1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 3 de juliol del 2019.

2n. Informe del rector.

3r. Propostes d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

4t. Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2018.

5è. Proposta d'aprovació de temes en matèria de salut i prevenció de riscos laborals:

-Proposta de model estratègic d'Universitat Saludable de la Universitat Pompeu Fabra.
 
-Proposta de procediment de coordinació d'activitats empresarials en relació a la prevenció dels riscos laborals.
 
-Proposta de modificació del Manual de Gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPF.

6è. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:
 
-Calendari acadèmic per al curs 2020-2021.
 
- Manual d'avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu Fabra.
 
- Bases de la convocatòria "En residència a l'àrea Tallers del Campus de Poblenou. Curs 2019-2020".

7è. Proposta d'aprovació de temes de l'àmbit del personal docent i investigador:
 
- Modificació del Reglament de llicències d'estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra.
 
- Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat de la convocatòria ordinària del 2019.

8è. Proposta de reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF.

9è. Proposta de modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra.

10è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

11è. Ratificació de convenis.

12è. Afers de tràmit.

13è. Torn obert de paraules.