1. Aprovació de l'acta de la sessió de 13 de desembre del 2017
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017.

3. Aprovació de la normativa del programa Barcelona International Summer School (BISS)
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

S'aprova la Normativa del Programa Barcelona International Summer School (BISS) a la UPF, que consta com a annex 1.

4. Modificació de la programació universitària
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

4.1. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2015-2016, que consta com annex 2.

4.2. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019, que consta com annex 3.

5. Aprovació de memòries de verificació i modificació de titulacions de grau i màster universitaris
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

5.1. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims /Logistics, Supply Chain & Maritime Business, que impartirà l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, centre docent d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2019-2020, que consta com a annex 4.

5.2. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès, Anglès i Espanyol/ Master degree in Translation among Global Languages: Chinese, English and Spanish, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2019-2020, que consta com a annex 5.

5.3. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Llengües Aplicades, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2019-2020, que consta com a annex 6.

5.4. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Traducció i Interpretació, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2019-2020, que consta com a annex 7.

5.5. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Dret Europeu i Global / European and Global Law, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 8. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2018-2019.

5.6. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari en Comunicació Social, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 9. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2018-2019.

6. Aprovació de places de grau i de màsters universitaris i doctorat, curs 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

6.1. S'aproven les places d'ensenyament de grau de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2018-2019, que consten com a annex 10.

6.2. S'aproven les places d'ensenyament de màsters universitaris i doctorat de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2018-2019, que consten com a annex 11.

7. Aprovació del Programa Especial de Dret entre la Universitat Pompeu Fabra i King's College London
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

S'aprova el Programa especial Law-Dret entre la Universitat Pompeu Fabra i el King's College London, que consta com a annex 12.

8. Aprovació de les Bases de la convocatòria del Programa UPF d'ajuts a l'estudi. Curs 20172018
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

Per al curs 2017-2018 es proposa convocar per cinquena vegada el Programa UPF d'ajuts a l'estudi, destinada a estudiants de centres propis de la UPF que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder fer front al pagament de la matrícula o d'altres preus públics.

Per a la convocatòria d'enguany, es proposa obrir aquestes ajudes a estudiants de màsters habilitants (Màster de Secundària), estudiants de 2n curs de màster quan aquest és de dos anys i estudiants de màster que estan cursant el segon any d'un màster, en modalitat de matrícula parcial.

L'objectiu és que també es puguin beneficiar d'aquests ajuts estudiants de màster que, o bé tenen els estudis iniciats i no podrien finalitzar-los per un tema econòmic, o que per exercir, obligatòriament, han de cursar el màster i no disposen de prous recursos econòmics.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA:

Establir un programa per a la concessió d'ajuts econòmics a l'estudi per al curs 2017-2018, d'acord amb les bases que figuren a l'annex.

Annex

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA UPF D'AJUTS A L'ESTUDI.  CURS 2017-2018

1. Àmbit d'aplicació

1.1. Aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en  ensenyaments oficials de grau i de màsters. Els destinataris s'han de trobar davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula o d'altres preus públics d'obligat pagament a la universitat, com a resultat de:

a) una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l'any 2016 i durant l'any 2017, que afecti de manera greu a l'economia familiar;

b) denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics de nota mitjana i necessitat de complementar la beca equitat obtinguda;

c) concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d'aquestes beques i que han d'abonar assignatures amb recàrrec per estar matriculades per segona vegada al curs 2017-2018, en els termes que figuren en aquesta convocatòria.

1.2. Els estudiants beneficiaris no podran gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l'apartat b) i c) de l'article 1.1.

1.3. Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la comissió de selecció consideri que s'ha produït una nova situació. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d'ajuts UPF amb anterioritat.

1.4. Queden exclosos d'aquesta convocatòria els sol·licitants si la situació sobrevinguda ha estat causada per decisions individuals, com pot ser l'emancipació de l'estudiant de la residència familiar.

2. Finançament

2.1. La Universitat assegura la dotació d'un mínim de 75.000€ per al funcionament del programa.

2.2. També s'hi afegiran les aportacions efectuades per persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals sigui dotar aquest programa.

3. Modalitats dels ajuts

3.1. Les modalitats dels ajuts són els següents:

- Preu dels crèdits matriculats per primera o segona vegada durant el curs acadèmic 2017-2018.

- Exempció de les despeses de gestió per manca de pagament dels preus de matrícula a la Universitat.

- Complements d'ajuts a la beca d'equitat.

- Altres ajuts que consideri la comissió.

3.2. L'import dels ajuts podrà abastar tot o part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l'apartat anterior, per l'adaptació a la situació econòmica del sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d'ajut disponible, segons el que consideri la comissió de selecció.

4. Requisits

Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits següents:

4.1. Cursar, en un centre propi de la UPF, uns estudis oficials de grau o de màster. Per aquest nivell d'estudis haurà de complir un dels següents supòsits:

- que el màster sigui habilitant,

- que estigui matriculat en el segon curs d'un màster amb una durada de dos cursos acadèmics,

- que cursi, amb matrícula parcial, el segon any del primer curs del màster.

4.2. Haver matriculat el curs acadèmic 2017-2018 el mínim de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

4.3. Tenir nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea i acreditar la residència a l'Estat espanyol des de fa un any, com a mínim. Els estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residència de llarga durada.

4.4. No estar en possessió o no reunir els requisits per a l'obtenció d'un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per a les quals es sol·licita l'ajut a l'estudi.

4.5. Acreditar que la seva situació econòmica durant el darrer trimestre de l'any 2016 i/o durant l'any 2017 no li permet fer front al pagament dels preus públics exigits per la universitat. Aquesta situació no ha d'haver estat causada per una decisió de la persona sol·licitant. En particular, caldrà acreditar que la persona sol·licitant es troba en unes circumstàncies que li haurien permès obtenir les beques de les convocatòries ordinàries.

4.6. El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la concessió de l'ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

5. Sol·licitud

5.1. Els estudiants que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-ho a partir de la data de publicació de la convocatòria fins el 28 de març del 2018.

5.2. La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà a la pàgina web de la Universitat i caldrà presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa al Punt d'Informació a l'Estudiant o a qualsevol altre lloc admès per la llei.

6. Documentació

6.1. Els sol·licitants han d'aportar necessàriament la documentació següent:

-Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S'entendrà per unitat familiar el que estableix l'article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.

-Certificat de convivència del Padró Municipal d'Habitants que correspongui.

-Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l'any 2016: Declaració de la renda de l'any 2016, certificat d'imputacions o altres documents acreditatius.

-Documentació acreditativa suficient de la situació econòmica: certificat de l'INEM de la situació actual, certificat de defunció d'algun dels sustentadors de la unitat familiar o altres documents segons correspongui.

6.2. Potestativament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la situació sobrevinguda, o qualsevol altre document que considerin oportú.

7. Procediment de selecció

7.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades per una comissió de selecció constituïda a l'efecte i que tindrà la composició següent:

- Vicerector. Direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants, que la presidirà

- Tres professors nomenats pel rector

- La vicegerent de Docència

- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants

- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió

7.2. La Comissió de selecció podrà requerir l'assessorament de tècnics especialistes.

7.3. La Comissió de selecció establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent la situació de greus dificultats econòmiques familiars sobrevingudes i determinarà la modalitat de l'ajut a concedir a cada sol·licitud.

7.4. La Comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

7.5. La resolució es publicarà a la web de la UPF. La resolució indicarà NIF/NIE de l'estudiant, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.

7.6. Contra la resolució de la Comissió de selecció, la persona interessada podrà interposar recurs d'alçada davant el rector de la Universitat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la resolució.

8. Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic.

9. Autorització per a l'obtenció de dades

La presentació de la sol·licitud d'aquest ajut comporta l'autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres d'estudis d'ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l'objectiu de resoldre el procediment.

10.Comunicacions als sol·licitants

Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud.

11. Revocació de l'ajut

La Comissió de selecció podrà revocar l'ajut en cas de comprovar que s'han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d'aquesta convocatòria.

12. Avaluació

El president de la Comissió de selecció presentarà al rector un informe sobre els resultats i el funcionament d'aquest programa.

Disposició única

Es faculta la Comissió de selecció per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

9. Modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits d'activitats universitàries
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

L'actual Normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries en els estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra va ser aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2009. L'objecte d'aquesta normativa és regular el reconeixement acadèmic en crèdits, en els estudis oficials de grau, pel que fa a la participació en les activitats universitàries  de caràcter cultural, esportiu, representació estudiantil, solidàries i de cooperació. La implementació d'aquesta normativa en els darrers anys ha posat de relleu que, en ocasions puntuals en què estudiants canvien d'un grau a un altre, dins de la mateixa universitat, sense haver acabat el primer, l'assoliment d'aquesta finalitat es veu dificultat per la redacció d'alguns dels seus articles. És per aquest motiu que, amb l'objectiu de fer més efectiu el compliment d'aquesta finalitat i, amb coherència amb la proposta de modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudi de grau, que també s'eleva per a la seva aprovació a aquesta sessió,  el Consell de Govern,

ACORDA

Apartat únic. Modificar l'apartat 2 de l'article 4 de la Normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries en els estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra  que queda redactat en els termes següents:

"Els estudiants han de desenvolupar les activitats susceptibles de reconeixement en crèdits durant el període en què han estat matriculats en estudis oficials a la Universitat Pompeu Fabra."

10. Modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau

(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

L'actual Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra va ser aprovada per Acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2009, modificada per Acord del Consell de Govern d'11 de març i de 6 de maig de 2015. L'objecte d'aquesta normativa és regular el reconeixement acadèmic en crèdits en els estudis oficials de grau, pel que fa a l'activitat universitària d'aprenentatge de llengües, i té com a finalitat afavorir l'estudi i coneixement de llengües per part dels estudiants de grau de la universitat. La implementació d'aquesta normativa en els darrers anys ha posat de relleu que, en ocasions puntuals en què estudiants canvien d'un grau a un altre, dins de la mateixa universitat, sense haver acabat el primer, l'assoliment d'aquesta finalitat es veu dificultat per la redacció d'alguns dels seus articles. És per aquest motiu que, amb l'objectiu de fer més efectiu el compliment d'aquesta finalitat, el Consell de Govern,

ACORDA

Apartat únic. Modificar la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau, aprovada per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2009, modificat per Acord del Consell de Govern d'11 de març i de 6 de maig del 2015, en els termes següents:

Primer. L'apartat 2 de l'article 1 queda redactat de la manera següent:

"Són objecte del reconeixement acadèmic en crèdits aquelles activitats formatives d'aprenentatge de llengües que els estudiants hagin realitzat durant el període acadèmic en què han estat matriculats en estudis oficials a la Universitat Pompeu Fabra."

Segon.  L'apartat 2.b de l'article 4 queda redactat de la manera següent:

"Els estudiants que hagin cursat l'ensenyament secundari a l'Estat espanyol en centres situats en territoris on la llengua catalana sigui oficial poden obtenir el reconeixement en crèdits per l'aprenentatge del català, sempre que es tracti del nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, llevat que els Annexos a aquesta normativa ho estableixin altrament."

11. Acord d'adscripció de "BIST Dolors Aleu Graduate Center" com a centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

Vist l'article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i l'article 14 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior,

Vista la Normativa per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF, aprovada per acord de 4 de febrer de 1998,

A proposta del Patronat de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology,

Primer. Proposar a l'autoritat competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya, conforme al previst a l'article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i l'article 14 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, l'adscripció del centre, titularitat de la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology, "BIST Dolors Aleu Graduate Center", a la Universitat Pompeu Fabra.

L'adscripció del centre es regirà pel Conveni de col·laboració acadèmica entre el titular del centre i la UPF, que consta a l'annex 13.

S'eleva a la Direcció General d'Universitats conjuntament amb aquest acord, la memòria d'adscripció, que consta com a annex 2 presentada per "BIST Dolors Aleu Graduate Center" conforme al previst al Decret 390/1996, de 2 de desembre.

Segon. Sol·licitar l'informe favorable del Consell Social.

12. Acord d'adhesió de la UPF a la "Red Española de Universidades Saludables"
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

Vist l'Acord Marc de col·laboració entre el Ministeri de sanitat, Política Social i Igualtat, el Ministeri d'Educació la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) de 10 d'octubre del 2011, per al desenvolupament de la Red Española de Universidades Saludables (REUS)"

Amb l'objectiu de potenciar la universitat com entorn promo

tor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt, el Consell de Govern,

ACORDA

Únic. L'adhesió de la Universitat Pompeu Fabra a la "Red Española de Universidades Saludables (REUS)", que es regeix pels Estatuts que consten com a annex 14.

13. Modificació del nom de l'Escola Superior Politècnica
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

Vista la proposta de l'Escola Superior Politècnica i del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual es sol•licita modificar la denominació de l'Escola per "Escola d'Enginyeria",

El Consell de Govern acorda:

Primer. Aprovar la modificació de la denominació de l'Escola Superior Politècnica per "Escola d'Enginyeria" i sol•licitar, conforme el previst a l'article 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, a la Direcció General d'Universitats l'autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUTC.

Segon. Sol·licitar l'informe favorable del Consell Social.

14. Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2018
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

S'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2018, que consten com a annex 15.

15. Reconeixement de diverses figures de recerca
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

Atesa la Normativa de Figures de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 31 de gener del 2018,

El Consell de Govern de la UPF aprova el reconeixement dels grups de recerca següents:

Grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIS.com)

Coordinadora: Mònica Figueras Maz

Adscripció: Departament de Comunicació

Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE)

Coordinadora: Davinia Hernández-Leo

Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Grup de Recerca en Biomedical Electronics (BERG)

Coordinador: Antoni Ivorra

Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Aquest grup s'integrarà a la Unitat de Recerca Barcelona Centre for New Medical Technologies (BCN MedTech).

16. Aprovació del calendari laboral del personal d'administració i serveis per a l'any 2018
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

En data 19 de desembre del 2017, la Gerència i els representants dels treballadors de la Universitat (JPAS, Comitè Empresa del PAS i seccions sindicals de FeSP-UGT, Intersindical-CSC i CCOO), van arribar a un acord de calendari laboral del PAS per a l'any 2018.

Aquest acord de calendari laboral del PAS per a l'any 2018 conté aspectes propis de calendari laboral i d'altres que fan referència a les condicions laborals dels treballadors de la Universitat.

Per aquests motius, el Consell de Govern

ACORDA

Únic. Aprovar el calendari laboral del Personal d'administració i serveis per a l'any 2018 en els termes que consten com a annex.

Annex

CALENDARI LABORAL DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A L'ANY 2018

Primer. Àmbit d'aplicació

Aquest calendari és d'aplicació a tot el personal d'administració i serveis de la UPF.

Segon. Definició i vigència

El calendari laboral del 2018 estableix els dies laborables de l'any natural, un cop deduïdes les corresponents festes estatals i autonòmiques, les festes de caràcter local, la festa institucional, en el cas del personal de jornada de dilluns a divendres la reducció horària dels períodes de jornada intensiva i els períodes de tancament de la Universitat.

La vigència d'aquest calendari és per a l'any 2018.

Tercer. Festius anuals1

-Festes de caràcter estatal i autonòmic

Són les aprovades per l'ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018 (DOGC 7381, de 31 de maig del 2017).

-Festes locals

Són les aprovades pel DECRET D'ALCALDIA S1/D/2017-2373 de 7 de juliol, pel qual es fixen les festes locals durant l'any 2018. Gaseta Municipal de Barcelona, de 17 de juliol del 2017.

1 Els dies fixats com a festius anuals queden supeditats a possibles canvis que les disposicions anteriors puguin tenir.

Quart. Dies festius del personal que cobreix els torns de divendres i/o caps de setmana i festius

Són cinc, establerts per a les dates següents:

1 de gener (Cap d'Any)
1 de maig (Festa del Treball)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Cinquè. Festiu institucional

Establert per al 23 d'abril, dia de Sant Jordi. Festiu per a tot el personal.

Sisè. Períodes de tancament

La Universitat estarà tancada durant els períodes que s'indiquen a continuació:

-Del 6 al 19 d'agost del 2018 (estiu)

-Del 24 al 31 de desembre del 2018 (Nadal)

La Vicegerència de l'Àrea de Recursos Humans i Organització autoritzarà expressament el nombre d'efectius mínims de funcionament durant aquests períodes, prèvia petició i amb l'informe motivat de les directores de campus i els responsables dels àmbits funcionals. En qualsevol cas, els serveis essencials seran: 

-Els auxiliars de servei necessaris per garantir el funcionament de les instal·lacions que estiguin obertes durant el tancament.

-El personal de manteniment necessari per garantir la resolució de les incidències que puguin sorgir.

-El personal de suport informàtic necessari per a la correcta prestació del servei.

-El personal adscrit a la Biblioteca del campus que estigui obert, inclòs el del Servei d'Atenció Telefònica, que sigui necessari per garantir la prestació del servei.

-El personal adscrit a la Secretaria General que sigui necessari per garantir la prestació del Registre de la UPF.

Excepcionalment, i en els casos degudament justificats, el personal necessari per prestar altres serveis que s'hagin de mantenir en l'àmbit dels serveis centrals i de les direccions de campus.

Compensació dels serveis essencials prestats

El personal que sigui assignat per cobrir els efectius mínims de funcionament durant el tancament d'estiu i de Nadal disposarà de l'equivalent de dies de vacances o permís a raó d'un dia i mig per cada dia de servei prestat.

El tractament dels dies de tancament d'estiu a compensar es detalla en l'apartat següent, en tant que tenen la consideració de vacances anuals.

Els dies de tancament del període de Nadal tenen la consideració de dies no recuperables per a tot el personal. La compensació per als serveis essencials es gaudirà durant l'exercici 2019.

Setè. Vacances anuals

Personal de jornada ordinària de matí i/o tarda

El personal de jornada ordinària de matí i/o tarda disposa de 22 dies laborables de vacances per any complet de servei actiu, meritat entre l'1 de setembre i el 31 d'agost de l'any següent.

En qualsevol cas, si el període treballat és inferior a un any complet de meritació en servei actiu, se'n gaudirà de la part proporcional.

El període comprès entre el 6 i el 19 d'agost de l'any 2018 és de gaudi obligatori de vacances per a tot el personal, atès que la Universitat estarà tancada, llevat dels serveis essencials, que han de garantir el funcionament del mínim establert en el punt 6. El personal d'administració i serveis que dugui a terme aquests serveis disposarà de l'equivalent de dies de permís per vacances a raó d'un dia i mig per cada dia de servei prestat.

Els dies de vacances no gaudits durant el tancament d'estiu es podran gaudir a partir de l'assignació dels serveis essencials per part de la Vicegerència de l'Àrea de Recursos Humans i Organització i fins al 31 de desembre del 2018, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

La compensació addicional del mig dia per cada dia de servei prestat durant el tancament d'estiu tindrà el mateix tractament que les vacances, a efectes de gaudi. En aquest sentit, hauran de tenir un tractament preferent i hauran de fer-se des del 20 d'agost i no més enllà del dia 31 de desembre del 2018, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

Durant el període de jornada intensiva d'estiu, el personal podrà gaudir de 5 dies de vacances continuats.

El personal podrà gaudir, de manera independent, aïllada i durant tot l'any, de fins a 8 dies de vacances, sense haver de fer cap recuperació horària.

Per als 8 dies de vacances que s'hagin de gaudir durant tot l'any, s'hauran de fer les sol·licituds amb suficient antelació, per tal que el responsable els pugui autoritzar tot garantint la correcta cobertura i prestació del servei.

Personal de caps de setmana

El personal de jornades de caps de setmana i festius disposa del nombre de dies de vacances anuals següent:

Torn de divendres, caps de setmana i festius:

-9 dies en caps de setmana i festius

-4 dies en divendres

Torn de caps de setmana i festius:                            

-9 dies en caps de setmana i festius

Si el període treballat és inferior a un any complet de meritació en servei actiu, se'n gaudirà de la part proporcional.

Els divendres, caps de setmana i festius compresos entre el 6 i el 19 d'agost de l'any 2018 són de gaudi obligatori de vacances per a tot el personal, atès que la Universitat estarà tancada. En cas que s'assignin serveis essencials per garantir el funcionament mínim establert en el punt 6, el personal d'administració i serveis que dugui a terme aquests serveis  disposarà de l'equivalent de dies de permís per vacances a raó d'un dia i mig per cada dia de servei prestat i tindrà el mateix tractament que les vacances, a efectes de gaudi. En aquest sentit, hauran de tenir un tractament preferent i hauran de gaudir-se des del 20 d'agost i no més enllà del dia 31 de desembre del 2018, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

El personal de jornades de caps de setmana i festius podrà gaudir, de manera independent i aïllada, durant tot l'any, de fins a 2 dies de vacances en caps de setmana i festius. En el cas del personal bibliotecari tindrà, a més, 1 dia en divendres.

La resta de dies es gaudiran preferentment durant el període no lectiu d'estiu.

Vuitè. Dies addicionals de vacances per antiguitat

Sense perjudici del que s'estableix al punt setè d'aquest calendari laboral, el personal funcionari i laboral que presti serveis a la UPF tindrà dret a gaudir d'1 dia addicional de vacances per antiguitat a partir de 15 anys de serveis prestats a l'administració pública, 2 dies a partir de 20 anys, 3 dies a partir de 25 anys i 4 dies a partir dels 30 anys de servei, en els termes del que preveu la disposició addicional  catorzena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós ​de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El gaudi dels dies addicionals de vacances per antiguitat no pot anar més enllà del dia 31 de desembre del 2018, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

Novè. Jornada laboral diària

La jornada laboral diària del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet, en compliment de la normativa vigent, és la següent:

• Jornada ordinària de matí i/o tarda

- Del 2 al 4 de gener del 2018, jornada normal continuada

- El 5 de gener del 2018, jornada intensiva

- Del 8 de gener al 23 de març del 2018, jornada normal

- Del 26 al 28 de març del 2018, jornada normal continuada

- El 29 de març del 2018, jornada intensiva

- Del 3 d'abril al 15 de juny del 2018, jornada normal

- Del 18 de juny al 14 de setembre del 2018, jornada intensiva

- Del 17 de setembre al 21 de desembre del 2018, jornada normal

- Del 24 al 31 de desembre del 2018, jornada intensiva per al personal que s'estableixi com a efectius mínims durant el període de tancament de Nadal

• Jornada de caps de setmana i festius

Torn de divendres, caps de setmana i festius

-Del 2 de gener al 31 de desembre del 2018, jornada normal

o   Divendres, 6 hores diàries

o   Caps de setmana i festius, 10 hores diàries

Torn de caps de setmana i festius

-Del 2 de gener al 31 de desembre del 2018, jornada normal

o   Caps de setmana i festius, 10 hores diàries

Al personal de jornada de caps de setmana i festius se li aplicarà la regularització de la diferència horària dels dies de tancament en relació amb el personal de jornada ordinària de matí i/o tarda.

Desè. Dies d'assumptes particulars

El personal té dret a gaudir de l'equivalent en hores de 6 dies d'assumptes particulars per any complet treballat.

La meritació es farà per any natural, i en cas que el període treballat o la dedicació anual sigui inferior a un any complet de servei actiu, se'n gaudirà de la part proporcional.

Amb caràcter general, la fracció de gaudi és per hores senceres, excepte en el cas que la permanència obligada de matí o tarda de la jornada corresponent, o bé els supòsits establerts al punt onzè, inclogui alguna fracció inferior.

Es consideren com a preferents per gaudir de les hores d'assumptes particulars els períodes no lectius. Per afavorir aquesta circumstància, la Gerència donarà instruccions a les unitats gestores per prioritzar el seu atorgament a qui hi estigui interessat per tal d'afavorir la conciliació.

En tots els casos, l'autorització està supeditada a les necessitats del servei.

El termini per gaudir dels assumptes particulars finalitza el 15 de gener del 2019.

Onzè. Temps mínim per gaudir d'assumptes particulars en un dia sencer

S'estableixen els mínims per gaudir d'assumptes particulars en un dia sencer segons la jornada i la dedicació:

• Jornada ordinària de matí i/o tarda

Temps complet: 5.00 hores

Reducció d'1/7 de jornada: 4.30 hores

Reducció d'1/3 de jornada: 3.30 hores

Reducció de ½ jornada: 2.30 hores

• Jornada de caps de setmana i festius

Temps complet:

Caps de setmana i festius: 7.00 hores

Divendres (BCA): 4.30 hores      

Reducció d'1/7 de jornada:    

Caps de setmana i festius: 6.00 hores

Divendres (BCA): 4.00 hores      

Reducció d'1/3 de jornada:

Caps de setmana i festius: 5.00 hores

Divendres (BCA): 3.00 hores      

La permanència obligada restant del dia, si no es complementa amb algun altre permís, es justificarà d'ofici com a absència recuperable que, juntament amb la diferència de la jornada diària, es compensarà amb el saldo setmanal acumulat.

Dotzè. Dies addicionals d'assumptes particulars per raó d'antiguitat

Sense perjudici del que s'estableix al punt desè d'aquest calendari laboral, el personal funcionari i laboral que presti serveis a la UPF, en complir el sisè trienni, tindrà dret a gaudir de dos dies addicionals d'assumptes particulars per raó d'antiguitat, en els termes del que preveu la disposició addicional tretzena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Aquests dos dies es veuran incrementats en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

El termini per gaudir d'aquests dies d'assumptes particulars finalitza el 15 de gener del 2019.

Tretzè. Regularització horària per alteració de la jornada laboral anual

La regularització de les hores de diferència per alteració de la jornada laboral, en còmput anual, només afecta el personal de jornada de divendres, caps de setmana i festius, i es farà mitjançant la inclusió d'un saldo extra compensable de 6 hores.

El personal de jornada ordinària de matí i/o tarda i de jornada de caps de setmana i festius no es veu afectat per cap regularització.

Catorzè. Acumulació setmanal de treball suplementari i dies anuals de compensació

L'acumulació màxima setmanal de treball suplementari per al personal de jornada ordinària de matí i/o tarda serà de 7 hores, i de 15 hores per al de jornada de caps de setmana i festius.

A part de la compensació dins de les franges de flexibilitat de l'horari habitual, o com a complement per a permisos recuperables, es podrà autoritzar un màxim d'un dia anual de compensació a càrrec d'aquest saldo setmanal d'hores, que ha d'estar acumulat en el moment de gaudir-lo. L'autorització està supeditada a les necessitats del servei.

Quinzè. Concatenació de justificacions per a un mateix dia

Es podran gaudir el mateix dia d'hores justificades de permís per dos motius diferents.

En el cas del gaudi del mig dia derivat de la compensació dels serveis essencials, si el còmput d'hores del dia concatenat amb un altre permís no cobreix tota la jornada, es permetrà que el temps restant, fins a un màxim de 30 minuts, es pugui recuperar.

Disposició complementària: El contingut d'aquest acord es pot modificar si al llarg de la seva aplicació es produeix algun canvi en l'àmbit normatiu o en el marc de la negociació col·lectiva.

17. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca a professorat en la convocatòria 2017
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La resolució MC/2965/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2016, estableix dues convocatòries diferenciades: una per al personal docent i investigador contractat i l'altra per als funcionaris.

El director de l'AQU de Catalunya ha comunicat la relació de professorat contractat avaluat en la segona convocatòria del 2017 i de professorat funcionari no avaluat per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) que ha obtingut l'avaluació favorable d'un període recerca.

És per tot això que, en aplicació del que disposa de l'article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits recerca fins el 31 de desembre del 2016, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2017 dels professors següents:

Cognoms i nom

Primer any

Darrer any

Categoria

Almiron Roig, Núria

2011

2016

Titular d'universitat

Djermanovic Tanasijevic, Tamara

2006

2014

Agregada interina

18. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

1. La Universitat Pompeu Fabra precisa renovar la contractació del serveis al núvol de la seva plataforma d'aprenentatge (Aula Global) basada en Moodle.

Atès que la Universitat en el seu Pla Estratègic 2016-2025 a la línia estratègica de Finançament i Governança proposa "treballar per aconseguir la veritable transformació digital", el curs acadèmic 2015-2016 es va contractar l'Aula Global, que fins aquell moment s'havia  proveït mitjançant infraestructures TIC pròpies, com a servei en el núvol. Donada la valoració positiva del servei ofert i la millora en la qualitat obtinguda durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 proposem donar continuïtat a aquest servei.

La valoració positiva de l'experiència de la UPF ha portat a d'altres universitats a adherir-se a la iniciativa de contractar de manera conjunta el servei al núvol de les seves plataformes d'aprenentatge virtual, mitjançant un projecte liderat  pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

El Servei d'Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d'un contracte de 3 anys a partir del 1 de juny de 2018, amb possibilitat d'una pròrroga d'un màxim de 2 anys addicionals per períodes anuals.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 174.500 € IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2018

201.30

65.250,00 €

21%

78.952,50 €

2019

201.30

69.000,00 €

21%

83.490,00 €

2020

201.30

40.250,00 €

21%

48.702,50 €

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018 - 2020) per a la contractació del servei al núvol de la plataforma d'aprenentatge virtual Moodel i serveis relacionats de configuració, migració i integració per a la UPF.

2. La Universitat Pompeu Fabra ha d'expedir els títols que acrediten la superació dels estudis que imparteix. Atès que no disposa dels mitjans materials ni personals per subministrar i confeccionar les diferents tipologies de títols oficials i propis, de suplements europeus al títol, de credencials d'homologació de títols estrangers d'educació superior, així com, còpies digitals autèntiques de títols oficials i de suplements europeus al títol, es necessària la contractació d'aquest servei.

El Servei de Gestió Acadèmica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d'un contracte de 2 anys a partir de l'1 de juliol del 2018.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 425.496,50€ IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Import

IVA

Total

2018

130.000 €

21%

157.300,00 €

2019

143.000 €

21%

173.030,00 €

2020

78.650 €

21%

95.166,50 €

TOTAL

351.650 €

 

425.496,50 €

L'import total recull la possibilitat d'un increment del 10% per anualitat per l'eventual variació de preus del mercat i el possible augment de la demanda.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2020) per a la contractació subministrament de títols acadèmics oficials i propis per a la Universitat Pompeu Fabra.

3. Es proposa contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu del espectròmetre de fluorescència, marca Agilent, model Cary Eclipse, codi 127780 de la Universitat. És necessari mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte.

Import total de contracte per al període juny 2018, maig 2021 és de 10.550,00 € (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

219.22

2.050,00 euros

430,50 euros

2.480,50 euros

2019

219.22

3.500,00 euros

735,00 euros

4.235,00 euros

2020

219.22

3.500,00 euros

735,00 euros

4.235,00 euros

2021

219.22

1.500,00 euros

315,00 euros

1.815,00 euros

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu del espectròmetre de fluorescència de la Universitat Pompeu Fabra.

4. Es proposa contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu del microscopi hiper-espectral, marca Olympus/Cytoviva, model HSI, codi 127720 de la Universitat. És necessari mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte.

Import total de contracte per al període juny 2018, maig 2021 és de 37.000,00 € (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

219.22

16.000,00 euros

3.360,00 euros

19.360,00 euros

2019

219.22

8.500,00 euros

1.785,00 euros

10.285,00 euros

2020

219.22

8.500,00 euros

1.785,00 euros

10.285,00 euros

2021

219.22

4.000,00 euros

840,00 euros

4.840,00 euros

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 219.22  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu del microscopi hiper-espectral de la Universitat Pompeu Fabra.

5. Es proposa contractar el servei de manteniment preventiu (operacions planificades de revisió, neteja, ajust, etc.), el manteniment correctiu (avaries) i l'atenció a les avaries 24 hores, dels equips d'alimentació ininterrompuda de la Universitat. És necessari mantenir aquests equips en perfecte estat de funcionament per tal que serveixin a les activitats docents i de recerca a les que estan destinats, de forma que aquestes es puguin dur a terme sense afectacions. Cal tenir en compte que la Universitat no disposa dels mitjans materials i personals per poder dur a terme el servei objecte del contracte.

El servei d'assistència tècnica consistirà en la modalitat de tot risc, incloent el manteniment i reparació de tots els equips d'alimentació ininterrompuda SAI, MTC i filtres d'harmònics ATRIS.

Import total de contracte per al període març 2018, febrer 2021 és de 135.000,00 € (IVA exclòs) amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

213.00

37.500,00 euros

7.875,00 euros

45.375,00 euros

2019

213.00

45.000,00 euros

9.450,00 euros

54.450,00 euros

2020

213.00

45.000,00 euros

9.450,00 euros

54.450,00 euros

2021

213.00

7.500,00 euros

1.575,00 euros

9.075,00 euros

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 213.00  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i atenció 24 hores dels SAIS de la Universitat Pompeu Fabra.

6. La necessitat de la contractació es justifica en el fet que l'enquesta és la part essencial d'un projecte d'investigació (PARTICIPACION Y DELIBERACION POLITICA ONLINE EN UNA DEMOCRACIA EN CRISIS: UNA APROXIMACION METODOLOGICA NUEVA" REFERENCIA: CSO2016-79772-P) sobre els efectes de l'activitat política a internet en la polarització política de la ciutadania. Aquest projecte formarà part d'un projecte internacional.

La Universitat Pompeu Fabra no disposa dels mitjans materials i personals per a dur a terme el servei objecte del contracte. L'equip d'investigació responsable no disposa d'un panel online comercial (grup de persones a entrevistar) d'on poder extreure un mínim de 2.500 entrevistats (per quotes d'edat, nivell educatiu, etc.) per poder efectuar l'enquesta ni tampoc es disposa de la tecnologia necessària per la captura de les dades de l'activisme polític a internet.

La despesa derivada de la present contractació es farà efectiva per mitjà de la següent font de finançament: "Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia, subprograma estatal de generación de conocimiento, en el marc del plan estatal d'investigació científica y técnica de innovación 2013-2016" convocatòria de 2016, per al projecte "Participación y deliberación política online en una democracia en crisis: una aproximación metodológica nueva" referència "CSO2016-79772-P AEI/FEDER, UE" .

L'import del contracte és de 42.800,00 euros, IVA exclòs. La despesa es farà efectiva en la seva totalitat durant l'anualitat 2018 i 2019, amb la distribució següent:

Any 2018: 21.000,00 € + IVA

Any 2019: 21.800,00 € + IVA

El codi econòmic per la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 640.90  corresponent al segment general.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2019) per contractar els serveis per a la realització d'una enquesta de panell oneline amb un tracker de captura de dades d'activitat a internet dels entrevistats per a la Universitat Pompeu Fabra.

7. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha de proveir-se de manera regular de mobiliari divers  despatx. Les necessitats venen determinades per la reorganització administrativa de Facultats i Departaments en UGA's, i per la creació i creixement d'unitats de recerca i de serveis generals.

Aquestes necessitats no es poden quantificar en la seva totalitat atès que depenen de la pròpia evolució de la UPF, però es poden preveure determinades tipologies de mobiliari usual l'adquisició de les quals s'hauran de realitzar en curs dels propers quatre anys. Aquestes tipologies s'agrupen en dos lots.

Per tal d'assolir els objectius de la UPF i d'agilitzar els processos de compra i de contractació administrativa, es considera com més adient la convocatòria d'un concurs públic, procediment obert, per a la signatura d'un Acord Marc amb una empresa per a cada lot objecte de licitació, establint-se unes característiques tècniques tancades i un preu cert que es mantindrà durant el termini de vigència de l'Acord Marc.

La UPF procedirà a l'adquisició de les tipologies de béns inclosos en cada lot en el moment que es concretin les necessitats i d'acord amb els imports unitaris resultants de la licitació.

Per tal de mantenir una línia de mobiliari a llarg termini, i per a què els licitadors pugui ajustar els preus unitaris d'acord amb una àmplia estimació de compra, es considera convenient que el termini de vigència de l'Acord Marc sigui des de l'1 de juliol de 2018 (data de possible adjudicació), fins al 31 de desembre de 2019.

Aquests serveis es valoren en la quantitat de 155.492,02 €, IVA exclòs. El repartiment per anualitats és el següent:

 

Anualitat Mesos Import IVA(21%) Import Total
2018 6 111.179,00€ 23.347,59€ 134.526,59€
2019 12 44.313,00€ 9.305,73€ 53.618,73€
Total   155.492,00€ 32.653,32€ 188.145,32€

 

L'import d'aquesta contractació anirà a càrrec de les claus econòmiques 623.00 i a aquelles altres que es determinin a l'efecte.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal, període 1 de juliol de 2018 a 31 de desembre de 2019, per a la contractació del subministrament de mobiliari a preus unitaris, per al conjunt de Campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

8. La Universitat Pompeu Fabra ha de proveir-se d'un servei de desratització i desinsectació per al conjunt dels seus Campus i edificis.

El servei té dues vessants:

- La col·locació de trampes detectores d'insectes i rosegadors, als punts més sensibles de cada edifici, i el seu control mensual, incloent les posibles actuacions especifiques quan es detecti una presencia de plagues.

- La col·locació d'aparells insectocaptors en zones de gran influència de mosquits.

Les actuals contractacions per a la prestació d'aquest servei no tenen possibilitat de pròrroga, per tal motiu han d'iniciar-se els tràmits administratius d'una nova contractació del servei.

El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació considera com més adient per als interessos de la Universitat la tramitació d'un contracte de llarga durada. Tenint en consideració que els tràmits de contractació poden estar enllestits per a què el servei pugui iniciar-se amb efectes d'1 de juliol de 2018, es preveu un contracte de 42 mesos i que aquest abasti fins al 31 de desembre de 2021.

Aquest servei es valora en la quantitat de 73.500 €, IVA exclòs. El repartiment per anualitats és el següent:

 

Anualitat Mesos Import IVA(21%) Import Total
2018 6 10.500,00€ 2.205,00€ 12.705,00€
2019 12 21.000,00€ 4.410,00€ 25.410,00€
2020 12 21.000,00€ 4.410,00€ 25.410,00€
2021 12 21.000,00€  4.410,00€ 25.410,00€
Total   73.500,00€ 15.435,00€ 88.935,00€

 

L'import d'aquesta contractació anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 227.90.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal, període 1 de juliol de 2018 a 31 de desembre de 2021, per a la contractació del servei de desratització i desinsectació del conjunt de Campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

9. Diferents UGAs de la Universitat Pompeu Fabra, inicialment els Departaments de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) i de Tecnologies de la Comunicació (DTIC), per als seus processos d'investigació necessiten proveir-se de manera habitual de rates i ratolins de laboratori, que es classifiquen en diferents soques, sexe, pes i edat, en funció de les seves característiques genètiques i morfològiques.

Les necessitats d'aquests animals de laboratori, al llarg de la durada del contracte, venen determinades pels diferents projectes de recerca, en curs o futurs, no sent possible determinar a priori les necessitats totals, ni en quantitat ni en tipologia de soques, sexe, pes i edat.

Per donar cobertura a aquest subministrament, es fa palesa la necessitat de tramitació administrativa d'un expedient de contractació que englobi al màxim les necessitats dels diferents grups de recerca dels nostres Departaments.

Donat que amb caràcter previ es fa impossible determinar quines seran les necessitats de subministrament de rates i ratolins al llarg de la durada del contracte, es fa necessari procedir a la licitació d'un Acord Marc amb un licitador únic, en el qual s'establiran les condicions del subministrament i els preus per cada referència. Els contractes derivats de dit acord marc es formalitzaran a través de comandes que la Universitat realitzi a l'únic adjudicatari.

Tenint en consideració que els tràmits de contractació poden estar enllestits per a què els subministraments puguin iniciar-se amb efectes d'1 de juliol de 2018, es preveu un contracte d'1 any de durada i que aquest abasti fins al 30 de juny de 2019

Aquest subministrament es valora en la quantitat de 128.084 €, IVA exclòs, El repartiment per anualitats és el següent:

 

Anualitat Mesos Import IVA(21%) Import Total
2018 6 64.042,00€ 13.448,82€ 77.490,82€
2019 6 64.042,00€ 13.448,82€ 77.490,82€
Total   128.084,00€ 26.897,64€ 154.981,64€

 

L'import d'aquest subministrament anirà a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d'existència de crèdit.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal, període 1 de juliol de 2018 a 30 de juny de 2019, per a la contractació del subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents UGAs de la Universitat Pompeu Fabra.

19. Modificació de la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018) 

En data 13 desembre de 2017, el Consell de Govern va adoptar un acord pel qual creava la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra (CRAC-UPF). En aquell moment, es va preveure que la presidís el síndic de Greuges, a qui s'encomana la defensa dels drets de tots els membres de la comunitat universitària. La incorporació del síndic de Greuges obeïa a l'objectiu d'aprofitar, a l'hora de revisar el Codi ètic, l'experiència adquirida en les seves actuacions.

Amb posterioritat i abans de la constitució formal de la Comissió, s'ha observat que aquest objectiu es podria aconseguir igualment, sense necessitat que el síndic de Greuges hagi d'integrar-se formalment a la Comissió, per mitjà de la formulació de recomanacions als treballs o documents que aquesta desenvolupi, cosa que, a més, s'ajusta millor a la naturalesa i a la tradició de la institució a la UPF.

Per tot això, el Consell de Govern acorda modificar la composició de la Comissió d'acord amb els termes següents:

Únic. L'apartat 1 de l'article 4 queda redactat de la manera següent:

"1. La Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi ètic està composta pel vicerector o la vicerectora responsable de la direcció de projectes per a la docència; el vicerector o la vicerectora responsable de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca; el vicerector o la vicerectora responsable de la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat; un representant del Consell Social que ho sigui en representació de la societat catalana, designat per aquest òrgan; dos professors nomenats pel rector; la vicegerent responsable de l'Àrea de Recursos Humans i Organització; un estudiant, designat pel Consell d'Estudiants de la UPF; un  representant del personal d'administració i serveis, designat pels òrgans de representació d'aquest col·lectiu; l'agent d'Igualtat; i el secretari o la secretària general, a qui correspon la secretaria de la Comissió. La presidència serà exercida per un dels vicerectors que en són membres per acord adoptat per la Comissió mateixa."

20. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2018)

Es designa el professor Antonio Pablo Ladron de Guevara Martinez, del Departament d'Economia i Empresa representant dels professors en la  Junta Electoral de la UPF.

21. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 16.

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 13 de desembre del 2017.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de normativa del programa Barcelona International Summer School (BISS).

4t. Proposta de modificació de la programació universitària.

5è. Proposta de verificació i de modificació de titulacions de grau i màster universitaris.

6è. Proposta de places de grau i de màsters universitaris i doctorat, curs 2018-2019.

7è. Proposta d’aprovació del Programa Especial de Dret entre la Universitat Pompeu Fabra i King’s College London.

8è. Proposta de Bases de la convocatòria del Programa UPF d'ajuts a l'estudi. Curs 2017‐2018.

9è. Proposta de modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits d'activitats universitàries.

10è. Proposta de modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau.

11è. Proposta d’adscripció de “BIST Dolors Aleu Graduate Center” com a centre d’ensenyament superior adscrit a la UPF.

12è. Proposta d’adhesió de la UPF a la “Red Española de Universidades Saludables”.

13è. Proposta de modificació del nom de l’Escola Superior Politècnica.

14è. Proposta de Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2018.

15è. Proposta de reconeixement de diverses figures de recerca.

16è. Proposta d’aprovació del calendari laboral del personal d’administració i serveis per a l’any 2018.

17è. Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca a professorat en la convocatòria 2017.

18è. Proposta d’autorització d’expedients de despesa de caràcter pluriennal.

19è. Proposta de modificació de la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic.

20è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat.

21è. Ratificació de convenis.

22è. Afers de tràmit.

23è. Torn obert de paraules.