El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) ha programat durant el curs 2016-2017 accions formatives en docència universitària, adreçades al professorat de la UPF, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament professional dels docents i la seva actualització en l'ús de les noves metodologies i tecnologies i també de les llengües.

En aquest període, el programa de formació contínua ha ofert accions formatives d'innovació a la docència i TIC, de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge i de planificació, gestió i recerca.

Quant a la formació sobre l’Aula Global, aquest curs acadèmic s’ha optat per oferir la formació sobre aquesta plataforma virtual institucional en format webinar (seminari en línia). A través de l’eina Collaborate, s’han organitzat webinars sobre eines concretes de l’Aula Global (qüestionaris, turnitin i lliçó) i sobre nous recursos de la nova Aula Global (Mahara i Collaborate), aquest curs en prova pilot.

Pel que fa a la formació en llengües, s'han planificat cursos en llengua anglesa, llengua francesa i llengua catalana, en el marc del desplegament del Pla d'Acció pel Multilingüisme.

També s'han ofert cursos a mida, a petició de determinats departaments/facultats, alguns dels quals també s’han obert a la resta de professors de la UPF.

Així mateix, s'ha organitzat un workshop sobre temes transversals per a la docència, el mes de desembre del 2016, concretament sobre Storytelling i com impactar en la docència.

La novetat del curs acadèmic ha estat l’organització, per primer cop, de sessions formatives dirigides exclusivament a estudiants de doctorat i de postdoctorat. Aquest any s'ha fet un pas més, i es crea, juntament amb l’Escola de Doctorat, el programa formatiu CICLIKS. En aquest moment estan en procés de disseny les accions formatives que s’oferiran el proper curs acadèmic.

També s'ha dut a terme una nova edició del Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), amb l'objectiu de proporcionar formació bàsica en docència als professors novells, en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). La millora constant en aquest programa ha animat a continuar plantejant els dos itineraris formatius: Itinerari A (170 hores) i Itinerari B (80 hores), i a seguir oferint el programa en un format semipresencial.

Una de les necessitats detectades és que alguns professors interessats en el FIDU no hi podien participar per manca de disponibilitat presencial i per desconeixement de la llengua (bàsicament professorat estranger). Per aquest motiu, i com a novetat del curs acadèmic 2016-2017, s'ha posat en marxa un tercer itinerari formatiu 100% en línia i en llengua anglesa.

Una altra novetat d’aquest any acadèmic ha estat l’organització, juntament amb la Barcelona School of Management (BSM) i Tecnocampus Mataró (TCM), de la PickUp Idees 6 sobre aprenentatge basat en problemes.

Durant el curs 2016-2017, el CLIK va rebre l’encàrrec de dissenyar un programa de mentories per al Grau Obert de la UPF, per tal de facilitar l'accés a la Universitat, guiar i acompanyar els estudiants de primer en la seva adaptació social i institucional. 

Formació contínua

La programació dels cursos de formació contínua per als professors de la UPF són, en bona part, conseqüència tant de les peticions dels mateixos professors com de la detecció de les necessitats formatives i els comentaris i resultats obtinguts a través de les enquestes de satisfacció de cada curs. S'articula en diferents mòduls formatius segons la temàtica:

 • Mòdul d'innovació a la docència i TIC
 • Mòdul del procés d'ensenyament i aprenentatge
 • Mòdul de planificació, gestió i recerca
 • Formació en seguretat i salut del treball

En total, durant el curs acadèmic 2016-2017 s'han fet 53 accions formatives, amb 646 professors inscrits i 374 de professors assistents.

S'ha seguit amb la idea iniciada el passat curs acadèmic d’oferir accions formatives presencials, semipresencials i en línia per tal de proporcionar als professors de la UPF una modalitat formativa més flexible i autònoma, sense estar subjecta a horaris, i tutoritzada per un expert en el tema segons un calendari establert.

El format semipresencial ha combinat les classes presencials amb sessions o activitats ofertes a través de la plataforma virtual Aula Global.

En el format en línia s'han ofert cursos des de la plataforma Aula Global i els ha tutoritzat un expert, i també el format webinar, un seminari en línia a través de l’eina Collaborate, d’una hora de durada.

Les accions formatives organitzades, estructurades per mòduls, han estat les següents:

Mòdul d'innovació a la docència i TIC (22 cursos)

 • Bones Pràctiques en Infografia i Visualització de Dades
 • Presentacions Interactives amb l'Eina Nearpiod (2 edicions)
 • Webinar: Com Gestionar Xarxes Socials amb Hootsuite
 • La Viquipèdia a l'Aula. On Són les Dones a la Viquipèdia? Aprenent amb Eines Col·laboratives
 • Detecció de Violències Masclistes en Joves Universitàries
 • L'Ús de la Viquipèdia a l'Aula. Aprenent amb Eines Col·laboratives
 • Google Calendar
 • Google Forms
 • Seguretat Informàtica: Enginyeria Social
 • Webinar Infografia: Aprèn a Representar la Informació Gràficament
 • Del Compromís a l'Acció Docent? l'Agenda 2030 i els ODS: Cap a un Enfocament Holístic, Inclusiu i Crític de la Teva Docència
 • Metodologies i Estratègies per a la Igualtat de Gènere a l'Aula
 • Edició i Creació d'Imatges en Linía per a les Teves Classes
 • Eines i Recursos Digitals per a l'Avaluació
 • Webinar: 5 Eines TIC per Fer Activitats dins i fora de l'Aula
 • Ús dels Dispositius Mòbils per a l'Aprenentatge
 • Webinar Mahara: Com Fer un e-Portafoli
 • Plagi Acadèmic i Ús de l'Eina Turnitin a través de Moodle
 • Webinar: Turnitin, Programari de Detecció de Plagi o Coincidències a l'Aula Global
 • Webinar: Crear i Configurar Qüestionaris a l'Aula Global
 • Webinar: Itineraris Personalitzats: Cada Estudiant al Seu Ritme

Mòdul de procés d'ensenyament i aprenentatge (8 cursos)

 • ¿Para Qué y Cómo Evaluamos los Aprendizajes?
 • Eines per Educar Ments Creatives. Ensenyar a Aprendre
 • Estrès i Aprenentatge
 • Charismatic Teaching Techniques
 • La Flipped Classroom en l'Ensenyament Universitari. Capgira la Teva Classe!
 • Teaching in Culturally and Linguistically Diverse University Classrooms
 • Educació i Tècnica de la Veu
 • Neurociència i Innovació Educativa

Mòdul de planificació, gestió i recerca (23 cursos)

 • Mendeley: Gestor de Bibliografia. 5 edicions
 • Com Tenir el Teu CV al Dia: Eines i Suport. 4 edicions
 • Qui, On i com Citem?  2 edicions
 • Taller per Actualitzar els Teus Perfils d'Investigador: ORCID, ResearchID, ScopusID i Google Schoolar. 3 edicions
 • Eines per Avaluar les Teves Publicacions per a les Convocatòries de l'AQ, ANECA, etc. 4 edicions
 • Writing Great Papers in High Impact Journals: An Introduction for Researchers  1 edició
 • Dóna a Conèixer la Teva Recerca: Com Difondre, Comunicar i Millorar el Teu Posicionament Científic i de Divulgació. 2 edicions
 • Publicació en Accés Obert: Els Drets d'Autor, les Llicències CC i Polítiques Europees i Estatals (H2020), Plan Estatal)
 • How Can Research and Teaching Work Together?

4.23. CLIK. Formació contínua del professorat per trimestre. Curs 2016-2017*

* Quatre cursos encara no s'han impartit i, per tant, la dada final d'assistència és aproximada.

Formació en l'àmbit de la seguretat i la salut en el lloc de treball (12 cursos)

Aquesta formació ha estat organitzada per l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, Desenvolupament i el CLIK.

En aquest programa s'inclouen diverses accions formatives, algunes de les quals estan incloses en la campanya de la Setmana Saludable.

 • Aspectes Bàsics de Seguretat Biològica (no presencial). 2 edicions
 • Basics of Radiological Safety
 • Conceptes Bàsics sobre Seguretat i Salut en el Treball (no presencial)
 • El Pla d'Autoprotecció de la UPF (no presencial). 2 edicions
 • Mindfulness i Salut Mental
 • Prevenció del Risc Derivat de la Utilització de Pantalles de Visualització de Ddades (no presencial). 2 edicions
 • Taller d'Escola d'Esquena
 • Taller d'Escola d'Esquena Nivell I
 • Taller d'Escola d'Esquena Nivell II

El nombre total de participants ha estat de 64 professors inscrits i 47 professors assistents.

 

Jornada de Bones Pràctiques Docents: Experiències d'Innovació Docent a la UPF

El 15 de febrer del 2017 es va celebrar la jornada Pràctiques d'Innovació Docent a la Universitat. L'acte va comptar amb més de 80 assistents i ponents per compartir experiències i iniciatives d'innovació docent a la universitat realitzades pel professorat de la UPF en el marc del PlaQuid 2015-2016.

 

Formació de taller-workshop sobre temes transversals per a la docència

S'ha consolidat el format workshop, en la seva catorzena i quinzena edicions, com una oportunitat per treballar temes d'actualitat permanent que volen donar valor a la mateixa docència, a través d'un format taller.

Els tallers d'innovació/workshops del CLIK tracten temes transversals per a la docència des d'una perspectiva particular. Són presencials i tenen una durada aproximada de 3 hores. Aquest curs s'ha organitzat:

XIV Workshop sobre temes transversals per a la docència: Storytelling para Impactar en el Aula". 13 de desembre del 2016, amb una durada de 3 hores. 54 inscrits, 33 assistents.

 

Formació en llengües

Pel que fa a la formació en llengües, s'han ofert cursos en llengua anglesa, llengua francesa i llengua catalana per al personal docent i investigador (PDI), amb l'objectiu de promoure l'ús de les terceres llengües, impulsar i incentivar el multilingüisme en la docència i facilitar als professors la millora en les seves competències lingüístiques, en particular en anglès i en català.

Durant aquest curs acadèmic s'han programat un total de 20 accions formatives i se n'han acabat oferint finalment 16, distribuïdes de la manera següent: 6 cursos sobre llengua catalana, 9 sobre llengua anglesa i 1 sobre llengua francesa.

Els cursos de llengua catalana que s’han organitzat són:

 • Taller de preparació per a l'examen de suficiència (nivell C). 2 edicions
 • Millora la Teva Fluïdesa en Català. 2 edicions
 • Basic Catalan for Teachers
 • Anima't a Fer Docència en Català. 2 edicions
 • First aid in Catalan

Els cursos de llengua anglesa que s’han organitzat són:

 • Skills for Teaching in English Programme (STEP Programme)
 • Oral Fluency in English (nivell intermedi). 2 edicions
 • English for International Conferences
 • Refresh your English. 2 edicions
 • Writing Academic Articles (sense experiència prèvia)
 • Thursdays in English
 • English for Digital Commmunication
 • Curs General d’Anglès, nivell C1.1

Els cursos de llengua francesa que s’han organitzat són:

 • Pour une Communication Plus Fluide en Français

 

4.24. CLIK. Formació en llengües per al professorat per trimestre. Curs 2016-2017

 

Formació a mida

La formació a mida és aquella que sorgeix de la demanda d'un departament o d'un centre de la UPF, a partir de la detecció de necessitats formatives per tal de millorar algun aspecte concret, Durant aquest curs s'han dut a terme 6 cursos, amb un total de 73 inscrits i 30 assistents:

 • Taller "Eines 2.0 per a la coavaluació i l'autoavaluació per a les USQUID"
 • Disseny d'Investigació i Paquet Estadístic SPSS per al Departament de Comunicació
 • La Certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat als Centres
 • Perspectiva de Gènere a la Docència en les Assignatures de Ciències de la Salut i de la Vida
 • Perspectiva de Gènere a la Docència en les Assignatures de TIC
 • Introducció a la Metodologia ABP

 

CICLIKS: formació per a estudiants de doctorat

S'ha creat, conjuntament amb l’Escola de Doctorat, el programa formatiu CICLIKS. En aquest moment, les accions formatives que s’oferiran el proper curs acadèmic estan en procés de disseny.

Al llarg d’aquest curs acadèmic 2016-2017 s’ha programat 1 conferència i 1 curs per a aquest col·lectiu d’estudiants de doctorat i postdocs, que han comptat amb 67 assistents:

 • Conferència: "After your PhD… wake up and face reality!". Desembre del 2016. 103 inscrits i 42 assistents.
 • Curs: Oral Communication of Scientific Content. Keys for Communicating your Research Effectively. Març del 2017. 29 inscrits i 25 assistents.

 

Formació en xarxa UPF

Durant el curs 2016-2017, en el marc del Pla d'Acció per a l'Optimització i la Captació de Recursos Orientats a la Millora de la Qualitat i la Innovació Docent del CLIK, s’ha continuat obrint part de l’oferta formativa docent de la UPF entre la xarxa UPF (a centres adscrits a la UPF i a entitats amb qui té un conveni específic). S'ha ampliat el disseny i l'execució d'accions in situ i/o a mida, en forma d’activitats de formació o d’assessorament pedagògic específic. En total, 96 participants han assistit a alguna d’aquestes iniciatives. 

Pel que fa a les accions formatives docents de la UPF obertes a la participació externa, durant aquest curs acadèmic 35 persones de la xarxa UPF n'han seguit 16. La participació de la xarxa UPF ha estat repartida de la manera següent: Escola d'Osteopatia, 3; ESCI, 17; ESIM, 7; IBEI, 7, i Tecnocampus, 2. Convidats: 1 BSM i 1 Tecnocampus.

Pel que fa a les accions a mida, s'ha dut a terme les accions següents:

"Comunicación oral de contenido académico y científico. Claves para comunicar tu investigación con eficàcia” (ESCI). 11 participants.

“Gestionar el conocimiento - Innovar en Docencia", 20 i 27 d’octubre. Adreçat a responsables de formació de Cruz Roja Española,

 

Formació inicial en docència universitària

Un any més, s'ha dut a terme el Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), amb l'objectiu de donar formació bàsica als professors novells, a fi que puguin seguir el seu desenvolupament professional com a docents universitaris.

S'ha continuat amb dos itineraris formatius: Itinerari A (170 hores) i Itinerari B (80 hores) amb el mateix format semipresencial, combinant les sessions presencials amb altres sessions en una plataforma virtual com és l’Aula Global.

La gran novetat d’aquest curs acadèmic ha estat la creació d’un nou itinerari formatiu 100% en línia i en llengua anglesa. El temps de dedicació ha estat de 25 hores a través de l’Aula Global de la UPF.

Així doncs, l’oferta d’itineraris formatius per participar en el programa FIDU durant el curs acadèmic 2016-2017 ha estat la següent:

 • Itinerari A: professors novells que s’acaben d’incorporar a la UPF. 170 hores (6 crèdits ECTS).
 • Itinerari B: professors que porten menys de quatre anys impartint docència. 80 hores (3 crèdits ECTS).
 • Itinerari C: professors novells o amb menys de 4 anys de docència i que no tenen disponibilitat presencial o bé no dominen la llengua catalana. 25 (1 crèdit ECTS) o 20 hores.

Les activitats desenvolupades en aquesta formació han estat:

 • Mòduls teòrics formatius sobre temes de docència, en format presencial i no presencial.
 • Elaboració d'un treball individual amb el suport de tutors pedagògics.
 • Filmació de la docència i posterior feedback.
 • Elaboració d'un portafoli electrònic final de reflexió del programa FIDU.

El Programa finalment ha estat seguit per 24 professors (10 en l’itinerari A i B, i 14 professors en l’itinerari C).

4.25. CLIK. Formació a FIDU per itineraris i departaments. Curs 2016-2017

 

Avaluació de les activitats formatives dels professors

Com és habitual, es fa un seguiment i una avaluació dels cursos de formació dels professors al final del curs acadèmic. Aquest seguiment consisteix en una enquesta de valoració que permet avaluar aspectes com l'organització, la satisfacció dels participants, l'estil del docent o la utilitat per al professor, així com quins aspectes treballats aplicaran a l'aula. Els resultats obtinguts es fan arribar a cada formador, amb l’objectiu de millorar o de modificar parts del contingut o de la metodologia de noves edicions.

Al llarg d’aquest curs acadèmic, el 86% dels professors que havien participat en algun dels cursos organitzats pel CLIK va fer una valoració global dels cursos de "bona" o "excel·lent". 

També es fa un informe trimestral de tot el programa de formació i es publica a la web del CLIK.

 

Detecció de formadors interns en diferents àrees de coneixement entre el PDI de la UPF

Si un professor és expert en una àrea de coneixement, i vol aportar la seva pràctica docent o projecte d’innovació o de recerca, pot presentar la seva proposta d’acció formativa i oferir-se com a formador al CLIK per a propers cursos que s’organitzin. A través d’un formulari, el professor aporta informació de les seves capacitats i competències en una temàtica. Les propostes han de ser susceptibles de convertir-se en una acció formativa en algun dels diferents tipus de modalitat: presencial, semipresencial o en línia.

Aquest projecte sorgeix de la voluntat de potenciar el professorat de la UPF i de reconèixer el talent intern.

El curs 2016-2017 els professors van presentar 9 propostes formatives, de les quals se'n va escollir una per la temàtica d’interès i utilitat per al professorat, impartida al llarg del segon trimestre. La resta de propostes es van desestimar per la temàtica o per manca de disponibilitat del formador.

 

Programa de col·laboradors acadèmics

El Programa de Formació Contínua s’ha estès també a la figura del “col·laborador acadèmic”, aquells professionals que col·laboren amb la formació dels estudiants de màster a través de tutories.

Les tasques que es desenvolupen en la gestió d’aquest programa són les següents:

 • Mantenir el registre actualitzat dels col·laboradors acadèmics per a  l’acreditació i  el seguiment, conjuntament amb la secretaria.
 • Lliurar informació als col·laboradors sobre l’organització d’activitats socials, culturals, accions de formació i jornades.
 • Biblioteca fa les gestions per poder accedir als serveis de préstec, i al SACU pel que fa a la participació en les activitats socials i culturals de la Universitat.
 • Difondre la programació de formació contínua i jornades que s'ofereixen al PDI de la UPF, trimestralment, a tots els col·laboradors.
 • Gestionar el procés d’inscripció dels col·laboradors a les accions formatives organitzades pel CLIK.
 • Lliurar un certificat acreditatiu del nomenament de col·laborador acadèmic en finalitzar el curs acadèmic.
 • La participació ha estat de 12 col·laboradors inscrits i 2 assistents en els cursos Seguretat Informàtica: Enginyeria Social i Neurociència i Innovació Educativa.

Programa de tutors col·laboradors de la Facultat d’Humanitats

Des del Deganat de la Facultat d'Humanitats i dins del pla de promoció del grau s’ha creat aquesta figura de “tutor col·laborador”, dirigit als tutors de secundària per tal de consolidar un vincle que permeti l'entrada d'alumnes motivats al grau de la UPF.

Com a tutors col·laboradors tenen la possibilitat d'accedir i de participar en la formació que el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) ofereix al professorat UPF, així com també serveis de préstec amb la Biblioteca/CRAI.

En aquest curs acadèmic hi ha vigents 22 tutors, als quals s’ha enviat, trimestralment, el programa d'accions de formació.

 

PickUP Idees

La sisena edició de la PickUp Idees ha estat organitzada enguany pel CLIK, conjuntament amb la Barcelona School of Management (BSM) i Tecnocampus Mataró. Va tenir lloc el 9 de juny. La temàtica escollida va ser la metodologia de l'aprenentatge basat en problemes (ABP). L’objectiu de la jornada era posar sobre la taula què és l’ABP? Quin és el seu origen? Quins són els pilars pedagògics i els elements clau que sustenten aquesta metodologia?

El nombre total de participants va ser de 71 professors inscrits i 57 professors assistents.

 

Programa de mentories del Grau Obert

El Grau Obert de la UPF és un programa innovador que ofereix la UPF dirigit a estudiants interessats en múltiples disciplines que desitgin adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es volen graduar.

Per tal d’actuar com a referents socials, donar suport i acompanyar els estudiants que es matriculen per primer cop al programa del Grau Obert s'ha sol·licitat al CLIK el disseny i la implementació d’un programa de mentories, l’objectiu de les quals és facilitar l’accés a la Universitat, guiar i acompanyar l’estudiant de primer perquè s'hi adapti socialment i institucionalment.

El mentor, antic estudiant d’aquest programa, és a dir, alumne que va accedir als estudis universitaris a través del Grau Obert, és l’encarregat de fer l’acompanyament entre iguals i donar resposta als dubtes que sorgeixin als estudiants de primer al llarg del curs acadèmic, fent especial incidència durant el primer trimestre, encara que la mentoria es desenvoluparà al llarg de tot l'any acadèmic. ​

Aquest curs 2016-2017 s'han seleccionat 8 estudiants com a mentors i s'ha organitzat  un programa de formació amb dos mòduls: un de presentació del programa, a càrrec de personal del CLIK i un mòdul formatiu basat en habilitats i competèn​cies.

El reconeixement que obté el mentor com a participant en aquest programa és de 2 crèdits ECTS, un certificat d'assistència a les sessions formatives i un certificat acreditatiu de la figura de mentor.

En aquest curs acadèmic han hagut 8 mentors i 25 mentoritzats. En finalitzar el programa, s’envia una enquesta de satisfacció per tal de reformular el programa de mentories per al nou curs acadèmic, si escau.

Durant el curs 2016-2017, el CLIK ha continuat assessorant, com també ho feia anteriorment el CQUID, els òrgans de govern, els responsables acadèmics en el desenvolupament de projectes institucionals i els professors que ho sol·liciten.

Les tipologies d’assessorament més habituals han estat:

 • TIC, especialment bleended learningflipped classroom i en l’ús de metodologies i eines concretes per a la docència.
 • Definició, revisió de les competències descrites als plans d’estudis de les titulacions oficials UPF.
 • Sol·licituds i seguiment d'ajuts, interns i externs, per a la realització de projectes d'innovació i millora de la docència.
 • Projecte Veu: elaboració de materials multimèdia i MOOC.
 • Consultoria pedagògica: accions de millora de la pràctica docent a partir de l’observació docent i de la pràctica reflexiva.

El CLIK també dóna suport a la Comissió d’Avaluació de la Docència en l’avaluació del professorat, executa processos d’avaluació pedagògica, certifica la participació del PDI en  programes d’innovació i  millora docent i dóna suport al PDI en l’execució i el seguiment dels programes de millora docent individualitzats que esdevenen de l’avaluació de la docència.