Al llarg d’aquest curs acadèmic 2016-2017, s'ha continuat la reforma organitzativa iniciada el 2014 amb la creació de les unitats de coordinació acadèmica (UCA), com a mesura de simplificació de l'organització acadèmica i de suport a l'activitat docent de la UPF. De fet, el curs 2015-2016 ja es van crear les UCA dels àmbits següents:

 • Humanitats (30 de juny del 2015, modificada per Resolució del rector de 22 d’abril del 2016)

 • Ciències de la Salut i de la Vida (15 de gener del 2016)

 • Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (23 de febrer del 2016)

 • Ciències Polítiques i Socials (4 d’abril del 2016)

 • Traducció i Ciències del Llenguatge (9 de juny del 2016)

 • Comunicació (14 de juny del 2016)

I aquest curs acadèmic 2016-2017 s’han creat les dues últimes UCA:

 • Economia i Empresa (19 de setembre del 2016)

 • Dret (17 d’octubre del 2016)

Paral·lelament, s'han creat les unitats de gestió i administració (UGA), les quals tenen les funcions de garantir el suport als equips de direcció de les unitats acadèmiques dels respectius àmbits acadèmics, i la gestió i l'execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat i d'aquells altres que se'ls assignin.

Aquestes unitats de gestió i administració (UGA) es corresponen amb cada àmbit acadèmic de les UCA i s’han anat posant en funcionament, amb caràcter de prova pilot, des de finals del mes de maig del 2016 fins a finals d’aquest mes de maig del 2017, en aquest ordre:

 • UGA d’Humanitats (desembre del 2015)

 • UGA d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (gener del 2016)

 • UGA de Ciències Polítiques i Socials (maig del 2016)

 • UGA de Ciències de la Salut i de la Vida (juny del 2016)

 • UGA de Traducció i Ciències del Llenguatge (setembre del 2016)

 • UGA de Comunicació (octubre del 2016)

 • UGA de Dret (març del 2017)

 • UGA d’Economia i Empresa (juny del 2017)

Així doncs, aquest curs acadèmic ha finalitzat l’entrada en prova pilot de les UGA dels vuit àmbits de gestió. Alhora, la posada en funcionament d’aquestes proves pilot de les UGA ha comportat la realització de les actuacions següents:

 • S’han convocat ofertes temporals per cobrir les places de coordinadors de processos en la fase pilot (tres coordinadors per àmbit).

 • S’han unificat en un mateix espai les secretaries de centre i de departament corresponents a les UGA d’Humanitats, de TIC, de Polítiques, de Traducció i de Comunicació.

 • S’han facilitat recursos per acompanyar en els canvis que implica aquest procés.

Durant el curs s'ha iniciat la implantació definitiva del model organitzatiu tipus d'aquestes unitats, el qual consta de tres fases:

 1. Modificació de la relació de llocs de treball (RLT), la qual preveu la creació dels nous llocs de cap d’UGA, amb efectes diferits a 1 d’octubre. Mentrestant, s’està duent a terme el procés de provisió d’aquests vuit llocs, mitjançant un concurs específic.

 2. Creació de les places de coordinadors de processos i d’administratius qualificats, el mes d’octubre del 2017.

 3. Regularització de la plantilla un cop finalitzat tots els processos selectius per ocupar les noves places creades al llarg de les fases anteriorment descrites.