D'acord amb les línies estratègiques de la Universitat, aquest curs s'ha consolidat el nou servei d'impressió i d'explotació dels centres de reprografia. El nou contracte del servei, adjudicat a Ricoh, ha assolit un alt nivell d’eficàcia i s’han pogut complir les previsions respecte a la producció mínima garantida de documents.

Actualment es treballa en el disseny del sistema que permeti incorporar petits equips d'ús individual al sistema.

També durant aquest curs, s'ha ajustat el funcionament del nou servei de restauració i cafeteria als campus de la Ciutadella i del Poblenou, on s'ha incorporat, entre altres qüestions, bona part dels requisits continguts a les mocions aprovades al Claustre sobre contenció dels preus i criteris de menjar saludable.

Actualment, es treballa en diferents propostes de millora del servei i està prevista l'ampliació de llocs a la terrassa de la cafeteria de l’edifici Jaume I, que entraran en servei a l’inici del proper curs.

Per altra banda i en aplicació del Pla de Sostenibilitat, es manté el compromís de control eficient i contenció de la despesa energètica, tant pel que fa a la contractació, com pel que fa al control i la reducció dels diferents consums amb la consegüent reducció de la petjada ecològica de la Universitat.

Per al proper curs està previst iniciar una campanya de substitució de les ampolles d'aigua envasada en plàstic per gerres de vidre. La campanya començarà per l'edifici Mercè, seu del Rectorat.