Visualització del contingut web

L'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals té com a missió contribuir a la millora contínua de les condicions de treball a la Universitat, promovent una cultura preventiva que afavoreixi els entorns de treball segurs i agradables i fomentant la seguretat i la salut en el treball integrada en el sistema general de gestió de la UPF, línies que afavoreixen la seva política d'excel·lència mitjançant l'aplicació i la coordinació de l'acció preventiva. També col·labora en la promoció de la salut de la comunitat universitària mitjançant la capacitació dels seus membres perquè sàpiguen cuidar millor de la seva salut i evitar caure malalts, incidint en qüestions d'estils de vida saludables.

Aquest curs acadèmic, la població protegida per l'Oficina se situa entorn a les 2.478 persones, un 7,95% més a la del curs anterior, amb una inversió de 125.396,94 €, el 0,10% del pressupost general de la UPF.

Entre les accions dutes a terme per l'Oficina en l'exercici 2016 dins dels àmbits d'actuació en què aquesta s'organitza, destaquen:

  1. Àmbit de l’organització i la integració preventiva, que té com a missió donar suport al disseny i la implantació del sistema integrat de gestió preventiva. La redacció o revisió de documents del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, com ara els protocols de vigilància individual de la salut i de solució de conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d’assetjament. També la identificació de les necessitats en higiene industrial, seguretat en el treball i protecció radiològica, la determinació de l’activitat ordinària per concertar amb empreses especialitzades i la dinamització i la redacció dels documents previstos en el procediment administratiu d’aplicació. 
  1. Àmbit de la vigilància dels factors de risc i acció preventiva, que té com a missió identificar els factors de risc laboral que puguin afectar la seguretat i la salut dels empleats, valorar qualitativament i quantitativament la magnitud dels riscos que se'n deriven, planificar l’activitat preventiva, determinar-ne les prioritats en l’adopció de mesures preventives i vigilar la seva eficàcia. En aquest àmbit, destaca la coordinació i la supervisió de les visites d’inspecció als edificis que integren les dependències universitàries de la UPF, per controlar l’execució de l’acció preventiva planificada, el grau de compliment i l’eficiència de les mesures aplicades, i revisar la senyalització de seguretat i salut en el treball. També, el procés d’avaluació de riscos químics, qualitativament i quantitativament, i biològics als laboratoris de recerca i pràctiques del campus del Mar, tant en la fase de treball de camp com en la de redacció de l’informe de resultats; i la participació en l’execució de la formació en matèria de seguretat i salut en el treball de la UPF.

  2. Àmbit de la vigilància de l’estat de salut, que té com a missió diagnosticar precoçment els efectes dels factors de risc laborals sobre l’estat de salut dels empleats i minimitzar-ne les conseqüències. En aquest àmbit, l’activitat se centra en la tramitació dels 500 exàmens de salut sol·licitats: 154 inicials, 1 de retorn, 329 periòdics i 16 d’extraordinaris associats a l’adaptació del lloc de treball per circumstàncies d’especial susceptibilitat als riscos i a l’activació dels protocols del Servei de PAS associats a malalties cròniques. D’aquests, 184 autoritzacions provenen de membres del PAS i 316, del PSR i el PDI, principalment pels exàmens periòdics al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (163). 251 d’aquestes autoritzacions provenen del campus de la Ciutadella, principalment per exàmens periòdics; 47, del Poblenou; 188, del Mar, i 14, del Rectorat. La memòria del servei sanitari del Servei de Prevenció aliè PrevenControl, S.A. posa de manifest que 84 persones, la majoria PDI de nova incorporació, han renunciat finalment a passar l’examen de salut, per la qual cosa el nombre d’exàmens de salut practicats és de 416 (106 inicials, 293 periòdics, 16 extraordinaris i 1 per reincorporació després d’una absència perllongada per incapacitat), un valor molt inferior al d’anys anteriors (300 persones menys que el 2015). D’aquests exàmens, es van expedir 380 certificats d’aptitud, 17 d’aptitud condicionada associada als exàmens extraordinaris i de retorn, i 3 sense aptitud en no haver-se conclòs la valoració dels casos per trobar-se les persones en situació d’incapacitat. També s’han fet 396 analítiques.
  1. Àmbit de la promoció d’hàbits de vida saludables, que té com a missió oferir a les persones recursos per cuidar millor la seva salut, mitjançant el propi control de les situacions de risc derivades de l’estil de vida i del lloc de treball. Destaca, en l'àmbit de la prevenció de malalties, i associat als exàmens de salut, l’oferta d’una analítica de sang i d’orina a les persones que ho han sol·licitat, quan aquesta no representava una prova complementària inclosa en el protocol mèdic d’aplicació. Entre els principals indicadors de salut obtinguts, destaca que de les 416 persones que han passat l’examen de salut, el 15% fuma habitualment, el 24,5% no fa cap activitat física habitualment, el 21,25% presenta sobrepès, i un 7 % de la població estudiada té uns graus d’obesitat amb nivell de risc per a la salut. Altres valors de risc cardiovascular també presenten valors preocupants. D’altra banda, també destaca el disseny, la coordinació, el desenvolupament de continguts i la implantació de la campanya d’educació per la salut “+salut 2016, guanya salut a la UPF” . Claus per millorar el teu benestar davant l’ordinador”, executada entre l’abril i el novembre; així com l’organització de la Setmana Saludable a la UPF, en col·laboració amb el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, i l'execució de les activitats pròpies.

  2. Àmbit de l’actuació en situacions d’urgència sanitària i d’emergència, que té com a missió minimitzar els efectes de les situacions d’emergència i d’atenció mèdica d’urgència. Destaca la coordinació i el desenvolupament del programa de reciclatge periòdic del personal actiu en el Pla d’Actuació davant d’emergències, adscrit als edificis dels campus de la Ciutadella, del Poblenou i del Mar i al Rectorat.

  3. Àmbit de transferència del coneixement, que té com a missió contribuir a la política d'excel·lència de la Universitat, compartint amb la societat l'experiència d'aplicació pràctica i de coordinació de l'acció i la gestió preventives. S'ha presentat una sol·licitud per a la concessió de l'incentiu "BONUS" com a empresa que ha contribuït especialment a la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral i regulat pel Reial Decret 404/2010, de 31 de març, que concedeix la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social. També s'ha presentat una candidatura a la VIII edició dels Premis Atlante a la Prevenció de Riscos Laborals, que va resultar finalista, i a la XII edició del Premi Ignasi Fina de Salut Laboral 2016.