1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 24 de febrer del 2021.

2n. Informe del rector.

- Balanç i reptes de les polítiques feministes impulsades en el període 2013–2021.
 

3è. Proposta de Bases i convocatòria dels ajuts de recerca en Benestar Planetari 2021.

4t.  Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

5è. Proposta d'aprovació de temes de l'àmbit acadèmic:

- Proposta d’aprovació del conveni d'extinció UPF-UAB-PSMAR del grau interuniversitari en Medicina.
- Proposta de modificació de programació de titulacions oficials per al curs 2020-2021 i 2021-2022.
- Proposta de modificació de places ofertades de grau i màster per al curs 2021-2022.
- Proposta de Normativa d'acceleració en els estudis de grau i proposta de modificació de la Normativa de progressió i permanència dels estudis de grau.
- Proposta de Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament diferencial.
- Proposta de Bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2021-2022.
- Bases de la convocatòria "En residència a l'àrea Tallers del Campus de Poblenou".


6è. Informe sobre l’estratègia d’internacionalització de la UPF: propostes per a un model propi.

7è. Proposta i modificació d’aprovació de temes de l’àmbit de PDI:

- Proposta de modificació d'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador.  
- Informe del vicerector en funcions de projectes en l'àmbit de professorat sobre l’Acord amb el Comitè d'Empresa de PDI per a facilitar la contractació de professorat associat en el curs 2021-2022


8è. Proposta d’aprovació i modificació de diverses normatives en matèria d’integritat i bon govern:

- Proposta de normativa reguladora de la Línia Ètica de la UPF.
- Proposta de modificació de la Normativa reguladora de la Comissió d'Integritat.
- Proposta de Reglament de suggeriments, queixes i felicitacions.
- Proposta de modificació de la Normativa per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF.


9t. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit econòmic i de serveis:

- Proposta d'aprovació d'un crèdit suplementari en el subconcepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques.
- Proposta de modificació del Reglament del servei de préstec d’equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF i del Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF


10è. Proposta de reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF.

11è. Ratificació de convenis i Estatuts:

- Ratificació de convenis.
- Ratificació dels Estatuts del Consorci de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.


12è. Afers de tràmit.

13è. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 24 de febrer del 2021.
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 24 de  febrer del 2021

2. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts de recerca en Benestar Planetari 2021.
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)

Antecedents

El Benestar Planetari és un nou concepte que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) proposa per crear una agenda d'investigació global, interdisciplinària i orientada a l'impacte sobre problemes urgents a escala planetària i reptes relacionats amb l'antropocè, inclòs el benestar de les persones, les societats i el mateix planeta. Aquest nou concepte de Benestar Planetari assumeix que cal amb urgència investigació, ensenyament, transferència i difusió de coneixements originals creats conjuntament per les ciències socials, les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia. Aquest any 2021 s’ha publicat el primer article científic que fa un pas endavant per a definir amb major precisió que s’entén per benestar planetari, com es pot avançar en la recerca dins d’aquest framework i quines series algunes de les àrees prioritàries en aquesta recerca. 
 
Tal com s'utilitza en aquestes bases, el concepte s'adapta a la idea de Salut Planetària, però transcendeix l’àmbit de la salut per abastar totes les dimensions del benestar. La Salut Planetària s'ha concebut recentment com l'assoliment del nivell més alt possible de salut, benestar i equitat a tot el món a través d'una atenció acurada envers els sistemes humans —polítics, econòmics i socials— que conformen el futur de la humanitat i els sistemes naturals de la Terra, els quals defineixen els límits ambientals segurs en què la humanitat pot prosperar.
 
En un context sense precedents de canvi climàtic ràpid i transformacions globals del món, l'informe sobre Salut Planetària  suggereix que la humanitat només es pot desenvolupar amb èxit al segle XXI si les desigualtats inacceptables en salut i riquesa s'adrecen dins els límits ambientals de la Terra, a través de la generació de nous coneixements, la implementació de polítiques sàvies, diverses accions determinades i un lideratge inspirador. Les amenaces ambientals a la salut i la civilització humanes es caracteritzen per arribar de manera sobtada i incerta. Les nostres societats s'enfronten a riscos grans i poderosos que requereixen accions urgents i transformadores per protegir les generacions presents i futures. L'informe també destaca diversos desafiaments transversals, com ara la necessitat d'entendre la complexitat, la interdisciplinarietat i la urgència.
 
El 2018, la UPF va iniciar la iniciativa sobre Benestar Planetari. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure una acció interdisciplinària transversal en el camp del benestar planetari, amb l'objectiu de proporcionar a la Universitat una visió compromesa amb els grans reptes de la societat en el segle XXI. Durant el segle passat, la humanitat va fet grans progressos per millorar el benestar de la societat. Aquest progrés, però, ha tingut un cost: una taxa d'explotació sense precedents de recursos naturals i desigualtats inacceptables en salut i riquesa. Per això, la UPF ha decidit centrar la seva energia a respondre a aquesta situació, que suposa un repte en els diversos àmbits de coneixement i educació de la Universitat.
 
L’any 2019, es va presentar la primera convocatòria d’accions de recerca a la qual es van presentar 33 sol·licituds de les quals 16 van ser finançades (3 ajudes a estudiants de doctorat, 3 a investigadors postdoctorals, 6 projectes de recerca i 4 tallers i conferències). L’any 2020 es va realitzar la segona convocatòria a la qual es van presentar 38 sol·licituds de les quals 21 van ser finançades (7 ajudes a estudiants de doctorat, 4 a investigadors postdoctorals, 5 projectes de recerca i 5 tallers i conferències).
 
L’objecte i el contingut de la iniciativa sobre Benestar Planetari tenen encara límits no del tot precisos, però s'entén que impliquen estendre el concepte del marc de Salut Planetària a una gamma més àmplia d'àrees relacionades amb el benestar, així com fer èmfasi en la importància del treball interdisciplinari entre les ciències socials, les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia. Seguint l'informe de l’International Panel on Social Progress (IPSP), entenem el benestar individual i social com un objectiu general de la societat, amb una naturalesa multidimensional que inclou riquesa, equitat, medi ambient i altres béns públics, com la salut i l'educació. Aquesta idea de benestar planetari és normativa en el sentit que hi ha múltiples perspectives sobre el que importa a la societat. 
 
La iniciativa sobre Benestar Planetari de la UPF està estretament alineada amb els tres centres concèntrics dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En primer lloc, el nucli central d’objectius relacionats amb el benestar (ODS 1, ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS 10, ODS 16); en segon lloc, els objectius relacionats amb les infraestructures (ODS 2, ODS 6, ODS 7, ODS 8, ODS 9 i ODS 12); i en tercer lloc, una capa que insereix els anteriors ODS en els objectius relacionats amb el medi natural (ODS 6, ODS 13, ODS 14 i ODS 15). Finalment, també acompleix l’objectiu general de crear aliances per aconseguir els objectius anteriors (ODS 17).
Qualsevol recerca que pugui contribuir a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents pot constituir un exemple excel·lent d'una preocupació relacionada amb el Benestar Planetari:
 
- Co-beneficis per a la salut i el medi ambient
- Integració de la protecció mediambiental en els sistemes de salut
- Canvi climàtic
- Energies netes
- Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental
- Solucions integrades de l'ús del sòl
- Estudis urbans
- Governança global
- Desigualtats globals
- Desenvolupament sostenible
- Pobresa
- Envelliment
- Educació global
- Salut global, i en particular temes relatius a la pandèmia de COVID19
- Benestar animal, humà i social
 
Les bases de la present convocatòria tenen per objectiu promoure col·laboracions interdisciplinàries per aportar oportunitats de finançament inicial i de petita escala (seed funding) en tot allò relacionat amb l’encara ampli concepte de Benestar Planetari. Les col·laboracions interdisciplinàries es consideraran una condició necessària en totes les modalitats de la present convocatòria. També seran ben avaluats aquells temes que s’entenguin com a nous enfocaments per comprendre la complexitat a escala local i global. Aquestes bases per la tercera convocatòria han estat concebudes com un primer pas per identificar una comunitat de científics de la UPF que se sent interrogada pels reptes globals de l'Antropocè i que està preparada per explorar sinergies amb altres disciplines a fi d’abordar aquests desafiaments.
 
Per tot això, el Consell de Govern 
 
ACORDA
 
Article únic. Aprovar les bases dels ajuts a accions de recerca sobre Benestar Planetari per a l’any 2021, que consten com a annex d’aquest acord.
 
ANNEX. 
 
BASES GENERALS, CRITERIS GENERALS D’ELEGIBILITAT I PROCEDIMENT PER A LA TERCERA CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’ACCIONS DE RECERCA EN EL MARC DE LA INICIATIVA PEL BENESTAR PLANETARI DE LA UPF 2021
 
1. OBJECTIU GENERAL
 
L'objectiu d'aquesta tercera convocatòria és donar suport a una nova generació d'investigadors i d’acadèmics per promoure i afavorir col·laboracions multidisciplinàries i transdisciplinàries entre els professors de la UPF i potenciar col·laboracions amb líders i institucions internacionals reconegudes. 
 
2. CATEGORIES
 
Per tal d’assolir aquest objectiu, la convocatòria finançarà tres tipus d’accions diferents corresponents a les tres categories d’ajuts següents:
 
Categoria 1: Ajuts per a formació d’estudiants de doctorat
 
Categoria 2: Projectes de recerca pilot i establiment de col·laboracions de recerca en Benestar Planetari
 
Categoria 3: Organització de tallers, conferències i congressos
 
El detall de cadascuna d’aquestes categories es troba desenvolupat a la base 14.
 
3. OBJECTE DE LA RECERCA FINANÇADA
 
Les accions finançades en aquesta convocatòria han de referir-se de manera directa a aspectes rellevants del Benestar Planetari amb especial atenció a la dimensió global i a la naturalesa complexa dels mateixos. Aquests aspectes han d’estar explícitament desenvolupats a la proposta.
 
4. MULTIDISCIPLINARIETAT I INTERDISCIPLINARIETAT
 
Una condició necessària és que totes les propostes tinguin un enfocament multidisciplinari i/o interdisciplinari, que pot ser fruit de col·laboracions d'investigadors de diferents departaments o del mateix departament amb disciplines i/o enfocaments diversos i complementaris. Es valoraran especialment les propostes que apliquen enfocaments originals i innovadors a problemes globals i complexos. Aquest punt ha de quedar explícitament justificat i detallat a la proposta.
 
5. PERSONES SOL·LICITANTS
 
Les persones beneficiàries d’aquests ajuts hauran de ser estudiants o PDI de la UPF, però podran presentar propostes amb participació d’investigadors d'altres institucions. En aquest cas, de resultar aprovades, el finançament l’haurà de rebre i gestionar la persona membre de la UPF des de la mateixa universitat. 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ DE RECERCA
 
En cas de ser concedides, totes les propostes s'han de completar en el termini màxim de dos anys des de l'aprovació. En cas de força major, es podrà sol·licitar una extensió d’aquest termini mitjançant un escrit justificatori que serà presentat al rector o rectora o a l’òrgan en que aquest delegui, i que respondrà en el termini d’un mes.
 
7. MODIFICACIÓ EN LES ACCIONS DE RECERCA PLANIFICADES
 
De manera anàloga al punt anterior, en cas que la persona beneficiària d’un ajut volgués modificar de manera excepcional el projecte o les activitats per a les que ha sol·licitat el finançament, haurà d’adreçar un escrit justificatori al rector o rectora o a l’òrgan en que aquest delegui, i que respondrà en el termini d’un mes. 
 
8. PRESSUPOST TOTAL
 
El pressupost total d’aquesta convocatòria marc per a totes les accions, provinent del pressupost general de la universitat, és de 146.000 euros. 
 
9. CATEGORIES DESERTES I REDISTRIBUCIÓ DE FONS ENTRE CATEGORIES
 
Una categoria d’accions es declararà deserta si no se n'aprova cap sol·licitud. En aquest cas, així com en el cas que les sol·licituds presentades i concedides no esgotin els fons previstos per a cada categoria, els fons sobrants es podran distribuir entre les altres categories.
 
10. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
 
Les sol·licituds s'hauran de presentar entre el dies 29 d’abril i el 31 de maig de 2021, ambdós inclosos, per via telemàtica a l’adreça següent: [email protected] i utilitzant els formularis que es trobaran accessibles a la pàgina de la Iniciativa pel Benestar Planetari: https://www.upf.edu/web/wellbeing. 
 
11. UNITAT ADMINISTRATIVA INSTRUCTORA
 
La unitat administrativa instructora d’aquesta convocatòria serà el Servei de Recerca i l'adreça per a consultes serà [email protected].
 
12. COMISSIÓ AVALUADORA
 
El rector o rectora anomenarà una Comissió Avaluadora integrada per entre tres i sis professors o recercadors permanents de la UPF provinents de disciplines o àmbits diferents. Aquesta Comissió Avaluadora seleccionarà i/o prioritzarà les sol·licituds segons els criteris d’avaluació i priorització expressats respectivament dins de cada acció. 
 
13. RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS AJUTS
 
El rector o rectora, o l’òrgan en que ell delegui, resoldrà la concessió d’aquests ajuts. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada al Campus Global, com a molt tard el dia 1 de juliol de 2021.  
 
14. CONVOCATÒRIA DELS AJUTS
 
Correspon al rector o rectora o al vicerector o vicerectora en qui delegui convocar els ajuts a accions de recerca sobre Benestar Planetari per a l’any 2021.
 
15. DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES D’AJUTS
 
15.1. CATEGORIA 1. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A FORMACIÓ D’ESTUDIANTS DE DOCTORAT 
 
15.1.1 Objectiu
 
L'objectiu d'aquesta categoria d’ajuts és promoure una nova generació d'investigadors en Benestar Planetari, tot donant finançament als estudiants de doctorat per a poder completar la seva formació de multidisciplinar i interdisciplinar en àrees del Benestar Planetari diferents a l’àmbit principal en el que es desenvolupa la seva tesi doctoral.
 
15.1.2. Finançament 
 
Es podrà finançar fins a 3.000 € per sol·licitud, fins a un total per aquesta categoria de 10.000 €.
 
15.1.3. Despeses elegibles
 
Les despeses elegibles inclouen: 
 
Mobilitat (visites/estades en centres o grups de recerca líders en l'àrea del Benestar Planetari)
Despeses de cursos de formació presencials o en línia en temes diferents a l’àmbit o disciplina principal en el que s’estigui desenvolupant la tesi doctoral
Assistència a conferències i congressos
Es podran considerar altres accions de formació si es justifiquen correctament
 
15.1.4. Criteri d’elegibilitat 
 
Seran elegibles tots els estudiants de doctorat de la UPF, sempre i quan el desenvolupament de l’activitat finançada es pugui realitzar mentre duri el seu període de realització de tesi doctoral. Els estudiants admesos però no matriculats són elegibles, però la concessió del finançament queda condicionada a la matrícula en el programa de doctorat
 
15.1.5. Sol·licitud
 
Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF:
 
Formulari de sol·licitud corresponent a aquesta categoria 1 (amb un màxim de 8 pàgines). Aquest formulari ha d’incloure un primer full amb les dades bàsiques de la sol·licitud, un màxim de 2 pàgines d’explicació del projecte de recerca doctoral de l’estudiant, un màxim de 3 pàgines de descripció del projecte o de les activitats de formació per a les quals es demana el finançament, un màxim d’una pàgina per al pla de treball i un màxim d’una pàgina pel pressupost)
Carta del supervisor principal (màxim de 2 pàgines) justificant la connexió de les activitats per a les que es demana finançament amb el marc del Benestar Planetari i la multidisciplinarietat d’aquestes activitats respecte l’àmbit o disciplina principal en la que es desenvolupa la tesi doctoral.
CV del sol·licitant
CV del supervisor principal 
CV del supervisor del centre receptor (en cas d'aplicacions de mobilitat)
 
15.1.6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds
 
Es prioritzaran les sol·licituds en que:
 
el projecte de la tesi doctoral estigui directament relacionat amb l’àrea del benestar planetari, o es justifiqui que la realització de l’acció permetrà donar un enfoc de benestar planetari a aquells projectes no directament enfocats a aquesta àrea.
el projecte de recerca tingui un marcat component multidisciplinari o interdisciplinari, o es justifiquin que la realització de l’acció permetrà donar aquest enfoc interdisciplinari al projecte.
l’acció permeti la implementació de metodologies, temàtiques o punts de vista innovadors a la tesi doctoral.
l’acció o accions proposades privilegiïn l’activitat online o que estalviï emissions de CO2, especialment causades per desplaçament per transport aeri, o que justifiquin degudament la necessitat d’aquests desplaçaments. 
 
15.1.7. Memòria justificativa
 
Els beneficiaris de les ajudes han de presentar un informe després de la finalització de l'activitat i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent (targeta d’embarcament, rebut de la inscripció a cursos, o altres, segons correspongui). Es comunicarà la forma i el termini de presentació directament als adjudicataris.
 
15.2. CATEGORIA 2. PROJECTES DE RECERCA PILOT I ESTABLIMENT DE COL·LABORACIONS DE RECERCA EN BENESTAR PLANETARI
 
15.2.1. Objectiu
 
L'objectiu d'aquesta categoria és donar suport a accions que promoguin la recerca col·laborativa i permetre als investigadors buscar fons externs per a la realització de projectes col·laboratius de major envergadura en àrees d'investigació de rellevància estratègica per al Benestar Planetari, mitjançant l'aplicació de propostes en convocatòries competitives internacionals. Aquestes accions poden anar des de projectes pilot per donar suport a futures sol·licituds amb dades inicials, fins a l'organització de reunions de treball amb investigadors nacionals i internacionals per treballar aquestes propostes. Es consideraran particularment positives aquelles propostes que incloguin un compromís de generar projectes per a les convocatòries del ERC incloent la modalitat Sinergy.
 
15.2.2. Finançament
 
Es podrà finançar fins a 20.000 € per sol·licitud, fins a un total en aquesta categoria de 100.000 €.
 
15.2.3. Despeses elegibles
 
Les despeses elegibles inclouen: 
 
Despeses d’organització de reunions o trobades, especialment amb els investigadors internacionals amb els que es vol establir contactes per a la sol·licitud de fons competitius de recerca, incloent despeses de viatge i allotjament 
Despeses de realització de qualsevol activitat de recerca que es justifiqui en el marc del projecte presentat
Despeses de contractació de personal de suport a la recerca, sempre dins del màxim atorgat per ajut i prioritzant el co-finançament d’aquestes despeses amb altres fonts
 
15.2.4. Criteri d’elegibilitat 
 
Seran elegibles totes aquelles propostes presentades per grups d’investigadors que formin part del PDI de la UPF i que treballin en àrees relacionades amb el Benestar Planetari. El grup sol·licitant haurà de comptar amb un o dos Investigadors Principals (IP), que hauran de ser doctors i membres del PDI. Els grups podran presentar una sol·licitud conjunta amb investigadors, grups de recerca o institucions externes a la UPF. 
 
15.2.5. Sol·licitud
 
Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF:
 
Formulari de sol·licitud corresponent a aquesta categoria 2 (amb un màxim de 8 pàgines). Aquest formulari ha d’incloure un primer full amb les dades bàsiques de la sol·licitud, un màxim de 5 pàgines amb la descripció del projecte de recerca i de les activitats per a les que es demana finançament, un màxim d’una pàgina per al pla de treball i un màxim d’una pàgina pel pressupost)
CV complert de l’investigador principal 
CV breu (1 pàgina) dels investigadors col·laboradors que formen part del grup sol·licitant
 
15.2.6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds
 
Es prioritzaran les sol·licituds en que:
el projecte de recerca estigui enfocat en l’àrea del benestar planetari
es demostri un clar component interdisciplinari i innovador
adequació del projecte per a ser competitiu en convocatòries competitives internacionals 
l’acció o accions proposades privilegiïn l’activitat online o que estalviï emissions de CO2, especialment causades per desplaçament per transport aeri, o que justifiquin degudament la necessitat d’aquests desplaçaments.
 
15.2.7. Memòria justificativa
 
Els beneficiaris de les ajudes han de presentar un informe després de la finalització de l'activitat  i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent. Es comunicarà la forma i el termini de presentació directament als adjudicataris.
 
15.3. CATEGORIA 3. ORGANITZACIÓ DE TALLERS, CONFERÈNCIES I CONGRESSOS
 
15.3.1. Objectiu
 
L'objectiu d'aquesta categoria és promoure tallers, conferències i congressos interdisciplinaris dedicats al debat sobre temes de recerca d'avantguarda relacionats amb el Benestar Planetari. S’espera que reuneixin un grup d’investigadors internacionals de diversos àmbits acadèmics per un període breu a les instal·lacions de la UPF. 
 
15.3.2. Finançament
 
Es podrà finançar fins a 6.000 € per sol·licitud, fins a un total en aquesta categoria de 36.000 €.
 
15.3.3. Despeses elegibles
 
És elegible qualsevol despesa d’organització dels tallers, conferències i congressos que estigui degudament justificada, des de l’edició de materials o cartelleria, les despeses de difusió prèvia de la convocatòria de l’event, les despeses d’allotjament i viatge dels ponents, de coffee break, etc., així com també les despeses de retransmissió, i d’edició i/o publicació dels resultats.  
 
15.3.4. Criteri d’elegibilitat 
 
Seran elegibles per aquesta acció les propostes presentades i liderades per un mínim de dos investigadors membres del PDI de la UPF de diferents àmbits disciplinaris.
 
15.3.5. Sol·licitud
 
Les sol·licituds han d'incloure la informació següent en un únic fitxer PDF:
 
Formulari de sol·licitud corresponent a aquesta categoria 3 (amb un màxim de 6 pàgines). Aquest formulari ha d’incloure unes primeres pàgines amb les dades bàsiques de la sol·licitud, un màxim de 2 pàgines amb la descripció dels events que es vol organitzar i pels quals es demana finançament, i un màxim d’una pàgina pel pressupost
CV complert dels sol·licitants 
CV breu dels investigadors/acadèmics convidats (si ja es coneixen) 
 
15.3.6. Criteris de valoració/priorització de les sol·licituds
 
Es prioritzaran les sol·licituds en que:
 
l’activitat se centri en temàtiques que connectin més centralment amb l’àrea del benestar planetari 
l’activitat aporti un punt de vista original i innovador, per exemple l’aplicació de noves metodologies o temàtiques
l’activitat tingui un component interdisciplinari
l’acció o accions proposades privilegiïn l’activitat online o que estalviï emissions de CO2, especialment causades per desplaçament per transport aeri, o que justifiquin degudament la necessitat d’aquests desplaçaments.
 
15.4.7. Memòria justificativa
 
Els beneficiaris de les ajudes han de presentar el programa final del taller/conferència i una memòria econòmica justificant les despeses derivades de l’acció corresponent. Es comunicarà la forma i el termini de presentació directament als adjudicataris.
 
4. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)
 
4.1. 

El dia 12 d’abril de 2019, la Universitat Pompeu Fabra formalitza amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya el “Protocol Institucional per impulsar un nou Campus de recerca i innovació als terrenys de l'Antic Mercat del Peix, projecte inicial de la Ciutadella del Coneixement", pel qual s’acorda impulsar la Ciutadella del Coneixement, amb l’objectiu d’esdevenir un dels nodes coordinadors del sistema de recerca del país i referència mundial en recerca i innovació.

El mateix dia també es signa el "Protocol general d'actuació per impulsar un nou Campus de recerca i innovació als terrenys de l'antic Mercat del Peix, projecte inicial de la Ciutadella del Coneixement", entre les mateixes institucions i també l’IBE-CSIC i la Fundació The Barcelona lnstitute Science and Technology (BIST), entitats que seran les usuàries de les instal·lacions que s'ubicaran a l'antic Mercat del Peix, on s’acorda que seran aquestes entitats les que s'encarreguen de la projecció i construcció dels seus respectius edificis, d'acord amb el planejament.

Respecte a aquest compromís de projectar i construir, la UPF, respecte al seu edifici, zona de l’Àgora i urbanització de l’entorn, necessita contractar els serveis de redacció de projecte bàsic i la corresponent direcció de les obres.

La Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura, estableix que el procediment que s’ha de dur a terme per a atendre aquesta necessitat és el concurs de projectes restringit i a dues voltes amb intervenció de jurat.

El concurs es tramitarà conjuntament entre la UPF i el IBE-CSIC per tal de que les actuacions constructives a realitzar en el nou campus de recerca i innovació tinguin la màxima harmonia del conjunt immobiliari, el que s’aconsegueix si s’adjudica el mateix equip d’arquitectura encarregat de redactar els projectes dels edificis de la UPF i el IBE-CSIC.

Per aquest acord de contractació conjunta, la UPF gestiona la licitació com a òrgan de contractació comú a totes dues entitats i, en el moment en que es formalitzi el contracte, l’execució es gestionarà i atendrà econòmicament de forma independent per cada entitat. Cada entitat, per tant, ha de reservar el crèdit corresponent a la part proporcional del pressupost en funció dels honoraris aplicables a la tipologia d’actuació a executar i els seus metres quadrats d’acord amb els honoraris del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. A la UPF li correspon atendre el pressupost en un 59 %, ja que assumeix la urbanització de l’entorn.

El concurs d’arquitectura selecciona a un mateix equip tant per fer el projecte com, posteriorment, la direcció de obra, per tal de garantir la total coordinació entre la solució proposada (projecte) i la seva execució pràctica. Ambdues activitats es desenvolupen necessàriament en períodes que superen l’anualitat pressupostària per la seva complexitat i per la intervenció de l’administració urbanística en la concessió de la llicència d’obra o el temps en el que es licita la obra i s’executa. Per aquest motiu el contracte necessàriament ha de tenir un caràcter pluriennal de la licitació, que s’ha fixat en 4 anys, des de 2022 fins a 2025. L’expedient es tramita amb caràcter anticipat de despesa, ja que l’execució s’ha d’iniciar durant l’exercici pressupostari de 2022.

En resum, s’ha preparat la licitació d’un expedient de contractació pel procediment de concurs de projectes restringit i a dues voltes amb intervenció de jurat sotmès a regulació harmonitzada i de tramitació anticipada, amb una durada de 4 anys i per un import màxim de despesa de 1.554.154,63 € IVA inclòs. L’import màxim de despesa està format pels honoraris de l’equip d’arquitectes indicat anteriorment més les primes que s’han de pagar als altre quatre candidats que superada la primera fase del concurs de projectes, han de presentar al jurat una proposta completa de projecte arquitectònic i finalment no són els adjudicataris del contracte. (40.000,00 € sense IVA, a raó de 10.000 euros per equip i a satisfer per la UPF i IBE-CSIC en la proporció de repartiment de despesa citada anteriorment).

La distribució de la despesa de l’expedient de contractació per anualitats és la següent:

Any

Import sense IVA

IVA

Import IVA inclòs

Partida

2022

280.573,83 €

58.920,50 €

339.494,33 €

620.00

2023

243.448,88 €

51.124,27 €

294.573,15 €

620.00

2024

139.113,65 €

29.213,87 €

168.327,52 €

620.00

2025

94.674,57 €

19.881,66 €

114.556,23 €

620.00

TOTAL

757.810,93 €

159.140,30 €

916.951,23 €

 

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per al concurs de projectes, a dues fases, per als serveis d’arquitectura de redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres de construcció del conjunt arquitectònic format per dos edificis dedicats a la recerca per a la Universitat Pompeu Fabra i l’IBE-CSIC, i la urbanització de l’entorn del complex urbanístic de la nova Ciutadella del Coneixement, situada als terrenys de l’antic Mercat del Peix, per al període 2022 a 2025.

4.2. 

L’any 2015 es va adquirir per al Departament CEXS un microscopi confocal Leica TCS SP8, que va substituir el model SP2, adquirit l’any 2000 i que havia quedat obsolet. Posteriorment es van adquirir una sèrie de components per al microscopi confocal LEICA TCS SP8. Per garantir el perfecte funcionament del microscopi i del conjunt de components que l’integren, és necessari contractar un manteniment correctiu i preventiu que s’ha vingut presentant en anys anteriors, de forma continuada i satisfactòria, en concret a través de l’expedient E-300100/03-01-18 i la comanda C-507031 i amb una durada fins el 30 de novembre de 2021.

Per donar continuïtat al manteniment s’ha aprovat un expedient de contractació per al període d’1 de desembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024, d’acord amb el següent detall d’anualitats:

Anualitat

Pressupost IVA exclòs

IVA

Pressupost IVA inclòs

Partida

2021

2.029,44 €

426,18 €

2.455,62 €

219.22

2022

24.353,25 €

5.114,18 €

29.467,43 €

219.22

2023

24.353,25 €

5.114,18 €

29.467,43 €

219.22

2024

24.353,25 €

5.114,18 €

29.467,43 €

219.22

Total

75.089,19 €

15.768,72 €

90.857,91 €

 

 

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 219.22 del pressupost de la Universitat.

S’opta per la tramitació de l’expedient pluriennal ja que en la prospecció del mercat que s’ha realitzat es copsa que s’ofereix un cost pel servei inferior si el compromís del manteniment s’estén a tres anualitats. En efecte, l’oferta pel servei de manteniment en modalitat anual amb pròrrogues, comportaria un encariment del cost del servei de 2.330,22 € sense IVA per al mateix període respecte al pressupost indicat anteriorment. Per tant, per raons d’eficiència en la despesa es convenient aquesta contractació pluriennal.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació del servei de manteniment correctiu i preventiu d’un microscopi Leica Confocal SP8 i dels seus components per al Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra per al període d’1 de desembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

4.3. 

Actualment la Universitat disposa de 3 vehicles en propietat: una furgoneta de motorització elèctrica per a la missatgeria interna de la UPF, un monovolum de fins a 7 places per representació institucional i un turisme per tasques de promoció d’estudis a centres d’ensenyament secundari arreu del territori de Catalunya.

Aquests dos darrers vehicles, disposen de motorització basada íntegrament en combustió d’hidrocarburs i van ésser matriculats els anys 2013 i 2011, respectivament. Malgrat que els vehicles funcionen correctament, en aquests moments ambdós ja han exhaurit el seu estat de funcionament òptim. A més, en realitzar de forma habitual trajectes per vies urbanes a la conurbació de Barcelona (AMB) i en tractar-se de vehicles amb motor de combustió, aquests ja no s’adeqüen als estàndards mediambientals exigibles per a aquesta Universitat.

La UPF requereix mantenir el seu parc mòbil per a les seves funcions però es considera imprescindible que la motorització dels vehicles permeti reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïts en comparació amb els vehicles de la flota actual. Per renovar aquests dos vehicles s’opta per licitar un contracte de rènting, denominat d’arrendament sense opció de compra, que permet posar a disposició junt amb els vehicles els serveis associats necessaris per a la màxima disponibilitat del mateix (manteniment, substitució, etc).

El contracte s’ha dividit en dos lots, un per vehicle, ja que les característiques de motorització són diferents. El vehicle de representació que realitza trajectes urbans majoritàriament, s’opta per a que sigui elèctric. En canvi, el vehicle destinat a promoció de la UPF realitza trajectes interurbans a raó de 20.000 kms/any i en llocs on la distribució de la energia per a vehicles actualment no està disponible, el que fa necessari prescriure que el vehicle sigui híbrid.

El repartiment per anualitats de la despesa derivada del contracte és el següent:

Anualitat

Import total sense IVA

IVA

Import total amb IVA

Partida

2021 (set.-des.)

      6.551,67 €

      1.375,85 €

      7.927,52 €

201.90

2022

    19.655,00 €

      4.127,55 €

    23.782,55 €

201.90

2023

    19.655,00 €

      4.127,55 €

    23.782,55 €

201.90

2024

    19.655,00 €

      4.127,55 €

    23.782,55 €

201.90

2025 (gen.-ago.)

    13.103,33 €

      2.751,70 €

    15.855,03 €

201.90

 Total

    78.620,00 €

    16.510,20 €

    95.130,20 €

 

 

Detall per lots:

 

Lot 1

Lot 2

Anualitat

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

2021

5.041,67 €

1.058,75 €

6.100,42 €

1.510,00 €

317,10 €

1.827,10 €

2022

15.125,00 €

3.176,25 €

18.301,25 €

4.530,00 €

951,30 €

5.481,30 €

2023

15.125,00 €

3.176,25 €

18.301,25 €

4.530,00 €

951,30 €

5.481,30 €

2024

15.125,00 €

3.176,25 €

18.301,25 €

4.530,00 €

951,30 €

5.481,30 €

2025

10.083,33 €

2.117,50 €

12.200,83 €

3.020,00 €

634,20 €

3.654,20 €

Total 

60.500,00 €

12.705,00 €

73.205,00 €

18.120,00 €

3.805,20 €

21.925,20 €

 

S’opta per una contractació de caràcter pluriennal per eficiència que suposa de gestió del parc mòbil de la Universitat, en la mesura en que s’encomana al contractista la gestió integral del vehicle amb substitució del mateix en cas de paralització. La prospecció del mercat aconsella que aquest contracte tingui una durada de 4 anys i preveient que la vigència del contracte s’iniciarà el darrer trimestre d’aquest any, la despesa comporta cinc exercicis pressupostaris.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació de l’ arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2025, dividit en dos lots

4.4.

En data 28 de juliol del 2020, es formalitza el contracte per a la prestació d’un sistema de gestió bibliotecària per a les universitats i entitats que integren el grup de compra, entre el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i l’empresa Ex Libris GmbH, mitjançant l’expedient 20/02. La Universitat forma part del grup de compra.

La durada del contracte és de 5 anys, prorrogables fins a 12 mesos. El contracte es divideix en dos fases:

 • Des de la data de formalització del contracte fins al 31 d’agost de 2021, per preparar i migrar les dades, i
 • 1 de setembre de 2021 fins al 31 d’agost de 2025, la prestació pròpiament dita del sistema de gestió bibliotecària.

D’acord amb l’apartat W del quadre de característiques de la licitació sobre les condicions de facturació i pagament del contracte, el CSUC abona els serveis a l’empresa contractista, prèvia conformitat de les entitats beneficiàries sobre els serveis efectuats. I mitjançant els encàrrecs de gestió aprovats a inici de cada exercici pressupostari, la Universitat abona al CSUC el servei segons les tarifes aprovades.

Per al 2020 el CSUC no s’ha facturat cap import pels serveis previs d’aquest contracte. Escau, per tant, ara aprovar la despesa per a la segona fase del contracte, de prestació del sistema de gestió bibliotecària, que inicia la seva vigència l’1 de setembre de 2021.

D’acord amb la distribució de costos entre les entitats participants, acordada per la Comissió Executiva del CSUC de 22 de juliol de 2016 i modificada per la del 3 de desembre de 2018, la despesa queda distribuïda per períodes i anys naturals de la manera següent:

Any/període

Import assistència tècnica i operació del SGB

Import hostatge i suport extern del SGB

Import total  sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

Partida

01/09/2021-31/12/2021

2.610,04 €

6.293,04 €

8.903,08 €

1.321,54 €

10.224,62 €

216.00

2022

7.830,12 €

18.879,12 €

26.709,24 €

3.964,62 €

30.673,86 €

216.00

2023

7.830,12 €

18.879,12 €

26.709,24 €

3.964,62 €

30.673,86 €

216.00

2024

7.830,12 €

18.879,12 €

26.709,24 €

3.964,62 €

30.673,86 €

216.00

01/01/2025-31/08/2025

5.220,08 €

12.586,08 €

17.806,16 €

2.643,08 €

20.449,24 €

216.00

 

S’opta per la realització d’aquesta contractació conjunta de caràcter pluriennal per tal d’assolir un estalvi econòmic i de treball invertit en l’establiment d’un nou sistema de gestió de biblioteques comú basat en una plataforma de serveis bibliotecaris o LSP (Library Services Platforms) flexible, col·laborativa i moderna, amb capacitat d’innovació i millora segons les tendències i estàndards actuals i futurs del món bibliotecari, i que integri especialment la gestió dels recursos electrònics contractats. Per tant la contractació amb caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació de la prestació d’un sistema de gestió bibliotecària per a les universitats i entitats que integren el grup de compra del CSUC per al període 2021-2025.

4.5.

Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes 29.000 revistes electròniques, 24.000 llibres electrònics i 26 bases de dades. Gràcies a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.

Per nodrir la BDC el CSUC necessita, entre d’altres, contractar l’accés a la plataforma e-Emerald, que és una editorial mundial que proporciona l’accés a més de 290 revistes d’investigació de qualitat, revisada por experts.

Les condicions que fixa l’editorial per accedir a la plataforma és una contractació per al període 2021-2023 amb la distribució per anualitats per a la UPF següent:

Anualitats

Import sense IVA

IVA (4%)

Import amb IVA

Partida

2021

9.615,99 €

384,64 €

10.000,63 €

220.11

2022

9.615,99 €

384,64 €

10.000,63 €

220.11

2023

9.615,99 €

384,64 €

10.000,63 €

220.11

Total

28.847,97 €

1.153,92 €

30.001,89 €

 
 

 

La despesa s’imputarà a la partida 220.11 del pressupost de la Universitat, tal i com queda reflectit en el quadre anterior.

Aquest accés a la plataforma per un període pluriennal permet una adquisició econòmicament més eficient que si es fes la contractació anual, motiu pel qual el CSUC ha optat per la contractació per més d’una anualitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la subscripció al subministrament de les revistes e-Emerald Insight pel període 2021-2023.

 

5. Aprovació de temes de l'àmbit acadèmic:
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)

5.1. Aprovació del conveni d'extinció UPF-UAB-PSMR del grau interuniversitari en Medicina

Atès que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en sessió de 26 de març del 2021, ha aprovat la Programació universitària de Catalunya amb la implantació del Grau en Medicina per la UPF el curs 2021-2022 i que això comporta l’extinció del grau interuniversitari en Medicina UAB-UPF i que conforme el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, cal formalitzar un conveni d’extinció dels ensenyaments que garanteixi als estudiants que estan matriculats en el grau interuniversitari continuar els seus ensenyaments fins l’extinció total del Pla d’estudis,

El Consell de Govern aprova el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra que regula l’extinció del grau en medicina interuniversitari UAB-UPF implantat per Ordre ECO/119/2011, de 7 de juny, que consta com a annex 1.

 

5.2. Modificació de programació de titulacions oficials per al curs 2020-2021 i 2021-2022.

S’aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2020-2021 i 2021-2022, que consta com a annex 2.

 

5.3.  Modificació de places ofertades de grau i màster per al curs 2021-2022.  

En data 24 de febrer del 2021 el Consell de Govern de la UPF va aprovar  les places de grau, màster universitari i doctorat per al curs acadèmic 2021-2022.

Atès que s’ha estat necessari fer algunes modificacions en les mateixes el Consell de Govern acorda,

Primer. Modificar les places del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, centre docent adscrit a la UPF, que passen de 80 a 60.

Segon. Incorporar l’oferta de places de màsters universitaris gestionades pel Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

 

CENTRE

TITULACIÓ

PLACES

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

MU en Bioinformàtica per a les ciències de la salut

45

MU en Indústria farmacèutica i biotecnològica

35

MU en Laboratori d'anàlisis clíniques

30

MU en Recerca biomèdica

35

MU en Salut pública

40

MU en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes Especialitat en Anglès (UPF / UOC)

30

MU en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes Especialitat en Biologia - Geologia  (UPF / UOC)

30

MU en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes Especialitat en Física - Química (UPF / UOC)

30

MU en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes Especialitat en Formació i orientació laboral UPF/UOC

60

MU en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes Especialitat en Orientació educativa (UPF / UOC)

60

MU en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes Especialitat en Llengua i Literatura Catalana / Castellana (UPF / UOC)

60

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

MU en Cervell i cognició

25

MU en Enginyeria biomèdica computacional

30

MU en Sistemes cognitius i mèdia interactius

30

MU en Sistemes intel·ligents interactius

25

MU en Tecnologies del so i de la música

25

 

Tercer. La totalitat de places de les titulacions de Grau (centres adscrits) i Màster Universitari per al curs 2021-2022, consten com a annex 3 i annex4.

 

5.4. Aprovació de la Normativa d'acceleració en els estudis de grau i proposta de modificació de la Normativa de progressió i permanència dels estudis de grau.

Preàmbul

La dedicació a l’estudi a temps complet als estudis de grau és de forma majoritària de 60 crèdits per curs acadèmic. Aquesta dedicació s’incrementa en els estudis de doble titulació i en els programes d’estudis simultanis, però no està prevista per als graus ordinaris. Així, estudiants que cursen un sol grau i tenen un molt bon rendiment acadèmic que volen poder cursar més crèdits per any no ho poden fer perquè la Normativa del règim de progressió i permanència en els estudis de grau no ho preveu. Amb la finalitat de donar resposta a la necessitat dels estudiants de grau que tenen un bon rendiment acadèmic perquè puguin avançar en els seus estudis de manera accelerada, cal preveure les condicions de dedicació a l’estudi que ho permeti.

L’aprovació d’aquesta Normativa comportarà la modificació oportuna de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau

Per això, el Consell de Govern aprova i acorda proposar al Consell Social,

Article únic

Aprovar la Normativa d’acceleració en els ensenyaments de grau, que figura a l’annex.

Disposició addicional única.- Modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau

S’afegeix un nou apartat 1.5 a l’article 2 de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau, article que queda redactat de la manera següent:

Article 2. Modalitat de dedicació a l’estudi a temps complet

2.1. Progressió en els estudis

2.1.1 Per accedir al segon curs, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al primer curs.

2.1.2. Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent i el 90% dels crèdits del curs anterior a aquest i el 100% dels crèdits dels cursos anteriors.

2.1.3. Els estudiants a qui s’hagi concedit una estada de mobilitat poden progressar a un curs superior sense tenir superat el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, sempre que compleixin les condicions de progressió dels cursos anteriors.

2.1.4. Els estudiants de dobles graus poden progressar als dos darrers cursos del programa, sempre que hagin superat el 100% dels crèdits dels cursos anteriors.

2.1.5. Els estudiants als quals s’hagi autoritzat l’acceleració en els estudis quedaran exempts de complir el règim de progressió establert en aquesta Normativa durant el curs acadèmic per al qual se’ls hagi autoritzat l’acceleració.

Disposició final única.- Entrada en vigor

Aquesta Normativa entrarà en vigor a l’inici del curs acadèmic 2021-2022.

 

ANNEX

NORMATIVA D’ACCELERACIÓ EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1. L’objecte d’aquesta norma és regular l’acceleració en els ensenyaments de grau. L’acceleració en els estudis permet als estudiants d’ensenyaments de grau de la UPF, amb un bon rendiment acadèmic, avançar els seus estudis més ràpidament del que està establert a la memòria dels ensenyaments.

1.2. Aquesta Normativa s’aplica als estudiants matriculats a un grau a la Universitat Pompeu Fabra que compleixen els requisits recollits en l’art. 2 d’aquesta Normativa.

Article 2. Requisits

Es poden acollir a l’acceleració en els ensenyaments els estudiants que compleixin els requisits següents:

2.1. Estar cursant un estudi ensenyament de grau a la Universitat Pompeu Fabra.

2.2. Tenir tot primer curs superat.

2.3. Tenir superats la totalitat dels crèdits matriculats fins al moment de fer la sol·licitud.

2.4. Tenir una mitjana d’expedient de, com a mínim, un 8,5 entre totes les assignatures matriculades en el moment de fer la sol·licitud.

Article 3. Sol·licitud

Els estudiants que vulguin cursar de manera accelerada un any acadèmic han de presentar una sol·licitud adreçada al degà o degana o director o directora dels seus estudis en els terminis i pels mitjans que estableixi la Universitat i que seran degudament publicats.

A la sol·licitud cal adjuntar-hi l’informe favorable del tutor o tutora, en el qual s’informarà que l’estudiant compleix els requisits i es detallaran les assignatures que podrà matricular aquell curs acadèmic.

Article 4. Resolució

4.1. Correspon al degà o degana o director o directora resoldre la petició, un cop valorat l’informe del tutor. La resolució ha d’incloure les assignatures que l’estudiant pot matricular aquell curs acadèmic.

4.2. La resolució només té efectes en el curs acadèmic per al qual s’ha sol·licitat.

4.3. Contra aquesta resolució l’estudiant pot interposar un recurs d’alçada.

Article 5. Matrícula

5.1. L’estudiant pot matricular fins a un màxim del 50% més dels crèdits de curs per al qual té requisits de matrícula.

5.2. Només es poden matricular les assignatures que constin a la resolució.

5.3. L’estudiant podrà optar a la matrícula de les assignatures incloses a la resolució per aquell curs acadèmic, sempre que la matrícula es faci en els terminis establerts per la Universitat i d’acord amb els criteris d’ordre de matrícula que s’estableixin. Fora d’aquests terminis no es podrà garantir la reserva de plaça.

5.4. La resta d’aspectes relacionats amb la matrícula queden regulats per les normatives establertes per la Universitat.

Article 6. Incompatibilitats

No podran cursar els estudis de manera accelerada: 

6.1. Els estudiants que estiguin cursant un programa de doble grau.

6.2. Els estudiants que estiguin cursant un programa de simultaneïtat a la UPF.

6.3. Els estudiants que tinguin reconeguda la condició d’estudiant a temps parcial.

 

5.5. Aprovació de la Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament diferencial.

Justificació

La Llei orgànica 4/2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, estableix, en la seva disposició addicional quarta, que les universitats han de desenvolupar programes específics perquè les víctimes de la violència de gènere, així com les persones amb discapacitat, puguin rebre ajuda personalitzada i els suports i les adaptacions oportuns en el règim docent. Amb posterioritat, el Reial Decret 1791/2010, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, estableix com a drets comuns dels estudiants universitaris la igualtat d’oportunitats, sense cap discriminació en l’accés, l’ingrés i la permanència a la universitat, i l’atenció i el disseny d’activitats acadèmiques que, en la mesura de les disponibilitats organitzatives i pressupostàries de la universitat, facilitin la conciliació dels estudis amb la vida familiar i laboral, així com l’exercici dels seus drets per part de les dones víctimes de violència de gènere (articles 7.b i d). Igualment, la recent Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no- discriminació, en el seu article 10.3 estableix que les universitats han de garantir l’atenció deguda als estudiants que, per algun dels motius de discriminació, tinguin necessitats específiques de protecció, ajuda i suport educatiu, per mitjà de l’aplicació d’accions positives, accions indirectes, accions compensatòries i altres accions educatives que escaiguin.

La decidida política de la nostra universitat en el reconeixement del dret a la igualtat d’oportunitats i la necessària inclusió de les persones amb necessitats especials en qualsevol dels aspectes de la societat es tradueix en una atenció individualitzada per a l’estudiant en el seu itinerari formatiu. Des de ja fa anys, el programa UPF Inclusió presta una atenció personalitzada que es concreta en diverses actuacions, tant en l’acollida de l’estudiant a la Universitat com en moments diversos dels períodes acadèmics.

La Universitat també defensa la igualtat efectiva de dones i homes en tots els aspectes  i a tots els nivells, i té el deure d’impulsar polítiques que condueixin a assolir-la. De la mateixa manera, la Universitat defensa el dret de les lesbianes, els gais, els bisexuals, les persones intersexuals i les persones trans a ser i a mostrar-se com vulguin, i ha assumit el compromís de prendre les mesures necessàries per garantir el compliment del dret  a la no-discriminació en tots els seus àmbits.

A banda d’aquests col·lectius, n’hi ha d’altres que poden requerir acompanyaments o adaptacions de l’activitat docent en diferents moments de la seva trajectòria a la Universitat, com el estudiants amb necessitats econòmiques dotats de beques específiques de la mateixa universitat, els estudiants amb altes capacitats del programa UP(f)Grade o els estudiants d’alt rendiment esportiu, d’acord amb el que estableix el Decret 337/2002, de 3 de desembre,   de la Generalitat de Catalunya i el que disposa el Reial Decret 971/2007, sobre esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment.

Amb la finalitat de delimitar les situacions que poden exigir una adaptació docent de determinats col·lectius d’estudiants, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. S’aprova la “Normativa d’adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic de la Universitat Pompeu Fabra”, que figura a l’annex d’aquest acord.

Disposició final única. Aquesta normativa entrarà en vigor a l’inici de curs    acadèmic 2021-2022.

 

ANNEX

NORMATIVA D’ADAPTACIÓ DOCENT PER A ESTUDIANTS QUE PODEN REQUERIR UN TRACTAMENT ESPECÍFIC

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1. L’objecte d’aquesta normativa és regular l’adaptació docent per a estudiants amb situacions que poden requerir un tractament específic de la Universitat Pompeu Fabra.

1.2. Poden requerir un tractament específic els estudiants que estiguin cursant assignatures de grau o de màster a la Universitat Pompeu Fabra que presentin situacions específiques, degudament acreditades, d’acord amb les previsions legals que s’estableixen en cada cas:

1.2.1. Estudiants amb un grau de discapacitat acreditat oficialment.

1.2.2. Estudiants amb afectacions visuals, auditives, físiques, psicosocials i trastorns del neurodesenvolupament i també per discapacitat intel·lectual i intel·ligència límit. I estudiants amb malalties cròniques i de llarga durada, tractaments o situacions temporals, que puguin alterar o perjudicar el seu rendiment acadèmic.

1.2.3. Estudiants esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

1.2.4. Estudiants d’altes capacitats.

1.2.5. Estudiants de programes propis de la UPF, o d’altres en què participa la UPF, adreçats a estudiants amb necessitats socioeconòmiques.

1.2.6. Estudiants que es trobin en situació de violència masclista, incloent-hi els fills dependents de dones que pateixin violència masclista en l’àmbit familiar.

1.2.7. Estudiants que es trobin en situació de violència familiar per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

1.2.8. Estudiants en processos de transició de gènere i estudiants en processos mèdics derivats de la condició d’intersexualitat.

1.2.9. Estudiants en supòsits d’embaràs, part, adopció o acolliment i estudiants amb fills o filles menors de tres anys a càrrec o que siguin la persona cuidadora de familiars dependents.

1.3. Aquesta normativa és d’aplicació als estudiants que es troben cursant assignatures de grau i de màster universitaris, regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Article 2. Concepte i abast de l’adaptació docent

2.1. L’adaptació docent és el conjunt de modificacions o d’ajustaments que es realitzen en l’itinerari formatiu de l’estudiant, sense perjudici de l’adquisició de les competències professionals i dels continguts acadèmics que estableixen els títols universitaris i que habiliten per a l’exercici professional. L’adaptació docent es diferencia de l’adaptació curricular, el règim específic de la qual s’estableix en la “Normativa sobre adaptació curricular dels estudis” (Acord de Consell de Govern de 9 de juliol del 2008), i es pot aplicar a dos nivells: l’adaptació de suport a les classes i l’adaptació en les proves d’avaluació.

2.2. Les adaptacions de suport a les classes són les modificacions o provisió de recursos especials, materials, personals, de comunicació i didàctics dirigits a facilitarl’accésalcurrículumordinaridel’estudiantambnecessitatseducativesi/ocircumstànciesespecífiques(adequadail·luminacióisonoritat,sistemesdecomunicaciócomplementarisoalternatius,adaptaciódepràctiquesicontingutsacadèmics, entre d’altres). L’adaptació en les proves d’avaluació inclou les modificacions i els ajustaments que es fan específicament a les proves d’avaluació programades en elmarc de cada assignatura (ampliació del temps previst per finalitzar-les, utilitzaciód’ordinadors,entre d’altres).

2.3. Aquests nivells d’adaptació docent també s’apliquen a tots els cursos d’idiomesqueimparteixelprograma Idiomes UPFdelaUniversitatPompeu Fabra.

Article 3. Sol·licitud, avaluació i terminis

3.1. La sol·licitud d’adaptació docent l’ha de fer la persona interessada.

3.2. La sol·licitud d’adaptació docent es pot fer en qualsevol moment del curs acadèmic.

3.3. Correspon al servei responsable del programa UPF Inclusió, de suport a estudiants amb necessitats educatives especials, realitzar l’avaluació de necessitats i acordar amb l’estudiant les adaptacions i els ajustaments dels quals posteriorment s’informarà les direccions dels centres o estudis o per a la seva aplicació. A aquest efecte, l’estudiant ha de facilitar la documentació necessària que justifiqui la necessitat de l’adaptació.

3.4. En el cas d’estudiants esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, la sol·licitud s’ha de cursar durant l’inici del curs acadèmic, llevat que es produeixi una circumstància excepcional, que es podrà valorar en qualsevol moment del curs. Els estudiants esportistes que compleixin els requisits tindran el suport d’un tutor o tutora que se li assignarà des dels seus estudis.

3.5. En el cas d’estudiants en situació de violència masclista o LGBTIfòbia i d’estudiants en processos de transició de gènere o en processos mèdics derivats de la condició d’intersexualitat, correspon a la Unitat d’Igualtat gestionar la sol·licitud en qualsevol moment del curs acadèmic, avaluar-la, acordar amb l’estudiant les adaptacions necessàries i traslladar-la a la direcció del centre o estudis corresponent.

Article 4. Tutors

4.1. Cada centre o estudi ha d’assignar com a mínim un tutor o tutora dels estudiants amb necessitats educatives especials, que n’assumirà les funcions de coordinació, acompanyament i orientació acadèmica.

4.2. El tutor o tutora de necessitats educatives especials assignat es coordinarà amb els responsables del programa UPF Inclusió i amb les UGA, ja sigui a través del cap d’UGA o de la persona en qui es delegui. Així mateix, el Programa d’Acció Tutorial (PAT), com a programa encarregat d’atendre personalment els estudiants durant tota la seva trajectòria a la Universitat, podrà comptar amb el suport i el seguiment dels tutors de necessitats educatives especials.

Article 5. Estudiants de suport o acompanyament per a estudiants amb necessitats educatives especials

5.1. L’estudiant de suport o acompanyament podrà proporcionar voluntàriament laseva ajuda per tal de facilitar als estudiants amb necessitats educatives especialsla realització d’activitatsquotidianes(prendreapuntsinotesdeclasse,desplaçar-se dins el campus, transcriure materials o documents) o d’ajudar-los a acomodar-se enel seu llocde l’aula.

5.2. L’estudiant de suport, que ha d’estar matriculat a la UPF, rebrà formació prèvia i seguiment per part del programa UPFInclusió, i podrà demanar i obtenir reconeixement de crèdits RAC per aquesta col·laboració.

Article 6. Suport i assessorament als professors

6.1. Els professors implicats en processos d’adaptació docent podran tenir el suport i l’assessorament del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària i de la Unitat d’Igualtat durant la seva implementació.

Article 7. Resolució

7.1. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència resoldre les sol·licituds d’adaptació docent per als estudiants amb situacions que puguin requerir un tractament específic i establir les mesures d’adaptació que s’hagin d’aplicar.

Article 8. Confidencialitat i protecció de dades

8.1. Els professors, els tutors, els estudiants de suport i el personal dels diferents serveis, unitats i centres de la UPF implicats estaran subjectes al deure de confidencialitat respecte de les dades personals incloses en els expedients de sol·licitud de tractament específic.

8.2. El tractament de les dades personals dels estudiants es realitzarà amb plenasubjecció a la normativa de protecció de dades personals. Les dades únicament espodran fer servir per a la finalitat recollida en aquesta norma, i en tot cas requerirà elconsentimentdel’estudiantorepresentantlegal.

Disposició final

El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència ha de difondre els serveis d’adaptació docent existents per a cada col·lectiu d’estudiants en situacions que puguin requerir un tractament específic. També li correspon mantenir actualitzada la documentació requerida per acreditar les situacions susceptibles d’un tractament específic.

 

5.6. Bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2021-2022.

En la línia del desenvolupament de polítiques d’inclusió que contempla el Pla estratègic 2016-2025 de la UPF, per tal de forjar una comunitat socialment responsable que combati les desigualtats socials, la UPF aposta per fer que la Universitat sigui una eina d’integració social.

En aquest sentit, la UPF vol continuar oferint el Programa de beques salari, iniciat el curs 2016-2017, finançat pel Banc Santander i adreçat a aquells estudiants amb recursos econòmics limitats amb l’objectiu d’ajudar-los econòmicament durant tota la carrera universitària, per tal d’afavorir el seu accés i continuïtat en l’educació superior i, d’aquesta manera, contribuir al progrés de la nostra societat.

L'alt nombre de sol·licituds presentades en totes les seves convocatòries ens indica que es tracta d'un programa d'ajuts tan atractiu per als estudiants com necessari per fomentar la inclusió social.

Atès que el programa UPF de beques salari ja compta amb una trajectòria relativament llarga es recomanable establir un marc estable en l’atorgament d’aquests ajuts.

Tenint tot això en compte, el  Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau, que s’adjunten com annex d’aquest acord.

 

ANNEX

BASES DEL PROGRAMA UPF DE BEQUES SALARI PER A ESTUDIANTS DE GRAU.

Base 1. Programa UPF de beques salari

El Programa UPF de beques salari (d’ara endavant, el Programa) consisteix en l'atorgament de beques salari als nous estudiants de grau de la UPF amb recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris i en la renovació dels ajuts atorgats a les convocatòries anteriors d'acord amb el que estableixen els articles següents.

La convocatòria té dues modalitats:

 1. Modalitat “Prometeus”: adreçada a estudiants dels instituts de Barcelona següents:
 • Institut Milà i Fontanals
 • Institut Miquel Tarradell
 • Institut Barri Besòs
 • Institut Bernat Metge
 • Institut Pablo Ruiz Picasso

b) Modalitat general: adreçada a estudiants de la resta de centres educatius de secundària de l’Estat Espanyol.

Base 2. Destinataris

Els ajuts del Programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, en centres integrats de la UPF (exclosos centres adscrits), amb molt pocs recursos econòmics.

Base 3. Objecte i durada del Programa

Apartat 1- L'objecte d'aquest Programa consisteix a oferir ajuts econòmics adreçats a estudiants de grau, amb un bon expedient acadèmic, que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida.

Apartat 2- Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin l’admissió i formalitzin la matrícula corresponent.

Apartat 3- Aquest Programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF.

Base 4. Contingut de l'ajut

L'ajut consisteix en les prestacions següents:

a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import de 600 € mensuals durant nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada del grau. Aquesta percepció econòmica està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes.

b) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Base 5. Requisits de selecció

Per a l’atorgament de la beca els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Estar admès a un estudi de grau de la UPF, impartit per un centre integrat de la UPF.

b) Disposar d'un nivell de renda familiar situat per sota del llindar de renda més baix que estableixi la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional del curs anterior.

c) Demanar, quan s'obri el termini i abans de finalitzar el mes de juliol, l'acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics i la beca d'Equitat, convocades per l'AGAUR, i la beca de caràcter general, convocada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

d) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Base 6. Òrgan convocant

Correspon al rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegi  convocar els ajuts del Programa de beques salari.

Base 7. Sol·licituds i terminis

Apartat 1- Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari hauran de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Banc Santander (https://www.becas-santander.com/es), juntament amb la documentació requerida. Alternativament, la presentació de sol·licituds es podrà realitzar a través del Registre general de la UPF.

Apartat 2- El nombre total de beques salari que s’oferiran i els terminis de sol·licitud per curs, es determinaran per mitjà una convocatòria anual que es publicarà al llarg del mes d'abril o principis de maig.

Apartat 3- Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.

Apartat 4- Els estudiants que ja gaudeixin d’una beca salari no hauran de presentar cap sol·licitud.

Base 8. Documentació

Apartat 1- La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.

b) Certificat de convivència del padró municipal d'habitants que correspongui (no volant individual).

c) Escrit breu i original de la persona sol·licitant, on descrigui la seva situació personal i familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

d) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència –centre de batxillerat o centre de cicle formatiu de grau superior - on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona sol·licitant i, si es coneix, la situació socioeconòmica familiar, així com aquelles observacions que la direcció del centre consideri oportunes.

e) Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat o equivalent per a l'accés a la universitat, o del cicle formatiu de grau superior de la persona sol·licitant.

Apartat 2- La persona sol·licitant podrà aportar qualsevol altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.

Base 9. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Base 10. Resolució de la convocatòria. Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari

Apartat 1- Correspon al rector o rectora resoldre aquestes sol·licituds, a proposta de la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari, que tindrà la composició següent:

 • Vicerector o vicerectora competent en temes relatius a la comunitat universitària, que la presidirà.
 • Tres professors nomenats pel rector o rectora.
 • La vicegerent de l'Àrea de Docència.
 • Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.
 • La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

Apartat 2- La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

Apartat 3- La Comissió podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència o demanar l’original de les qualificacions o de qualsevol altre document que consideri oportú.

Base 11. Procediment d’adjudicació de les beques salari. Criteris d'adjudicació

D'acord amb les característiques del Programa, el procediment d’adjudicació de les beques salari es resoldrà per part de l’òrgan competent de la manera següent:

Apartat 1- Resolució provisional

A finals de juny, el Servei de Gestió Acadèmica, com a òrgan instructor i d’acord amb l’informe de la Comissió d’Adjudicació de les beques salari, proposarà la resolució provisional d’adjudicació d’aquestes beques i la publicarà, a la pàgina web de la UPF (https://www.upf.edu/web/graus/beques_salari), amb les beques concedides i denegades i una llista d'espera, davant de la possibilitat que hi hagi candidats que finalment no es matriculin a la UPF, o bé que no obtinguin el tram de renda que els situï per sota del llindar més baix de la convocatòria de beques de caràcter general del curs anterior.

Per establir l'ordre de prelació dels estudiants que opten a aquestes beques per primera vegada, entre les sol·licituds que compleixin els requisits, es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:

a)  La nota mitjana de l'expedient acadèmic de batxillerat o del cicle formatiu de grau superior.

b) L’escrit de motivació de l'estudiant.

c) L’escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.

Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari. Contra la resolució d'aquestes al·legacions no es podrà presentar recurs fins que no hi hagi una resolució definitiva.

Apartat 2- Resolució definitiva

En aquest punt del procediment, el Servei de Gestió Acadèmica comprovarà que l’estudiant compleix els requisits que estableix la base 5 d’aquestes bases i, a partir de la resolució provisional i les possibles al·legacions, la Comissió d’Adjudicació de les Beques Salari formularà la seva proposta de concessió al rector o rectora perquè resolgui.

La resolució definitiva es farà pública a principis d’octubre a la pàgina web de la UPF (https://www.upf.edu/web/graus/beques_salari) .

Quedaran automàticament excloses les candidatures que:

a) A finals de setembre, no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres integrats de la UPF.

b) No hagin demanat, durant el mes de juliol, l'acreditació de caràcter econòmic  o bé que no hagin obtingut el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que compleixi els requisits establerts a la convocatòria. D'aquesta manera, s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre de prelació de les llistes.

Contra la resolució definitiva, la persona interessada podrà interposar un recurs de reposició davant el rector o rectora de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució.

La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari decidirà els criteris a aplicar en el cas que es produeixi un empat en la puntuació. Aquests criteris, si es dóna el cas, s’hauran d’incloure a la resolució.

En el cas que l’estudiant canviï d’estudis durant la durada de la beca, la Comissió valorarà la continuïtat, la modificació dels ajuts o la revocació de la beca salari.

Base 12. Obligacions dels adjudicataris de les beques salari

Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari, els beneficiaris tenen les obligacions següents, durant tota la durada dels seus estudis:

a) Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del pla d'estudis, cada any acadèmic.

c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o tutorització que la UPF posa a la seva disposició.

d) Participar regularment, com a estudiants, en totes les activitats acadèmiques de l'ensenyament en què s'hagin matriculat.

e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment acadèmic mínim equivalent al d'un becari general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari valorarà les situacions de caire personal, econòmic o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna de les obligacions indicades.

Base 13. Seguiment del rendiment acadèmic

Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri oportuns. En el cas que la Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

Base 14. Renúncia a la beca salari

Apartat 1- Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Registre general de la UPF, una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

Apartat 2- En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà realitzar, per al primer any d'estudis, fins el darrer dia hàbil del mes d’octubre.

Base 15- Incompatibilitats

Apartat 1- La beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat i el mateix objecte, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

Apartat 2- En cas que la persona adjudicatària tingui concedida una altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat que la beca salari, hi haurà de renunciar mitjançant una sol·licitud presentada al Registre general de la UPF, adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

Base 16. Revocació de la beca salari

Apartat 1- L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis o finalitat i amb el mateix objecte.

Apartat 2- També és podrà revocar l’ajut si, un cop resoltes les beques salari, l’estudiant deixa de complir alguns dels requisits i obligacions establerts a les bases 5 i 12 d’aquestes bases.

Apartat 3- En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut.

Base 17. Autorització per obtenir dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant per determinar la renda i el patrimoni, a efectes de beca, com també aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder dels organismes públics amb l’objectiu de resoldre el procediment.

 

5.7. Bases de la convocatòria "En residència a l'àrea Tallers del campus de Poblenou"

Presentació

Un dels projectes previstos al Pla d’Actuacions 2018-2020 de la Universitat Pompeu Fabra preveia convertir l’àrea Tallers del campus del Poblenou en un espai neuràlgic i transversal dedicat a la gestió del coneixement i la producció cultural. La transformació d’aquest espai és també un dels objectius del model UPF EDvolució, el projecte de redisseny del model educatiu de la UPF.

EDvolució és un model pensat des de la flexibilitat i la versatilitat de l’estudiant; des de la transdisciplinarietat de l’aprenentatge; des de la integració del treball col·laboratiu entre societat, empresa i universitat; des de la generació del coneixement; des de la integració de la docència i la recerca.

Per això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases del projecte “En residència a l’àrea Tallers” del campus del Poblenou, que consten a l’annex d’aquest acord.

 

ANNEX

BASES DEL PROJECTE “EN RESIDÈNCIA A L’ÀREA TALLERS” DEL CAMPUS DEL POBLENOU

1. Objecte i finalitat

El punt neuràlgic d’aquesta nova àrea és la zona de cotreball, concebuda com un espai de creuament d’experiències, que integra diversos sectors de caràcter multidisciplinari. Per això, s’ha establert en aquest espai una sèrie de zones amb autonomia, pensades per acollir-hi persones o grups que tinguin un projecte de creació, de recerca aplicada o d’emprenedoria i que vulguin desenvolupar-lo durant deu mesos i mig, prorrogables deu mesos i mig més.

L’objectiu és convidar aquests agents creadors a un període de residència a la UPF amb la voluntat de proveir-los de les eines i els recursos perquè desenvolupin els seus talents en col·laboració amb la comunitat universitària. Orientativament i atenent les necessitats dels espais dels diferents projectes, es preveu acollir-ne simultàniament cinc.

2. Eines i recursos

La UPF posa a l’abast de les persones o dels col·lectius residents els recursos següents:

a) Un espai de treball adequat i singularitzat, però en contacte amb altres projectes que hi participen.

Aquest espai de treball, que pot ser d’ús exclusiu o compartit amb d’altres projectes per afavorir el diàleg col·laboratiu, és un espai dotat amb quatre taules, vuit cadires i un monitor de TV de 65 polsades.

b) Accés a les mateixes instal·lacions, al campus del Poblenou, que els estudiants de la UPF (aules de teoria, aules d’informàtica, espais tècnics i d’altres espais ocasionals, en funció de la seva disponibilitat).

c) Accés als serveis de la Biblioteca, incloent-hi el préstec regular i la consulta de bases de dades i de publicacions en línia des de les diferents seus dels campus.

d) Accés a préstec de material audiovisual.

e) Recepció periòdica d’informació de les activitats socials i culturals de la Universitat.

f) Assessorament i accés a la plataforma per projectar, comunicar i impulsar cada projecte en els àmbits social, cultural i industrial.

g) Possibilitat de participar en el diàleg col·laboratiu amb tots els estaments universitaris.

3. Destinataris

La participació en la convocatòria corresponent està oberta, prioritàriament, a totes les persones que tenen o han tingut un vincle amb la UPF –antics alumnes (Alumni) de grau, de postgrau, de màster, de doctorat; estudiants en actiu o altres figures–. Es dirigeix a agents creadors, emprenedors o investigadors amb projectes d’aplicació pràctica i de caràcter marcadament innovador. Les sol·licituds poden presentar-se individualment o col·lectivament. En aquest últim cas, s’ha d’establir un responsable del projecte.

4. Convocatòria i presentació de sol·licituds

Es farà una convocatòria anual, i l'òrgan convocant serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui.

La convocatòria es difondrà a través de la pàgina web de l’àrea Tallers i d’altres canals de comunicació habituals de la Universitat.

La inscripció a la convocatòria corresponent s'ha de fer mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació requerida, que es pot presentar de manera presencial a qualsevol de les seus del Registre General de la UPF, o de manera electrònica, adjuntant aquest formulari i la documentació corresponent, a la instància general electrònica adreçada a la Direcció del campus del Poblenou. La participació a la convocatòria corresponent comporta acceptar-ne les bases.

La documentació que s’hi ha de presentar ha d’incloure els camps següents:

 • Títol del projecte.
 • Descripció detallada del projecte de creació, de recerca aplicada o   d’emprenedoria (fins a 4.000 caràcters, espais inclosos).
 • Justificació de la rellevància del projecte en relació amb l’entorn de creació i recerca de l’àrea Tallers (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos).
 • Pla de treball, tot especificant un calendari (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos).
 • Pla de presencialitat (indicar la preferència d’ocupació de l’espai assignat a l’àrea Tallers –franja de matí, franja de tarda, tot el dia...–).
 • Currículum individual o col·lectiu dels sol·licitants (fins a 1.500 caràcters, espais inclosos).
 • DNI o passaport del sol·licitant o sol·licitants.
 • Identificació del responsable del projecte en cas de sol·licituds col·lectives: nom i cognom/s, telèfon i adreça electrònica.

5. Termini de presentació

La data de presentació s’informarà en la convocatòria que es publicarà quan correspongui.

6. Instrucció del procediment

La Direcció del campus del Poblenou efectua d’ofici els actes d’instrucció, i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Composició i funcions de la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”

L’òrgan avaluador dels projectes és la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”.

Composició

Està formada pels membres següents:

 • Director o directora del campus del Poblenou.
 • Coordinador o coordinadora del projecte per fomentar la innovació en nous   formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals.
 • Responsable dels antics alumnes (Alumni).
 • Dinamitzador o dinamitzadora de l’àrea Tallers.
 • Comissionat o comissionada per a projectes d’educació i comunicació.

La Comissió de Selecció es reserva la possibilitat d’escollir un nombre superior als cinc projectes previstos inicialment, d’acord amb les seves característiques i necessitats, i amb la disponibilitat dels espais de l’àrea Tallers.

8. Criteris de valoració dels projectes

La Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers” valorarà les sol·licituds en funció de:

 1. La qualitat del projecte presentat, el seu caràcter innovador i la seva viabilitat i coherència (de 0 a 5 punts).
 2. La transversalitat i la interdisciplinarietat de la proposta (de 0 a 5 punts).
 3. El compromís d’interactuar amb altres iniciatives, sigui amb altres projectes residents, sigui amb altres agents i propostes estratègiques de la UPF (de 0 a 5 punts).
 4. La voluntat d’impulsar el projecte a partir de la creació de sinergies transcendint el mateix espai universitari (de 0 a 5 punts).
 5. La viabilitat del projecte, d’acord amb les prestacions que oferim (de 0 a 5 punts).

9. Resolució

La resolució es publicarà a la pàgina de l’àrea Tallers (a concretar l’enllaç); així mateix, es comunicarà al responsable de cada projecte a través de l’adreça electrònica facilitada al full de sol·licitud.

La resolució d’aquest procediment és competència del rector o rectora de la Universitat Pompeu Fabra o en qui delegui. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa.

10. Condicions i compromisos

 • La presentació dels resultats dels projectes seleccionats serà pública i es durà a terme a la UPF en una data que han de concretar entre els residents i la UPF.
 • Els residents ostentaran l’autoria total dels projectes.
 • El temps de la residència serà variable, en funció de les necessitats de cada projecte, fins a un màxim de deu mesos i mig (de mitjan setembre a finals de juliol), prorrogables deu mesos i mig més (de mitjan setembre a finals de juliol).
 • Tant els projectes residents com la UPF es comprometen a informar i fer constar la vinculació mútua en el desenvolupament i la projecció dels projectes.
 • El logotip de la UPF s’inclourà com a col·laborador en els crèdits i en tota mena de material de comunicació i difusió dels projectes. El logotip, o signatura, dels projectes residents (empresa, grup creatiu, nom del projecte, etc.) constaran també en les bases informatives de la UPF.

11. Renúncia a l’espai assignat i canvis en les condicions de l’ús de l’espai

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, s’ha de comunicar aquesta situació, mitjançant un escrit motivat, a la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”, amb una antelació de quinze dies, a fi de poder optimitzar els recursos que la UPF posa a disposició d’aquest projecte.

12. Avaluació dels projectes seleccionats

La Comissió de Selecció dels projectes revisarà l’evolució dels residents als tres mesos d’iniciada la residència.

La Comissió de Selecció avaluarà l'evolució de cada un dels projectes en residència en base a la seva dedicació, implicació en el bon desenvolupament de la convocatòria, efectivitat i projecció del projecte cap a la societat.

En funció d’aquesta revisió, l’òrgan resolutori pot decidir la suspensió de la prestació per part de la UPF.

 

6. Informe sobre l’estratègia d’internacionalització de la UPF: propostes per a un model propi.
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)

El Consell de Govern pren coneixement de l’informe sobre “L'estratègia d'internacionalització de la UPF: propostes per a un model propi”, que consta com a annex 5.

7. Aprovació i modificació d’aprovació de temes de l’àmbit de PDI
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)

7.1. Modificació d'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador. 

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula les condicions per a l'assignació d'una retribució addicional per mèrits de gestió al personal docent i investigador dels cossos docents o de determinades categories de professorat contractat.

El decret fixa una puntuació anual per aquells càrrecs que són comuns a totes les universitats i preveu que el departament competent en matèria d’universitats determini el nombre màxim de punts que cada universitat pot distribuir entre els càrrecs unipersonals propis de la seva estructura i organització internes. El Consell de Govern ha acordat en les sessions del 2 de maig del 2007, 12 de novembre del 2014, 6 de maig del 2015, 10 d’abril del 2019 i 9 de desembre de 2020 els punts que s’assignen als càrrecs específics de la UPF.

El seguiment habitual de la distribució de punts per a l’obtenció del complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador ha posat de relleu la necessitat de modificar la taula vigent per dos motius. En primer lloc, aquesta taula no incloïa dos càrrecs que, per raó de la seva naturalesa i dedicació, són mereixedors també del reconeixement de punts: el càrrec de comissionat o comissionada i el càrrec de director o directora de la Unitat d’igualtat. La seva exclusió generava un greuge comparatiu que convé corregir. En segon lloc, atès el creixement del nombre de persones que ocupen algun dels càrrecs inclosos a la taula, el nombre total de punts atorgats anualment per la universitat al conjunt de càrrecs supera el llindar màxim fixat per la Resolució del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 1943/2007, de 12 de juny. Cal, per tant, fer un ajustament de les puntuacions per respectar aquest límit.

Per aquests motius el  Consell de Govern

ACORDA

Primer. Incloure els càrrec de comissionat o comissionada i de director o directora de la Unitat d’igualtat en la taula d’assignació de punts als càrrecs previstos en l’article 5 del Decret 405/2006.

Segon. Eliminar de la taula el càrrec de coordinador o coordinadora de l’Espai Europeu, actualment en desús.

Tercer. Aprovar la nova taula global d’assignació de punts:

Càrrecs acadèmics UPF

Fins a 31/12/2003

Des de 1/01/2014

Des de 1/01/2015

Des de 20/02/2019

Des de 9/12/2020

Des de 28/04/2021

Cap d'estudis

4

4

4

4

4

3

Comissionat/da

 

 

 

 

 

4

Coordinador/a acadèmic/a

 

 

 

4

4

3

Coordinador/a de les PAAU

 

 

4

4

4

2

Coordinador/a de màster

4

4

4

4

4

2,5

Coordinador/a de mobilitat

 

4

4

4

4

2,5

Coordinador/a de programa de doctorat

 

4

4

4

4

2,5

Coordinador/a docent

 

4

4

4

4

2,5

Degà/ana o director/a d’escola universitària

8

8

8

8

8

8

Director/a de l'Escola de Doctorat

 

4

4

4

4

3

Responsable d’innovació docent

 

 

 

 

4

3

Director/a d'institut

5

5

5

5

5

5

Director/a de centre

8

8

8

8

8

8

Director/a de departament

6

6

6

6

6

6

Director/a de la Unitat d’igualtat

 

 

 

 

 

3

Responsable de programes específics

4

4

4

4

4

3

Secretari/ària d'institut

4

4

4

4

4

0

Secretari/ària de centre/facultat/escola

4

4

4

4

4

3

Secretari/ària de departament

4

4

4

4

4

3

Secretari/ària general

10

10

10

10

10

10

Sotsdirector/a de centre/departament

4

4

4

4

4

3

Vicedegà/ana

4

4

4

4

4

3

Vicerector/a

10

10

10

10

10

10

 

 

8. Aprovació i modificació de diverses normatives en matèria d’integritat i bon govern:
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)

8.1. Modificació de la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat.

El Codi ètic de la UPF, aprovat per Acord de Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, preveu desplegar mecanismes efectius per assegurar el compliment dels principis que estableix. Un d’aquests mecanismes és la Línia ètica, un canal bidireccional entre la ciutadania i la UPF mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar aquelles conductes contràries al dret, al Codi ètic i als principis o regles ètiques i de bon govern comunament establertes.

La Línia ètica, requereix d’una estructura que gestioni i valori les comunicacions rebudes de manera sòlida tot garantint la protecció dels comunicants, de les persones afectades i del personal encarregat de rebre i tractar les comunicacions. La Comissió d’Integritat és l’òrgan de garantia que ha de vetllar pel compliment del Codi ètic. Per això, entre les seves funcions, l’article 3.e) de la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat estableix la d’elaborar propostes o informes relatius a alertes d’incompliment i supervisar el funcionament de la línia ètica en els termes establerts en el Codi ètic. Tenint en compte aquesta funció, el primer objectiu d’aquesta modificació de la normativa reguladora de la Comissió d’Integritat és anar més enllà, i dotar a aquesta Comissió de la funció d’acordar la finalització del procediment de comunicacions que es rebin a través de la Línia Ètica.

Igualment, atès que el termini per a donar una resposta als comunicants és d’un màxim de tres mesos des que es notifiqui la recepció de la comunicació, sembla raonable que, per a una major eficiència i eficàcia, es creï una Comissió Permanent de la Comissió d’Integritat, formada per una part reduïda dels seus membres, amb l’objectiu de supervisar i validar les actuacions realitzades per l’òrgan gestor de la Línia ètica. La finalitat d’aquesta Comissió Permanent és assolir un sistema de garantia de les comunicacions rebudes, de tal forma que el seu tractament sigui el més àgil i confidencial possible, per a la protecció de totes les parts implicades en el procediment.

D’acord amb l’anterior, la modificació de la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020, és un pas necessari per a regular l’estructura i el funcionament de la Comissió Permanent de la Comissió d’Integritat i per a poder fer efectiva la creació de la Línia ètica de la Universitat Pompeu Fabra

 

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar la modificació de la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat, en els termes següents:

Primer. Es modifica l’apartat e) de l’article 3, que queda redactat de la següent manera:

e) Acordar la finalització del procediment de comunicacions rebudes a través de la Línia Ètica, d’acord amb les possibles actuacions que es determinin a la seva normativa reguladora, així com supervisar el seu funcionament en els termes establerts en el Codi ètic.

Segon. S’afegeix l’article 5bis que tindrà la següent redacció:

Article 5bis. Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent és una comissió delegada de la Comissió d’Integritat que actua com a òrgan competent per a la presa d’acords relatius a les comunicacions tractades per mitjà de la Línia Ètica establerta al Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra.

2. La Comissió Permanent està formada pels membres següents:

a. El president o la presidenta de la Comissió d’Integritat, el qual pot ser suplert pel vicepresident o vicepresidenta.

b. El delegat o delegada de protecció de dades de la UPF, o persona amb coneixements específics de protecció de dades personals en qui delegui.

c. El secretari o secretària de la Comissió d’Integritat, que exercint les funcions com a membre de la Comissió Permanent tindrà veu i vot.

3. Les funcions de la Comissió Permanent són les següents:

a. Acordar l’admissió a tràmit de les comunicacions rebudes per mitjà de la Línia ètica i determinar l’inici de les actuacions de comprovació, la remissió a l’òrgan competent o l’arxivament de les comunicacions.

b. Encarregar a un membre de l’òrgan gestor de la Línia ètica l’execució de les tasques de comprovació dels fets.

c. Designar per a cada cas concret, si així ho acorda, un membre de la Comissió d’Integritat o un expert extern, per a l’assessorament a l’òrgan gestor en les tasques de comprovació de les comunicacions rebudes per mitjà de la Línia ètica

d. Informar periòdicament a la Comissió d’Integritat sobre les admissions a tràmit efectuades, com també les actuacions dutes a terme, i elaborar anualment un informe sobre el funcionament i la gestió de la Línia ètica i presentar-lo davant la Comissió d’Integritat.
4. La Comissió Permanent pot mantenir reunions a distància, de conformitat amb la normativa corresponent.”

Disposició final. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva aprovació.


8.2. Aprovació del reglament de suggeriments, queixes i felicitacions.

Els suggeriments, les queixes i les felicitacions són manifestacions dels usuaris en relació a les seves expectatives respecte als serveis públics i alhora esdevenen mecanismes actius de participació ciutadana de gran importància per a les administracions públiques. Els suggeriments, les queixes i les felicitacions proporcionen una valuosa informació i retroalimentació per millorar, d'una banda, la satisfacció dels usuaris i, de l'altra, uns processos interns que donen lloc a la prestació de serveis públics de qualitat. A més, facilitar vies d'accés als ciutadans per realitzar suggeriments, queixes i felicitacions és també un mitjà per fomentar la seva participació en els afers públics.

La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix al seu article 23 que els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i que aquests siguin de qualitat. També estableix el requeriment que l’Administració disposi d’un procediment per a la gestió de les queixes i suggeriments.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, estableix en l'article 10.3 la necessària garantia, en les seus electròniques, dels mitjans disponibles per formular suggeriments i queixes. Per la seva banda, el Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, regula la creació de la Seu Electrònica així com el seu contingut mínim, i indica que disposarà, entre altres serveis, d'un enllaç per formular suggeriments i queixes davant els òrgans que en cada cas resultin competents.

En l'àmbit universitari, implementar un sistema de control i garantia de la qualitat pren  especial rellevància atesa la promoció i garantia de la qualitat com a finalitat essencial de la política universitària que consagra l'article 31 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitat. Al seu torn, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, estableix explícitament que les universitats, els seus centres i/o titulacions han de comptar amb sistemes de garantia de la qualitat en els quals s'integri el procediment d'atenció als suggeriments i les queixes.

Aquest Reglament substitueix el Reglament de Suggeriments i Queixes, aprovat per Acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013. Com a novetats introdueix la gestió de les felicitacions, es modifica el termini màxim per donar resposta als suggeriments i a les queixes rebudes, adapta la forma de presentació suggeriments, queixes i felicitacions a les obligacions d’administració electrònica i es modifiquen les referències normatives i organitzatives que han estat afectades per canvis en els darrers anys.

Per tot això, el Consell de Govern, en ús de la competència reglamentària recollida en l’article 42.b) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra

ACORDA

Article únic. S’aprova el Reglament de Suggeriments, Queixes i Felicitacions que es troba a l’annex d’aquest acord.

Disposició transitòria única.  Les queixes i suggeriments que estiguin essent tractades en el moment d’aprovació d’aquest Reglament, es regiran pel Reglament de Suggeriments i Queixes, aprovat per Acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013.

Disposició derogatòria única. Es deroga el Reglament de Suggeriments i Queixes, aprovat per Acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013.

Disposició final única. El Reglament de Suggeriments, Queixes i Felicitacions entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació.

 

ANNEX

REGLAMENT DE SUGGERIMENTS, QUEIXES I FELICITACIONS

Article 1.- Objecte

El present Reglament té per objecte regular a la Universitat Pompeu Fabra els suggeriments, les queixes i les felicitacions sobre les activitats desenvolupades en els àmbits de docència, investigació i gestió. L'objectiu és facilitar l'apropament de la Universitat a totes les persones usuàries així com a la societat en general, i oferir un servei més eficaç i eficient que redundi en una millora contínua, una major qualitat i un major increment del grau de satisfacció de tots els grups d'interès.

Article 2.- Àmbit d'aplicació

1. El present Reglament s'estén a la totalitat de la Universitat Pompeu Fabra, per tant, el seu àmbit d'aplicació són els òrgans i unitats acadèmiques i administratives.

2. Podrà acollir-se a aquest Reglament qualsevol usuari de la Universitat Pompeu Fabra, sigui membre o no de la comunitat universitària.

Article 3.- Exclusions

1. Les consultes que els usuaris puguin fer sobre qualsevol àmbit de l'activitat universitària, enteses com a requeriments específics fets a les persones responsables en relació amb una matèria de la seva competència.

2. Els suggeriments i les queixes que qualsevol membre de la comunitat universitària pugui plantejar al Síndic o Síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb allò convingut en el seu Reglament.

3. Els suggeriments i les queixes la resolució dels quals s'empari en un procediment administratiu específic o en la normativa sobre la matèria que, per raó de l'activitat o de la naturalesa del servei gestionat, pugui estar establerta en determinades àrees de la Universitat Pompeu Fabra.

4. Els suggeriments i les queixes del personal funcionari i laboral pel que fa a la seva relació de prestació de serveis a la Universitat Pompeu Fabra.

 Article 4.- Definicions

1. Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per felicitació la manifestació d’un usuari en el qual transmet el seu reconeixement o satisfacció durant la prestació d’un servei per part de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per queixa l'exposició d'una incidència, durant la prestació d'un servei per part de la Universitat Pompeu Fabra, que produeix a la persona que reclama la percepció d'ineficiència o d'actuació inadequada, i requereix una resposta.

3. Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per suggeriment la manifestació o declaració d'un usuari en la qual transmet una idea amb què pretén millorar la qualitat dels serveis que presta la Universitat Pompeu Fabra o algun dels seus processos, o bé sol·licita la prestació d'un servei o actuació no prevista o no oferida.

4. A diferència de les felicitacions, els suggeriments i les queixes sempre portaran implícita una proposta de millora, que podrà ser utilitzada per la Universitat Pompeu Fabra per adaptar els seus serveis a les necessitats dels usuaris.

5. Els suggeriments i les queixes no tindran en cap cas la consideració de recursos administratius, ni paralitzaran els terminis per a la seva interposició o resolució. Tampoc suposaran la renúncia a l'exercici d'altres accions o drets reconeguts per l'ordenament jurídic.

 Article 5.- Unitat responsable de la gestió dels suggeriments i les queixes

1. L’Oficina d’Organització i Desenvolupament, adscrita a l'Àrea de Recursos Humans i Organització, serà la unitat responsable de:

a) Recollir i canalitzar envers les unitats destinatàries per raó de la matèria, les manifestacions d'insatisfacció i les iniciatives dels usuaris per millorar la qualitat dels serveis que presta la Universitat Pompeu Fabra. A efectes interns, s'establirà una base de dades de suggeriments, queixes i felicitacions, amb informació sobre aquestes i el seu estat de tramitació.

b) Fer el seguiment de les respostes dels òrgans i de les unitats acadèmiques i administratives destinatàries.

c) Elaborar els informes de seguiment intern de la situació dels suggeriments, les queixes i les felicitacions rebudes dins la Universitat. Els suggeriments, queixes i felicitacions es classificaran de manera que subministrin informació rellevant sobre la prestació i millora del servei.

2. En cadascun dels òrgans i unitats acadèmiques i administratives serà el seu responsable qui tindrà la competència de comunicar, estudiar i resoldre els suggeriments i les queixes presentades, informant de totes aquestes actuacions l’Oficina d’Organització i Desenvolupament.

Article 6.- Presentació de suggeriments, queixes i felicitacions

1. Qualsevol persona, física o jurídica, degudament identificada podrà fer un suggeriment, una felicitació o presentar una queixa sobre el funcionament dels serveis de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Els suggeriments, les queixes i les felicitacions podran formular-se a títol individual o col·lectiu. En aquest darrer cas, s'haurà d'aportar el número d'identificació i el nom i cognoms de tots els interessats. Les actuacions a què doni lloc s'efectuaran amb la persona interessada que expressament s'hagi assenyalat i, en el seu defecte, amb qui figuri en primer terme.

Article 7.- Forma de presentació de suggeriments, queixes i felicitacions

1. Les persones o entitats obligades a relacionar-se amb mitjans electrònics amb la Universitat hauran de presentar els seus suggeriments, queixes o felicitacions al registre electrònic de la Universitat Pompeu Fabra mitjançant un formulari normalitzat disponible a la Seu Electrònica de la Universitat Pompeu Fabra.

2. La resta de persones podran presentar els seus suggeriments, queixes o felicitacions per qualsevol dels següents mitjans:

a) Per mitjans telemàtics, a través del formulari normalitzat a la Seu Electrònica de la Universitat Pompeu Fabra i al registre electrònic de la Universitat Pompeu Fabra.

b) Presencialment, per escrit, emplenant l'imprès normalitzat i presentant-lo al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra o qualsevol de les seves seus de Registre. Així mateix, es podran presentar en aquells llocs als quals es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques. En aquest cas, els escrits hauran d'indicar:

- Nom i cognoms de la persona.

- Mitjà escollit a l'efecte de resposta en cas que la persona usuària no formi part de la comunitat universitària.

- Fets i raons en què es concreti l'exposició del suggeriment,la queixa o la felicitació.

- Data.

- Signatura

- Òrgan o unitat acadèmica o administrativa al qual s'adreça la felicitació, el suggeriment o queixa.

3. Els usuaris que optin per presentar els seus escrits telemàticament podran fer ús, a l'efecte de signar-los, de qualsevol certificat qualificat admès en el Reglament (UE) 910/2014, de 23 de juliol de 2014. També poden fer ús dels sistemes de clau concertada admesos per la UPF.

4. Per presentar presencialment, per escrit, suggeriments, queixes o felicitacions s'utilitzarà el model normalitzat establert, també disponible a la Seu Electrònica. Sense perjudici d'això, també podran presentar-se per escrit els suggeriments, les queixes o les felicitacions, en un format distint de l'anterior, sempre que contingui la informació precisa per tramitar-se i respondre, tal com es concreta a l'apartat 2.b) del present article.

Article 8.- Anàlisi i tramitació dels suggeriments, les queixes i les felicitacions

1. Un cop introduïdes els suggeriments, les queixes i les felicitacions a la base de dades, l’Oficina d’Organització i Desenvolupament, responsable de la seva gestió, les examinarà, en funció de si pel seu objecte i la persona destinatària formen part de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament. Si no fos així, s'haurà de comunicar a la persona interessada.

2. Si el suggeriment o la queixa fan referència a una qüestió que formi part de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, es donarà trasllat a la persona responsable del funcionament del sistema de suggeriments, queixes i felicitacions de l’òrgan i unitat acadèmica o administrativa afectada, que l'haurà de respondre. Per fer-ho, podrà sol·licitar aclariments o l'ampliació de dades a les persones usuàries que hagin formulat el suggeriment o la queixa, i se'n farà el seguiment oportú. En aquest cas, el termini s'interromprà fins que es rebin els aclariments o l'ampliació de les dades sol·licitades als usuaris.

3. La felicitació rebuda es traslladarà a la persona responsable del funcionament del sistema de suggeriments, queixes i felicitacions de l’òrgan i unitat acadèmica o administrativa afectada.

4. En cas que s'opti per no admetre el suggeriment o la queixa, es comunicarà a l'interessat, amb indicació del motiu i de la possibilitat, si escau, de presentar-ho on correspongui.

5. En qualsevol moment, la persona interessada podrà sol·licitar informació sobre l'estat de tramitació del seu suggeriment o la seva queixa.

Article 9.- Resposta i comunicació a la persona interessada

1. Un cop sol·licitats, si escau, l'informe o informes necessaris, estudiada la raó i analitzades totes les alternatives, el responsable de l'òrgan, unitat acadèmica o administrativa afectada respondrà el suggeriment o la queixa en un termini màxim d’ un mes.

L’Oficina d’Organització i Desenvolupament tindrà accés directe a la informació completa i actualitzada de tots els suggeriments i queixes presentades així com de les respostes donades als usuaris, utilitzant per fer-ho els mitjans informàtics disponibles.

2. El termini indicat en l'apartat anterior només es podrà esgotar si resulta estrictament necessari per tramitar i resoldre correctament el suggeriment o la queixa. Independentment de la tramitació, la unitat objecte de queixa haurà de procurar resoldre l'anomalia que s'ha posat de manifest tan ràpid com sigui possible.

3. La resposta, motivada es comunicarà:

 1. A les persones o entitats obligades a relacionar-se amb mitjans electrònics amb la Universitat, a través d’aquests mitjans.
 2. Als membres de la comunitat universitària, a través de l'adreça de correu corporatiu.
 3. A les persones  externes a la comunitat universitària, a través del mitjà indicat a l'efecte en el formulari de presentació. Si hi manca la referència al mitjà preferent a efectes de comunicacions, s'efectuarà preferentment a la direcció electrònica indicada.

4. La resposta haurà de contenir l'explicació de la situació produïda juntament amb la justificació d'aquesta explicació, com també les accions ja empreses o les actuacions que s'adoptaran per atendre les demandes o les propostes adduïdes pels usuaris.

5. Si un cop transcorregut el termini de resposta indicat a l'apartat primer d'aquest article, la persona interessada no ha obtingut una resposta, podrà dirigir-se al vicerector o vicerectora competent en matèria de Qualitat, perquè porti a terme les actuacions necessàries per conèixer els motius que hagin pogut ocasionar la manca de resposta i adoptar les mesures pertinents.

Article 10.- Arxiu dels suggeriments, les queixes i les felicitacions

El tractament documental de les sol·licituds rebudes serà el definit per les polítiques d'arxiu de la Universitat Pompeu Fabra. 

 

8.3. Normativa reguladora de la Línia ètica 
 

El títol II del Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per acord del Consell de Govern del 8 de juliol del 2020, recull els principis als quals s’adhereixen les persones que formen part de la comunitat universitària en les seves actuacions. Aquests principis són els següents: integritat, llibertat acadèmica, responsabilitat, honradesa, igualtat, privacitat i confidencialitat, respecte i sostenibilitat.

És ben cert que l’assumpció d’aquests principis és el primer pas necessari per a la constitució d’un marc d’integritat que garanteixi unes relacions interpersonals i una gestió pública que pugui satisfer els interessos comuns. Ara bé, ja des de l’inici dels treballs de revisió del text del Codi, va haver-hi la voluntat d’evitar que aquest text esdevingués una mera declaració de principis. Per això, la Universitat es va comprometre a activar uns mecanismes de garantia i compliment, que van ser establerts al Codi Ètic mateix: la constitució de la Comissió d’Integritat i la creació de la Línia Ètica.

En aquest sentit, la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat va ser aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 i modificada per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 per a la creació de la Comissió Permanent de la Comissió d’Integritat, com a òrgan competent per a la presa d’acords relatius a les comunicacions tractades per mitjà de la Línia Ètica. La consolidació del marc d’integritat va molt més enllà de la necessitat d’enfortir les relacions amb la ciutadania i promoure la confiança en les administracions públiques. És imprescindible, en qualsevol sistema d’integritat, l’existència d’un instrument que permeti que qualsevol persona, de manera confidencial, pugui comunicar conductes que s'hagin esdevingut en el si de la seva organització que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables pel fet de ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les regles de conducta exigibles a les persones i, sobretot, a aquelles que tenen la condició de servidors públics.

Alhora, com a mecanisme per promoure i fomentar l’ús d’aquesta eina de comunicació, és totalment necessari garantir-ne la màxima protecció, no tan sols amb la confidencialitat, sinó també amb l’anonimat del comunicant, garantia d’anonimat ja acceptada en diverses sentències (la més recent, la Sentència del Tribunal Suprem 35/2020, de 6 de febrer) i pel Ministeri Fiscal, que ho percep com a vehicle idoni de transmissió de la notitia criminis que justifica la incoació d'ofici de les actuacions indagatòries d'aquella institució, d'acord amb la lnstrucció núm. 3/1993, de 13 de març, de la Fiscalia General de l'Estat.

Així mateix, aquesta protecció efectiva de les persones alertadores també ha estat reconeguda per la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, del Parlament Europeu i el Consell, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió, la qual ha de ser transposada pels estats membres en el termini de dos anys (desembre de 2021). Aquesta norma comunitària europea respon a la necessitat i al deure públic de protegir les persones alertadores davant de possibles represàlies. Específicament, aquesta Directiva estableix l'obligatorietat de disposar de canals interns d'alerta a totes les institucions públiques amb la finalitat de garantir el respecte a les normes de contractació pública, imposa la protecció en tot cas de la identitat de la persona comunicant, i introdueix la possibilitat de les comunicacions (o alertes) anònimes en l'àmbit material de la Directiva.

Per establir la Línia Ètica, la UPF ha pogut comptar amb l’experiència d’algunes institucions públiques del nostre entorn que ja han posat en funcionament instruments semblants. En particular, cal destacar el suport i assessorament que ha rebut la Universitat per part de l’Ajuntament de Barcelona, el qual compta des de l’any 2017 amb una Bústia ètica i de bon govern, que també ofereix la garantia d’anonimat al seus comunicants.

Tenint en compte tot aquest context, aquesta normativa té l’objectiu de crear i de regular el funcionament de la Línia Ètica de la Universitat Pompeu Fabra com un canal bidireccional que permeti a qualsevol persona comunicar totes aquelles conductes contràries als principis o regles ètiques i de bon govern, amb plena garantia de la confidencialitat i, en cas que ho sol·liciti la persona alertadora, de l’anonimat. El procediment de tractament de la comunicació es pot sintetitzar en les fases següents: (i) recepció de la comunicació i trasllat a l’òrgan gestor; (ii) ponderació de la comunicació per part de l’òrgan gestor; (iii) proposta d’admissió o inadmissió de l’òrgan gestor; (iv) trasllat de la proposta d’admissió o no a la Comissió Permanent; (v) si resulta admesa per la Comissió Permanent, comprovació dels fets recollits a la comunicació per part de l’òrgan gestor; (vi) proposta d’acord final segons els resultats obtinguts; (vii) trasllat a la Comissió d’Integritat, i (viii) acord final de la Comissió d’Integritat.

És important destacar que les comunicacions presentades a través d’aquest canal no comporten l’inici d’un procediment administratiu i, per tant, les persones alertadores no poden exercir els drets de persones interessades en un procediment administratiu. Les persones que tinguin aquesta finalitat hauran de presentar la sol·licitud o la denúncia corresponent de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb la normativa estatal administrativa d’aplicació.

De la mateixa manera, tal com ja preveu la Normativa de la Comissió d’Integritat, que estableix expressament la coordinació d’aquesta Comissió amb el síndic de greuges de la UPF, la creació de la Línia Ètica es fa sense perjudici de l’actuació del síndic de greuges. D’acord amb els Estatuts de la UPF i amb el seu Reglament, el síndic de greuges s'encarrega de defensar els drets de tots els membres de la comunitat universitària i de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la Universitat i les seves normes de desenvolupament, i amb aquesta finalitat, pot supervisar les activitats de l’administració de la Universitat. La nova normativa tampoc no limita l’actuació de qualsevol altre organisme o institució creat estatutàriament o legalment i que impacti en la supervisió de l’actuació de la Universitat.

En aquest mateix sentit, la Línia Ètica és un instrument per fomentar la integritat en la gestió pública i per prevenir les conductes contràries al marc d’integritat, però que en cap cas no pretén substituir altres procediments. Per això, la Línia Ètica es crea sense perjudici de les actuacions d’altres instruments ja existents a la UPF per a l'exercici de drets, com poden ser a títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, (i) el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia o transfòbia, aprovat per acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018; (ii) l’exercici del dret d’accés a la informació pública; (iii) l’exercici de drets sobre dades personals tractades per la Universitat; (iv) la formulació de suggeriments, queixes o felicitacions sobre els serveis que presta la Universitat, o (v) –tal com ja s’ha esmentat– el plantejament de queixes o consultes al síndic de greuges de la UPF.

Finalment, en l’àmbit universitari, no hi ha hagut encara cap institució al nostre país que hagi emprès una iniciativa amb aquestes característiques (canal d’alertes, denúncies o comunicacions amb opció a la garantia d’anonimat). Amb l’adopció d’aquesta normativa, a més de regular i posar en funcionament la Línia Ètica, la UPF assumeix el rol actiu que li correspon, com a institució científica i educativa, en una societat democràtica. Per això, la Universitat es compromet a promoure públicament la difusió i l’ús d’aquest instrument (o d’altres de semblants), a contribuir a les bones pràctiques en la lluita contra la corrupció i a participar en xarxes d’institucions públiques a favor de la integritat, la transparència i el bon govern.

Per aquests motius, es proposa el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar la Normativa reguladora de la Línia Ètica, que s’introdueix com a annex d’aquest acord

Disposicions finals.

Primera. Posada en funcionament de la Línia Ètica

L’aplicació de gestió de la Línia Ètica haurà d’estar operativa i disponible per formular comunicacions com a màxim en un termini de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta normativa.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació

ANNEX.

NORMATIVA REGULADORA DE LA LÍNIA ÈTICA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta normativa és crear i regular el funcionament de la Línia Ètica de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Definició i objectius de la Línia Ètica.

1. La Línia Ètica és un canal bidireccional de comunicació electrònica al servei de la comunitat universitària i de la ciutadania en general per comunicar conductes al si de la Universitat Pompeu Fabra que puguin resultar contràries al dret, al Codi Ètic i als principis o regles ètiques i de bon govern comunament establertes, amb l’objectiu de garantir que la gestió de la Universitat es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics.

2. Els objectius de la Universitat amb l’establiment de la Línia Ètica són els següents:

 1. Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
 2. Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir totes les persones que integren la comunitat universitària: el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis i el col·lectiu d'estudiants, així com també qualsevol altra persona que participi en l’activitat de la nostra institució.
 3. Contribuir a fomentar les conductes indicades anteriorment, prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives.
 4. Promoure la col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i les persones per avançar en la incorporació dels valors ètics en la gestió pública.
 5. Promoure públicament la difusió i l’ús d’instruments com la Línia Ètica i participar en xarxes d’institucions públiques a favor de la integritat, transparència i el bon govern.

3. Definicions i conceptes:

 • Comunicació: alerta emesa per qualsevol persona a través del canal de la Línia Ètica, on es reculli una informació sobre accions contràries al dret, al Codi Ètic i als principis o regles ètiques i de bon govern comunament establertes.
 • Comunicant: persona que, considerant que té informació sobre accions dutes a terme en el marc d’actuacions UPF contràries a la integritat de la gestió pública i al bon govern, comuniqui una alerta mitjançant el procediment establert a la present normativa.
 • Receptor: persona o persones adscrites a l’òrgan gestor que s’encarreguen de rebre i gestionar les comunicacions rebudes a través de l’aplicació de la Línia Ètica.
 • Administrador de l’aplicació: persona o persones que s’encarreguen d’assignar permisos als receptors i determinar el nivell de visibilitat de les comunicacions dins l’aplicació.
 • Comprovació de les comunicacions: conjunt d’actuacions dutes a terme per l’òrgan gestor de la Línia Ètica per tal de comprovar i, si escau, complementar, la informació continguda en una comunicació a fi d’elaborar una proposta d’acord en relació amb aquesta.
 • Ponderació de les comunicacions: avaluació de la versemblança i fonamentació de la comunicació. Consistirà en una ponderació entre la informació obtinguda i l’afectació sobre tercers, en termes de formular una proposta d’admissió o inadmissió que serà elevada a la Comissió Permanent.
 • Comissió Permanent: comissió delegada de la Comissió d’Integritat, formada i amb les funcions que s’estableixen a l’article 5bis de la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat.


Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu

1. Pot fer comunicacions qualsevol persona, més enllà dels membres de la comunitat universitària de la UPF.

2. Les comunicacions s’han de referir a accions o omissions que es produeixin en l’àmbit de la Universitat Pompeu Fabra constituït per l’actuació de:

 1. Qualsevol persona membre de la comunitat universitària: del personal docent i investigador, del personal d'administració i serveis i del col·lectiu d'estudiants.
 2. Institucions o empreses que contractin o que col·laborin amb la UPF, quan així ho disposi el contracte o conveni corresponent o ho aprovin els seus òrgans de govern, en les seves relacions amb la Universitat i amb les persones, en el marc de l’execució del contracte corresponent.
 3. Les persones i les entitats que rebin subvencions de la Universitat, quan així ho disposi el conveni o les bases reguladores, en el marc de l’actuació subvencionada per la Universitat.
 4. Els organismes, les entitats i les societats on sigui present la UPF i que s’adhereixin voluntàriament a la Línia Ètica.

3. Les comunicacions efectuades a la Línia Ètica en cap cas comporten l’inici d’un procediment administratiu, ni tampoc tenen l’efecte de presentació al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra. Les persones que comuniquen fets mitjançant la Línia Ètica no poden exercir els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.

Article 4. Òrgan responsable de gestionar la Línia Ètica

1. Correspon al gerent, d’acord amb el rector o rectora, nomenar l’òrgan responsable de gestionar la Línia Ètica.

2. L’òrgan gestor actua amb independència funcional sense que pugui estar sotmès a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades que tracti.

3. L’òrgan gestor i les persones que hi estan adscrites han de desenvolupar les funcions vinculades a la gestió de la Línia Ètica amb compliment del deure de secret, que es manté un cop hagin cessat en aquestes funcions.

Article 5. Funcions de l’òrgan gestor i els seus membres

1. Són funcions de l’òrgan gestor:

 1. Fer les tasques de ponderació i de comprovació en relació amb les comunicacions que li siguin assignades.
 2. Garantir la confidencialitat a les persones que presentin una comunicació a través de la Línia Ètica, i protegir-les en els seus drets per tal que no se’n puguin derivar perjudicis per a qui formula la comunicació de bona fe.
 3. Garantir la confidencialitat i atorgar la deguda protecció de les persones al servei de la Universitat en el procés de comprovació dels fets. La garantia de confidencialitat no impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d'investigació.
 4. Una vegada acabada la comprovació d’una comunicació, formular una proposta d’acord sobre l’admissió o no admissió a la Comissió Permanent.
 5. Donar el suport necessari per a l’elaboració de la memòria anual sobre el funcionament i la gestió de la Línia Ètica, que la Comissió Permanent presentarà davant la Comissió d’Integritat.

2. Són funcions de la persona responsable de l’òrgan gestor de la Línia Ètica:

 1. Nomenar l’equip de persones que actuaran com a receptors de la Línia Ètica.
 2. Nomenar la persona o persones que actuaran com a administradors de l’aplicació de la Línia Ètica.
 3. Coadjuvar el receptor encarregat de fer el seguiment d’una comunicació.
 4. Garantir que les persones gestores i administradores de l’aplicació Línia Ètica puguin fer la seva tasca amb normalitat, amb els mitjans necessaris i garantint la confidencialitat de les comunicacions, tot protegint-les en els seus drets per tal que no se’n puguin derivar perjudicis amb motiu de l’exercici de les seves funcions.

3. Són funcions de les persones administradores de l’aplicació Línia Ètica:

 1. Assignar els permisos a les persones que hagin de ser receptores de l’aplicació Línia Ètica, seguint les indicacions de la persona responsable de l’òrgan gestor.
 2. Fer la seva tasca garantint la confidencialitat de les comunicacions.

Article 6. Relacions amb el Síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra i altres mecanismes de defensa dels drets davant la Universitat

1. La regulació de la Línia Ètica es fa sense perjudici de l’actuació del Síndic de Greuges de la UPF. Tampoc limita l’actuació de qualsevol altre organisme o institució creat estatutàriament o legalment i que impacti en la supervisió de l’actuació de la Universitat.

2. La creació de la Línia Ètica es fa sense perjudici de l’actuació d’altres bústies o mecanismes d’exercici de drets dels quals la Universitat disposa, com poden ser a títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’exercici d’un dret d’accés a la informació pública, l’exercici de drets sobre dades personals tractades per la Universitat, la formulació d’un suggeriment o queixa o la formulació d’una denúncia en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia.

3. En el cas de rebre’s una comunicació que correspongui ser atesa per algun dels altres mecanismes d’exercici de drets dels quals la Universitat disposa, l’òrgan gestor de la Línia Ètica, previ acord de la Comissió Permanent, en donarà trasllat, amb garantia de confidencialitat, o indicarà al comunicant quina és la via de tramitació més adequada per a la seva comunicació, en funció de les característiques d’aquesta.

Article 7. Principis generals i regles d’ús

La presentació i la gestió de les comunicacions han de respectar els principis generals i regles d’ús següents:

 1. La UPF vetllarà perquè les comunicacions que es facin mitjançant la Línia Ètica es puguin fer de manera confidencial i anònima, sense que se’n puguin derivar conseqüències lesives per a l’esfera personal o professional del comunicant, sens perjudici del que es preveu en l’apartat següent.
 2. Seran objecte de comprovació totes les comunicacions que es presentin, llevat que se n’evidenciï la falta de fonament; en tal cas s’arxivaran. Si es fan amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat, tampoc no seran objecte d’investigació i la Universitat podrà promoure els mecanismes destinats a materialitzar les conseqüències civils, penals o disciplinàries previstes en el nostre ordenament jurídic, i en qualsevol cas farà l’oferiment d’accions que correspongui a qui s’atribueix la conducta comunicada.
 3. La UPF empararà les persones a qui s’hagin encarregat la gestió de la Línia Ètica i la tramitació de les comunicacions en l’exercici legítim de les seves funcions.
 4. Es garanteix la confidencialitat en la gestió de la Línia Ètica. La garantia de confidencialitat no impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d’investigació.
 5. Totes les comunicacions entre el comunicant i l’òrgan gestor s’han de poder fer mitjançant l’aplicació de gestió de la Línia Ètica.


Article 8. Drets i obligacions de la persona que presenta la comunicació

Sens perjudici del que preveu aquesta disposició normativa a través d’articles concordants, la persona que presenta la comunicació té els drets i les obligacions que es relacionen a continuació.

1. Drets. La persona que fa la comunicació té dret:

 1. A un canal segur de comunicació que garanteixi l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions. 
 2. A la protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. Aquest dret també s’estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats. 
 3. A la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense que puguin patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la comunicació formulada. 
 4. A fer comprovar els fets comunicats, sempre que responguin als requeriments que preveu l'article 14 d'aquesta normativa.

La Universitat vetllarà especialment per l’efectivitat d’aquests drets quan la comunicació es faci explicitant de qualsevol manera la identitat de qui la formula. 

2. Obligacions. La persona que fa la comunicació està obligada al següent:

 1. A descriure de la manera més detallada possible la conducta que comunica i a proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que comunica, o indicis objectius per obtenir les proves, sense poder endegar actuacions fonamentades tan sols en opinions.
 2. A tenir una creença raonable sobre la certesa i veracitat de la informació que comunica i no formular comunicacions amb mala fe o abús de dret. La persona que comuniqui fets vulnerant el principi de bona fe o amb abús de dret, pot incórrer en responsabilitat civil, penal i administrativa.

Article 9. Drets i obligacions de la persona a qui s’atribueix la conducta comunicada

Sens perjudici del que preveu aquesta normativa a través d’articles concordants, les persones a les quals s’atribueixi alguna responsabilitat sobre la conducta eventualment contrària al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern tenen els drets i les obligacions que es relacionen a continuació.

1. Drets. Les persones indicades en aquest article tenen dret al següent:

 1. A la presumpció de l’actuació de la conducta.
 2. A la màxima reserva en les tasques de ponderació i comprovació de fets i, en general, en tota la gestió de la Línia Ètica.
 3. A ser informades de l’admissió d’una comunicació que els afecti, llevat que, de manera motivada i d’acord amb el principi de proporcionalitat, calgui mantenir el secret en benefici de la comprovació dels fets. 
 4. Que no es formuli cap recomanació, ni s’emetin conclusions que, de manera directa o indirecta, continguin referències nominals mentre no hagin tingut oportunitat real de conèixer els fets comunicats i de deixar constància del seu parer. 
 5. Que no s’informi ningú, ni se cedeixin les dades mentre l’anàlisi dels fets no faci palesa la versemblança o la seguretat de la realització de la conducta comunicada. La comunicació de dades a l’autoritat judicial o disciplinària competent no exigeix la comunicació prèvia a la persona eventualment responsable.

2. Les persones eventualment responsables de la conducta comunicada seran convidades a col·laborar per comprovar els fets aportant la informació i la documentació de què disposin i que requereixi l’òrgan gestor de la Línia Ètica.

Article 10. Contingut de les comunicacions

1. Les comunicacions descriuran els fets i les circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació de l'acció o l'omissió, per la qual cosa és obligatori emplenar amb el màxim de detall el camp destinat a descriure la conducta contrària al dret o als principis o regles ètiques i de bon govern.

2. Els camps identificatius de la persona que presenta la comunicació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica tenen caràcter opcional, i no són un requisit exigible per a la presentació de comunicacions.

3. Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d'un recurs administratiu, ni l'exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.

Article 11. Manera de presentació i seguiment de les comunicacions

Les comunicacions es faran preferentment de manera telemàtica en format electrònic mitjançant l’aplicació de gestió de la Línia Ètica que la UPF posa a disposició de la ciutadania. El comunicant podrà escollir identificar-se o no davant la Universitat, preservant-se en tot cas la seva confidencialitat.

L’aplicació de gestió de la Línia Ètica ha de permetre la generació d’un codi de registre aleatori, o procediment equivalent, que faciliti l’intercanvi anònim d’informació amb el comunicant.

Article 12. Admissió de les comunicacions

1. Totes les comunicacions que es presentin a través dels mitjans permesos per l’article 11 d’aquesta normativa seran ponderades per l’òrgan gestor.

2. En el cas que una comunicació no contingui informació suficient per ponderar la situació, l'òrgan gestor podrà sol·licitar, en un termini màxim de 5 dies, informació addicional. El comunicant disposarà de 10 dies com a màxim per aportar la informació requerida.

3. Una vegada realitzada la ponderació prèvia i en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de la comunicació, l’òrgan gestor haurà de proposar a la Comissió Permanent l’admissió o no de la comunicació.

La Comissió Permanent haurà d’acordar en un termini màxim de 5 dies, a comptar des de la recepció de la proposta de l’òrgan gestor, l’admissibilitat o no i la determinació de l’inici de les actuacions de comprovació, la remissió a l’òrgan competent o l’arxivament de la comunicació.

4. No s’admetran les comunicacions que:

 1. Resultin mancades de fonament o notòriament falses.
 2. Passats 20 dies des de la primera notificació no s’hagi obtingut una descripció suficientment detallada i objectiva de la conducta que possibiliti identificar la conducta, el fet o els responsables de l'acció o omissió objecte de comunicació.
 3. Recullin actuacions fonamentades únicament en opinions.
 4. No siguin competència de l’òrgan gestor.
 5. Evidenciïn de manera manifesta l’existència d’una infracció administrativa o un il·lícit penal, cas en què se suspendran les actuacions de comprovació i se’n donarà compte a l’òrgan competent vetllant per evitar que es produeixi la prescripció.
 6. Incompleixin qualsevol de les condicions fixades en aquesta normativa.

5. La Comissió Permanent encarregarà a un membre de l’òrgan gestor l’execució de les tasques de comprovació dels fets, i podrà designar per a cada cas concret a un membre de la Comissió d’Integritat o a un expert extern per a l’assessorament a l’òrgan gestor en aquesta comprovació.

Article 13. Comprovació de les comunicacions

1. Un cop admesa la comunicació, l’òrgan gestor comprovarà els fets mitjançant les tasques d’investigació que siguin procedents, com poden ser a títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, la realització d’entrevistes, la consulta i anàlisi d’expedients o documentació, el requeriment d’informació o la petició de l’emissió d’informes interns o externs.

2. La descripció dels fets es contrastarà amb la persona, el servei o la unitat a la qual s’atribueixin.

3. L’actuació de comprovació es farà d’acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat i eficàcia, respectant en tot cas el principi de màxima confidencialitat.

4. En el cas que s’hagi designat un assessor en la comprovació dels fets, aquest assistirà l’òrgan gestor en tot allò que aquest requereixi. L’assessor podrà participar en les entrevistes que es decideixin dur a terme, si així s’estima oportú.

Article 14. Obligació de col·laboració en les tasques de comprovació

Tots els membres de la comunitat universitària de la UPF i les persones físiques i jurídiques adherides d’acord amb l’àmbit d’aplicació objectiu d’aquesta normativa, estan obligats a col·laborar amb l’òrgan gestor en la comprovació dels fets.

Article 15. Durada de les tasques de comprovació

Les tasques de comprovació es faran en el termini més breu possible, i sempre tenint en compte que, tal com s’estableix a l’article 17, la finalització de l’expedient haurà de realitzar-se com a màxim en el termini de tres mesos des de la recepció de la comunicació.

Article 16. Resultats de les tasques de comprovació

Un cop fetes les tasques de comprovació procedents, l’òrgan gestor formularà una proposta d’acord a la Comissió d’Integritat, la qual podrà contenir una o diverses de les actuacions possibles següents:

 1. La formulació de recomanacions, i mesures de millora en la gestió pública que consideri adequades.
 2. La derivació de l’expedient a l’òrgan competent, la proposta d’incoació d’expedients administratius per restaurar la legalitat alterada o per l’adopció de mesures sancionadores o disciplinàries. 
 3. La comunicació a la fiscalia de les conductes que puguin ser constitutives d’il·lícit penal.
 4. L’arxivament de les comprovacions quan en resulti acreditada la manca de vulneració en l'ordenament jurídic o als principis i regles ètiques i de bon govern.

Article 17. Acord de la Comissió d’Integritat sobre els resultats

1.La Comissió d’Integritat ha d’acordar, en el termini màxim de 5 dies des de l’emissió de la proposta d’acord, la finalització del procediment, bé de conformitat amb la proposta d’acord de l’òrgan gestor, o bé separant-se d’aquesta, però sempre de manera motivada.

Per prendre l’acord, la Comissió d’Integritat pot requerir, en tot moment, més informació o assessorament tècnic a l’òrgan gestor.

2. La finalització de l’expedient ha de fer-se com a màxim en el termini de tres mesos des de la recepció de la comunicació. Aquest termini pot ser ampliat fins a un termini total de sis mesos en casos justificats i motivats expressament en l'especial complexitat de la comprovació dels fets comunicats.

Article 18. Naturalesa de les recomanacions

Les recomanacions formulades per l’òrgan gestor de la Línia Ètica són tràmits no qualificats no susceptibles de recurs, ja que no declaren de manera definitiva l’existència de responsabilitat ni de vulneració de l'ordenament jurídic, sinó que se centren a millorar la gestió i en l’efectivitat del Codi Ètic i de les regles de conducta, i constitueixen, si escau, una denúncia d’una eventual responsabilitat disciplinària o penal.

Article 19. Publicitat i dret d’accés a la informació

1. En aplicació dels principis de transparència, amb la garantia de confidencialitat i d’anonimat degudes i amb ple respecte a la legislació de protecció de dades de caràcter personal, es publicarà al Portal de la Transparència la fitxa, que queda redactada com a annex d’aquesta normativa i que contindrà els apartats següents:

 1. Data de recepció de la comunicació.
 2. Objecte de la comunicació.
 3. Data d’admissió.
 4. Data de finalització.
 5. Relació de les tasques de comprovació efectuades.
 6. Resum dels resultats obtinguts de les tasques de comprovació.
 7. Acord de finalització del procediment.

2. Es garanteix el dret d'accés a la informació recollida i elaborada per la Línia Ètica i dels procediments i actuacions que se'n derivin, així com a aquelles comunicacions que hagin estat arxivades o redirigides envers un altre procediment, tot de conformitat amb la legislació de transparència i dret d’accés a la informació pública.

3. En el cas que es pogués veure que la publicació de la fitxa de la manera establerta al punt primer d’aquest article encara pot revelar informació afectada pels límits aplicables a les obligacions de transparència activa i al dret d’accés a la informació pública establerts al títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, prèvia ponderació es podrà ometre la seva publicació, tot indicant-ho al Portal de la Transparència.

4. En els casos en què aquesta omissió sigui motivada explícitament en un informe, aquest s’haurà de publicar en el lloc que ocuparia la informació que es deixa de publicar en virtut de l’aplicació del límit, prèvia anonimització. En el cas que el contingut de l’informe pugui revelar informació afectada pel límit, la necessitat de publicació de l’informe s’entén satisfeta amb la publicació d’un extracte o resum del seu contingut, de tal manera que no permeti revelar la informació afectada pel límit.

Article 20. Confidencialitat i accés a la informació

En el cas que s’incloguin dades personals en les comunicacions o informacions rebudes objecte de la present regulació, aquestes seran tractades d’acord amb la legislació aplicable, tenint en compte els principis de licitud, lleialtat i transparència i respectant en tot moment el dret a la confidencialitat i la privacitat de les persones involucrades.

Aquestes dades no se cediran ni es comunicaran a entitats ni a persones alienes a la Universitat i seran tractades exclusivament pel personal de l’òrgan gestor expressament encarregat de les tasques de comprovar i de formular la recomanació procedent, llevat que existeixi una obligació legal per efectuar dita comunicació.

La persona que presenta la comunicació pot facilitar la seva identitat i dades de contacte. En el cas que ho faci, i quan resultin afectats els seus drets individuals o col·lectius reconeguts per la legislació aplicable, podrà tenir coneixement de l'estat de tramitació i del resultat de la investigació o la comprovació. Altrament, podrà tenir-ne coneixement mitjançant els mecanismes de publicitat previstos en l'article anterior.

APÈNDIX. MODEL DE LA FITXA-RESUM PER A LA PUBLICITAT ACTIVA DE LES COMUNICACIONS

 

COMUNICACIÓ NN/AAAA

Data de recepció de la comunicació

 

Objecte de la comunicació

 

Data d’admissió

 

Data de finalització

 

Relació de les tasques de comprovació efectuades

 

Resum dels resultats obtinguts de les tasques de comprovació

 

Acord de finalització del procediment

 

 

8.4. Modificació de la Normativa per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF.

L’any 1998, la Junta de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va considerar adient establir uns criteris bàsics per a l’adscripció de nous centres i uns mecanismes de supervisió i de control de l’activitat d’aquests centres que permetessin desplegar un model universitari amb coherència i rigor, ajustant-se al mateix temps a les condicions i a les circumstàncies del nostre entorn.

Justament de conformitat amb el propòsit d’ajustar-nos a les condicions i circumstàncies del nostre entorn, es fa novament aconsellable -després de 23 anys en vigor- modificar la normativa per a l’adscripció de centres docents d’ensenyament superior a la UPF per adaptar-la a la realitat cada vegada més tecnològica, i a la realitat on cada cop s’utilitzen més les eines de gestió electròniques.

En aquest sentit, es considera necessari que -en l’àmbit de la gestió acadèmica- no s’obligui als centres docents adscrits a lliurar en format paper a la UPF còpia de les actes d’avaluació, sinó que sigui suficient que cada conveni de col·laboració acadèmica estableixi un sistema per posar a disposició de la UPF les mencionades actes d’avaluació, podent d’aquesta manera la UPF seguir complint amb la seva funció de supervisió i control.

D’altra banda, i per tal d’adaptar la present normativa a les disposicions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, és imprescindible establir la durada màxima dels convenis de col·laboració acadèmica. Estableix l’article 49.h) que els convenis han de tenir una durada determinada, i que aquesta durada no podrà ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior. És a dir, una norma jurídica -que pot ser una norma reglamentària aprovada per les mateixes universitats- pot definir un termini de vigència superior als quatre anys, però en qualsevol cas, també, un termini determinat.

En aquest sentit, l’article 5 del Reial Decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris, no estableixin el termini màxim de vigència dels convenis d’adscripció, únicament establint el contingut mínim que han de contenir dits convenis i remetent als estatuts de les Universitats per completar la regulació. Així doncs, si observem l’establert per l’article 14 dels Estatuts de la UPF en relació amb l’adscripció i integració de centres docents, es remet a la normativa que aprovi el Consell de Govern, justificant-se -per tant- la competència de la UPF per l’establiment de la regulació que aquí es proposa.

Així doncs, i tenint en compte que els convenis de col·laboració administrativa tenen una voluntat d’atendre unes necessitats -si no permanents- de molt llarga durada-, es considera necessari i adient que, mitjançant la modificació de la present normativa, s’estableixi una durada d’aquests convenis de quinze anys, podent-se prorrogar per un període màxim de quatre anys més.

Per tot això, el Consell de Govern,

 

ACORDA

Article únic. Aprovar la modificació de la Normativa per a l’adscripció de centres docents d’ensenyament superior a la UPF, en els termes següents:

Primer. S’afegeix un article 4bis amb la redacció següent:

Article 4bis. Durada dels convenis d’adscripció

1. Els convenis de col·laboració acadèmica han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quinze anys.

2. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.”

Segon. Modificar l’article 9, que queda redactat com segueix:

Els centres docents adscrits gestionaran administrativament els expedients dels estudiants. En els convenis de col·laboració s’establirà un sistema per posar a disposició de la UPF les actes d’avaluació i un procediment per expedir els títols corresponents.

Disposició final. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

 

9. Aprovació de temes d’àmbit econòmic i de serveis
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)

9.1. Aprovació d'un crèdit suplementari en el subconcepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques.

Atès que la Universitat Pompeu Fabra és membre de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), associació sense ànim de lucre que agrupa les universitats públiques catalanes per potenciar les sinèrgies i els projectes conjunts en formació, recerca i transferència de coneixements,

Atès que en el Ple del Consell Social de l’11 de març del 2021 es va acordar contribuir al funcionament de l’Associació́ Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) amb una aportació́ de 6.000,00 euros per a l'exercici 2021,

Atesa la resolució del Rector de data 4 de març del 2021 per la qual s’acordà una aportació de 13.000,00 euros per al finançament de les despeses corrents relatives al seu funcionament ordinari,

Atès l’escrit de data 2 de març de 2021 de l’ACUP, on se sol·licita una aportació de 28.500,00 euros destinada al programa de coordinació de les relacions laborals (4.500,00 euros), al pla de projecció internacional (7.500,00 euros), al pla de projecció social de les universitats públiques (3.000,00 euros), al projecte de plataforma “Coneixement, Territori i Innovació” (8.000,00 euros), al projecte “Projecció universitats Conferència UNESCO” (3.500,00 euros) i al projecte d’informe d’indicadors de Docència i formació 2021 (2.000,00 euros),

Atès que en el Pressupost 2021 de la Universitat aprovat en la sessió del Consell Social de 21 de desembre del 2020 es consignen 41.000,00 euros en el concepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques,

Atès l’article 21 de les Bases d’execució del pressupost vigents, segons el qual quan s'hagi d'efectuar una despesa que no pugui ser ajornada a l'exercici següent, i per a la qual no hi hagi crèdit suficient en el pressupost i aquest sigui no ampliable, el Consell Social, a proposta del Consell de Govern, podrà̀ acordar la sol·licitud de concessió́ d’un suplement de crèdit. L’acord n’haurà̀ de preveure el finançament.

Atesa la consideració nominativa del concepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques,

Atesa la necessitat de donar compliment a la totalitat de la sol·licitud efectuada per l’ACUP mitjançant el seu escrit de 2 de març,

Atès que en el concepte d’ingressos 329.99 Altres ingressos procedents de prestació de serveis s’han reconegut drets per import de 15.816,65 euros amb motiu de la

Participació del professorat de la Universitat en els projectes de recerca Global India, Globe i Tigre, els quals corresponen a un servei prestat en l’exercici 2020 i que, per tant, no es estan inclosos en la previsió d’ingressos efectuada per aquest concepte en el pressupost 2021,

El Consell de Govern acorda sol·licitar al Consell Social suplementar el crèdit del concepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques per un import de 6.500,00 euros, finançat a càrrec dels drets reconeguts en el concepte 329.99 Altres ingressos procedents de prestació de serveis com a conseqüència d’una prestació de serveis efectuats per la Universitat l’any 2020 i que en conseqüència no formen part de la previsió d’ingressos d’aquest exercici pressupostari.

 

9.2. Modificació del Reglament del servei de préstec d’equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF i del Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF

El servei de préstec d’equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF es regula pel Reglament del servei d’equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF, aprovat per Acord del Consell de Govern de l’1 de juliol del 2015 i el servei de préstec de documents es regula pel  Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF, aprovat per acord del Consell de Govern de 11 de desembre del 2019.

El fet que el préstec d’ordinadors portàtils per als estudiants s’ofereixi a partir d’ara mitjançant autoservei implica que sigui el mateix sistema informàtic que gestioni tant aquest préstec com el de documents, la qual cosa exigeix alguns ajustaments de les condicions dels préstecs. A més, l’experiència en l’aplicació del préstec de les diferents tipologies de materials aconsella incorporar diverses millores per a una gestió més eficient dels préstecs.

Per aquests motius, es considera necessari introduir modificacions en ambdós reglaments, tot harmonitzant-los en l’aplicació del bloqueig.

Les principals modificacions introduïdes es concreten en els punts següents: 

Pel que fa al Reglament del servei de préstec d'equipaments

1. Reducció de la penalització general per retard de dos (2) a un (1) dia de bloqueig per dia de retard.

2. Eliminació del tràmit d’inscripció prèvia, una vegada per curs, dels usuaris amb dret al préstec dels següents materials: ordinadors portàtils, equipament audiovisual i informàtic per a la docència i models anatòmics.

3. Actualització de la durada del bloqueig per retard a aplicar als usuaris i, en el cas del préstec de portàtils, vinculació d’aquest bloqueig al del préstec de documents.

Pel que fa al Reglament del servei de préstec de documents

 • Vinculació del bloqueig per retard en el retorn dels documents amb el del préstec de portàtils.

Per tot això, el Consell de Govern

 

ACORDA

Primer: Modificar el Reglament del servei de préstec d’equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF, aprovat per Acord del Consell de Govern de l’1 de juliol del 2015, en els termes següents: 

 1. L’apartat 4.1.1 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

4.1.1 Per retornar l'equipament amb retard: suspensió del servei de préstec de la tipologia de l'equipament retornat amb retard d’un dia per cada dia de retard, llevat que s'especifiquin altres terminis en les condicions particulars de les tipologies d'equipament a les quals es refereix l'article 2.1. 

 1. L’Annex 1, referent als ordinadors portàtils, queda redactat de la manera següent:

Annex 1. Ordinadors portàtils

1.1 El préstec d'ordinadors portàtils té per finalitat facilitar el treball, ja sigui individual o col·lectiu, amb les aplicacions informàtiques i els recursos electrònics que la UPF posa a disposició dels usuaris per a la realització de les seves activitats acadèmiques i d'estudi.

1.2 Podran ser usuaris del servei de préstec d'ordinadors portàtils:

1.2.1 Els estudiants d'ensenyaments oficials de grau i de postgrau que imparteix la UPF en els seus centres integrats.

1.2.2 Les persones que pertanyin a entitats amb les quals la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.

1.2.3 Les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI.

1.3 La penalització per retornar l'ordinador portàtil amb retard serà la suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils i alhora del servei de préstec de documents d’un dia per cada hora o fracció de retard. No inclou el retard nocturn ni i el produït en dissabtes i festius.  

 1. L’Annex 2, referent a l’equipament audiovisual i informàtic, queda redactat de la manera següent:

Annex 2. Equipament audiovisual i informàtic per a la docència

2.1 Per fer possible la realització de les activitats docents d'algunes assignatures d'alguns ensenyaments oficials és necessària la utilització de material audiovisual i/o informàtic específic i adquirit ad hoc. Aquest equipament es prestarà preferentment per a usos i finalitats acadèmiques relacionades amb activitats docents. De manera excepcional, i prèvia autorització dels centres que imparteixen aquests ensenyaments i de la Biblioteca/CRAI, es podrà ampliar l’ús d’aquest equipament a altres activitats no estrictament docents.

2.2  Podran ser usuaris del servei de préstec d'equipament audiovisual i informàtic:

2.2.1 Els estudiants matriculats en aquelles assignatures d'ensenyaments oficials de grau i de postgrau que imparteix la UPF en els seus centre integrats que requereixin fer ús d'aquest equipament de suport a la docència. 

2.2.2 El personal docent i investigador que imparteix aquestes assignatures.

2.2.3 Les persones que pertanyin a entitats amb les quals la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.

2.2.4 Les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI

2.3 Els usuaris referits en els punts 2.2.1 i 2.2.2 tindran prioritat pel que fa a la disponibilitat dels equipaments en préstec.

2.4 La penalització per retornar l'equipament audiovisual i informàtic per a la docència amb retard serà la suspensió del servei de préstec d'equipament audiovisual d'un dia per cada hora o fracció de retard. No inclou el retard nocturn ni i el produït en dissabtes i festius.  

 1. L’Annex 3, referent als models anatòmics, queda redactat de la manera següent:

Annex 3. Models anatòmics

3.1 Els models anatòmics es prestaran únicament per a usos i finalitats acadèmiques relacionades amb activitats docents.

3.2  Podran ser usuaris del servei de préstec de models anatòmics:

3.2.1 Els estudiants matriculats en aquelles assignatures d'ensenyaments oficials de grau i de postgrau que imparteix la UPF en els seus centres integrats que requereixin fer ús d'aquest equipament de suport a la docència. La llista d'aquestes assignatures es publica i actualitza a la web Biblioteca i TIC, en l'apartat del servei de préstec de models anatòmics.

3.2.2 El personal docent i investigador que imparteix aquestes assignatures.

3.2.3 Les persones que pertanyin a entitats amb les quals la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.

3.2.4 Les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI.

3.3 La penalització per retornar els models anatòmics amb retard serà la suspensió del servei de préstec de models anatòmics d’un dia per cada hora o fracció de retard. No inclou el retard nocturn ni el produït en dissabtes i festius.

Segon: Modificar el Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF, aprovat per Acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019, en els termes següents: 

 1. L’apartat 6.3 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

6.3. En cas que els documents no es retornin en la data establerta:

 • Mentre duri el retard, els usuaris queden exclosos del servei de préstec de documents, així com del servei de préstec d’ordinadors portàtils.
 • A partir de la data de devolució dels documents amb retard, s’aplica un (1) dia de bloqueig per cada document i per cada dia de retard. Els dies de bloqueig es compten per dies naturals. 
 1. L’apartat 6.4 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

6.4. En cas d’impossibilitat de retornar els documents o si es retornen malmesos, els usuaris han de restituir-los per exemplars de la mateixa edició. Si els documents que s’han de restituir estan exhaurits, els usuaris n’han d’adquirir d’altres de característiques similars. Fins que això no es compleixi, els usuaris queden exclosos del servei de préstec de documents i del servei de préstec de portàtils, amb independència d’altres mesures que es puguin aplicar.

Disposició final única: Aquest Acord entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació.

 

10. Reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF.
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)
 

Vistos els informes favorables de la Comissió de Recerca del 14 d’abril del 2021,

El Consell de Govern

ACORDA

 1. El reconeixement de les figures de recerca UPF, que s’adjunten en l’annex d’aquest acord.
 2. La incorporació del Grup de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia (POLCOM-GRP) a la Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital
 3. La baixa de les figures de recerca UPF, que s’adjunten en l’annex d’aquest acords

 

ANNEX

Reconeixement de grups de recerca

Grup de Recerca Endocrine Regulatory Genomics

Coordinador: Lorenzo Pasquali

Adscripció: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

Grup de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia (POLCOM-GRP)

Coordinadora: Cristina Perales García

Adscripció: Departament de Comunicació

Aquest grup s’incorporarà a la Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital del Departament de Comunicació

 

Baixa de grups de recerca

Grup de Recerca en Periodisme

Adscripció: Departament de Comunicació

 

Grup de Recerca en Comunicació Política

Adscripció: Departament de Comunicació

 

11. Ratificació de convenis i Estatuts
(Data de publicació dels acords: 6 de maig del 2021)

11.1. Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6

11.2. Vist l’acord del Consell Rector del consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) de 15 de març del 2021, mitjançant el qual s’aprova el nou redactat dels Estatuts de l’esmentat consorci,

El Consell de Govern ratifica els nous Estatuts del consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, que consten com a annex 7.