El curs 2016-2017, durant el qual s’han celebrat eleccions a rector, ha estat un curs de balanç i revisió de les actuacions dels darrers quatre anys i de presentació d’un projecte que doni un nou impuls a la Universitat per als propers anys.

Un dels eixos del primer mandat va ser el plantejament d’una reforma organitzativa per dotar els àmbits acadèmics de major protagonisme i responsabilitat en el devenir de la Universitat. Aquest darrer curs s’han constituït totes les unitats de coordinació acadèmica (UCA) i les unitats de gestió i administració (UGA), en fase pilot. En relació amb això, s’ha definit el model organitzatiu i s’ha resolt la convocatòria de les vuit places de cap d’UGA.

Un objectiu no menys important dels últims quatre anys ha estat treballar per pal·liar les conseqüències de les dificultats creixents que se’ns han presentat en el desplegament de la política de professorat, a causa de les restriccions externes en la convocatòria de places, i en altres mesures que permetin l’estabilització i la carrera professional de tot el personal de la Universitat. Aquest curs s’han pogut convocar places a catedràtic d’universitat, després de més de cinc anys sense possibilitat de fer-ho. També s’han convocat places per incorporar nou professorat permanent i s’han pogut requalificar 68 treballadors del personal d’administració i serveis.

En l’àmbit de la docència hem continuat refermant la nostra aposta per un model docent, singular i innovador. La formació transversal de lliure elecció o l’aprovació d’un programa de minors han estat algunes de les novetats d’aquest curs, així com l’inici de noves titulacions emergents, com Global Studies o Bioinformàtica. Tenim també una presència important en l’àmbit de les diverses plataformes de MOOC. Així, la preocupació per la qualitat es fa palesa en l’alt nombre de titulacions acreditades per AQU, fins al punt que és la universitat que obté un major percentatge de titulacions acreditades amb excel·lència.

Pel que fa a la captació de fons competitius per a la recerca, continuem obtenint un índex molt elevat d’èxit. Ens els deu anys d’existència del European Research Council, la UPF ha rebut 28 ajuts per valor de més de 45 milions d’euros i se situa com la segona institució espanyola amb més beques rebudes, i la primera entre les universitats. En les convocatòries estatals també obtenim un èxit important, que se situa al voltant del 70%. Així mateix, els nostres recercadors també tenen una participació molt important en els programes ICREA.

En els àmbits de la internacionalització, el compromís social o la projecció de la Universitat, tant en el seu entorn local més immediat com internacional, s’han continuat desplegant iniciatives i programes d’acord amb el camí traçat pel nostre Pla Estratègic.

Els propers anys han de servir per consolidar les reformes posades en marxa, per avançar en l’aplicació d’un model propi de docència que ens continuï distingint de manera destacada del nostre entorn i que ens faci cada cop més atractius internacionalment, consolidar la fortalesa de la UPF en el terreny científic i assegurar el finançament i la sostenibilitat de la institució.

La memòria que presentem avui recull l’activitat i els resultats assolits pel treball i l’acció dels diferents àmbits i serveis de la Universitat durant el curs 2016-2017. Els bons resultats, reconeguts pels principals rànquings universitaris nacionals i internacionals són fruit de l’esforç que tota la comunitat UPF duu a terme en un context que continua sent restrictiu i ple de dificultats. És en aquest sentit que crec que el que hem aconseguit, amb la implicació i el compromís responsable de tota la comunitat, té més mèrit encara i ens permet mirar el futur amb confiança.

 

Jaume Casals
Rector de la Universitat Pompeu Fabra