Composició

(Juliol del 2017)

President

Jaume Casals Pons, rector.

Vocals

Jaume Badia i Pujol, gerent.

Membres del Consell Social

Núria Basi Moré, Manel Milà Vidal i Miquel Rubirola Torrent.

Vicerectors

Josep Ferrer Riba, vicerector per a la Internacionalització de la Universitat i de Relacions Internacionals; Mònica Figueras Maz, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció; Àngel Lozano Solsona, vicerector de Recerca i Doctorat; Louise E. McNally Seifert, vicerectora per a l’Organització i el Projecte Acadèmic de la Universitat; Francesc Posas Garriga, vicerector de Política Científica i Professorat; Carles Ramió Matas, vicerector de Planificació, i Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica.

Membres elegits per i entre els degans i directos de centre, departament i institut universitari

Degans i directors de centre

Josep Maria Castellà Lidón, degà de la Facultat d'Humanitats; Walter Garcia-Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Enric Peig Olivé, director de l'Escola Superior Politècnica; Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Carles Singla Casellas, degà de la Facultat de Comunicació; Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació, i Josep M. Vilajosana Rubio, degà de la Facultat de Dret.

Directors de departament 

Alexandre Alsina Keith, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Victor Eduardo Farias Zurita, director del Departament d'Humanitats; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació; José García Montalvo, director del Departament d'Economia i Empresa; Elena Larrauri Pijoan, directora del Departament de Dret; Miquel Oliver Riera, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i David Sancho Royo, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

Membres elegits pel Claustre

Professors doctors amb vinculació permanent

Joaquim Albareda Salvadó, Josep Eladi Baños Díez, Josep Blat Gimeno, Consuelo Chacartegui Jávega, Tomàs de Montagut i Estragués, Vicente Ortún Rubio, Enric Vallduví Botet, Olga Valverde Granados i Maria Isabel Valverde Zaragoza. 

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Lorena Ramírez Ludeña i Antoni Rubí Puig.

Resta del professorat i del personal investigador en formació

Marc Darriba Zaragoza i Sergi Morales Martínez.

Estudiants de grau

Maria Basora Sedó, Adrià Masip Borràs, Claudia-Saraswati Motjé i Perpiña i Pau Oró Martí.

Estudiant de màster universitari i doctorat

Salvador José Percastre Mendizábal.

Personal d'administració i serveis

Begoña Aguilera Caballero i Maria Cecília Jaques Querol.

Hi assisteixen com a convidats

Fina Alemany Costa, representant del Comitè d'Empresa (PDI); Manuel Cienfuegos Mateo, representant de la JPDI; Àngels Ingla Mas, cap del Gabinet del Rectorat; Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d'Administració i Serveis; Robert Rodríguez Torns, representant del Comitè d'Empresa (PAS), i el coordinador o coordinadora del Consell d'Estudiants de la UPF.

Secretari

Pelegrí Viader Canals, secretari general.

Secretària d'actes

Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta.

Reunions

S'han fet sis reunions, els dies 14 d'octubre del 2015, 9 de desembre del 2015, 17 de febrer del 2016, 13 d'abril del 2016, 25 de maig del 2016 i 6 de juliol del 2016. 

 

Principals acords

Centres docents adscrits

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova el Reglament de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus.

Distincions

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2016 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla en agraïment a la tasca i especial dedicació a la Universitat des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l’àmbit acadèmic al professor Josep M. Vilajosana Rubio, degà de la Facultat de Dret (2010-2016).

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica (2013-2017).

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Josep Ferrer Riba, vicerector de Relacions Internacionals (2010-2015); vicerector per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals (2015-2017).

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora Louise McNally Seifert, vicerectora de Professorat (2013-2015); vicerectora per a l'Organització i el Projecte Acadèmic de la Universitat (2015-2017).

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Àngel Lozano Solsona, vicerector de Recerca (2011-2015); vicerector de Recerca i Doctorat (2015-2017).

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Ramon Villanova Fortuny, vicerector de Comunitat Universitària (2016-2017).

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s’aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor José García Montalvo, director del Departament d’Economia i Empresa (2015-2017).

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s’inicia el procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a la Sra. Dorcas Muthoni.

Docència

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017 pel qual s’aprova el Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK), 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 31 de maig del 2017 pel qual s’aprova el títol propi, no oficial, de la Universitat Pompeu Fabra “Especialista docent en LSC. Gramàtica i didàctica per a professorat d’LSC”, de la Facultat de Traducció i Interpretació.

Economia i finances

Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del 2016 pel qual es pren coneixement del compte general i dels estats anuals auditats de l’exercici 2015.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2016 pel qual s’aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l’exercici 2017 i les bases per a l’execució del pressupost 2016.

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual es pren coneixement del compte general i dels estats anuals auditats de l’exercici 2016.

Ensenyaments

Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del 2016 pel qual s’aprova la modificació de la programació de màsters universitaris per als cursos 2016-2017 i 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del 2016 pel qual s’estableix un programa per a la concessió d’ajuts econòmics a l’estudi per al curs 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del 2016 pel qual s’aprova el calendari acadèmic del curs 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2016 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2016 pel qual s’aprova la modificació de la programació de màsters universitaris per al curs 2017-2018. 

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2016 pel qual s’aprova el Pla de Foment per als Màsters universitaris 2017.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2016 pel qual s’aprova el programa d’estudis simultanis del grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació i el grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova el programa de beques salari per a estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra. Curs 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova modificar l’apartat 1 de l’article 3 de la Normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis.

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova modificar el calendari acadèmic del curs 2017-2018 pel que fa al període d’avaluació del primer trimestre.

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova la desprogramació per al curs 2017-2018 dels màsters universitaris en Cultures Globals Contemporànies/Master in Global Contemporary Cultures, del Departament d’Humanitats, i del màster universitari en Indústria de l’Esport/Master in Sport Industry, del Departament de Dret.

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova l’oferta definitiva de places als programes de doctorat de la Universitat per al curs 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017 pel qual s’aprova proposar l’extinció, a partir del curs 2017-2018, dels ensenyaments del grau multidisciplinari en Tecnologia i Negocis, programa d’agrupació de titulacions, impartit per l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus i l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, ambdós centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, i sol·licitar l’informe favorable del Consell Social.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2017-2018 i l’accés d’estudiants titulats del títol propi de graduat superior en Disseny que vulguin obtenir el grau en Disseny, ambdós impartits per Elisava Escola Superior de Disseny.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017 pel qual s’aprova el programa de beques per a mobilitat en aprenentatge servei (MAPS), 2017.

Acord del Consell de Govern de 31 de maig del 2017 pel qual s’aprova la proposta de programació de titulacions oficials per al curs 2018-2019 i la modificació de programació per als cursos  2017-2018 i 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 31 de maig del 2017 pel qual s’aproven les places d’ensenyament de grau i de màster universitari de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2017-2018.

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019.

Estructura acadèmica

Acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017 pel qual s’aprova la modificació de la denominació de la Facultat de Traducció i Interpretació per Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Institucionals

Acord del Consell de Govern de 31 de maig del 2017 pel qual s’acorda l’adhesió de la Universitat Pompeu Fabra al Pacte Nacional pel Referèndum.

Normativa

Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del 2016 pel qual s’aprova la normativa sobre convenis administratius signats per la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del 2016 pel qual s’aprova la Normativa del programa Campus Júnior.

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova modificar la Normativa dels delegats d’estudiants de les titulacions de grau de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017 pel qual s’aprova modificar la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificada per acords del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011 i de 9 de maig, de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer i 6 de juliol del 2016.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017 pel qual s’aprova la Normativa de mínors per al programa de Grau Obert.

Òrgans de govern

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova convocar eleccions al càrrec de rector de la Universitat Pompeu Fabra.

Participació en terceres entitats

Acord del Consell de Govern de 31 de maig del 2017 pel qual s’aprova la constitució –juntament amb l’Associació Barcelona Global, la Fundació d’Empresaris de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya– de la fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST).

Personal docent i investigador

Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del 2016 pel qual s’aprova proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió al professorat.

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

Recerca

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2016 pel qual s’aprova el reconeixement de diversos grups de recerca de la UPF, la baixa de dos i la incorporació de dos a dues unitats de recerca ja existents.

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2017.

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova el reconeixement i la baixa de grups de recerca de la UPF i la incorporació en una nova unitat de recerca, tots del Departament de Comunicació, i el reconeixement de nous centres d’estudis.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017 pel qual s’aprova el reconeixement del CER, Centre de Recerca en Economia de la Salut (CRES).

Responsabilitat social

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017 pel qual s’aprova el Pla d’Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió socioeconòmica a la UPF (2017-2021).

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017 pel qual s’aprova la regulació de la Unitat d’Igualtat.

Acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017 pel qual s’aprova el procediment de canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals a la UPF.