Durant el curs acadèmic 2016-2017, amb la fita de dotar de l’estructura adequada les unitats perquè prestin millor els serveis i sempre en línia amb els objectius estratègics, s’han creat i s'han regulat les unitats següents:

  • Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), el qual ha de contribuir a la transformació del model d’aprenentatge per mitjà de la innovació, amb una atenció especial al multilingüisme i les llengües, a la formació del professorat, a l’assessorament pedagògic i al pla d’acció tutorial, entre altres. Alhora, s'estableixen els quatre àmbits de funcionament: Innovació Docent, Multilingüisme, Formació, Coneixement i Aprenentatge i Administració i Gestió de Recursos.

  • Unitat d’Igualtat: atès el compromís institucional de la UPF per la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit de l'educació superior i l'objectiu d'igualtat proclamat legalment, per acord del Consell de Govern de 26 d’abril del 2017, es va regular la Unitat d'Igualtat, la qual s'estructura com un servei universitari especialitzat. Aquesta unitat té com a objectius assessorar els òrgans de govern de la Universitat, elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d'igualtat a la UPF i coordinar les accions específiques que puguin exercir en aquest àmbit els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives.

Enguany, l’Àrea de Recursos Humans i Organització ha continuat les seves actuacions en altres àmbits.


Cal destacar que s’ha continuat treballant en la millora de la comunicació interna, amb l’objectiu de fer arribar la màxima informació de l’activitat de l’Àrea, tant de projectes estratègics com de processos que afecten el PAS i el PDI, acompanyant-los d’un pla de comunicació que incorpora accions comunicatives en diversos canals i adreçats a diferents actors (agents socials, equip de comandament, col·lectius específics, etc.), garantint la comunicació top-down. En total, s’han elaborat 15 plans de comunicació associats a la difusió de projectes, processos i canvis organitzatius.

S'ha de ressaltar la continuació dels treballs per al desplegament del mapa de processos de la UPF. Actualment, n'hi ha un de 15 unitats, sobre un total de 18, és a dir, el 83,3 %. Cal assenyalar que s’han identificat els processos clau i, ara per ara, hi ha un total de 833 processos operatius de tercer nivell definits, dels quals 172 estan diagramats, és a dir, un 20,6%. Hem de destacar que la diagramació de processos és clau per al bon funcionament de l’organització de la unitat.

Alhora, s'ha documentat els processos específics associats al Sistema de Garantia Interna de Qualitat de 4 dels 8 centres (Humanitats, Ciències de la Salut i de la Vida, Ciències Polítiques i Socials i Dret). També ha iniciat l’actualització dels 76 processos transversals associats al Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat.

Per facilitar la gestió per processos a les diferents unitats, s’està avançant en el desenvolupament de l’aplicació de gestió del mapa de processos, mitjançant la qual es podran registrar i actualitzar la informació clau dels processos com una eina bàsica per a la seva organització.