1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 19 de febrer del 2020.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

4t. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:

 
Proposta de modificació de la programació universitària dels cursos 2019-2020 i 2021-2022.
Proposta d'aprovació de les bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2020-2021.  
Proposta de modificació de la normativa del Premi Extraordinari Fi d’Estudis de la Universitat Pompeu Fabra.
Proposta d’habilitació de la vicerectora responsable de projectes per a la Docència i Ordenació Acadèmica perquè pugui adaptar el calendari acadèmic a la situació extraordinària del país.

5è. Modificació de les Bases d’execució del pressupost 2020 per incorporar l’autorització de pagaments mitjançant sistemes telemàtics.

6è. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de febrer del 2020
(Data de publicació dels acords: 8 d'abril del 2020)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020.

3. Concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació dels acords: 8 d'abril del 2020)

Vista la proposta del Departament de Ciències Polítiques i Socials i de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Dra. Raewyn Connell, el Consell de Govern designa la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors següents:

- M. José González Lopez, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, que exercirà com a presidenta
- Pere Jòdar Martinez, del Departament de Ciències Polítiques i Socials
- Pablo Pareja Alcaraz, del Departament de Dret
- Pilar Medina Bravo, del Departament de Comunicació
- Rosa Cerarols, del Departament d’Humanitats

4. Aprovació de temes d'àmbit acadèmic:
(Data de publicació dels acords: 8 d'abril del 2020)

Proposta de modificació de la programació universitària dels cursos 2019-2020 i 2021-2022

S’aprova la modificació de la programació universitària per als cursos 2019-2020 i  2021-2022, que consten com a annex 1 i 2, respectivament.

Proposta d'aprovació de les bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2020-2021 

En la línia del desenvolupament de polítiques d’inclusió que contempla el Pla estratègic 2016-2025 de la UPF, per tal de forjar una comunitat socialment responsable que combati les desigualtats socials, la UPF aposta per fer que la Universitat sigui una eina d’integració social.

En aquest sentit, la UPF vol continuar oferint el Programa de beques salari, iniciat el curs 2016-2017, finançat pel Banc Santander, adreçat a aquells estudiants amb recursos econòmics limitats amb l’objectiu d’ajudar-los econòmicament durant tota la carrera universitària, per tal d’afavorir el seu accés i continuïtat en l’educació superior i d’aquesta manera contribuir al progrés de la nostra societat.

L'alt nombre de sol·licitants indica que es tracta d'un programa d'ajuts tan atractiu per als estudiants com necessari per fomentar la inclusió social.

Tenint tot això en compte, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau per al curs 2020-2021, que s’adjunten com annex.

Annex

BASES DEL PROGRAMA UPF DE BEQUES SALARI PER A ESTUDIANTS DE GRAU. CURS 2020-2021

Article 1. Programa UPF de beques salari

El Programa UPF de beques salari (d’ara endavant, el Programa) consisteix en l'atorgament de beques salari als nous estudiants de grau de la UPF amb recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris i en la renovació dels ajuts atorgats a la convocatòria anterior d'acord amb el que estableixen els articles següents.

La convocatòria té dues modalitats:

a) Modalitat “Prometeus”: adreçada a estudiants dels instituts de Barcelona següents:

  • Institut Milà i Fontanals
  • Institut Miquel Tarradell
  • Institut Barri Besòs
  • Institut Bernat Metge
  • Institut Pablo Ruiz Picasso

b) Modalitat general: adreçada a estudiants de la resta de centres educatius de secundària de l’Estat Espanyol.

Article 2. Destinataris

Els ajuts del Programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, en centres integrats de la UPF (exclosos centres adscrits), el curs 2020-2021, amb molt pocs recursos econòmics.

Article 3. Objecte i durada del Programa

3.1. L'objecte d'aquest Programa consisteix a oferir ajuts econòmics adreçats a estudiants de grau, amb un bon expedient acadèmic, que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida.

3.2. Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin l’admissió i formalitzin la matrícula corresponent.

3.3. Aquest Programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF.

Article 4. Contingut de l'ajut

L'ajut consisteix en les prestacions següents:

a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import de 600€ mensuals durant nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada del grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació. Aquesta percepció econòmica està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes.

b) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Article 5. Requisits de selecció

Per al curs 2020-2021, els sol·licitants per a l’atorgament de la beca hauran de complir els requisits següents:

a) Estar admès a un estudi de grau de la UPF per al curs 2020-2021, impartit per un centre integrat de la UPF.

b) Disposar d'un nivell de renda familiar situat per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, per al curs 2019-2020.

c) Demanar per al curs 2020-2021, quan s'obri el termini i abans de finalitzar el mes de juliol, l'acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics i la beca d'Equitat, convocades per l'AGAUR, i la beca de caràcter general, convocada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

d) Per a la renovació de l'ajut, aconseguir el rendiment acadèmic mínim equivalent al d'un becari general de la convocatòria del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

e) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Article 6. Òrgan convocant

Correspon al vicerector per a projectes per a la comunitat universitària, per delegació del rector, convocar els ajuts del Programa de beques salari.

Article 7. Sol·licituds i terminis

7.1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari hauran de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Banc Santander (https://www.becas-santander.com/es), juntament amb la documentació requerida.

7.2. El nombre total de beques salari que s’oferiran i els terminis de sol·licitud per al curs 2020-2021, es determinaran per mitjà de la convocatòria del vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari que es publicarà al llarg del mes d'abril del 2020.

7.3. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.

Article 8. Documentació

8.1. La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.

b) Certificat de convivència del padró municipal d'habitants que correspongui (no volant individual).

c) Escrit breu i original de la persona sol·licitant, on descrigui la seva situació personal i familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

d) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència –centre de batxillerat o centre de cicle formatiu de grau superior - on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona sol·licitant i, si es coneix, la situació socioeconòmica familiar, així com aquelles observacions que la direcció del centre consideri oportunes.

e) Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat o equivalent per a l'accés a la universitat, o del cicle formatiu de grau superior de la persona sol·licitant.

8.2. La persona sol·licitant podrà aportar qualsevol altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.

Article 9. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 10. Resolució de la convocatòria. Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari

10.1. Correspon resoldre aquestes sol·licituds a la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari, que tindrà la composició següent:

Vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària, que la presidirà.
Tres professors nomenats pel rector.
La vicegerent de l'Àrea de Docència.
Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.
La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

10.2. La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

Article 11. Criteris d'adjudicació

D'acord amb les característiques del Programa,  el procediment de les beques salari es resoldrà per part de l’òrgan competent de la manera següent:

11.1.Resolució provisional

A finals de juny es publicarà, a la pàgina web de la UPF, una primera resolució provisional, amb les beques concedides i denegades. També es publicarà una llista d'espera, davant de la possibilitat que hi hagi candidats que finalment no es matriculin a la UPF, o bé que no obtinguin el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2019-2020.

Per establir l'ordre de prelació d’aquesta primera resolució provisional, entre les sol·licituds que compleixin els requisits, es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:

a)  La nota mitjana de l'expedient acadèmic de batxillerat o del cicle formatiu de grau superior.

b) L’escrit de motivació de l'estudiant.

c) L’escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.

Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari. La resolució d'aquestes al·legacions no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF.

11.2. Resolució definitiva

En aquest punt del procediment, la UPF comprovarà que l’estudiant compleix els requisits que estableix l’article 5 d’aquestes bases i, a partir de la resolució provisional i les possibles al·legacions, la Comissió d’Adjudicació de les Beques Salari formularà la seva proposta de concessió a l’òrgan competent perquè resolgui.

La resolució definitiva es farà pública a principis d’octubre a la pàgina web de la UPF.

Quedaran automàticament excloses les candidatures que:

a) A finals de setembre del 2020, no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres integrats de la UPF per al curs 2020-2021.

b) No hagin demanat, durant el mes de juliol, l'acreditació de caràcter econòmic 2020-2021 o bé que no hagin obtingut el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2019-2020.

En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que compleixi els requisits establerts a la convocatòria. D'aquesta manera, s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre de prelació de les llistes.

Contra la resolució definitiva, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició davant el rector de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució.

La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència o demanar l’original de les qualificacions o de qualsevol altre document que consideri oportú.

La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari decidirà els criteris a aplicar en el cas que es produeixi un empat en la puntuació.

Article 12. Obligacions dels adjudicataris de les beques salari

Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari, els beneficiaris tenen les obligacions següents:

a) Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del pla d'estudis, cada any acadèmic.

c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o tutorització que la UPF posa a la seva disposició.

d) Participar regularment, com a estudiants, en totes les activitats acadèmiques de l'ensenyament en què s'hagin matriculat.

e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment acadèmic mínim equivalent al d'un becari general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Article 13. Renovació de les beques salari adjudicades

13.1. La beca es considerarà renovada per al curs 2020-2021 sempre que l'estudiant compleixi les obligacions indicades a l'article 12 d'aquestes bases al finalitzar el curs acadèmic 2019-2020, i no se sobrepassin els anys de durada dels estudis del grau matriculat.

13.2. La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari valorarà les situacions de caire personal, econòmic o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna de les obligacions indicades.

13.3. En el cas que l’estudiant canviï d’estudis durant la durada de la beca, la Comissió valorarà la continuïtat, la modificació dels ajuts o la revocació de la beca salari.

Article 14. Seguiment del rendiment acadèmic

Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri oportuns. En el cas que la Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

Article 15. Renúncia a la beca salari

15.1. Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant, o bé al Registre general de la UPF, una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

15.2. En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà realitzar, per al primer any d'estudis, fins el 30 d'octubre del curs vigent.

Article 16. Incompatibilitats

16.1. La beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

16.2. En cas que la persona adjudicatària tingui concedida una altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat que la beca salari, hi haurà de renunciar mitjançant una sol·licitud presentada al Punt d'Informació a l'Estudiant, o bé al Registre general de la UPF, adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

Article 17. Revocació de la beca salari

L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis o finalitat.

En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut.

Article 18. Dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant per determinar la renda i el patrimoni, a efectes de beca, com també aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder dels organismes públics amb l’objectiu de resoldre el procediment.

Disposició Final

Es faculta el vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari a subscriure i a fer pública una convocatòria amb el nombre de Beques Salari que, per a cada modalitat, s'ofereixin per al curs 2020-2021, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la UPF, i a fixar els terminis de sol·licitud corresponents.

Proposta de modificació de la normativa del Premi Extraordinari Fi d’Estudis de la Universitat Pompeu Fabra

Per tal d’aclarir alguns aspectes de la Normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudi, es proposa la modificació de l’apartat 1 de l’article 1 per indicar que el Premi es concedeix als estudiants de grau.

També es proposa la modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 3 de la Normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis, en el qual es regulen els criteris per a la concessió del Premi atès que s’ha detectat que cal ajustar alguns d’aquests criteris a la situació actual dels estudis de grau de la UPF.

D’una banda, cal donar resposta a aquells estudiants que, dins de la Universitat Pompeu Fabra, cursen més d’un estudi quan aquests estudis comparteixen assignatures exactament iguals.

A més, cal establir el nombre màxim d’anys cursats, per poder optar al Premi, en els nous estudis que s’han implementat a la Universitat Pompeu Fabra i que tenen una durada que no està contemplada a la normativa actual.

Tenint tot això en compte, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Modificar l’article 1.1. que queda redactat de la manera següent:

“Anualment es concedirà el Premi Extraordinari de Fi d'Estudis adreçat als estudiants de grau que hagin finalitzat els seus estudis en el curs corresponent.”

Segon. Modificar l’article 3.1. que queda redactat de la manera següent:

“El Premi Extraordinari de Fi d'Estudis s'atorga, exclusivament, a aquells estudiants que han cursat a la UPF les titulacions universitàries oficials de grau i que, en el cas de tenir crèdits reconeguts, aquests no superin els 60 crèdits. No es tindrà en compte aquesta limitació, únicament a efectes d’obtenir el Premi, a aquells estudiants que reconeguin assignatures de diferents estudis dins de la UPF quan es tracti de les mateixes assignatures. Les assignatures reconegudes únicament podran computar per optar a un Premi Extraordinari, tant a efectes de valoració de l’expedient, com de còmput de crèdits per a la finalització dels estudis.”

Tercer. Modificar l’article 3.3. que queda redactat de la manera següent:

“Només podran optar al Premi Extraordinari de Fi d’Estudis, els estudiants que finalitzin els estudis en els cursos acadèmics previstos a les memòries o, com a màxim, en un curs més.“

Proposta d’habilitació de la vicerectora responsable de projectes per a la Docència i Ordenació Acadèmica perquè pugui adaptar el calendari acadèmic a la situació extraordinària del país

Atesa la situació excepcional d’estat d’alarma per la pandèmia internacional ocasionada pel COVID-19, que està afectant el desenvolupament habitual dels processos docents i de gestió acadèmica relacionats amb aquests, i amb l’objectiu de minimitzar aquesta afectació, de facilitar i d’agilitzar aquells canvis que siguin necessaris en els calendaris acadèmics dels cursos 2019-2020 i 2020-2021, aprovats per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018 i de 19 d’octubre del 2019, modificat per acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020, respectivament, el Consell de Govern

ACORDA

Únic: Es faculta a la vicerectora per a Projectes per a la Docència per tal que pugui aprovar aquelles modificacions dels calendaris acadèmics que siguin necessàries per al bon desenvolupament i la finalització dels cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021.

La vicerectora de Projectes per a la Docència informarà periòdicament al Consell de Govern, qui ratificarà, si escau, les modificacions que hagi adoptat.

 

5. Modificació de les Bases d’execució del pressupost 2020 per incorporar l’autorització de pagaments mitjançant sistemes telemàtics
(Data de publicació dels acords: 8 d'abril del 2020)

Atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,

Atès que aquesta situació està comportant l’aplicació generalitzada del teletreball en l’execució de les tasques administratives de la Universitat i de forma molt significativa en aquelles que fan referència a la gestió dels pagaments de la institució,

Atesa la conveniència d’efectuar els pagaments en línia amb autenticació a destí mitjançant un model de criptosignatura per tal d’aconseguir que aquesta operativa pugui ser executada amb més eficàcia i de forma més eficient,

Atès que un cop adaptats els sistemes de gestió financera, econòmica i comptable serà del tot convenient continuar utilitzant aquest nou procediment,

Resulta procedent adaptar l’article 57 de les bases vigents per a l’execució del pressupost 2020, introduint la figura de l’autorització de les ordres de transferència per mitjans telemàtics amb caràcter definitiu sense necessitat de validació posterior amb signatura manuscrita. 

Igualment, s’aprofita per eliminar la limitació del pagament de nòmines, seguretat social o altres d’import superior a 600.000 euros quan es tracti de dues signatures o d’autoritzacions de la gerència, atès que en aquest cas també operaria la figura de la corresponent ratificació posterior per part del rector o del vicerector designat a l’efecte.

En conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA

Modificar l’article 57 de les bases d’execució vigents per al pressupost 2020, que queda redactat de la següent manera:

 “Article 57. Modalitats de pagament

Els pagaments s’efectuaran d’acord amb l’ordre de preferència que es detalla a continuació:

a) Per transferència bancària

b) Mitjançant xec

c) En efectiu

d) Mitjançant targeta de crèdit

Les ordres de transferència bancària i els xecs dels comptes generals requeriran de dues signatures o, en el cas de les ordres de transferència, de dues autoritzacions efectuades de forma telemàtica: la del rector, el vicerector que designi o el secretari general i la del gerent, el vicegerent competent en matèria d’economia o, en els últims deu dies naturals dels mesos de juliol i de desembre, el cap del servei de pressupostos i finances.

Excepcionalment les dues signatures o autoritzacions podran ser efectuades per rectorat o per gerència. Les ordres de transferència signades o autoritzades telemàticament per dos membres autoritzats de la gerència requeriran una ratificació posterior per part del rector o del vicerector designat.”