1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 14 de juliol del 2021.

2n. Informe del rector.

3r. Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2020.

4t. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:

- Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2021-2022 i curs 2022-2023.
- Proposta d'aprovació de les Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF.

5è. Proposta de creació dels Programes Internacionals de la UPF i de la normativa que els regula.

6è. Proposta de ratificació del Reglament del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

7è. Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca i per trams de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació al personal docent i investigador funcionari de la convocatòria extraordinària 2021.

8è. Proposta de reconeixement de Grups de Recerca UPF.

9è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

10è.Proposta de ratificació del procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial i de les seves instruccions de desenvolupament.

11è.Proposta de creació, si escau, de comissions i de designació de membres a  comissions de la Universitat i a altres organismes.

- Modificació de la Comissió de Cultura.
- Modificació de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF).
- Designació de membres a Comissions.
- Representant en altres organismes.

12è. Ratificació de convenis.

13è. Afers de tràmit.

14è. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de juliol del 2021
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021.

 

3. Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2020
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

D'acord amb l'article 190.2 dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern pren coneixement del compte general i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2020, que consten com annexos 1, 2 i 3.

 

4. Aprovació de temes d'àmbit acadèmic:
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2021-2022 i curs 2022-2023

S’aprova la modificació de la programació universitària de titulacions oficials per als cursos 2021-2022 i 2022-2023, que consta com a annex 4.

 

Proposta d'aprovació de les Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF

En la línia del desenvolupament de polítiques d’inclusió que contempla el Pla Estratègic 2016-2025 de la UPF i dins del marc de col·laboració entre el Banc Santander i la Universitat Pompeu Fabra, els dos darrers cursos es va convocar un programa de beques finançat pel Banc Santander i adreçat a estudiants de grau i de màster amb recursos econòmics limitats i  amb els millors expedients acadèmics, amb l’objectiu d’ajudar-los econòmicament per tal d’afavorir el seu accés a l’educació superior i, d’aquesta manera, contribuir al progrés de la nostra societat.

En aquest sentit, la UPF vol continuar oferint el Programa beques Santander progrés - UPF, amb el finançament econòmic del Banc Santander, com a suport a estudiants amb aquest perfil, atès el molt elevat nombre de sol·licituds presentades a totes les convocatòries, fet que ens indica que es tracta d’un programa d’ajuts tan atractiu pels estudiants com necessari per fomentar la inclusió social.

Atès que el Programa beques Santander progrés - UPF ja compta amb una trajectòria i té vocació de permanència en el temps, es recomanable regular un marc normatiu estable en l’atorgament d’aquests ajuts.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar  les bases del Programa beques Santander progrés – UPF per a estudiants de grau i de màster,  que s'adjunten com annex d’aquest Acord.

ANNEX

BASES DEL PROGRAMA BEQUES SANTANDER PROGRÉS - UPF

Base 1. Objecte

El Programa beques Santander progrés - UPF (d’ara endavant el Programa) consisteix en l'atorgament d’ajuts econòmics a aquells estudiants de grau i de màster de la UPF amb els millors expedients acadèmics i recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles de les bases següents.

Base 2. Destinataris

Els ajuts del Programa estan destinats a estudiants de grau i de màster oficials que cursin els seus estudis en centres integrats de la UPF (exclosos centres adscrits), amb excel·lents expedients acadèmics i pocs recursos econòmics.

Base 3. Contingut de l’ajut.

Aquestes beques consisteixen en un abonament únic de 1.000 euros per a cada estudiant beneficiari de la beca que serà ingressat per la UPF al compte corrent del Banc Santander del qual l’estudiant serà titular o cotitular.

Base 4. Requisits de selecció

Per a l’atorgament de la beca, els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Estar matriculat en un estudi de grau o de màster oficial en un centre integrat de la UPF en el moment de sol·licitar l’ajut.

b) Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional o una beca equivalent del Departament d’Ensenyament del Govern Basc durant el curs anterior al de l’atorgament de la beca.

c) Tenir un dels millors expedients acadèmics d’entre tots els estudiants que ho hagin sol·licitat.

Base 5. Òrgan convocant

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegi convocar els ajuts del Programa beques Santander progrés - UPF.

Base 6. Pressupost de la convocatòria

La dotació econòmica d’aquest Programa serà el que s’estableixi anualment, a tal efecte, en el conveni signat per part del Banc Santander i  la UPF, a l’eix d’educació de l’esmentat conveni.

Base 7. Sol·licituds i terminis

Apartat 1- Els estudiants que vulguin sol·licitar una beca d'aquest Programa hauran de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Banc Santander (www.becas-santander.com), juntament amb la documentació requerida. Alternativament, la presentació de sol·licituds es podrà realitzar a través del Registre general de la UPF.

Apartat 2- El nombre total d’ajuts que s’oferiran i els terminis de sol·licitud, de resolució i acceptació de la beca es determinaran per mitjà d’una convocatòria anual que es publicarà a l’inici del curs corresponent.

Apartat 3- Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud i els resultats de la convocatòria es publicaran al web de la UPF.

Apartat 4- Un cop comunicats els resultats als estudiants beneficiaris, aquests hauran d’acceptar la beca, en els terminis previstos a la convocatòria anual, a través del portal de beques del Santander.

Apartat 5- En cas que algun beneficiari no accepti la beca en els terminis previstos, s’entendrà que renuncia a ella i s’assignarà a un altre estudiant. La nova assignació i l’acceptació per part del nou beneficiari, al portal de beques del Banc Santander, es realitzarà en els terminis previstos a la convocatòria anual.

Base 8. Documentació

La persona sol·licitant haurà d’aportar la documentació següent, en el cas que no hagi cursat estudis a la UPF durant el curs anterior al de la convocatòria

 1. Credencial de becari del Ministeri d’Educació i Formació Professional o del Departament d’Ensenyament del Govern Basc del curs anterior.
 2. Certificat de l’expedient acadèmic dels estudis cursats abans d’accedir a la UPF.

Base 9. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Base 10. Resolució de la convocatòria. Comissió d’Adjudicació de les beques Santander progrés - UPF

Apartat 1- Correspon resoldre les sol·licituds d’aquest Programa al rector o rectora, a proposta de la Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

 • El vicerector o vicerectora competent en temes relatius al compromís social i sostenibilitat, que la presidirà.
 • Un professor nomenat pel rector o rectora.
 • El vicegerent o vicegerenta de l'Àrea de Docència.
 • Un o una representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.
 • El cap o la cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretari o secretària de la Comissió.

Apartat 2- La Comissió d’Adjudicació d’aquest Programa, que s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds presentades, podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari. Així mateix, podrà decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

Base 11. Procediment d’adjudicació de les beques Santander progrés  - UPF. Criteris d'adjudicació

Apartat 1- Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, s’establirà l'ordre de prelació per a cada tipus d’estudi del nombre beques que la convocatòria anual estableixi per als estudiants de grau i per als estudiants de màster, entre les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a la base 4 d’aquestes bases.

Apartat 2- L’ordre de prelació tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient dels sol·licitants, calculada sobre 10, d’acord amb els criteris següents:

a) Per als estudiants de primer curs de grau la nota mitjana serà la nota d’accés a la Universitat.

b) Per als estudiants d’altres cursos de grau, el càlcul de la nota mitjana tindrà en compte totes les qualificacions que constin en el seu expedient de grau fins al curs immediatament anterior al de la convocatòria.

c) Per als estudiants de màster de primer curs, la nota mitjana serà la dels estudis que li donen accés al màster.

d) Per als estudiants de segon curs de màster la nota mitjana serà l’obtinguda al primer curs del màster.

Apartat 3- El Servei de Gestió Acadèmica, previ acord de la Comissió d'Adjudicació  de les beques Santander progrés – UPF, formularà la proposta de resolució provisional degudament motivada, contra la qual es podran presentar al·legacions  del nombre de beques establert a la convocatòria anual  als  millors expedients de grau i  de màster.

Apartat 4- Un cop finalitzat el termini d’al·legacions, el Servei de Gestió Acadèmica elevarà la resolució definitiva al rector o rectora perquè resolgui,

Apartat 5- Quan es produeixi un empat en la nota mitjana, el criteri de desempat serà la menor renda familiar obtinguda per l’estudiant, d’acord amb la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional del curs anterior al de la convocatòria anual. 

Base 12- Acceptació de la beca

Apartat 1- Una vegada s’assignin les beques als estudiants, aquests disposaran d’un termini d’una setmana per cursar la seva acceptació a través del portal de beques del Banc Santander (www.becas-santander.com). Alternativament, la presentació de l’acceptació es podrà realitzar a través del Registre general de la UPF.

Apartat 2- En el moment de l’acceptació, l’estudiant haurà de ser titular o cotitular d’un compte corrent del Banc Santander.

Base 13- Renúncia a la beca

Apartat 1- En cas que alguna beca no sigui acceptada en els terminis establerts, s’entendrà que el beneficiari hi renuncia i el Servei de Gestió Acadèmica proposarà la seva adjudicació al següent candidat posicionat segons l’ordre de prelació i així, successivament, fins atorgar totes les beques no acceptades.

Apartat 2- Si l’estudiant renuncia a la beca, un cop s’hagi fet efectiu el pagament de l’ajut, caldrà formalitzar la renúncia presentant, al Registre General de la UPF, una instància adreçada al Servei de Gestió Acadèmica i retornar l’import percebut al mateix compte corrent des del qual la Universitat li va fer l’ingrés.

Base 14. Incompatibilitats

Apartat 1- La beca Santander progrés- UPF és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional i la beca equivalent del Departament d’Ensenyament del Govern Basc, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat i el mateix objecte, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

Apartat 2- En cas que la persona adjudicatària tingui concedida una altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat i objecte que la beca Santander progrés- UPF, hi haurà de renunciar, tal com s’indica a l’apartat 2 de la base 13 d’aquestes bases.

Base 15. Revocació de la beca

Apartat 1- L’adjudicació d’aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s’han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d’altres organismes públics o privats per als mateixos estudis o finalitat i amb el mateix objecte.

Apartat 2-També es podrà revocar l’ajut si, un cop resoltes les beques, l’estudiant deixa de complir algun dels requisits establerts a la base 4 d’aquestes bases.

Apartat 3- En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca Santander progrés- UPF establertes en aquestes bases, el Servei de Gestió Acadèmica obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l’obligació de retornar l’import percebut al mateix compte corrent des del qual la Universitat li va fer l’ingrés.

Apartat 4-  Correspon al vicerector que tingui delegades les competències de revocació d’ajuts resoldre l’expedient de revocació.

Base 16. Autorització per obtenir dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant per determinar la renda i el patrimoni, a efectes de beca, com també aquelles altres informacions de caràcter acadèmic i que estiguin en poder dels organismes públics amb l’objectiu de resoldre el procediment.

 

5. Creació dels Programes Internacionals de la UPF i de la normativa que els regula
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

El 8 d’abril del 2003 es va crear el Programa d’Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program) per acord del Consell de Govern. Aquest programa ha evolucionat al llarg dels darrers 18 anys. En els seus inicis fou un programa acadèmic adreçat a estudiants estrangers, sobretot d’universitats dels Estats Units i de Canadà, que hi accedien previ pagament de matrícula.

Actualment, el programa ha esdevingut un paraigua que aglutina l’oferta per a estudiants estrangers de la UPF i els centres adscrits adherits al programa. També s’obre a estudiants de la UPF segons les condicions específiques que estableix cada programa per a afavorir les oportunitats d’internacionalització a casa, tant dels estudiants com del professorat i de la docència.

Ha transcendit i sobrepassat els objectius que tenia com a programa per a estrangers, i ha diversificat els seus públics i també el seu impacte en termes d’innovació docent.

Per aquestes raons, la denominació de “Programa d’Estudis per a Estrangers (study abroad program)” ha quedat obsoleta i ja no és indicativa de l’activitat, missió i objectius d’aquest programa. Igualment, la naturalesa de les activitats que s’hi desenvolupen ha guanyat en abast, riquesa i impacte.

Així, esdevé necessari revisar conceptualment el programa i la normativa que li correspon per reflectir la seva nova realitat.

És per això que el Consell de Govern,

ACORDA

Primer. El programa d’Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program) passa a denominar-se “Programes Internacionals de la UPF (UPF International Programs)”.

Segon. Els Programes Internacionals de la UPF (UPF International Programs) es regiran per la regulació continguda a l’annex d’aquest acord i la normativa específica de cada programa.

 

ANNEX

NORMATIVA REGULADORA DELS PROGRAMES INTERNACIONALS DE LA UPF

Article 1. Oferta acadèmica

L'oferta acadèmica dels Programes Internacionals es compon de:

 • Programa Barcelona Program for Interdisciplinary Studies(BaPIS), que es regeix per la seva pròpia normativa aprovada pel  Consell de Govern.
 • Programa Barcelona International Summer School (BISS) que es regeix per la seva pròpia normativa aprovada pel  Consell de Govern.
 • Programa International Business (IBP) que s’imparteix en col·laboració amb l’ESCI.
 • Concentracions en àmbits de coneixement específics
 • Accés a una oferta seleccionada de cursos de matèria regular dels plans d’estudis per als estudiants internacionals
 • Mòduls dels cursos d'idiomes de castellà per als estudiants internacionals impartits pel Programa UPF Idiomes.
 • Programes a mida, desenvolupats amb universitats o organitzacions universitàries estrangeres, amb la participació de professorat de la UPF i amb lloguer d’aules, despatxos o ús d’altres serveis UPF.

Aquests programes es poden complementar amb altres activitats d'aprenentatge a través de l’experiència: recerca i pràctiques acadèmiques.

 

Article 2. Direcció acadèmica

Els Programes Internacionals comptaran amb una direcció acadèmica, que n’assegura la coordinació, exerceix la direcció acadèmica del programa BaPIS i del programa BISS, i garanteix la interlocució acadèmica amb els departaments i els centres adscrits.

El director o la directora acadèmica és nomenada pel rector o rectora a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria d’internacionalització, que s’encarregarà de supervisar les seves funcions.

Article 3. Comissió acadèmica

Es crea la Comissió dels Programes Internacionals de la UPF (UPF International Programs), a la qual correspon vetllar per la qualitat acadèmica dels programes internacionals, aprovar l'oferta acadèmica i validar la programació anual.

La Comissió estarà formada per:

 • El vicerector o vicerectora competent en matèria d’internacionalització, que la presideix.
 • El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència.
 • El vicerector o vicerectora competent en matèria d’innovació educativa
  Els degans/nes i directors/es de centre competents en el grau, o els professors/es que designin en la seva representació.
 • El director/a acadèmic/a dels Programes Internacionals.
 • El cap o la cap del Servei de Relacions Internacionals.
 • La persona del Servei de Relacions Internacionals que coordina els Programes, que n'exerceix la secretaria.

La Comissió es convocarà com a mínim una vegada l’any amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari quan el president ho consideri necessari.

Article 4. Col·laboracions internacionals

La Universitat formalitzarà els corresponents convenis de col·laboració o contractes de prestació de serveis amb les universitats i institucions participants en els programes, en els quals s'establiran els termes de la col·laboració i seves les condicions econòmiques.

Disposició addicional primera

L’article 9.3 de la normativa del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) quedarà redactada de la següent forma:

“El nombre màxim de cursos que un professor de la UPF amb dedicació a temps complet pot impartir en els Programes Internacionals, és de tres, és a dir, un màxim de 135 hores presencials.”

Disposició addicional segona

Les referències a la Comissió del Programa d’Estudis per a Estrangers que es fan a la normativa del Programa Barcelona International Summer School (BISS) o a la normativa del Programa Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS), s’han d’entendre fetes a la Comissió dels Programes Internacionals de la UPF que es recull en aquesta norma.

Disposició derogatòria única. Queda derogada la normativa reguladora del Programa d’Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program).

Disposició final única. Aquesta normativa entrarà en vigor a l’endemà de la seva aprovació.

 

6. Ratificació del Reglament del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

Vist l’acord del 15 de juliol del 2021 del Consell del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, s’aprova la modificació del reglament del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, ratificat per Acord del Consell de Govern de 12 de desembre del 2012 en els termes següents:

“Article 23.1

1. Els Programes de Recerca tindran un coordinador/a que haurà d'ostentar la condició d'investigador principal del Departament i que serà membre de la Comissió Científica del Departament, segons preveu l'article 19.2 del present reglament.

Un investigador principal és un professor de la Universitat Pompeu Fabra amb vinculació permanent o interí, un professor d'investigació ICREA, o un investigador distingit que estigui en procés de tenure-track que hagin tingut un projecte actiu com a investigador principal en els últims quatre anys.

Els coordinadors de cada programa seran proposats pels investigadors principals dels respectius programes, previ informe de la comissió assessora externa, i aprovats pel Consell de Departament a proposta del director. La durada del càrrec serà de 3 anys, avaluable i renovable.

La funció de coordinador de programa és incompatible amb el càrrec de director del Departament o d'altres centres adscrits a la Universitat.”

7. Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca i per trams de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació al personal docent i investigador funcionari de la convocatòria extraordinària 2021
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Atès el retard per part de l’Agència Nacional d’Avaluació, Certificació i Acreditació-Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora (ANECA-CNEAI) tant en l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de la convocatòria 2020, així com l’endarreriment en el projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació, que va afectar a les avaluacions de les sol·licituds presentades i a la resolució dels recursos d’alçada presentats per les persones interessades, que en diversos casos es van resoldre un cop transcorregut el període de reconeixement establert per AQU Catalunya, el Consell de Govern va sol·licitar que des d’AQU Catalunya s’articulés alguna acció per donar resposta a les persones afectades. 

La Comissió d’Avaluació de la Recerca, atenent la petició del Consell de Govern, ha modificat les Resolucions EMC/3587/2019 i EMC/2458/2020 en el sentit d’obrir una convocatòria extraordinària de l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019, i de sol·licituds de reconeixement del tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació de les universitats públiques catalanes.  

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha reconegut els mèrits de recerca i els trams de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari que han obtingut l’avaluació positiva per part de la CNEAI.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern,

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca i per trams de recerca en el marc del projecte-pilot de l’avaluació de la transferència del coneixements i innovació  al personal docent i investigador relacionat a la següent taula:

Nom 1rcognom   2ncognom   Tipusd'avaluació    Any1    Any6   Categoria    Valor Mensual   Valor anual
Encarnación  Atienza Cerezo Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  1996 2007 TU XXXXX€ XXXXX€
Daniel Cassany Comas Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  1994 2012 TU XXXXX€ XXXXX€
Manuel  Cienfuegos Mateo Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2004 2010 TU XXXXX€ XXXXX€
Mònica  Figueras Maz Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2010 2016 TU XXXXX€ XXXXX€
Jose Garcia Montalvo Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2003 2008 CU XXXXX€ XXXXX€
Jordi  Ibañez  Fanés Recerca 2010 2018 TU XXXXX€ XXXXX€
Mercè Lorente Casafont Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  1999 2012 TU XXXXX€ XXXXX€
Rafael Maldonado López Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2012 2017 CU XXXXX€ XXXXX€
 Antonio Monegal Brancós Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2009 2014 CU XXXXX€ XXXXX€
Amador Vega Esquerra Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  1990 2004 CU XXXXX€ XXXXX€
Pelegrin Viader Canals Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)   1997 2008 TU XXXXX€ XXXXX€
              Total anual 18.455,76 € 

 

 

8. Reconeixement de Grups de Recerca UPF

(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

Vistos els informes favorables de la Comissió de Recerca del 22 de setembre del 2021,

El Consell de Govern,

ACORDA

El reconeixement del grup de recerca següent:

Grup de Recerca en Enginyeria Stembryo

Coordinador: Alfonso Martínez Arias

Adscripció: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

9. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

9.1

La UPF, per tal de garantir l’autenticitat i l’originalitat dels treballs, documents i pràctiques presentats per alumnes i professors en l’exercici de la seva activitat com a membres de la seva comunitat universitària, contracta una aplicació que permet detectar coincidències i l’autoria del document. Garantir l’autenticitat en l’autoria d’aquests documents és un procés imprescindible per al bon funcionament de la docència i la recerca a la UPF.

L’eina és una solució que permet a la UPF determinar fàcilment davant d’una activitat de presentació de treballs escrits o quan s’estan escrivint, que els treballs siguin originals, utilitzant una tecnologia de cerca a Internet i en bases de dades de documents, textos digitals i altres fonts. L’eina genera un informe de similitud que ressalta i proporciona enllaços a qualsevol coincidència textual trobada a Internet, a les bases de dades de documents enviats prèviament i a les bases de dades patentades de material de publicació.

Fins ara, les tasques definides es prestaven a través de l’expedient E-300700/01-05-19, la vigència del qual finalitza aquest 2021; motiu pel qual, es prepara un nou expedient de contractació que inclou, com a prestacions, l’accés a la plataforma, posada en funcionament, integració amb les aplicacions de la UPF i serveis de formació, de suport als usuaris i de migració de continguts de la plataforma anterior.

L’aplicació s’ha de prestar en modalitat “aplicació com a servei al núvol” (SaaS) de manera que no suposi per la UPF cap cost addicional de manteniment, instal·lació, canvi de versió i per tal de mantenir el programari funcionant, integrat, al dia tecnològicament i amb compliment de la legalitat vigent en aquesta matèria.

El pressupost s’ha fixat d’acord amb les necessitats de la Universitat detallades al plec de prescripcions tècniques i d’acord amb una prospecció del mercat realitzada, del que resulta la distribució següent:

 

Anualitat

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Clau pressupostària

2022

21.000,00 €

4.410,00 €

25.410,00 €

201.30

2023

21.600,00 €

4.536,00 €

26.136,00 €

201.30

Total

42.600,00 €

8.946,00 €

51.546,00 €

 

 

S’opta per la realització d’aquesta licitació amb caràcter pluriennal perquè les condicions econòmiques que s’ofereixen per a un termini superior a un any són més econòmiques. Per tant, la tramitació de la contractació amb caràcter pluriennal és l’opció econòmicament més eficient per a la Universitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació d’una plataforma per a la detecció de coincidències en els treballs, documents i pràctiques que es presenten a la Universitat Pompeu Fabra.

9.2.

Per mantenir la qualitat en la recerca i la docència la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) contracta l’accés a les bases de dades Scopus propietat d’Elsevier BV, per cedir-lo després a les Universitats i centres de recerca.

Per aquest motiu la UPF ha de contractar amb la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) l’accés a la base de dades Scopus, el que és objecte d’aquest expedient.

L’ús de la base de dades permet un accés a referències bibliogràfiques, cites i referències de publicacions de caràcter científic i tecnològic. És, per tant, una eina essencial per al suport a la recerca i per al reconeixement dels esforços i avanços realitzats per la comunitat científica i tecnològica.

A diferència d’altres anys, l’accés a les bases de dades entre FECYT i Elsevier BV i, a la seva vegada, entre FECYT i la UPF, es fa per un període de 3 anys (2021 a 2023) per obtenir millores en la prestació, com ara:

 • Incorporació d'indicadors de mesurament de la qualitat de l'article i de la revista.
 • Metadades de l'article en els sistemes institucionals a través de l’ API expanded per a la seva explotació i enriquiment dels repositoris institucionals i dels sistemes de gestió de la recerca, facilitant  així la incorporació d'informació relativa a l'article

A més, aquest accés, que ha comptat amb la participació de representants de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), Universitats, Organismes Públics de Recerca i Biblioteques Virtuals de Salut de les Comunitats Autònomes, comporta un estalvi del 3,00 % respecte l’any 2020 i una estabilitat dels preus en el període descrit.

Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitat.

El pressupost que correspon a aquesta contractació és el següent:

Any

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2021

12.349,41 €

2.593,38 €

14.942,79 €

220.11

2022

12.349,41 €

2.593,38 €

14.942,79 €

220.11

2023

12.349,41 €

2.593,38 €

14.942,79 €

220.11

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació amb la FECYT de l’accés a les base de dades "Scopus", per al període 2021 a 2023.

9.3.

Per mantenir la qualitat en la recerca i la docència la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) contracta l’accés a les bases de dades Web of Science (WOS) propietat Clarivate Analytics, per cedir-lo després a les Universitats i centres de recerca.

Per aquest motiu la UPF ha de contractar amb la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) l’accés a la base de dades WOS, el que és objecte d’aquest expedient.

L’ús de la base de dades permet un accés a referències bibliogràfiques, cites i referències de publicacions de caràcter científic i tecnològic. És, per tant, una eina essencial per al suport a la recerca i per al reconeixement dels esforços i avanços realitzats per la comunitat científica i tecnològica.

A diferència d’altres anys, l’accés a les bases de dades entre FECYT i Clarivate Analytics i, a la seva vegada, entre FECYT i la UPF, es fa per un període de 3 anys (2021 a 2023) per obtenir millores en la prestació, com ara:

 • Incorporació d'indicadors de mesurament de la qualitat de l'article i de la revista.
 • Metadades de l'article en els sistemes institucionals a través de l’ API expanded per a la seva explotació i enriquiment dels repositoris institucionals i dels sistemes de gestió de la recerca, facilitant  així la incorporació d'informació relativa a l'article
 • Accés als fitxers del JCR (Journal Citation Report) amb l'opció de poder utilitzar les dades amb finalitats bibliomètriques.

A més, aquest accés, que ha comptat amb la participació de representants de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), Universitats, Organismes Públics de Recerca i Biblioteques Virtuals de Salut de les Comunitats Autònomes, comporta un estalvi del 2,01 % respecte l’any 2020 i una estabilitat dels preus en el període descrit.

Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitat.

El pressupost que correspon a aquesta contractació és el següent:

Any

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2021

36.892,01 €

7.747,32 €

44.639,33 €

220.11

2022

36.892,01 €

7.747,32 €

44.639,33 €

220.11

2023

36.892,01 €

7.747,32 €

44.639,33 €

220.11

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació amb la FECYT per a l’accés a les base de dades "Web of Science", per al període 2021 a 2023.

 

10.  Ratificació del procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial i de les seves instruccions de desenvolupament
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

El Consell de Govern ratifica el procediment operatiu per gestionar la represa de l’activitat presencial i de les seves instruccions de desenvolupament, que consta com a annex 5.

 

11. Modificació de comissions i de designació de membres a  comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

Modificació de la Comissió de Cultura

Per Acord de la Junta de Govern de 9 de novembre de 1994 es va crear la Comissió de Cultura de la UPF. Posteriorment la Comissió s’ha modificat per acords del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010 i 10 d'abril del 2019,

Un dels objectius del nou equip de govern de la Universitat és desplegar el programa cultural de la UPF i incentivar-hi la participació de la comunitat.

Amb l’objectiu d’aconseguir aquest repte, es considera necessari la modificació de la composició de la Comissió de Cultura i és per aquest motiu que el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Modificar la composició de la Comissió de Cultura que estarà integrada pels membres següents:

President: el vicerector o vicerectora de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació

Vocals:

 • Un representant del CER Institut de Cultura
 • Un director o directora dels campus de la UPF
 • La vicegerent de l’Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos de la Informació
 • Dos representats del personal docent i investigador de l’àmbit d’Humanitats designats pel president de la comissió amb l’aprovació del director o directora del departament corresponent.
 • Dos representats del personal docent i investigador de l’àmbit de Ciències Socials, designats pel president de la comissió amb l’aprovació del director o directora del departament corresponent.
 • Dos representats del personal docent i investigador de l’àmbit científicó-tècnic, designats pel president de la comissió amb l’aprovació del director o directora del departament corresponent.
 • Un representant dels estudiants designat pel CEUP.
 • Un representat dels Alumni UPF designat pel president de la comissió.
 • Un representant del Personal d’administració i serveis, designat pels seus òrgans de representació.

Secretari: el cap del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària

 

Modificació de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF)

La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) fou creada per Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014. L’any 2018 es va modificar l’Acord de creació de la CIREP-UPF (Acord del Consell de Govern d’11 d’abril) per remarcar-ne el caràcter institucional i reforçar-ne la capacitat operativa, vista la importància creixent dels aspectes ètics en la pràctica investigadora i les exigències dels organismes finançadors de la recerca. Aquesta modificació de l’any 2018 va introduir la definició de les funcions i de la composició actuals de la CIREP-UPF.

D’ençà que es va aprovar l’acord d’11 d’abril del 2018 s’ha estès encara més l’exigència, per part d’agents externs, en relació a la conformitat ètica dels projectes. Això ha comportat un augment important de les sol·licituds de revisió que cal atendre, les quals, a més, provenen d’àmbits disciplinaris més diversos dins de les ciències socials, les humanitats i l’enginyeria.

En la definició actual de la composició de la CIREP-UPF s’hi inclou un mínim de quatre i un màxim de set vocalies nomenades pel rector o rectora, a proposta del vicerector o vicerectora, entre el personal docent i investigador de la UPF amb experiència o coneixement expert. A data d’avui, la CIREP-UPF ja té set vocals i, vist el volum i diversitat de les sol·licituds rebudes, cal incorporar alguna persona més per mantenir la capacitat operativa de la Comissió. Per tant, esdevé necessari eliminar de la normativa actual la referència a un nombre màxim de vocalies, la qual cosa permetrà ajustar la dimensió de la Comissió a les necessitats de cada moment.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar la modificació de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), creada per Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014, modificat per Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018, en els termes següents:

Primer. Es modifica l’apartat 2, que queda redactat com segueix:

“La CIREP-UPF tindrà la composició següent:

 • el vicerector o vicerectora competent en temes de recerca, que la presidirà,
 • un mínim de quatre vocals nomenats pel rector o rectora, a proposta del vicerector o vicerectora, entre el personal docent i investigador de la UPF amb experiència o coneixement expert. D'entre ells, el president o presidenta designarà el vicepresident o vicepresidenta. Els vocals seran renovats per meitats cada quatre anys.
 • també assistiran amb veu però sense vot: a) almenys una persona amb coneixements específics de protecció de dades, i b) una persona que dugui a terme funcions de suport i coordinació. Aquestes persones seran nomenades pel president o presidenta.

La Comissió podrà convidar a assistir a les reunions a persones externes sempre que sigui necessari.”

Disposició final. Entrada en vigor de la modificació.

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

 

Designació de membres a Comissions

Primer. Es designa la professora Janet-Ann Decesaris Ward, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professor Dídac Pujol Morillo.

Segon. Es designa el professor Alberto Garcia Balaña, catedràtic contractat del Departament d’Humanitats,  vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Antonio Monegal Brancos.

Tercer. Es designa la professora Olga Valverde Granados, catedràtica d’universitat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, vocal de la Comissió de Professorat.

 

Representants en altres organismes

Primer. Es designa vocal de la Fundació Universitat Pompeu Fabra el vicerector o vicerectora competent en matèria de transferència de coneixement, en substitució del professor Josep Maria Castellà Lidon.

Segon. Es designa la professora Mireia Trenchs Parera, comissionada de Política Lingüística, vocal de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Tercer. Es designa el professor Daniel Serra de la Figuera, professor del Departament d’Economia i Empresa vocal del Consell General, Comissió de Mobilitat i Comissió de Formació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PIRMB)

Quart. Es designa la professora Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat vocal de la Comissió de Formació de la Cambra de Comerç de Barcelona (CCB).

Cinquè. Es designa el professor Enric Peig Olivé, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, vocal en l’Assemblea General de l’Associació d’Empreses i Institucions 2@NETWORK (22@).

Sisè. D’acord amb els Estatuts de la Fundació Institut d’Educació Contínua el rector de la UPF presideix el seu patronat i la Universitat designa un màxim de 14 patrons,

Atès que ha acabat el mandat dels patrons designats per acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017, es fa necessari proposar al Consell de Govern la designació de nous vocals en el patronat de la Fundació Institut d’Educació Contínua,

Per aquest motiu el Consell de Govern,

ACORDA

Primer. Designar els vocals següents en el Patronat de la Fundació Institut d’Educació Contínua en representació de la Universitat Pompeu Fabra:

 • President o presidenta del Consell Social
 • Vicerector o vicerectora adjunt al rector
 • Gerent
 • Prof. Josep Joan Moreso Mateos
 • Prof. Jaume Casals Pons
 • Prof. Carles Ramió Matas
 • Sr. Antoni Castellà i Clavé

Segon. Aquesta designació deixa sense efecte l’acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 de designació de vocals representants de la UPF en el Patronat de la Fundació Institut d’Educació Contínua.

 

12. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 22 d'octubre del 2021)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6.