amb el generat l’any anterior. El fons de maniobra ha millorat lleugerament, en mantenir-se el passiu circulant i incrementar-se en 1 milió d’euros l’actiu circulant.

Aprovació de comptes i auditoria

El compte general i els estats comptables (balanç, compte del resultat econòmico-patrimonial i memòria) de l’any 2015 van ser aprovats pel Consell Social en sessió plenària del 3 de novembre del 2016, un cop auditats per Faura-Casas auditors, que han elaborat un dictamen sense excepcions en què opinen que aquests documents expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Universitat.

El compte general i els estats comptables de l’any 2016 han estat aprovacits. El Consell de Govern n'ha pres coneixement en sessió de 5 de juliol del 2017 i en sessió de 20 de juliol han estat aprovats pel Consell Social. L’informe d’auditoria de Faura-Casas auditors també ha estat elaborat favorablement i sense excepcions.