1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 20 de febrer del 2019.
 
2n. Informe del rector. 
 
3r. Proposta de concessió del Guardó d’Honor de la UPF.
 
4t. Propostes d’aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica:
 
Proposta de modificació de la programació 2019-2020 i 2020-2021.
Proposta d'aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2019-2020. 
Proposta de modificació de la Normativa de Mínors de la Universitat Pompeu Fabra.
Proposta de programa especial de grau - doble titulació Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació.
Proposta de programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la Higher School of Economics de Sant Petersburg.
5è. Proposta d'aprovació de la convocatòria de projectes de recerca sobre Benestar Planetari. 2019.
 
6è. Proposta de modificació d’assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador.
 
7è. Proposta d’adhesió a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.
 
8è. Proposta de modificació del Reglament del Departament de Comunicació.
 
9è. Proposta de Normativa sobre les contrasenyes d'accés als serveis TIC.
 
10è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.
 
11è. Proposta de modificació de la Comissió de Cultura.
 
12è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.
 
13è. Ratificació de convenis.
 
14è. Afers de tràmit.
 
15è. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 20 de febrer del 2019
(Data de publicació dels acords: 7 de maig del 2019)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019.

3. Concessió del Guardó d’Honor de la UPF
(Data de publicació dels acords: 7 de maig del 2019)

El  Consell  de  Govern acorda concedir, a proposta del rector,  el Guardó  d'Honor,  màxima distinció  honorífica  de  la  Universitat,  a la  Sra. Nuria Basi Moré que ha estat presidenta del Consell Social entre els anys 2008 i 2019,  en agraïment  a la seva dedicació i màxima col·laboració amb tota la comunitat universitària i amb els diferents equips de govern, contribuint a la reflexió estratègica de futur de la UPF i procurant la màxima participació de tots els representants de la societat integrants del Consell Social.

4. Aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica
(Data de publicació dels acords: 7 de maig del 2019)

Modificació de la programació 2019-2020 i 2020-2021.

1. S'aprova la programació universitària per al curs 2020-2021, que consta com annex 1.

2. S'aprova la modificació de la programació universitària per al curs 2019-2020, que consta com annex 2.

Aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2019-2020.

La Universitat Pompeu Fabra, com a universitat pública compromesa en la millora de la societat, vol continuar afavorint l'accés a la universitat d'estudiants amb talent amb independència dels seus recursos econòmics i del seu entorn familiar. En el Pla Estratègic 2016-2025 es preveu que la Universitat desenvolupi "polítiques d'inclusió, amb l'objectiu de forjar una comunitat socialment responsable que combati les desigualtats" i, en aquesta mateixa línia, aposta "per fer que la Universitat sigui una eina d'integració social".

En aquest sentit, el curs 2016-2017 la UPF va iniciar un nou programa de beques, finançat pel Banc de Santander, adreçat a aquells estudiants que no podrien cursar estudis universitaris sense un ajut econòmic regular durant tota la carrera universitària.

L'alt nombre de sol·licitants, que l’any passat es va incrementar amb un 300%,  indica que es tracta d'un programa d'ajuts tan atractiu per als estudiants com necessari per fomentar la inclusió social. Així mateix, es vol reforçar aquesta iniciativa des del Projecte UPForward.

Vista l'experiència assolida en les convocatòries anteriors, es considera oportú realitzar alguns canvis en la convocatòria per tal de fer la seva gestió més àgil i amb més garanties per als estudiants.

Per aquests motius, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de al UPF. Curs 2019-2020, que consta com a annex.

ANNEX

PROGRAMA UPF DE BEQUES SALARI PER A ESTUDIANTS DE GRAU DE AL UPF. CURS 2019-2020

Article 1. Programa UPF de beques salari

El Programa UPF de beques salari consisteix en l'atorgament de beques salari als nous estudiants de Grau de la UPF que en resultin beneficiaris, d'acord amb el que estableixen els articles següents i en la renovació dels ajuts atorgats a la convocatòria anterior.

La convocatòria té dues modalitats:

a) Modalitat “Prometeus”: adreçada a estudiants de l’Institut Milà i Fontanals i de l’Institut Miquel Tarradell.

b) Modalitat General: adreçada a estudiants de la resta de centres educatius de secundària.

Article 2. Objecte i durada del Programa

2.1. L'objecte d'aquest programa consisteix a oferir ajuts econòmics adreçats a estudiants de grau, amb un bon expedient acadèmic, que puguin demostrar una situació econòmica desfavorida.

2.2. Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent.

2.3. Aquest programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF, excepte els programes de dobles graus.

Article 3. Destinataris

Els ajuts del programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb molt pocs recursos econòmics, en el curs acadèmic 2019-2020.

Article 4. Contingut de l'ajut

L'ajut consisteix en les prestacions següents:

a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada del grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria. Aquesta percepció econòmica està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes.

b) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Article 5. Requisits

Per al curs 2019-2020 els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Obtenir l'accés a un estudi de grau de la UPF per al curs 2019-2020, impartit per un centre integrat de la UPF.

b) Disposar d'un nivell de renda familiar situat per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, per al curs 2018-2019 .

c) Demanar per al curs 2019-2020, quan s'obri el termini i abans de finalitzar el mes de juliol, l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics, la beca d'Equitat, convocades per l'AGAUR i la beca de caràcter general convocada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

d) Per a la renovació de l'ajut, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general de la convocatòria del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

e) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Article 6. Sol·licitud i terminis

6.1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari han de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Santander, juntament amb la documentació requerida.

6.2. El nombre de beques salari i els terminis de sol·licitud per al curs 2019-2020, es determinaran per mitjà de convocatòria subscrita pel vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació al llarg del mes d'abril del 2019.

6.3. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.

6.4. La presentació de la sol·licitud de beca salari implica l'autorització a la Universitat per obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni, a efectes de beca, com també aquelles altres informacions acreditatives de les situacions personals al·legades i que estiguin en poder de les administracions públiques.

Article 7. Documentació

7.1. La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.

b) Certificat de convivència del Padró Municipal d'Habitants que correspongui.

c) Escrit breu i original de la persona candidata, on descrigui la seva situació personal i familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

d) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic de la persona candidata i, si es coneix, la situació socioeconòmica familiar, així com aquelles observacions que la direcció consideri oportunes.

g) Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat o equivalent per a l'accés a la universitat, o del Cicle Formatiu de Grau Superior de la persona candidata.

7.2. La persona sol·licitant podrà aportar qualsevol altra documentació que consideri convenient per justificar la seva candidatura.

Article 8. Procediment i criteris d'adjudicació de les beques

D'acord amb les característiques del Programa, es preveuen dos períodes de resolució de les beques salari:

8.1.Resolució provisional

A finals de juny es publicarà, a la pàgina web de la UPF, una primera resolució provisional, amb les beques concedides i denegades. També es publicarà una llista d'espera, davant de la possibilitat que hi hagi candidats que finalment no es matriculin a la UPF, o bé que no obtinguin el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2018-2019.

Per a establir l'ordre de prelació d’aquesta primera resolució provisional, entre les sol·licituds que compleixin els requisits, es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:

a)  La nota mitjana de l'expedient acadèmic de Batxillerat o del Cicle Formatiu de Grau Superior.

b) Escrit de motivació de l'estudiant.

c) Escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.

Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió d'Adjudicació. La resolució d'aquestes al·legacions no esgota la via administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF.

8.2. Resolució definitiva

En aquest punt del procediment, la UPF comprovarà que l’estudiant compleix els requisits que estableix l’article 5 d’aquestes bases i, a partir de la resolució provisional i les possibles al·legacions, la Comissió d’Adjudicació acordarà l’atorgament i denegació de les sol·licituds presentades.

La resolució definitiva es farà pública a principis d’octubre a la pàgina web de la UPF.

Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que, a finals de setembre del 2019, no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres integrats de la UPF per al curs 2019-2020.

Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin demanat, durant el mes de juliol, l'Acreditació de caràcter econòmic 2019-2020 o bé que no hagin obtingut el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2018-2019.

En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que complexin els requisits establerts a la convocatòria. D'aquesta manera, s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre de prelació de les llistes.

Contra la resolució definitiva, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició davant el rector de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució.

La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar entrevistes personals amb les persones candidates o membres de la seva unitat familiar que consideri oportú.  Així mateix, podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència.

La Comissió d'Adjudicació decidirà els criteris a aplicar en el cas que es produeixi un empat en la puntuació.

Article 9. Comissió d'Adjudicació

9.1. Correspon resoldre aquestes sol·licituds a una Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

- Vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària, que la presidirà.

- Tres professors nomenats pel rector.

-  La vicegerent de l'Àrea de Docència.

- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.

- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

9.2. La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

Article 10. Obligacions dels adjudicataris de la beca salari

Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari, els beneficiaris tenen les obligacions següents:

a) Formalitzar cada curs acadèmic la sol·licitud de beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional  i resultar-ne beneficiari.

b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del pla d'estudis cada any acadèmic.

c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o tutorització que la UPF posa a la seva disposició.

d) Participar regularment, com a estudiant, en totes les activitats acadèmiques de l'ensenyament en què s'hagin matriculat.

e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment mínim equivalent al d'un becari general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Article 11. Renovació de les beques adjudicades

11.1. La beca es considerarà renovada per al curs 2019-2020 sempre que l'estudiant compleixi les obligacions indicades a l'article 10 d'aquestes bases, al finalitzar el curs acadèmic 2018-2019 i no se sobrepassin els anys de durada dels estudis del grau matriculat.

11.2. La Comissió d'Adjudicació valorarà les situacions de caire personal o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna de les obligacions indicades.

11.3. En el cas que l’estudiant canviï d’estudis durant la durada de la beca, la Comissió valorarà la continuïtat, modificació dels ajuts o revocació de la beca salari.

Article 12. Seguiment del rendiment acadèmic

Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri oportuns. En el cas que la Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

Article 13. Renúncia a la beca

13.1. Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per a formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

13.2. En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà realitzar, per al primer any d'estudis, fins el 30 d'octubre del curs vigent.

Article 14. Incompatibilitats

14.1. La beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

14.2. En cas que la persona adjudicatària tingui concedit una altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat que la beca salari, hi haurà de renunciar mitjançant una sol·licitud presentada al Punt d'Informació a l'Estudiant i adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.

Article 15. Revocació de la beca

L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis o finalitat.

En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut

Disposició transitòria

Als estudiants que van obtenir una beca salari a la convocatòria del curs 2016-2017 i estan cursant un doble grau a la UPF, no els serà d'aplicació l'apartat 3 de l'article 2 d'aquestes bases.

Disposició Final

Es faculta el vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació a subscriure i a fer pública una convocatòria amb el nombre de beques salari que, per a cada modalitat, s'ofereixin per al curs 2019-2020, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la UPF, i a fixar els terminis de sol·licitud corresponents.

 

Proposta de modificació de la Normativa de Mínors de la Universitat Pompeu Fabra.

El curs 2018-2019 la Universitat Pompeu Fabra ha començat l’oferta de mínors per a estudiants de la UPF. Ateses les característiques d’aquest programa i amb la voluntat que alguns dels estudiants que estan en els darrers cursos i els Alumni de la UPF puguin completar la seva formació amb els mínors que la Universitat ha programat, s’ha cregut necessari ampliar els destinataris als col·lectius que de manera concreta es puguin determinar a les memòries de cada un dels mínors.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Article únic.

Modificar la normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018, en els termes següents:

1. L’article 1.1. queda redactat de la següent forma:

“ 1.1 El mínor és aquella formació complementària adreçada essencialment als estudiants de la Universitat Pompeu en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis”.

2. L’article 4 queda redactat de la següent forma:

 “Article 4. Requisits

Per cursar un mínor de la Universitat Pompeu Fabra cal complir els requisits que estableixi la memòria del mínor corresponent”.

Disposició final única.

Aquest acord entra en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

Proposta de programa especial de grau - doble titulació Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació.

Amb la finalitat de poder enriquir la formació dels estudiants interessats en les aplicacions de les llengües combinant es titulacions, el curs 2016-2017 es va posar en marxa a la Facultat de Traducció i Interpretació un programa de doble grau en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades. Aquest programa ha resultat exitós, de manera que la demanda ha seguit una tendència creixent en els tres anys en què s’ha ofert.

Els dos programes de grau sobre els quals es bastia aquest programa de doble grau, però, han estat reverificats, i el curs 2019-2020 es comencen a implantar les noves titulacions. Tot i que les titulacions reverificades conserven molts aspectes substancials d’aquelles titulacions a les quals substitueixen, incorporen nombrosos canvis respecte a les anteriors —en la seqüenciació dels aprenentatges, en el nombre de crèdits de les assignatures, en la concepció d’algunes matèries, etc.—. Com a conseqüència, per tal de mantenir una oferta formativa de doble titulació que combini els dos graus que s’imparteixen a la Facultat, s’ha de fer una nova programació de doble grau.

Atès que aquesta proposta comporta la millora de l'oferta d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra, amb una doble titulació de Grau especialment atractiva per als estudiants per l'elevada complementarietat dels estudis i perquè resulta especialment valuosa en el món laboral, atès el valor afegit que suposa tenir aquesta doble formació, el Consell de Govern:

ACORDA

Aprovar la impartició, a partir del curs el curs 2019-2020, del Programa de Doble Titulació "Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades", de la Facultat de Traducció i Interpretació, que s'articula d’acord amb la Memòria que consta com a annex 3.

 

5. Aprovació de la convocatòria de projectes de recerca sobre Benestar Planetari. 2019
(Data de publicació dels acords: 7 de maig del 2019)

S’aprova la convocatòria de projectes de recerca de la Universitat Pompeu Fabra sobre el Benestar Planetari (2019), que es regeix per les bases que consten com a annex 4.

6. Modificació d’assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador
(Data de publicació dels acords: 7 de maig del 2019)

El Decret 405/2006 pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula les condicions per a l'assignació d'una retribució addicional per mèrits de gestió al personal docent i investigador dels cossos docents o de determinades categories de professorat contractat.

El decret fixa una puntuació anual per aquells càrrecs que són comuns a totes les universitats i preveu que el departament competent en matèria d’universitats determini el nombre màxim de punts que cada universitat pot distribuir entre els càrrecs unipersonals propis de la seva estructura i organització internes. El Consell de Govern ha acordat, en la sessions del 2 de maig del 2007, 12 de novembre del 2014 i 6 de maig del 2015, els punts que s’assignen als càrrecs específics de la UPF.

La normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la UPF, aprovada en la sessió del 20 de febrer del 2019, preveu la creació del càrrec de coordinador acadèmic equivalent a vicedegà o a sotsdirector de departament pel que fa al complement retributiu i a la dedicació docent. Cal que aquesta equiparació inclogui també la puntuació pel reconeixement dels complements addicionals per mèrits de gestió.

Per aquests motius el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Incloure el càrrec de coordinador acadèmic en la taula d’assignació de punts als càrrecs previstos en l’article 5.1.c) en l’acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, amb un valor de 4 punts, des de la seva creació.

Segon. Aprovar la nova taula global d’assignació de punts:

Càrrecs acadèmics UPF

Fins a 31/12/2013

Des de 01/01/2014

Des de 1/1/2015

Des de 20/2/2019

Cap d'estudis

4

4

4

4

Coordinador/a acadèmic/a

 

 

 

4

Coordinador/a de les PAAU

 

 

4

4

Coordinador/a d'Espai Europeu

4

 

 

 

Coordinador/a de màster

4

4

4

4

Coordinador/a de mobilitat

 

4

4

4

Coordinador/a de programa de doctorat

 

4

4

4

Coordinador/a docent

 

4

4

4

Degà/ana

8

8

8

8

Director/a de l'Escola de Doctorat

 

4

4

4

Director/a de l'USQUID

 

4

4

4

Director/a d'institut

5

5

5

5

Director/a de centre

8

8

8

8

Director/a de departament

6

6

6

6

Responsable de programes específics

4

4

4

4

Secretari/ària d'institut

4

4

4

4

Secretari/ària de centre

4

4

4

4

Secretari/ària de departament

4

4

4

4

Secretari/ària general

10

10

10

10

Sotsdirector/a de centre/departament

4

4

4

4

Vicedegà/ana

4

4

4

4

Vicerector/a

10

10

10

10

 

7. Adhesió a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut
(Data de publicació dels acords: 7 de maig del 2019)

La Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, entitat sense ànim de lucre, té com a finalitat fomentar el prestigi i excel·lència i constituir un referent de primera línia de la formació, la recerca i l’estudi en el marc de les Ciències de la Salut. Per fer possible aquestes finalitats, la Fundació desenvolupa diferents activitats amb altres entitats, institucions i persones, molt especialment les derivades dels cursos de formació especialitzat en postgrau en l’àmbit de la Salut.

La Universitat Pompeu Fabra considera oportuna l’adhesió a aquesta Fundació i per aquest motiu el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Aprovar la participació de la Universitat Pompeu Fabra en la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, i acceptar els Estatuts que regeixen la Fundació, que consten com a annex 5.

Segon. Designar la professora Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora encarregada de la direcció de projectes per a la docència perquè en nom de la Universitat pugui sol·licitar l’adhesió a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut i adoptar els acords necessaris per formalitzar aquesta adhesió.

8. Modificació del Reglament del Departament de Comunicació
(Data de publicació dels acords: 7 de maig del 2019)

Vist l’acord del Consell de Departament de Comunicació de 28 de març del 2019, s'aprova la modificació del reglament del Departament de Comunicació, aprovat per Acord del Consell de Govern  de 6 d'abril del 2011 i modificat per Acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014, en els termes següents:

L’article 22.1 queda redactat com segueix:

“La Comissió de Professorat estarà formada pel director o directora del Departament, el sotsdirector o sotsdirectora o els sotsdirectors, dos catedràtics d'universitat, en representació dels membres del Departament elegits pel Consell, i per dos professors titulars o agregats escollits pel Consell de Departament, a proposta del director o directora, i respectant el criteri de paritat entre homes i dones que integrin la Comissió. També s'elegirà de manera addicional un catedràtic o catedràtica d'universitat o contractat per completar la comissió quan algun membre nat no sigui d'aquesta categoria i sigui exigible d'acord amb els requisits establerts pels Estatuts de la Universitat.”

10. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 7 de maig del 2019)

10.1. La Universitat Pompeu Fabra precisa de llicències pel funcionament dels entorns de virtualització de servidors següents:

Un clúster que dóna servei a tots els sistemes centrals
Un clúster que dóna servei als sistemes per al suport tecnològic a la recerca

El correcte funcionament d’aquests sistemes és fonamental per les activitats acadèmiques i de recerca de la UPF.

Concretament, consisteix en la contractació de sis noves llicències i la renovació del manteniment de les llicències de les quals la UPF ja n’és propietària. També està inclosa la actualització d’algunes llicències per homogeneïtzar-les a un mateix nivell. Aquestes llicències són del producte vSphere, de VMware.

Atesa la necessitat de garantir que la mateixa empresa que proporciona les noves llicències mantingui les actuals (que tecnològicament i funcional formen una unitat a nivell de sistema) aquest expedient s’estructura en UN ÚNIC LOT.

El Servei d’Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d’un contracte de dos  anys a partir de l’1 de juliol de 2019, amb possibilitat d’una pròrroga de dos anys addicionals.

L’import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient és de 84.368 € IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats i conceptes:

Noves llicències:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

624.10

15.736 €

3.304,56 €

19.040,56 €

 

Manteniment de les llicències existents:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

216.00

17.158 €

3.603,18 €

20.761,18 €

2020

216.00

34.316 €

7.206,36 €

41.522,36 €

2021

216.00

17.158 €

3.603,18 €

20.761,18 €

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019 – 2021) per a la contractació i renovació de les llicències d’entorns de virtualització de servidors VMware de la UPF.

10.2. La Universitat Pompeu Fabra precisa incorporar una plataforma de laboratoris virtuals per reforçar la docència i descarregar la saturació dels laboratoris físics permetent que alguns processos pràctics d’aprenentatge de funcionament dels laboratoris així com algunes pràctiques es puguin fer de manera virtual.

Disposar d’aquesta plataforma permetrà treure pressió en l’ús dels laboratoris físics i independitzar algunes de les pràctiques de la ubicació física.

El Servei d’Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d’un contracte de 2 anys a partir de l’1 d’octubre de 2019 amb la possibilitat de 2 pròrrogues d’un any addicional.

L’import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient és de 49.800,00 € IVA exclòs, desglossat en les anualitats següents:

 

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total amb IVA

2019

201.30

  6.225,00

21%

  7.532,25

2020

201.30

24.900,00

21%

30.129,00

2021

201.30

18.675,00

21%

22.596,75

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019 – 2021) per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de laboratoris virtuals.

10.3. La Universitat Pompeu Fabra precisa incorporar una plataforma per a emmagatzemar, custodiar i preservar els repositoris de dades dels projectes de recerca així com gestionar-ne el cicle de vida.

Disposar d’aquest tipus de plataforma és una peça fonamental per permetre la col·laboració i  el reaprofitament dels esforços en projectes de recerca i facilitar i agilitzar d’aquesta manera aquests processos.

El Servei d’Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d’un contracte de 2 anys a partir de l’1 d’octubre de 2019 amb la possibilitat de 3 pròrrogues addicionals d’un any cadascuna.

L’import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient és de 59.000,00 € IVA exclòs, desglossat en les anualitats següents:

 

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.30

  7.375,00

21%

8.923,75

2020

201.30

29.500,00

21%

35.695,00

2021

201.30

22.125,00

21%

26.771,25

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019 – 2021) per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de gestió dels repositoris de dades de recerca.

10.4. La Universitat Pompeu Fabra està utilitzant una plataforma de detecció de coincidències que permet detectar fàcilment si davant d’una activitat que impliqui presentar treballs escrits, s’estan escrivint i presentant treballs originals. Utilitzant una tecnologia que cerqui a Internet, així com en bases de dades patentades de documents i textos digitals i altres fonts de possible plagi.

A finals del mes de juny del 2019 s’acaba l’actual contracte de la plataforma i per tant es necessita tramitar la contractació del servei per als propers anys. Per aquest motiu es fa necessària l’aprovació de la despesa anual per a poder seguir gaudint d’aquest servei.

El Servei d’Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d’un contracte de 2 anys a partir de l’1 de juliol de 2019 amb la possibilitat de 3 pròrrogues addicionals d’un any cadascuna.

L’import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient és de 39.998,00 € IVA exclòs, desglossat en les anualitats següents:

 

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.30

 9.999,50

21%

12.099,39

2020

201.30

19.999,00

21%

24.198,79

2021

201.30

9.999,50

21%

12.099,39

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019 – 2021) per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de detecció de coincidències en els treballs presentats a la UPF.

10.5. La Universitat Pompeu Fabra precisa posar en producció un nou servei de xarxa de lliurament de continguts, conegut com CDN (Content Delivery Network) o CDN per la web de la UPF.

Aquest nou servei de servei de xarxa de lliurament de continguts permetrà la distribució de continguts de la Web de la UPF (www.upf.edu) per tot el món d’una manera distribuïda i proporcionant a les persones que consulten la web un accés d’alta velocitat als continguts independentment de la seva ubicació geogràfica. Aquest servei inclou també protecció contra atacs de denegació de servei dirigits (DDoS) així com la comunicació segura mitjançant protocols segurs i encriptació.

El Servei d’Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals. Es proposa la licitació d’un contracte d’1 any a partir de l’ 1 de juliol de 2019, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any addicional.

L’import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient és de 39.669.42 € IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

 

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.30

19.834,71 €

4.165,29 €

24.000 €

2020

201.30

19.834,71 €

4.165,29 €

24.000 €

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019 – 2020) per a la contractació del servei de xarxa de lliurament de continguts.

10.6. La Universitat Pompeu Fabra precisa adquirir les llicències amb dret d’ús del programari Matlab de MathWorks en la modalitat Total Academic Headcount Full Suite (TAH), incloent la seva actualització durant la vigència del contracte, a més d’incloure l’accés a la formació de MATLAB Academy Online Training Suite (MAOTS).

Disposar de les llicències de Matlab és fonamental pel correcte desenvolupament de les activitats acadèmiques i de recerca de la UPF.

El Servei d’Informàtica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals mitjançant un projecte liderat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Es proposa la licitació d’un contracte de tres anys de durada amb possibilitat de pròrroga de dos anys addicionals.

L’import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient és de 47.292€ IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats i conceptes:

 

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.30

15.764 €

3.310,44 €

19.074,44 €

2020

201.30

15.764 €

3.310,44 €

19.074,44 €

2021

201.30

15.764 €

3.310,44 €

19.074,44 €

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019 – 2021) per a l’adquisició de les llicències de Matlab per a la UPF.

11. Modificació de la Comissió de Cultura
(Data de publicació dels acords: 7 de maig del 2019)

El Consell de Govern aprova la modificació de la composició de la Comissió de Cultura de la UPF, que restarà integrada pels membres següents:

- President o presidenta: el rector o persona en qui delegui.
- Vocals:

El vicegerent o la vicegerent competent en matèria de serveis d’atenció a la comunitat universitària;

Tres representants del professorat;

Tres estudiants;

Un representant d’Alumni UPF;

Un membre del personal d’administració i serveis;

Un tècnic del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària.

-Secretari o secretària: un membre del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària.

13. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6.