Visualització del contingut web

L’estratègia per implementar la responsabilitat social requereix tenir una visió transversal i desenvolupar un treball en xarxa que passa necessàriament per establir aliances amb altres institucions i entitats per tal d'assolir objectius comuns. En aquest sentit, la UPF ha col·laborat amb diferents grups de treball i xarxes tant de l’àmbit universitari com social.

Pel que fa als sistemes d’avaluació i de retiment de comptes de la responsabilitat social, la UPF es troba en la recta final de l’elaboració d’un model d’avaluació basat en el Global Reporting Initiative (GRI), treball que es fa conjuntament amb la Universitat de Barcelona i que està previst de finalitzar al llarg d’aquest any.

Els avenços sobre aquest projecte i el disseny estratègic en l’àmbit de la responsabilitat social es van exposar en les jornades Aspectes Emergents de l'RSU: La Recerca i la Innovació Responsables, que van tenir lloc a la Universitat Jaume I de Castelló, el novembre del 2016. La UPF va participar-hi amb la taula rodona “Experiències en RSU” i amb la presentació de la comunicació “La adaptación de la guía G4 de la Global Reporting Initiative (GRI) en el ámbito universitario”.

Pel que fa als grups de treball interuniversitaris, la UPF ha participat en la Comissió de Responsabilitat Social de l’ACUP i en els diversos grups que se'n deriven, un dels quals ha estat el de Docència, relacionat amb l’educació per al desenvolupament (EpD). La base de treball és el projecte ESDU, que coordina la Fundació Autònoma Solidària (FAS), i que s’orienta a desenvolupar estratègies compartides per integrar l’educació per al desenvolupament a la docència.

Així mateix, el grup ha organitzat seminaris interuniversitaris de treball en EpD: L’Educació per al Desenvolupament en els Estudis de Grau i Construint una Universitat Crítica i Compromesa.

Quant al grup de treball de cooperació de l’ACUP, la feina en xarxa se centra a preveure la futura acollida i integració de refugiats a les universitats catalanes. Per això, han tingut lloc diverses trobades entre els responsables de cooperació al llarg del curs i s’han creat recentment dos grups de treball per elaborar propostes conjuntes dintre del sistema universitari català pel que fa a l’acollida de refugiats: un sobre qüestions d’accés i l’altre, sobre formació i mentoria adreçada a refugiats, que s’haurà de posar en marxa a inicis del curs vinent.

D’altra banda, en el marc de la Xarxa Vives, la UPF ha estat seu de les trobades d’unitats d’igualtat (6 i 7 d’octubre) i del Grup de Treball de Cooperació (19 d’octubre), amb especial protagonisme en el grup d’igualtat, en què la UPF ha actuat com a coordinadora durant aquest curs.

El Programa d’Activitats de Compromís Social (PACS) continua fomentant la realització d’activitats de contingut social entre la comunitat universitària. Així, han participat 177 membres en activitats de compromís social, que inclouen els àmbits de voluntariat, solidaritat i cooperació, promoció de la salut, sostenibilitat ambiental o igualtat de gènere.