1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 3 de juliol del 2019.

2n. Informe del rector.

3r. Propostes d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

4t. Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2018.

5è. Proposta d'aprovació de temes en matèria de salut i prevenció de riscos laborals:

-Proposta de model estratègic d'Universitat Saludable de la Universitat Pompeu Fabra.
 
-Proposta de procediment de coordinació d'activitats empresarials en relació a la prevenció dels riscos laborals.
 
-Proposta de modificació del Manual de Gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPF.

6è. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:
 
-Calendari acadèmic per al curs 2020-2021.
 
- Manual d'avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu Fabra.
 
- Bases de la convocatòria "En residència a l'àrea Tallers del Campus de Poblenou. Curs 2019-2020".

7è. Proposta d'aprovació de temes de l'àmbit del personal docent i investigador:
 
- Modificació del Reglament de llicències d'estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra.
 
- Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat de la convocatòria ordinària del 2019.

8è. Proposta de reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF.

9è. Proposta de modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra.

10è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

11è. Ratificació de convenis.

12è. Afers de tràmit.

13è. Torn obert de paraules.

Acords:

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 3 de juliol del 2019 
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2019)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 3 de juliol del 2019.

3. Propostes d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2019)

3.1. Vista la proposta del rector de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Angela Y. Davis, el Consell de Govern designa la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors següents:

 • Mònica Figueras Maz, que la presidirà
 • Josep Lluís Martí  Màrmol
 • Tània Verge Mestre
 • Elena Larrauri Pijoan
 • Linda Gale Jones

3.2. Vista la proposta del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Christiane Nüsslein-Volhard, el Consell de Govern designa la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors següents:

 • Fernando Giráldez Orgaz, que la presidirà.
 • Cristina Pujadas Corbi
 • Núria Sebastián Galles
 • Jaume Bertranpetit Busquets
 • Eulàlia de Nadal Clanchet

4. Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2018
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2019)

D'acord amb l'article 190.2 dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern pren coneixement del compte general i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2018, que consten com annex1 i annex2, respectivament.

5. Proposta d'aprovació de temes en matèria de salut i prevenció de riscos laborals:
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2019)

Proposta de model estratègic d'Universitat Saludable de la Universitat Pompeu Fabra

La proposta d'universitat saludable té com a base el concepte de salut integral, el qual és producte de les relacions harmòniques internes i externes que cada persona aconsegueix mantenir amb ell mateix, amb els altres i amb el medi ambient.

L’objectiu final del model d’universitat saludable és desenvolupar accions permanents destinades a promoure la salut integral de la comunitat universitària, actuant sobre l’entorn físic i social així com en l’adopció d’estils de vida saludables, millorant l’organització i les condicions de treball i estudi, promovent la participació activa i fomentant el desenvolupament individual; així com, incorporar estratègicament la promoció de la salut en les funcions de recerca, de transferència i de docència, tot proposant una estratègia institucional orientada pels valors i principis associats al moviment global de Promoció de la Salut, que contribueix a impulsar una cultura de salut i benestar, a millorar els hàbits de vida de la Comunitat Universitària i a fomentar un entorn universitari més saludable a la totalitat del Grup UPF.

La proposta presentada s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i incorpora les recomanacions d’iniciatives nacionals i internacionals i la proposta d’actuació de les xarxes i grups de treball als que la

Universitat està adherida.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el model estratègic d’universitat saludable “UPF Saludable”, que consta com a annex 3.

Proposta de procediment de coordinació d'activitats empresarials en relació a la prevenció dels riscos laborals

La Llei 31/1995, el Reial Decret 39/1997 i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals, estableixen l’obligatorietat que la Universitat desenvolupi una sèrie d’activitats preventives amb els procediments necessaris i la documentació definida a l’article 23 de l’esmentada Llei 31/1995 i a l’article 7 del Reial Decret 39/1997.

Així, d’acord amb l’article 24 de la Llei 31/1995, desenvolupat pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats empleats de dues o més empreses, aquestes han de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

En conseqüència, el Procediment general del sistema de prevenció de riscos laborals per coordinar les activitats empresarials té com a finalitat clarificar les obligacions que emanen de la legislació vigent per a cada subjecte implicat en la coordinació preventiva d’activitats empresarials, segons que sigui empresa concurrent, empresa titular o empresa principal.

El procediment és d’aplicació a qualsevol activitat, sigui o no de l’activitat pròpia de la Universitat, realitzada per personal de les diferents empreses i institucions i treballadors autònoms que concorren amb la UPF als seus establiments universitaris; així com a les realitzades fora d’aquests per personal adscrit a les unitats acadèmiques i administratives de la Universitat, quan concorre amb el d’altres organitzacions, quedant excloses de l’abast d’aquest procediment les obligacions adquirides per la Universitat en qualitat de promotora d’obres i regulades al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

 

És per tot això que el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el Procediment general del sistema de prevenció de riscos laborals per coordinar les activitats empresarials, que consta com a annex 4.

Proposta de modificació del Manual de Gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPF

El Consell de Govern, en data 14 de desembre, va aprovar la modificació del Manual de gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, el qual inclou específicament l'assignació de responsabilitats i funcions preventives als diferents nivells jeràrquics en què s'organitza l’estructura acadèmica i administrativa de la Universitat.

Aquesta assignació es materialitza en la Secció I del Capítol II del Manual de gestió del Pla, relativa a la política de seguretat i salut en el treball. En ella s'assigna una funció al Servei de Recerca que, durant la implantació d'aquest document ha quedat palès que no és d'aplicació atès que la competència que la justificada ja no es duu a terme per aquesta unitat administrativa.

En conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA

La supressió del Manual de gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals del paràgraf següent de la Secció I del Capítol II:

"d) Servei de Recerca, que també ha de facilitar als responsables de projectes i de grups de recerca i als titulars de contractes i beques informació sobre seguretat i salut, d’acord amb els procediments establerts.", de la pàgina 20 de la Secció I, del Capítol II, del Manual de gestió, així com dels materials divulgatius emprats en la

6. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2019)

Calendari acadèmic per al curs 2020-2021

Primer. S’aprova el calendari acadèmic del curs 2020-2021, que figura com a annex 5.

Segon. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria de projectes per a la docència la modificació de les dates del calendari acadèmic per adaptació als festius que determinin les administracions responsables.

Tercer.  Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria de projectes per a la docència per tal que pugui acordar amb les altres universitats que imparteixen el grau en Filosofia, Política i Economia el calendari acadèmic per a l’any corresponent, a fi que s’ajusti a les característiques d’aquest ensenyament interuniversitari.

Manual d'avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu Fabra

S'aprova el Manual d'avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 6.

Bases de la convocatòria "En residència a l'àrea Tallers del Campus de Poblenou. Curs 2019-2020"

 

S’aproven les Bases de la convocatòria “En residència a l’àrea Tallers del Campus de Poblenou. Curs 2019-2020, que consten com a annex.

ANNEX

BASES DE LA CONVOCATÒRIA "EN RESIDÈNCIA A L'ÀREA TALLERS DEL CAMPUS DE POBLENOU. CURS 2019-2020". 

Un dels projectes previstos al Pla d’Actuacions 2018-2020 de la Universitat Pompeu Fabra és convertir l’àrea Tallers del campus del Poblenou en un espai neuràlgic i transversal dedicat a la gestió del coneixement i la producció cultural. La transformació d’aquest espai és també un dels objectius del model UPF EDvolució, el projecte de redisseny del model educatiu de la UPF.

EDvolució és un model pensat des de la flexibilitat i la versatilitat de l’estudiant; des de la transdisciplinarietat de l’aprenentatge; des de la integració del treball col·laboratiu entre societat, empresa i universitat; des de la generació del coneixement; des de la integració de la docència i la recerca.

1. Objecte i finalitat

El punt neuràlgic d’aquesta nova àrea és la zona de cotreball, concebuda com un espai de creuament d’experiències, que integra diversos sectors de caràcter multidisciplinari. Per això, s’ha previst establir en aquest espai una sèrie de zones amb autonomia, pensades per acollir-hi persones o grups que tinguin un projecte de creació, de recerca aplicada o d’emprenedoria i que vulguin desenvolupar-lo durant nou mesos (de mitjans de novembre del 2019 a finals de juliol del 2020), prorrogables un curs més (de setembre a juliol).

L’objectiu és convidar aquests agents creadors a un període de residència a la UPF amb la voluntat de proveir-los de les eines i els recursos perquè desenvolupin els seus talents en col·laboració amb la comunitat universitària. Orientativament i atenent les necessitats dels espais dels diferents projectes, es preveu acollir-ne simultàniament cinc.

2. Bases generals de la convocatòria

2.1. Prestacions

La UPF posa a l’abast de les persones o dels col·lectius residents els recursos següents:

a) Un espai de treball adequat i singularitzat, però en contacte amb altres projectes participants a la convocatòria.

Aquest espai de treball, que pot ser d’ús exclusiu o compartit amb d’altres projectes per afavorir el diàleg col·laboratiu, és un espai dotat amb quatre taules, vuit cadires i un monitor de TV de 65 polsades.

b) Accés a les mateixes instal·lacions, al campus del Poblenou, que  els estudiants de la UPF (aules de teoria, aules d’informàtica, espais tècnics i d’altres espais ocasionals, en funció de la seva disponibilitat).

c) Accés als serveis de la Biblioteca, incloent-hi el préstec regular i la consulta de bases de dades i de publicacions en línia des de les diferents seus dels campus.

d) Accés a préstec de material audiovisual.

e) Recepció periòdica d’informació de les activitats socials i culturals de la Universitat.

f) Assessorament i accés a la plataforma per projectar, comunicar i impulsar cada projecte en els àmbits social, cultural i industrial.

g) Possibilitat de participar en el diàleg col·laboratiu amb tots els estaments universitaris.

2.2. Destinataris

La participació en aquesta convocatòria està oberta, prioritàriament, a totes les persones que tenen o han tingut un vincle amb la UPF –antics alumnes (Alumni) de grau, de postgrau, de màster, de doctorat; estudiants en actiu o altres figures–. Es dirigeix a agents creadors, emprenedors o investigadors amb projectes d’aplicació pràctica i de caràcter marcadament innovador. Les candidatures poden presentar-se individualment o col·lectivament. En aquest últim cas, s’ha d’establir un responsable del projecte.

2.3. Presentació de candidatures

La inscripció a la present convocatòria s’ha de fer mitjançant la presentació del model d’instància i de la documentació requerida a qualsevol de les seus del Registre de la UPF o electrònicament, mitjançant el registre electrònic, adreçada a la Direcció del Campus del Poblenou. La participació en aquesta convocatòria comporta acceptar-ne les bases.

La documentació que s’hi ha de presentar ha d’incloure els camps següents:

–Títol del projecte.

–Descripció detallada del projecte de creació, de recerca aplicada o d’emprenedoria (fins a 4.000 caràcters, espais inclosos).

–Justificació de la rellevància del projecte en relació amb l’entorn de creació i recerca de l’àrea Tallers (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos).

–Pla de treball, tot especificant un calendari (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos).

–Currículum individual o col·lectiu dels sol·licitants (fins a 1.500 caràcters, espais inclosos).

–DNI o passaport del sol·licitant o sol·licitants.

–Identificació del responsable del projecte en cas de candidatures col·lectives: nom i cognom/s, telèfon i adreça electrònica.

2.4. Termini de presentació

S’hi poden presentar les candidatures a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i fins al dia 31 d’octubre del 2019.

2.5. Selecció de projectes

L’òrgan competent per seleccionar els projectes residents és la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”. La resolució es publicarà a la pàgina de l’àrea Tallers (a concretar l’enllaç) el 15 de novembre del 2019 i, així mateix, es comunicarà al responsable de cada projecte a través de l’adreça electrònica facilitada al full de candidatura. Els projectes escollits es podran incorporar a partir del 18 de novembre del 2019.

La Comissió de Selecció es reserva la possibilitat d’escollir un nombre superior als cinc projectes previstos inicialment, d’acord amb les seves característiques i necessitats, i amb la disponibilitat dels espais de l’àrea Tallers.

2.6. Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers” i criteris de valoració

La Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers” estarà formada pels membres següents:

–Director o directora del campus del Poblenou.

–Coordinador o coordinadora del projecte per fomentar la innovació en nous formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals.

–Responsable dels antics alumnes (Alumni).

–Dinamitzador o dinamitzadora de l’àrea Tallers.

–Director o directora del CLIK.

La Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers” valorarà les candidatures en funció de:

 1. La qualitat del projecte presentat, el seu caràcter innovador i la seva viabilitat i coherència (de 0 a 5 punts).
 2. La transversalitat i la interdisciplinarietat de la proposta (de 0 a 5 punts).
 3. El compromís d’interactuar amb altres iniciatives, sigui amb altres projectes residents, sigui amb altres agents i propostes estratègiques de la UPF (de 0 a 5 punts).
 4. La voluntat d’impulsar el projecte a partir de la creació de sinergies transcendint el mateix espai universitari (de 0 a 5 punts).
 5. La viabilitat del projecte, d’acord amb les prestacions que oferim (de 0 a 5 punts).

3. Condicions i compromisos

–La presentació dels resultats dels projectes seleccionats serà pública i es durà a terme a la UPF en una data que han de concretar entre els residents i la UPF.

–Els residents ostentaran l’autoria total dels projectes.

–El temps de la residència serà variable, en funció de les necessitats de cada projecte fins a un màxim d’un curs (nou mesos), prorrogable un curs més.

–Tant els projectes residents com la UPF es comprometen a informar i fer constar la vinculació mútua en el desenvolupament i la projecció dels projectes.

–El logotip de la UPF s’inclourà com a col·laborador en els crèdits i en tota mena de material de comunicació i difusió de projectes. El logotip, o signatura, dels projectes residents (empresa, grup creatiu, nom del projecte, etc.) constaran també en les bases informatives de la UPF.

4. Renúncia o incompliment de les condicions de la convocatòria

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, s’ha de comunicar aquesta situació, mitjançant un escrit motivat, a la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers” amb una antelació de quinze dies, a fi de poder optimitzar els recursos que la UPF posa a disposició d’aquesta convocatòria.

 

7. Proposta d'aprovació de temes de l'àmbit del personal docent i investigador:
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2019)

Modificació del Reglament de llicències d'estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra

Per tal d’esmenar un error tipogràfic a l’article 5 del reglament;

Per tal de donar compliment al que estableix l’article 38 a) del I Conveni Col·lectiu de Personal Docent i Investigador Laboral de les Universitats Públiques Catalanes, i atès que la redacció actual de l’article 12 sobre la llicència per assumptes propis pot ser confusa pel professorat, es considera oportú modificar-ne la seva redacció;

El Consell de Govern

ACORDA

Punt únic. Modificar el Reglament de llicències d’estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra en els termes següents:

 1. L’article 5 queda redactat com segueix:

“Article 5: Llicències d'estudis d'entre sis mesos i un any.

Les llicències d’estudis d’una durada d’entre sis mesos i un any tenen les característiques següents:

 • Són autoritzades pel vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat, previ l’informe favorable del director o directora del departament i de la Comissió de Professorat de la UPF.
 • La persona interessada percebrà fins al 100% de les retribucions el tres primers mesos i fins el 80% a partir del quart mes. 
 •  Es redueix la capacitat docent.”
 1. L’article 12 queda redactat com segueix:

“Article 12: Llicència per assumptes propis

El vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat pot concedir llicència per assumptes propis sense retribució d’una durada no inferior a quinze dies i amb un màxim acumulat de sis mesos cada dos anys. S'ha d'haver complert, com a mínim, un any de servei efectiu a la UPF. La concessió queda subordinada a les necessitats del servei. La situació administrativa és la prevista a l’article 8 per a les llicències d’estudis sense retribució. “

Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat de la convocatòria ordinària del 2019

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

 

La resolució EMC/3081/2018 de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2018 (convocatòries any 2019).

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha avaluat el mèrits de recerca del professorat contractat corresponent a la convocatòria ordinària del 2019.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, es el Consell de Govern;

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat relacionat que consten com a annex 7.  Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat contractat.

8. Reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2019)

Atesa la Normativa de Figures de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 10 de juliol del 2019,

El Consell de Govern de la UPF aprova:

1.  El reconeixement dels grups de recerca següents:

Grup de Recerca en l'Assaig Humanístic i la Prosa d'Idees

Coordinador: Domingo Ródenas

Adscripció: Departament d’Humanitats

Grup de Recerca en Geohumanitats

Coordinadora: Rosa Cerarols

Adscripció: Departament d’Humanitats

Grup de Recerca Societat Civil i Dret Internacional i Europeu

Coordinador: Santiago Ripol

Adscripció: Departament de Dret

2. La baixa dels  grups de recerca següents:

Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM)

Adscripció: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Grup de Recerca en Arqueologia i Història Social i del Gènere

Adscripció: Departament d’Humanitats

 

9. Modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2019)

D’acord, tant amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC) com amb aquesta normativa ara modificada, la informació que cal publicar sobre diversos àmbits al portal de la transparència, va generalment més enllà de la que assenyalen aquestes normatives i també la llei estatal. Ara bé, cal tenir en compte que els articles 7 de l’LTC, i 5 i 9 de la Normativa per la qual es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d'accés a la informació pública a la UPF, marquen uns límits a les obligacions de transparència, especialment en relació amb la protecció de dades de caràcter personal.

Tenint en compte aquests límits, com també l’obligació de transparència de les administracions públiques, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), el passat 15 de maig va presentar l’Auditoria 1/2018, sobre els portals de la transparència, un complet informe per a verificar el compliment de la legislació sobre protecció de dades personals, en la publicitat activa als portals de la transparència.

En aquest sentit, esdevé necessari afegir a la normativa previsions de les que l’APDCAT ha fet notar a les administracions públiques mitjançant pautes de publicació.

Així mateix, es considera adient aclarir el sistema de recursos davant d’una resolució del secretari general sobre una sol·licitud d’accés a la informació pública.

Per aquests motius, el Consell de Govern

ACORDA

Punt únic. Modificar la Normativa per la qual es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d'accés a la informació pública a la UPF en els termes següents:

Primer. S’afegeix un nou article 7 bis, que queda redactat com segueix:

Article 7 bis. Dret de les persones titulars a ser informades sobre les seves dades

1. Els serveis i unitats administratives i acadèmiques que gestionin informació amb dades de caràcter personal que siguin susceptibles de ser publicades al portal de la transparència de la UPF, hauran d’informar clarament al formulari de la publicació i del temps que es mantindran publicades.

2. Sense perjudici de l’apartat anterior, en els processos selectius o de concessió de subvencions i altres ajuts, el dret d’informació es pot fer efectiu també per mitjà de les bases de la convocatòria.

Segon. Es modifica l’apartat 2 de l’article 12, que queda redactat com segueix:

2. En el cas que estiguin afectades dades de caràcter personal, l’òrgan de tramitació ha de demanar un informe al delegat de Protecció de Dades de la Universitat Pompeu Fabra d’acord amb l’article 3.1.f) de la Resolució del rector de 4 de desembre del 2018 de mesures organitzatives en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal de la UPF

Tercer. Es modifica l’article 17, que queda redactat com segueix:

1. Contra la resolució es pot interposar un recurs d’alçada davant el rector o rectora en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la notificació.

2. En cas de resolució presumpta, la persona sol·licitant i altres possibles interessats poden interposar el recurs a què fa referència l’apartat anterior en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què es produeix els efectes del silenci administratiu.

3. Contra la resolució del recurs d’alçada, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

4. Sense perjudici de l'article 75 de la Llei 19/2014 i d’aquesta normativa, les persones afectades poden adreçar una queixa al Síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra. La seva intervenció no suspèn els terminis per a la interposició del recursos o reclamacions administratius o contenciosos administratius procedents.

10. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2019)

Primer. S’acorda la designació dels professors següents com a vocals de la Comissió de reconeixement de crèdits acadèmics.

                ‒Prof. Eduard Cairol Carabí, del Departament d’Humanitats

                ‒Prof. Abel Escribà Folch, del Departament de Ciències Polítiques i Socials

‒Prof. Clara Velasco Rico, del Departament de Dret

‒Prof. Lorena Gómez Puertas, del Departament de Comunicació

Segon. S’acorda el cessament dels professors següents com a vocals de la Comissió de reconeixement de crèdits acadèmics.

‒Prof. Jaume Garcia Villar, del Departament d’Economia i Empresa

                ‒Prof. Ester Farnós Amorós, del Departament de Dret

 

11. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 8.