Sistema de Garantia Interna de la Qualitat: adaptació als centres

El gener de 2017 es va fer la darrera revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la UPF. En aquesta revisió es van tenir en compte les necessitats derivades de la nova organització de les unitats acadèmiques. A més, s'hi van incorporar la definició de l’estructura dels SGIQ dels centres i la composició mínima de les seves comissions de qualitat.

Durant aquest curs l’UCA d’Humanitats, l’UCA de Ciències Polítiques i Socials i l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida han personalitzat el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la UPF fent-ne una adaptació a les seves característiques. L’UCA de Dret es troba actualment en procés d’adaptació del SGIQ. Durant el proper curs, la resta d’UCA faran aquesta personalització i hi incorporaran més processos relatius als doctorats. L’objectiu final és preparar cada centre per al procés d’avaluació per part de l’AQU, que certificarà la implantació del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

Acreditació

Durant el segon semestre del 2016, s’ha rebut la visita d’avaluació de les cinc titulacions de l’UCA d’Economia i Empresa. En aquest mateix semestre, s’han preparat i s'han enviat a l’agència els autoinformes i les evidències referents a deu titulacions: del Departament de Comunicació, l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), la Barcelona School of Management (BSM), l’UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge i l’UCA d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Durant el primer semestre del 2017, s’han rebut les visites d’avaluació de les deu titulacions dels centres anteriors. A més, es va iniciar la preparació dels autoinformes i les evidències que presentaran a l’AQU a finals del 2017 l’UCA d’Humanitats, la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), la Barcelona School of Management (BSM), l’UCA de Dret, l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa de Tecnocampus (ESCSET), l’Escola Superior de Ciències de la Salut de Tecnocampus (ESCST), l’UCA de TIC i l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA, amb un total de 12 titulacions implicades.

Pel que fa als resultats, aquest curs s’han rebut els informes definitius d'acreditació de 14 titulacions, 6 de les quals amb la qualificació d'excel·lència. En síntesi, s'han acreditat un total de 52 titulacions de grau i de màster, de les quals 21 amb la qualificació d'excel·lència. La UPF és la universitat catalana que proporcionalment té més titulacions acreditades amb qualificació d’excel·lència.

Seguiment

Durant el primer semestre del 2017 s’ha iniciat el procés d’elaboració dels informes de seguiment que avaluen les dades del curs acadèmic 2015-2016. Es tracta d'informes conjunts de centre adaptats als estàndards del procés d’acreditació. En total, s’estan elaborant 7 informes de seguiment complets amb la participació de 28 graus i màsters. Paral·lelament, s’estan elaborant 5 versions simplificades de l’informe de seguiment, amb la participació de 18 graus i màsters, degut al fet que aquestes titulacions han passat recentment per altres processos d’avaluació.

D’altra banda, aquest curs s’han elaborat 8 informes de seguiment en què s’analitzen les dades dels 9 doctorats que ofereix la UPF, des de la seva implantació fins al curs 2015-2016.

Finalment, l’UCA de Ciències Polítiques i Socials i l’UCA d’Humanitats han elaborat cadascuna un informe de seguiment especial de 10 titulacions per tal de donar resposta als requeriments de l’AQU durant el procés d’acreditació.

Dimensions addicionals

Aquest curs s’han lliurat a l’AQU els informes i les evidències de la dimensió addicional d’Internacionalització de 7 titulacions, de la dimensió de Desenvolupament i inserció professionals de 5 titulacions i de la dimensió d’Interacció entre recerca i docència de 6 titulacions. Es tracta en tots els casos de segells de qualitat opcionals que reconeixen les fortaleses i bones pràctiques dels centres en aquests àmbits específics.

A més, s’han rebut 3 visites d’avaluació (1 per a la dimensió addicional d’Internacionalització i 2 per a la dimensió addicional de Desenvolupament i inserció professionals) per a un total de 7 titulacions. Finalment, es troben pendent de visita 6 titulacions.

Pel que fa als resultats, 7 titulacions han assolit la dimensió d’Internacionalització i 11 titulacions, la dimensió d’Interacció entre recerca i docència. En síntesi, s’han acreditat un total de 21 dimensions addicionals, 9 de les quals assolides amb la qualificació d'excel·lència. Les titulacions UPF són les que més dimensions addicionals han obtingut amb excel·lència del total de titulacions de les universitats catalanes.  

Avaluació de la docència

La Universitat disposa d’un model propi d’avaluació de la docència per part dels estudiants (AVALDO), que es fa des de la intranet de la Universitat.

Aquestes enquestes aporten una valuosa informació al professorat i als responsables acadèmics, a més de ser una informació necessària en els processos d’acreditació i d'avaluació del professorat, vinculats a l’atorgament de complements econòmics.

L'avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com les activitats que desenvolupa el CLIK, que facilita al professorat un suport per a la millora docent, tant pel que fa a cursos com a assessorament individualitzat.

D'aquesta manera, la UPF s'assegura de proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent. Facilita a la institució el retiment de comptes, tant individual com col·lectiu (departament, centre, universitat) i proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda.

Tenen accés als resultats tot el professorat, els degans i directors de centres i estudis, els directors de departament i els vicerectorats responsables. Igualment, tots els membres de la comunitat universitària: professorat, estudiants i PAS tenen accés a la consulta pública dels resultats de totes les assignatures.