1. Aprovació de l'acta de la sessió de 18 d'octubre del 2017
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 18 d'octubre del 2017.

3. Aprovació del Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2018 i Bases d'execució
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

3.1. D'acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2018, que consta com a annex 1 i s'eleva al Consell Social perquè l'aprovi.

3.2. S'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2018 de la Universitat Pompeu Fabra conforme al previst a l'article 186.2 dels Estatuts de la UPF, que consten com a annex 2.

4. Aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2018
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l'any 2011 amb l'objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau i l'impuls a la seva excel·lència i internacionalització.

Els anys 2011 i 2012 el Pla de Foment consistia en una dotació mínima, que es complementava amb una dotació incrementada a departaments amb màsters amb un preu per crèdit per sobre del nivell superior dels preus per a màsters universitaris fixats pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

L'any 2013, com a conseqüència de les modificacions en els preus dels crèdits, el Pla de Foment es va replantejar i es va estructurar en quatre tipus de dotacions econòmiques: tres assignades segons el nombre d'estudiants matriculats a cada màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada. Els Plans de Foment del 2014 i 2015 van mantenir aquesta mateixa estructura i des del Pla de Foment 2016 s'ha incorporat una dotació addicional en concepte d'internacionalització.

El Pla de Foment 2018 manté l'estructura del pla anterior i preveu una dotació de 101.000 euros, xifra que suposa una disminució (aprox. 5%) respecte el curs anterior.

És per això que el Consell de Govern,

ACORDA

Aprovar el Pla de Foment per als Màsters universitaris 2018, el qual es regirà per les bases següents:

Article 1. Pressupost

La dotació global del Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2017 està integrada per 101.000 €, dins les disponibilitats pressupostàries de la UPF.

Article 2. Dotació  de l'ajut

La dotació de l'ajut que la Universitat atribueix als departaments pren en consideració el nombre d'estudiants inscrits en els màsters universitaris i la seva procedència, en els termes en què figura en els apartats següents:

a) Dotació segons el nombre d'estudiants matriculats al curs 2017-18 de nou accés (màsters d'un any) o de nou accés i 2n curs (màsters de dos anys). Es diferencien 4 tipus de dotació, d'acord amb els valors següents:

· Dotació de 5.000€: màsters amb més de 30 estudiants matriculats

· Dotació de 3.000€: màsters que tenen entre 20 i 30 estudiants matriculats

· Dotació de 2.000€: màsters amb menys de 20 estudiants matriculats i que:

-el curs acadèmic 2016-17 tenien més  de 19 estudiants matriculats de nou accés; o bé,

-el curs acadèmic 2017-18 es troben en la seva primera edició.

· Dotació de 10.000€:  màsters que donen accés a una professió regulada

b) Dotació addicional en concepte d'internacionalització. Segons el nombre d'estudiants matriculats de nou accés al curs 2017-18 o de segon curs en el cas de màsters de dos anys, de fora de la Unió Europea i que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada, s'estableixen els valors següents:

· Dotació de 600€: màsters que tenen entre 10 i 19 estudiants internacionals 

· Dotació de 1.200€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants internacionals   

· Dotació de 1.800 €: màsters que tenen 30 o més estudiants internacionals   

Article 3. Gestió dels ajuts

La gestió dels ajuts correspon als directors de departament els quals poden delegar-la en el coordinador de màster corresponent.

Article 4. Conceptes finançables

El PFM permet el finançament dels conceptes que figuren a continuació, sempre que estiguin relacionats amb la coordinació, gestió o organització acadèmica dels màsters:

- Despeses de viatge i allotjament de conferenciants

- Retribució de conferenciants

- Cofinançament de despeses de personal de gestió-administració

- Despeses de preparació de material docent

- Ajuts a l'estudi

- Despeses per a captació i promoció d'estudiants

Article 5. Pagament

Es preveu que la Universitat transfereixi a tots els departaments les dotacions corresponents als màsters que gestionen durant el primer trimestre de 2018.

Article 6. Concessió dels Ajuts

El vicerector o vicerectora competent en docència adjudicarà directament els ajuts a tots aquells màsters que oficialment formen part de l'oferta de màsters universitaris per al curs 2018-2019, d'acord amb les condicions estipulades a l'article 2, sense necessitat de formalització de sol·licituds per part dels departaments.

Article 7. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar per el cofinançament de les activitats dels Màsters universitaris impartits tant el curs 2017-2018 com el 2018-2019 i per a despeses generades des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre del 2018.

Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de la Universitat.

Article 8. Interpretació i aplicació d'aquest Pla

Correspon al vicerector o vicerectora competent en docència adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d'aquest Pla.

Article 9. Justificació econòmica i acadèmica

El 31 de desembre del 2018, els directors de departament hauran de presentar una memòria justificativa de les despeses ocasionades, així com un informe acadèmic que correspondrà al Sistema Intern de Garantia de Qualitat (6Q). L'extensió màxima de l'informe serà de dues pàgines. Ambdues justificacions s'hauran de presentar amb la signatura del director del departament i del coordinador del màster.

5. Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

S'aprova la convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2018-2019, d'acord amb les bases següents:

1. Convocatòria

Es convoca un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la Universitat Pompeu Fabra més un ajut addicional per aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats a primer curs el curs acadèmic anterior.

La dotació econòmica total de cada ajut serà de fins a 2.000 euros per contribuir a cobrir l'import de la matrícula. En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l'ajut de matrícula es renovarà automàticament pel segon curs acadèmic.

2. Requisits i criteris de priorització

Els beneficiaris dels ajuts han d'haver estat  admesos a un màster universitari amb dedicació a temps complet

El criteri de priorització per a la selecció del candidat serà el de la valoració de la qualitat dels expedients acadèmics de la titulació d'accés dels sol·licitants.

3. Tramitació

Els estudiants admesos a un màster universitari, pel fet d'haver formalitzat una sol·licitud de preinscripció, participen automàticament en aquesta convocatòria en els terminis i condicions descrits, llevat que de forma expressa indiquin la voluntat de no participar-hi.

La difusió d'aquests ajuts i qualsevol notificació es farà a través dels canals d'informació habituals de la Universitat.

4. Comissió de valoració

Cada màster universitari constituirà una comissió de valoració que estarà formada per un president o presidenta, que serà el coordinador o coordinadora del màster, un vocal i un secretari o secretària, nomenats pel director o directora del departament entre tot el professorat a temps complet adscrit al departament.

Aquesta comissió de valoració resoldrà la convocatòria, informarà al vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència que  resoldrà qualsevol altra qüestió no prevista en aquesta convocatòria.

La resolució de l'adjudicació es publicarà als canals d'informació habituals de la Universitat.

5. Incompatibilitats

El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca, públic o privat que tinguin la mateixa finalitat.

6. Interpretació i aplicació d'aquest ajut

Correspon al vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la docència adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d'aquest ajut.

6. Aprovació del calendari acadèmic per al curs 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

Primer. S'aprova el calendari acadèmic del curs 2018-2019 que consta com a annex 3.

Segon. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria de projectes per a la Docència la modificació de les dates del calendari acadèmic per adaptació als festius que determinin les administracions responsables.

Tercer. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria de projectes per a la Docència per tal que pugui acordar amb les altres universitats que imparteixen el grau en Filosofia, Política i Economia el calendari acadèmic per a l'any corresponent, a fi que s'ajusti a les característiques d'aquest ensenyament interuniversitari.

7. Aprovació de memòries de verificació de titulacions oficials
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

7.1. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Bioinformàtica, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, a partir del curs 2018-2019, que consta com a annex 4.

7.2. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Filosofia, Política i Economia, que impartirà  la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Carlos III de Madrid, a partir del curs 2018-2019, que consta com a annex 5.

7.3. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Tecnologies Industrials i Economia, que impartirà la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2018-2019, que consta com a annex 6.

8. Modificació de plans d'estudis
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

La Barcelona School of Management, centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF, va iniciar la impartició del màster universitari en Assessorament Genètic el curs 2015-2016,

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha instat a diferents universitats que ofereixen màsters universitaris en l'àmbit sanitari, com és el cas del màster universitari en Assessorament Genètic, a revisar la denominació d'aquests als efectes d'aclarir els criteris d'admissió dels mateixos.

En data 13 de novembre del 2017 Barcelona School of Management sol·licita elevar als òrgans de govern de la Universitat Pompeu Fabra la sol·licitud del canvi de nom del màster universitari en Assessorament Genètic per màster universitari en Aspectes Psicosocials i Comunicatius de Genètica Clínica.

Per aquests motius el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Aprovar, a proposta de Barcelona School of Management, centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF, el canvi de denominació del màster universitari en Assessorament Genètic per màster universitari en Aspectes Psicosocials i Comunicatius de Genètica Clínica, amb efectes des de la seva impartició iniciada el curs 2015-2016.

Segon. Sol·licitar a la Direcció General d'Universitats que tramiti d'ofici la modificació de l'ORDRE EMC/217/2016, de 29 de juliol, d'implantació i supressió de diversos estudis de màster universitari, al centre Barcelona School of Management, i a l'institut interuniversitari de recerca Barcelona Graduate School of Economics, adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Tercer. Sol·licitar a la Direcció General d'Universitats que faci arribar la sol·licitud de canvi de denominació al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, per tal de fer efectiva la modificació de la memòria, que s'adjunta com a annex 7, i la inscripció corresponent al RUCT.

9. Creació del Fons d'Igualtat de la UPF, que dota de recursos per ajudar econòmicament a estudiants en situació de violència masclista o de LGTBIFÒBIA, i aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts amb càrrec a aquest Fons
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

El compromís de la Universitat Pompeu Fabra amb la lluita contra la violència masclista i la no-discriminació per motius d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere s'ha traduït en els darrers anys en el desplegament d'un conjunt de mesures reglamentàries i d'activitats de sensibilització per fer de la Universitat un espai on tothom pugui viure i autodesenvolupar-se en plena llibertat.

Malgrat els avenços en el marc normatiu català i estatal, es constata que algunes situacions provocades per la violència masclista o la LGBTIfòbia imperants a la societat reben encara un suport escàs per part de les administracions públiques, fet que pot dificultar la continuïtat en els estudis de les persones afectades.

D'una banda, l'accés a la gratuïtat de les despeses de matrícula queda cobert pel Decret de Preus que publica cada any la Generalitat de la Catalunya (actualment el vigent Decret 88/2017, de 4 de juliol -DOGC del 6), a partir de les disposicions de la Llei orgànica d'Universitats i de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que contempla com a violència de gènere l'agressió en què existeixi, o hagi existit, una relació d'afectivitat, amb o sense vincle matrimonial, amb o sense convivència (article 1). No obstant, la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, no estableix la necessitat de la relació d'afectivitat en els diferents supòsits reconeguts (violència física, psicològica, sexual o econòmica) sinó que els amplia a l'àmbit laboral i a l'àmbit social i comunitari (articles 4 i 5).

D'altra banda, la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix un nou marc jurídic de protecció i reconeixement de la diversitat sexual. Pel que fa a les universitats, aquesta llei estableix que cal promoure, entre d'altres accions, mesures de protecció i de suport per a fer efectius els principis de no-discriminació i de respecte. Així mateix, la Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014, en què la Unitat d'Igualtat de la UPF hi ha col·laborat de manera activa, proposa un conjunt d'actuacions per fer efectiva aquesta llei. Entre d'altres accions, planteja l'acompanyament a la transició de les persones trans de la comunitat universitària, especialment de l'alumnat, ja que pot presentar una taxa d'abandonament més elevada que les persones cisgènere per les discriminacions patides dins o fora de la universitat.

Per tots aquests motius, els vicerectorats competents en matèria d'estudiants i de polítiques d'igualtat de gènere (el vicerectorat de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants i el vicerectorat de projectes per al compromís social i la igualtat), conjuntament amb la Unitat d'Igualtat, proposen la creació d'un fons destinat a cobrir les despeses de matrícula i, de manera excepcional, altres tipus de despeses que puguin afectar la continuïtat en els estudis dels i de les estudiants afectades per la violència masclista o per la discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere. Així doncs, amb la finalitat de fer efectiu el dret de les dones a eradicar la violència masclista i el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d'identitat de gènere o d'expressió de gènere, el Consell de Govern

ACORDA

La creació del Fons d'Igualtat de la UPF i l'aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts amb càrrec a aquest Fons.

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS AMB CÀRREC AL FONS D'IGUALTAT DE LA UPF

Article 1. Àmbit d'aplicació

1.1 El Fons d'IGUALTAT de la UPF estarà a disposició dels següents membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Dones estudiants que hagin patit violència masclista, així com els fills i filles que en depenen, segons les formes definides en l'article 4 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i

b) Estudiants del col·lectiu LBGTI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) que hagin vist afectat o necessitin acompanyament en el seu dret de viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

1.2 Aquest fons actua en absència d'altres fonts de suport ja previstes en la legislació.

1.3 Aquest ajut es podrà atorgar només una vegada per estudiant, a excepció dels casos en què la comissió responsable de l'adjudicació dels ajuts prevista a l'Article 5  ho valori com a motivat per una nova situació.

Article 2. Modalitats dels ajuts

2.1. Les modalitats dels ajuts són els següents:

· Matrícula per crèdits matriculats per primera o per segona vegada, només en el cas d'estudiants previstos a l'apartat b) de l'Article 1.1.

· Altres ajuts que consideri la comissió, en el cas de tots els estudiants previstos als apartats a) i b) de l'Article 1.1.

2.2 L'import dels ajuts podrà abastar tot o part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l'apartat anterior, per l'adaptació a la situació de la persona sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d'ajut disponible, segons el que consideri la Comissió responsable de l'adjudicació dels ajuts.

Article 3. Finançament

La Universitat assegura la dotació d'una reserva anual de 3.000 Euros per a l'execució del fons.

Article 4. Tramitació i procediment de selecció

4.1 El procediment per accedir als ajuts vinculats al Fons d'IGUALTAT de la UPF s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada, la qual haurà de presentar la mateixa en qualsevol dels llocs previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

4.2 Un cop formalitzada la sol·licitud, correspondrà a la Unitat d'Igualtat la instrucció del procediment.

4.3 La tramitació i el procediment de selecció s'articulen de la següent forma:

a) Un cop rebuda la sol·licitud, la Unitat d'Igualtat concertarà una entrevista amb la persona interessada.

b) A continuació la Unitat d'Igualtat elaborarà un informe valorant la concurrència dels supòsits per accedir als Fons d'IGUALTAT de la UPF i el farà arribar a la Comissió responsable de l'adjucació dels ajuts.

c) Correspondrà a la Comissió responsable de l'adjucació dels ajuts la decisió sobre la concessió dels ajuts. En cas que ho consideri necessari, la comissió responsable de l'adjucació dels ajuts podrà requerir l'assessorament de tècnics especialistes abans de prendre la seva decisió.

d) La comunicació amb l'estudiant sobre la resolució de la sol·licitud es canalitzarà des de la Unitat d'Igualtat, que serà també la unitat responsable de tramitar la concessió de l'ajut davant la resta de serveis i unitats de la Universitat.

e) Les comunicacions amb l'estudiant sol·licitant es faran a través de l'adreça de correu electrònic que s'hagi fet constar a la sol·licitud.

Article 5. Composició de la comissió responsable de l'adjucació dels ajuts

La Comissió responsable de l'adjucació dels ajuts estarà composada pels vicerectors competents en matèria d'estudiants i de polítiques d'igualtat de gènere, així com per la persona encarregada de la direcció de la Unitat d'Igualtat.

Article 6. Termini

6.1 La presentació de sol·licituds romandrà oberta tot l'any.

6.2 La Comissió responsable de l'adjudicació dels ajuts resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la formalització de la sol·licitud per part de la persona interessada. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà estimada.

Article 7. Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic.

Article 8. Revocació de l'ajut

Aquest ajut podrà ser revocat en cas de comprovar-se que s'han falsejat dades o que no es compleixen les circumstàncies expressades a la petició.

Article 9. Avaluació

La Unitat d'Igualtat presentarà al rector un informe anual sobre el funcionament d'aquest fons.

Disposició addicional única

Es faculta la Comissió responsable de l'adjucació dels ajuts per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

10. Modificació del Protocol per a la Prevenció, la Detecció i l'Actuació contra la Violència Masclista que afecti els estudiants de la UPF
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

La proposta de modificació del Protocol per a la prevenció, detecció i actuació contra la violència masclista que afecti estudiants de la UPF respon als canvis que han hagut en l'organització de la Unitat d'Igualtat a través dels nomenaments de les figures de la directora de la Unitat d'Igualtat i l'agent d'igualtat, per tal que quedin reflectits a la composició de la Comissió permanent contra la violència masclista, que s'emmarca dins el protocol actualment vigent.

Atenent els motius exposats, el Consell de Govern

ACORDA

La modificació del Protocol per a la prevenció, detecció i actuació contra la violència masclista que afecti estudiants de la UPF, aprovat per acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015, en els termes següents:

L'apartat 2 de l'article 8 queda redactat de la manera següent:

"8.2. Formen part de la Comissió Permanent contra la Violència Masclista les persones següents:

- Vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'igualtat, o la persona en qui delegui, que presidirà la Comissió i tindrà vot de qualitat.

- Una persona empleada de la UPF, especialitzada en la prevenció i el tractament de les situacions de violència, designada per la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de gènere.

- Una persona representant dels estudiants en òrgans de representació universitària, designada per la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere.

-  Una persona representant del PDI i/o del PAS, designada per la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere, quan en els fets es trobi també implicada una persona pertanyent a algun d'aquests dos col·lectius.

- L'agent d'igualtat de la Unitat d'Igualtat de la UPF, que n'assumirà la Secretaria.

- La directora de la Unitat d'Igualtat, que hi assistirà amb veu però sense volt, llevat que exerceixi la presidència de la Comissió per delegació del vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'Igualtat.

Quan les circumstàncies del cas ho aconsellin, els membres de la Comissió podran comptar amb el suport d'una persona assessora externa especialitzada en assumptes relacionats amb la violència de gènere, amb veu però sense vot.

Es vetllarà perquè les persones que integrin la Comissió tinguin una formació suficient en temes relacionats amb la violència de gènere.

Tots els membres de la Comissió seran nomenats mitjançant resolució del rector o rectora. Així mateix, per a la seva vàlida constitució, tots els membres han d'haver acceptat el nomenament.

El funcionament de la Comissió es regirà per les disposicions reguladores del règim jurídic d'òrgans col·legiats de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya."

11. Modificació de la regulació de la Unitat d'Igualtat
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

En el marc de la revisió de les relacions de la UPF amb els centres adscrits endegada pel comissionat per a l'estratègia del Grup UPF, s'ha impulsat una nova coordinació de les polítiques d'igualtat entre la UPF i els centres d'ensenyament superior adscrits. Cada centre ha nomenat una persona referent d'igualtat, com a promotora de les polítiques d'igualtat en el seu centre i com a interlocutora amb la Unitat d'Igualtat de la UPF. Les persones integrants de la Comissió de Polítiques ha donat el seu suport a la incorporació dels referents d'igualtat dels centres d'ensenyament superior adscrits com a membres de ple dret d'aquesta Comissió amb l'objectiu de reforçar la coordinació de les polítiques d'igualtat.

Atenent els motius exposats, el Consell de Govern

ACORDA

La modificació del contingut de la regulació de la Unitat d'Igualtat, aprovat per acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2017, en els termes següents:

Primer. S'incorpora un nou apartat dins l'article 3. Funcions de la Unitat d'Igualtat, que queda redactat de la manera següent:

"3.3. La Unitat d'Igualtat impulsarà la coordinació de les polítiques d'igualtat amb els centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF."

Segon. L'apartat 7.2 queda redactat de la manera següent:

"2. La Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere està formada per:

- El vicerector o vicerectora competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, que la presideix.

- Vuit representants del PDI, designats pel Consell de Govern a proposta dels degans i directors de centre.

- Tres representants dels estudiants, un d'ells de postgrau, designats pel Consell d'Estudiants de la UPF.

- Dos representants del PAS, designats pel Consell de Govern a proposta dels òrgans de representació del PAS.

- Un membre del Consell Social, designat per aquest òrgan d'entre els membres que representen la societat.

-Els referents d'igualtat dels centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF.

- El director o directora de la Unitat d'Igualtat.

- L'agent d'Igualtat, que exercirà la secretaria de la Comissió."

12. Modificació del nom de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

Vista la proposta del degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i del director del Departament d'Economia i Empresa, per la qual es sol·licita modificar la denominació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per "Facultat d'Economia i Empresa",

El Consell de Govern acorda:

Primer. Aprovar la modificació de la denominació de la Facultat Ciències Econòmiques i Empresarials per "Facultat d'Economia i Empresa" i sol·licitar, conforme el previst a l'article 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, a la Direcció General d'Universitats l'autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUTC.

Segon. Sol·licitar l'informe favorable del Consell Social.

13. Autorització de canvi de nom del centre docent d'ensenyament superior adscrit Escola Superior de Comerç Internacional
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

Vista la proposta del Patronat de l'Escola Superior de Comerç Internacional, per la qual es sol·licita modificar la denominació del centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF "Escola Superior de Comerç Internacional" per "Barcelona School of International Studies".

El Consell de Govern acorda:

Primer. Aprovar la modificació de la denominació del centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra "Escola Superior de Comerç Internacional", la titularitat de la qual és el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional,  per "Barcelona School of International Studies" i sol·licitar, conforme el previst a l'article 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, a la Direcció General d'Universitats l'autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUTC.

Segon. Sol·licitar l'informe favorable del Consell Social.

14. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari en la convocatòria 2016
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La resolució MC/2965/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2016, estableix dues convocatòries diferenciades: una per al personal docent i investigador contractat i l'altra per als funcionaris.

El director de l'AQU de Catalunya ha comunicat la relació de professorat funcionari de la UPF que ha obtingut l'avaluació favorable d'algun període recerca en la convocatòria del 2017.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'apartat 2 de l'article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern,

ACORDA

Proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits recerca fins el 31 de desembre del 2016, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2017 al professorat funcionari que consten com a annex 8.

15. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

15.1.

La Universitat Pompeu Fabra precisa renovar el sistema de videoconferència que actualment està integrat amb la nostra plataforma d'e-learning (Aula Global) per facilitar la docència no presencial a la nostra universitat seguint les directrius del nou model d'innovació docent.

Aquest projecte està contemplat al Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 com una de les mesures per a potenciar l'ús de les TIC.

Aquest projecte ha estat articulat mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d'un contracte de 3 anys a partir del 1 de juny de 2018, amb possibilitat d'una pròrroga de 1 any addicional.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 32.291,67 € IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2018

216.00

7.291,67

21%

8.822,92

2019

216.00

12.500,00

21%

15.125,00

2020

216.00

12.500,00

21%

15.125,00

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2020) per a la contractació del servei de videoconferència per a la UPF.

15.2.

La Universitat actualment disposa d'una plataforma de contractació electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus "aplicació com a servei (Software as a Service o SaaS)". Aquesta plataforma respon a la necessitat de cobrir la creixent complexitat dels procediments derivats de la legislació de contractació del sector públic, el número creixent d'expedients que es tramiten i l'exigència de màxima eficàcia i eficiència en la gestió dels processos administratius.

La Universitat Pompeu Fabra precisa renovar la plataforma de contractació i aquesta mateixa necessitat és compartida per altres universitats del sistema universitari català. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha proposat licitar de manera conjunta aquest servei per a les universitats que ho precisin.

Atès que és d'interès per a la Universitat Pompeu Fabra participar en els projectes de contractació consorciada en el marc del CSUC i que la licitació conjunta facilitarà la generació d'estalvis econòmics gràcies a les economies d'escala, es proposa participar en la licitació consorciada de la plataforma de contractació per a un termini de 24 mesos des de la configuració inicial, amb un inici previst de l'1 de juliol de 2018 fins el 30 de juny de 2020. L'import màxim del contracte per aquest període és de 27.904,78 euros (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

216.00

13.404,77€

2.815,00€

16.219,77€

2019

216.00

9.666,67€

2.030,00€

11.696,67€

2020

216.00

4.833,34€

1.015,00€

5.848,34€

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 216.00  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2020) per contractar la provisió d'una plataforma de contractació electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus "aplicació com a servei" (Software as a Service o SaaS) per a la Universitat Pompeu Fabra.

15.3.

En aplicació d'allò que estableix l'article 97 de la Llei d'Universitats de Catalunya,  l'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat sempre havia estat sol·licitada a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Si bé la Intervenció havia contestat favorablement aquesta demanda fins l'any 2010, a partir de 2011 ha argumentat que la Universitat ja no pot formar part del seu pla d'actuacions ordinari.

Per aquest motiu, en els anys 2012, 2014 i 2016 es van efectuar sengles procediments negociats de contractació administrativa, mitjançant els quals Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. va resultar adjudicatària per dur a terme l'auditoria i l'elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF corresponents als exercicis 2011-12, 2013-14 i 2015-16 respectivament.

La Universitat està obligada a proveir l'auditoria econòmica dels seus estats financers i pressupostaris. En aquest sentit l'article 82 de la Llei Orgànica d'Universitats insta les comunitats autònomes a fixar la normativa que garanteixi el control de l'execució pressupostària mitjançant tècniques d'auditoria i l'article 97 de la Llei d'Universitats de Catalunya exigeix dels Consells Socials que vetllin perquè, abans d'aprovar el balanç i la liquidació del pressupost de la universitat, hagi estat feta l'auditoria corresponent.

Atès que l'article 97 de la LUC preveu que l'auditoria pot ser sol·licitada a la Intervenció General o bé contractada externament, considerant el que s'exposa en els antecedents, és necessari efectuar la contractació de la prestació d'aquest servei.

Atesa la conveniència de dotar el servei d'una mínima continuïtat per tal d'aprofitar al màxim en exercicis posteriors el coneixement de la institució per part de l'entitat auditora seleccionada, convé plantejar aquest contracte amb un abast pluriennal de dos exercicis.

L'import màxim de contracte es fixa en 59.000,00 €,  IVA exclòs, considerant que la prestació del servei s'iniciarà a partir de la formalització del contracte, que es preveu que sigui a partir de l'1 de gener del 2018 i la seva finalització el 31 de desembre del 2019.

La distribució per anualitats és la següent

Anualitat

base imposable

IVA

total

2018

29.500 €

6.195 €

35.695 €

2019

29.500 €

6.195 €

35.695 €

  

59.000 €

12.390 €

71.390 €

La reserva de crèdit corresponent es formalitzarà en la partida 227.60 assessoraments i consultories  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2019) corresponent al servei d'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i d'elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF per als exercicis 2017 i 2018.

15.4.

La Universitat Pompeu Fabra necessita contractar els serveis cientificotècnics d'anàlisi de microscòpia i genòmic de mostres de models genètics de ratolí i/o humà per al Grup de Biologia Cel·lular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat per al període d'1 de gener de 2018 al 31 d'octubre de 2022.

La necessitat de la contractació es justifica per al correcte desenvolupament dels objectius del projecte assolit pel Grup de Biologia Cel·lular.

L'import màxim dels serveis que es preveuen per al període d'1 d'abril de 2018 al 31 de desembre de 2021 és de 96.000 euros amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

640.90

24.000,00 euros

5.040,00

29.040,00 euros

2019

640.90

24.000,00 euros

5.040,00

29.040,00 euros

2020

640.90

24.000,00 euros

5.040,00

29.040,00 euros

       2021

      640.90

   24.000,00 euros

5.040,00

29.040,00 euros

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 640.90  corresponent al segment PR02217 - EC-H2020-STEM-AGING-ERC AdG-P.Muñoz.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació dels serveis cientificotècnics de Microscòpia i Genòmic de mostres de models genètics de ratolí i/o humà per al Grup de Biologia Cel·lular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.

15.5.

Es proposa contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu del Nanocromatograf líquid nLC 1000 de Thermofisher scientific biociencies GMBH que manté en exclusivitat THERMOFISHER SCIENTIFIC BIOSCIENCIES GMBH de la Universitat. És necessari per mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte.

L'import total de contracte per al període de l'1 d'abril de 2018 al 31 de març de 2021 és de 30.000,00 euros (IVA exclòs)amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

219.22

7.750,00 euros

1.627,50 euros

9.377,50 euros

2019

219.22

10.000,00 euros

2.100,00 euros

12.100,00 euros

2020

219.22

10.000,00 euros

2.100,00 euros

12.100,00 euros

2021

219.22

2.250,00 euros

472,50 euros

2.722,50 euros

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu del Nanocromatograf líquid nLC 1000 de Thermofisher scientific biociencies GMBH que manté en exclusivitat THERMOFISHER SCIENTIFIC BIOSCIENCIES GMBH de la Universitat Pompeu Fabra.

15.6.

Es proposa contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu del microscopi confocal SP8 de Leica Microsistemas S.L. que manté en exclusivitat LEICA MICROSISTEMAS S.L. de la Universitat. És necessari per mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte.

L'import total de contracte per al període de l'1 d'abril de 2018 al 31 de març de 2021 és de 75.000,00 euros (IVA exclòs)amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

219.22

18.750,00 euros

3.937,50 euros

22.687,50 euros

2019

219.22

25.000,00 euros

5.250,00 euros

30.250,00 euros

2020

219.22

25.000,00 euros

5.250,00 euros

30.250,00 euros

2021

219.22

6.250,00 euros

1.312,50 euros

7.562,50 euros

 

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu del microscopi confocal SP8 de Leica Microsistemas S.L. que manté en exclusivitat LEICA MICROSISTEMAS S.L. de la Universitat Pompeu Fabra.

15.7.

Mitjançant expedient de contractació 300100/07-11-15, el servei de recollida de residus sanitaris, a preus unitaris, generats pel Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (edifici PRBB), de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) es va adjudicar a l'empresa CESPA GESTIÓN DE RESIDUS S.A., i el contracte finalitza en els propers mesos i no admet pròrroga de contracte.

La UPF ha de continuar disposant d'una empresa que presti el servei de recollida de residus sanitaris, i per tal motiu ha d'iniciar els tràmits administratius d'una nova contractació del servei.

Aquest cal prestar-lo a les dependències del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, ubicades al  Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, c/ Doctor Aiguader núm. 88 de Barcelona.

Els processos d'investigació que es duen a terme a l'esmentat Departament generen residus biològics, citostàtics i químics, que cal retirar de manera selectiva. L'empresa prestadora del servei deixa en dipòsit contenidors de diferents capacitats i categoria, que són retirats setmanalment de les dependències abans esmentades.

El volum de retirades depèn de la investigació que es realitzi en cada moment, impossibilitant a priori l'establiment d'un preu final de servei. Per tal motiu s'estableix un preu unitari per a cada tipologia de recipient de residu i de la seva capacitat. Per a la valoració de les necessitats anuals es tenen en consideració el volum de serveis de recollida d'anys anteriors.

El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació considera com més adient per als interessos de la UPF la tramitació d'un contracte de llarga durada, que permeti la fixació d'uns preus unitaris que es mantinguin amb un mínim d'increment anual. Tenint en consideració que els tràmits de contractació poden estar enllestits per a què el servei pugui iniciar-se amb efectes d'1 de juny de 2018, es preveu un contracte de 43 mesos i que aquest abasti fins al 31 de desembre de 2021.

Aquest servei es valora en la quantitat de 254.842,97 €, IVA exclòs. Es preveu un increment del 5% anual per tal de cobrir les eventuals evolucions dels costos en el sector.

El repartiment per anualitats és el següent:

Anualitat

Mesos

Import

IVA 21%

Import total

         

2018

7 mesos

38.181,82 

8.018,18 

46.200,00 

2019

12 mesos

68.727,00 

14.432,67 

83.159,67 

2020

12 mesos

72.163,00 

15.154,23 

87.317,23 

2021

12 mesos

75.771,15 

15.911,94 

91.683,09 

         

Total

 

254.842,97 

53.517,02 

308.359,99 

 

L'import d'aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 227.90.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal, període 1 de juny de 2018 a 31 de desembre de 2021, per a la contractació del servei de recollida de residus sanitaris, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, de la Universitat Pompeu Fabra.

15.8.

La Universitat Pompeu Fabra té contractat amb l'empresa DATALOK S.L. el servei de recollida i destrucció de paper i de material digital, a preus unitaris, centralitzat a l'Arxiu de la Universitat; el contracte finalitza en els propers mesos.

La UPF ha de continuar disposant d'aquest servei, que garanteix la correcta destrucció tant de material en suport en paper com en digital. Per tal motiu ha d'iniciar els tràmits administratius d'una nova contractació del servei.

El servei cal prestar-lo a les dependències de l'Arxiu de la Universitat, ubicat a l'edifici de Roger de LLúria (Campus de la Ciutadella), mitjançant el dipòsit de contenidors metàl·lics que es retiren de manera periòdica i principalment amb cadència setmanal.

El nombre de recollides varia en funció dels contenidors que es generin setmanalment, per tal motiu no es pot establir un preu cert, de manera que la contractació es planteja a preus unitaris, facturant l'empresa contractant en funció del servei efectivament realitzat.

El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació considera com més adient per als interessos de la UPF la tramitació d'un contracte de llarga durada, que permeti la fixació d'uns preus unitaris que es mantinguin amb un mínim d'increment anual.

Tenint en consideració que els tràmits de contractació poden estar enllestits per a què el servei pugui iniciar-se amb efectes d'1 de març de 2018, es preveu un contracte de 46 mesos i que aquest abasti fins a 31 de desembre de 2021.

Aquest servei es valora en la quantitat de 12.430,38 €, IVA exclòs. Es preveu un increment del 5% anual per tal de cobrir les eventuals evolucions dels costos en el sector.

El repartiment d'anualitats és el següent:

Anualitat

Mesos

Import

IVA 21%

Import total

         

2018

10 mesos

2.500,00 

525,00 

3.025,00 

2019

12 mesos

3.150,00 

661,50 

3.811,50 

2020

12 mesos

3.307,50 

694,58 

4.002,08 

2021

12 mesos

3.472,88 

729,30 

4.202,18 

         

Total

 

12.430,38 

2.610,38 

15.040,76 

 

L'import d'aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 227.90.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de caràcter pluriennal, període 1 de març de 2018 a 31 de desembre de 2021, per a la contractació del servei de recollida i destrucció de paper i de material digital, a preus unitaris, centralitzat a l'Arxiu de la Universitat.

16. Modificació dels requisits de determinats càrrecs acadèmics

La proposta de modificació dels requisits de diversos càrrecs acadèmics respon a la necessitat de flexibilitzar els requeriments per ocupar els càrrecs de coordinador o coordinadora docent; coordinador o coordinadora de mobilitat, i director o directora de les USQUID, facilitant d'aquesta manera la implicació de tot el professorat en el funcionament dels centres.

Atenent el motiu exposat, el Consell de Govern

ACORDA

La modificació dels Mecanismes de coordinació docent, aprovat per acord del Consell de Govern de 7 d'octubre del 2009; de la Regulació de coordinadors de mobilitat, aprovada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009, i de la Regulació del Centre per a la Qualitat i la Innovació docent (CQUID) i de les Unitats de Suport a la Innovació i la Qualitat Docents (USQUID), aprovada per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, en els termes següents:

Primer.  L'article segon dels Mecanismes de coordinació docent queda redactat de la manera següent:

"Correspon al rector nomenar el coordinador o coordinadora docent, a proposta dels degans o directors de centre, d' entre els professors a temps complet que imparteixin docència en la titulació. Aquesta figura s'equipara retributivament a la de vicedegà".

Segon. L'apartat 2 de l'article primer de la Regulació de coordinadors de mobilitat queda redactat de la manera següent:

"Els coordinadors de mobilitat seran proposats pels degans o directors de centre entre els professors a temps complet adscrits al centre. El seu nomenament correspon al rector o rectora".

Tercer. L'apartat 3 de l'article novè de la Regulació del Centre per a la Qualitat i la Innovació docent (CQUID) i de les Unitats de Suport a la Innovació i la Qualitat Docents (USQUID) queda redactat de la manera següent:

"Al capdavant de les USQUID hi haurà un director o directora nomenat pel rector o rectora, a proposta del degà o degana o director o directora del centre entre els professors a temps complet adscrits al centre. El càrrec de director o directora d'USQUID està equiparat a efectes retributius al càrrec de vicedegà o vicedegana".

17. Creació de la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

L'any 2012 la Universitat Pompeu Fabra es va dotar d'un Codi ètic amb la voluntat de "la formulació explícita d'uns principis ètics que haurien de ser compartits per tots els membres de la nostra comunitat universitària". Els principis i els valors ètics que recull el Codi ètic constitueixen un element decisiu per articular la convivència en la nostra institució i són l'expressió del "compromís de tota la comunitat universitària per tal de construir entre tots una universitat més justa." Els objectius plantejats pel Codi continuen sent plenament vigents i necessaris i s'han vist complementats per la referència a diversos valors que també ha efectuat, més recentment, el Pla estratègic de la UPF (2016-2025).

Així mateix, en la direcció del reforçament i l'efectivitat dels valors ètics en la pràctica acadèmica, la Universitat ja ha emprès passos endavant, un dels quals ha estat la creació de la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes el desembre del 2014. Aquesta Comissió es va constituir amb la missió de contribuir a la millora entre la comunitat UPF dels estàndards ètics en les activitats i pràctiques acadèmiques i de recerca relacionades amb els éssers humans.

D'altra banda, cal tenir present que la Universitat també compta amb la institució de la sindicatura de Greuges, a la qual s'encomana la defensa dels drets de tots els membres de la comunitat universitària. L'experiència adquirida per la sindicatura de Greuges en les seves actuacions resulta de gran interès a l'hora de revisar el Codi ètic.

A més, des de la seva aprovació el 2012, ha aparegut abundant legislació que incorpora noves exigències en àmbits afins als tractats al Codi ètic, en matèria d'igualtat, transparència i bon govern, contractació pública, etc. Així doncs, un cop superats els 25 anys de la Universitat, resulta convenient reforçar els principis i valors recollits al Codi ètic i assegurar-ne la seva efectivitat plena per mitjà de mecanismes de seguiment i de revisió periòdics en el marc d'una política d'integritat institucional que abasti tota l'activitat de la Universitat (la docència, la recerca, la transferència del coneixement i la gestió) i la seva projecció externa.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

La creació  d'una comissió de treball, amb participació de diversos membres de la comunitat, que tingui com a missió principal la de revisar el Codi ètic de la UPF en els termes que figuren en el text que consta a continuació.
Article 1. Creació

Es crea la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra (CRAC-UPF).

Article 2. Objectius

  1. La Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi ètic té com a objectius elaborar una proposta de revisió dels continguts del Codi ètic de la UPF i el plantejament de mecanismes apropiats per al seu seguiment i actualització periòdics.
  2. Les propostes que elabori la Comissió s'han de sotmetre a l'aprovació dels òrgans de govern pertinents de la Universitat.

Article 3. Funcions

Les funcions de la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi ètic són les següents:

a) Elaborar una proposta de revisió dels continguts del Codi ètic de la UPF.

b) Dissenyar els mecanismes apropiats per al seguiment del Codi ètic de la UPF.

c) Valorar els sistemes existents i les bones pràctiques d'altres institucions en matèria d'integritat institucional i, en particular, estudiar l'adopció d'un canal per a la comunicació de conductes desenvolupades al si de la Universitat que puguin resultar contràries als principis i valors recollits al Codi ètic.

d) Proposar als òrgans de govern corresponents de la Universitat els mecanismes i accions que facin de la UPF una institució capdavantera en l'àmbit de la integritat institucional.

Article 4. Composició
  1. La Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi ètic està composta pel síndic o síndica de Greuges, que en tindrà la presidència; el vicerector o la vicerectora responsable de la direcció de projectes per a la docència; el vicerector o la vicerectora responsable de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca; el vicerector o la vicerectora responsable de la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat; una o una representant del Consell Social que ho sigui en representació de la societat catalana, designat/ada per aquest òrgan; dos professors nomenats pel rector; el o la vicegerent responsable de l'Àrea de Recursos Humans i Organització; un o una estudiant, designat/ada pel Consell d'Estudiants de la UPF; un o una representant del personal d'administració i serveis, designat/ada pels òrgans de representació d'aquest col·lectiu; l'agent d'Igualtat; i el secretari o la secretària general, a qui correspon la secretaria de la Comissió.
  2. La Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi ètic pot convidar a assistir a les reunions altres persones expertes, tant de la Universitat com de fora.
  3. El  suport administratiu adient perquè la Comissió pugui desenvolupar la seva activitat correspon a la Secretaria General.

18. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

18.1. Es designa la Sra. Maria Margalida Payeras Sitjar representant dels estudiants del Consell de Govern en el Consell Social.

18.2. Es designa el professor Francesc Xavier Serra Casals, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, vocal de la Comissió de Professorat, en substitució de la professora Núria Sebastian Galles.

18.3. Es designa la professora María José González López, del Departament de Ciències Polítiques i Socials com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professor Ricardo Zapata Barrero.

19. Designació de representants de la UPF a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2017)

19.1. Es designa el prof. Francesc Posas Garriga, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, representant de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de la Fundació Barcelona βeta Brain Research Center.

19.2. Es designa la Sra. Maria Margalida Payeras Sitjar, representant dels estudiants del Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

20. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 9.

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 18 d'octubre del 2017.  

2n. Informe del rector. 

3r. Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2018 i Bases d'execució.

4t. Proposta del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2018.

5è. Proposta de convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2018-2019.

6è. Proposta de calendari acadèmic per al curs 2018-2019.

7è. Proposta de verificació de memòries de titulacions oficials.

8è. Proposta de modificació de plans d'estudis.

9è. Proposta de creació del Fons d'Igualtat de la UPF, que dota de recursos per ajudar econòmicament a estudiants en situació de violència masclista o de LGTBIFÒBIA, i aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts amb càrrec a aquest Fons.

10è. Proposta de modificació del Protocol per a la Prevenció, la Detecció i l'Actuació contra la Violència Masclista que afecti els estudiants de la UPF. 

11è. Proposta de modificació de la regulació de la Unitat d'Igualtat.

12è. Proposta de modificació del nom de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

13è. Proposta d'autorització de canvi de nom del centre docent d'ensenyament superior adscrit Escola Superior de Comerç Internacional.

14è. Proposta d'atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari en la convocatòria 2016

15è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal. 

16è. Proposta de modificació dels requisits de determinats càrrecs acadèmics.

17è. Proposta de creació de la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic.

18è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat. 

19è. Proposta de designació de representants de la UPF a altres organismes. 

20è. Ratificació de convenis.  

21è. Afers de tràmit. 

22è. Torn obert de paraules.