Pla d’Acció pel Multilingüisme

Arran de la creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), es reforça significativament l'àmbit del multilingüisme i es preveu una major coordinació de totes les unitats i accions relacionades amb la llengua catalana, el multilingüisme i la política lingüística, amb l’objectiu d’actualitzar el Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM), d’acord amb les línies del Pla Estratègic i a partir de l'informe per a la diagnosi del PAM (2018-2025). 

Aquest curs, s'ha presentat un document de conclusions i de propostes de la Comissió de Política Lingüística de la UPF, a partir del qual s'elaborarà un nou PAM adaptat a un nou model docent que s'està definint des del CLIK.

 

Política lingüística en l'àmbit administratiu i acadèmic 

Estudiants

Diagnosi i acreditació de tercera llengua

La postal Acredita el teu nivell de llengua estrangera s’ha repartit entre els estudiants de primer curs de tots els graus (un total de 21), per tal de donar a conèixer la política lingüística universitària. En el Curs d’Introducció Universitària (CIU) també hi ha una sessió dedicada al PAM i a la política lingüística de la Universitat. Durant el primer trimestre del curs 2016-2017 s’ha fet una forta campanya de recollida de dades lingüístiques i difusió entre els estudiants de primer curs, amb l’objectiu de disposar d’una radiografia de nivells prou acurada que permeti implementar mesures i actuacions concretes per millorar les competències lingüístiques dels estudiants. Cal ressaltar que dels estudiants de nou accés matriculats, més de la meitat estan diagnosticats amb un nivell B2 o superior (dades extretes a partir dels resultats de les PAU), i un 30% està acreditat amb un nivell B2 o superior (a partir de certificats presentats durant la matrícula).

El marc legal obliga els alumnes que han iniciat els estudis de grau a partir del curs acadèmic 2014-2015 a haver d’acreditar un nivell B2 de llengua estrangera per obtenir el títol de grau. Des del primer moment, la UPF ha fet esforços per prioritzar el requisit d’acreditació lingüística i ha dut a terme actuacions diverses, com ara campanyes de difusió, recollida de dades, sessions informatives o cursos d’introducció a la universitat. A diferència dels altres anys, els estudiants amb nivell de tercera llengua acreditada han presentat el certificat oficial en el moment de fer la matrícula.

Com a primera fase d’aquest procés d’acreditació, la UPF ofereix una prova de diagnòstic lingüístic, per assegurar que els seus estudiants, amb caràcter general, tenen un nivell de coneixements de la llengua anglesa equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) (avançat). Aquest és el nivell exigit per poder cursar els continguts acadèmics en llengua anglesa, previstos per al tercer i quart curs; per poder accedir, amb èxit, a la mobilitat i a les pràctiques internacionals, i per superar el requisit d’acreditació. D’acord amb aquest nou requisit, la UPF ha aprovat un acord de Consell de Govern sobre el nivell de competència d’una tercera llengua, ha modificat la Normativa acadèmica en crèdits i n’ha actualitzat els annexos corresponents.

Prova de Diagnòstic Lingüístic

La Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL), que la Universitat ha ofert a tots els estudiants de primer de grau abans de començar els estudis, determina el nivell d'anglès en relació amb el nivell B2 del MECR. Durant el curs 2016-2017 hi ha hagut 366 estudiants inscrits i 237 estudiants, finalment, presentats a la PDL. Del total d'estudiants presentats, un 26% ja té el nivell de coneixements d'anglès exigible; un 19% necessita un any de formació per poder acreditar un nivell avançat d'anglès i un 55% necessita dos anys o més de formació.

4.29. Resultats de participació i de nivells de la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL). Curs 2016-2017 

Atès que la PDL és simplement una diagnosi de nivell i no pas una acreditació, la certificació es pot fer efectiva en qualsevol moment del grau, per mitjà de certificats oficials externs o bé per mitjà d’una prova certificadora interna (PCCL o CLUC).

Prova Certificadora de Competència Lingüística

La Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) és una prova que certifica que l'estudiant ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent al nivell B2 del MECR. Aquest curs acadèmic s'han fet sis convocatòries d'examen: els dies 2 de setembre, 4 i 18 de novembre, i 9 de desembre del 2016, i els dies 10 de març i 30 de juny del 2017. A les convocatòries d’aquest curs acadèmic, s'hi han presentat 428 estudiants (queda pendent la convocatòria de juny).

Premi al Foment del Multilingüisme

Amb l’objectiu d’incentivar l’aprenentatge de llengües entre els estudiants, la UPF atorga el Premi de Foment del Multilingüisme, el qual s’adreça a estudiants de qualsevol ensenyament de grau de la UPF que poden beneficiar-se d’un curs de llengua gratuït. S'ha d'haver fet la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL), en anglès, de la UPF en el moment de la convocatòria del PFM, i haver obtingut en aquesta prova un nivell B2 o superior del MECR. L’any 2016 s’han atorgat 15 premis, distribuïts, segons les seves preferències, en 6 cursos de francès, 3 de japonès, 3 d’alemany, 2 d’anglès superior i un d’italià.

Ajuts Parla3

La Generalitat de Catalunya ha creat el programa de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües (PARLA3), amb la finalitat de fomentar la millora del coneixement d’una tercera llengua. Aquest programa consta d’una modalitat d’ajuts a la formació, impartida per mitjà d’Idiomes UPF, i també d’una modalitat de certificació en què se subvenciona l’import de l’examen CLUC. En cas d’aprovar l’examen, l’estudiant només pagaria 25 euros, en lloc dels 75 euros que costa la prova. Tot i els esforços per part de la Generalitat de prorrogar el programa PARLA3 i també de la UPF d’adaptar i oferir cursos de formació a mida, la demanda d’aquest tipus d’ajut és força baixa. Possiblement, aquest any s’invertirà la tendència, tenint en compte que, com a novetat, se subvencionarà també l’import de les proves pròpies de les universitats.

Professorat

Acreditació del coneixement de català

D’acord amb el marc legal, la UPF ha aprovat una normativa interna per regular l’acreditació del coneixement suficient de català per part del professorat universitari. Per tal de garantir el correcte desplegament de la normativa, la UPF ha dissenyat un complet programa de suport a la docència en català i ha implementat un extens sistema d’acreditació per a tot el PDI que necessiti formar-se i acreditar el nivell suficient del català. El programa vetlla per assegurar la comprensió de la llengua catalana per part dels docents que s’acaben d’incorporar i que ho necessitin, promoure la formació contínua i especialitzada del PDI en llengua catalana, facilitar l’acreditació de la competència lingüística adequada per a l’exercici de la docència, i facilitar, de manera transversal, eines de suport i seguiment pel que fa a la generació de materials docents i la interacció a l’aula. Quant a l’acreditació del coneixement de català per la via oficial, hi ha hagut 2 candidats aptes a la convocatòria del 2 de desembre del 2016. A la convocatòria de juny (encara pendent), s’hi han inscrit 8 professors. Per altra banda, només 1 professor ha acreditat el nivell de suficiència, via avaluació docent.

 

Política institucional per a la difusió i la projecció del català i el multilingüisme

Convocatòria INTERLINGUA

Al llarg del 2016 la UPF ha dut a terme, amb el suport de l’Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d’Universitats i Recerca i la col·laboració de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), diversos projectes i actuacions de normalització lingüística, entre les quals destaquen: elaboració de proves interuniversitàries per a l’acreditació dels nivells de coneixements lingüístics de terceres llengües; convocatòries de proves interuniversitàries que permetin l’acreditació dels nivells de coneixement de terceres llengües i del nivell de suficiència de català; elaboració de recursos que condueixin a incrementar la docència i la recerca en català i en terceres llengües; programes i activitats orientats a potenciar l’acollida i l’intercanvi lingüístics i culturals dels estudiants internacionals i locals; i manteniment i actualització dels espais d’autoaprenentatge de llengua catalana i de terceres llengües adreçats a tota la comunitat. En aquesta ocasió, l’import atorgat ha estat d’uns 25.000 € aproximadament. El mes de març ha sortit publicada la convocatòria INTERLINGUA 2017 per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari.

Xarxa Vives d’Universitats

La UPF és membre de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives. Aquest any, han tingut lloc dues comissions de llengua, el 24 de gener i el 3 de maig del 2017, i s’ha programat una sessió en el marc de les jornades universitàries del Fòrum Vives, els dies 10 i 11 d'octubre del 2017, sobre formació per al PDI que imparteix docència en una tercera llengua. 

Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d’Universitats i Recerca

L’Oficina convoca habitualment reunions en què es tracten temes relacionats amb la llengua catalana, el multilingüisme i la política lingüística universitària, tant en l’àmbit autonòmic, com nacional i internacional.

Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

La UPF és membre del Ple de la CIFALC, i durant l'any 2016 també n'és membre de la Comissió Permanent i la Comissió Mixta de Seguiment. En el si d’aquesta comissió s’està debatent el nou model interuniversitari CLUC, amb l'objectiu d'incloure a les convocatòries les proves pròpies amb segell ACLES. 

Actes i jornades

La UPF participa i organitza de manera activa i decidida actes i jornades de caràcter multilingüe. Entre aquestes, convé destacar el Fòrum Vives: Jornades de Formació per al PDI de Tercera Llengua, que va tenir lloc els dies 10 i 11 d’octubre del 2016 a la Universitat Pompeu Fabra. L’àmbit del multilingüisme també va coorganitzar, juntament amb la Càtedra Pompeu Fabra, la II Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra “Multilingüisme en blanc i negre”, que va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Universitat Pompeu Fabra els dies 10 i 11 de novembre del 2016.

S'ha de destacar també l’assistència al V Simposi FIESOLE: ELF and World Englishes in academia: challenges and multiple perspectives of (i) institutions, (ii) early career academics, and (iii) language professionals, a la London School of Economics, els dies 13 i 14 de març del 2017; a la Conferència Internacional: Multilingualism in Society, Politics and Education, a Freiburg, els dies 16, 17 i 18 de març; a la taula rodona "El model lingüístic de la UPF a debat”, al campus del Poblenou, el dia 25 de maig del 2017.

European Language Council

La UPF és membre fundador d’aquesta associació des de l’any 1997 i, com a tal, participa en els projectes de llengües subvencionats per la Comissió Europea. Del 30 de novembre del 2016 al 2 de desembre del 2017 ha tingut lloc a la Universitat Catòlica del Sacro Cuore (Milà) el Forum ELC “Languages and societat challenges. The role of higher education”, aprofitant que també tenia lloc la XVIII Assemblea General Anual.

 

Oferta formativa en llengües

El CLIK ha dut a terme les accions formatives en llengües per al curs 2016-2017, en el marc del Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), amb la intenció de millorar la fluïdesa oral i la capacitat d'expressió escrita en llengua anglesa i llengua catalana del personal docent i investigador (PDI), tant a les classes com en presentacions i congressos internacionals.

Durant aquest curs acadèmic, s'han programat un total de 20 accions formatives i se n'han acabat oferint finalment 16, distribuïdes de la manera següent: 6 cursos sobre llengua catalana, 9 sobre llengua anglesa i 1 sobre francès. En total, s'han ofert 60 hores de formació de llengua catalana, 170 hores de llengua anglesa i 20 hores de llengua francesa.

4.30. PAM. Oferta formativa per trimestres. Curs 2016-2017

Del total de 58 inscrits als cursos de català, 25 han obtingut el certificat d’assistència. En canvi, el nombre d’inscrits als cursos d’anglès arriba als 146, i el certificat d’assistència l’han obtingut 44 participants.

Els cursos institucionals de llengua catalana i espanyola que ofereix Idiomes UPF també han estat subvencionats pel CLIK. Es tracta de cursos trimestrals, de 45 hores, per a alumnes d'intercanvi –de grau i de postgrau– i PDI.

En el marc de l’objectiu de promoure la llengua catalana a la UPF, la Càtedra Pompeu Fabra organitza, a través d’Idiomes UPF, tres cursos per conèixer Catalunya i la cultura catalana, destinats als estudiants internacionals de la Universitat: Catalan Survival Kit, A Quick Glance at Catalonia i What Else Should I Know about Catalan Culture?

 

Programa Erasmus+

El programa Erasmus+ convoca cada any 10 ajuts adreçats a personal docent i investigador de la UPF. En la convocatòria 2016-2017, aquests ajuts s’han atorgat al llarg de quatre terminis, amb un total de 12 sol·licituds presentades, corresponents a dos tipus de mobilitats: docent i formativa.

Max Weber Programme

Enguany, l’àmbit del multilingüisme ha coordinat la 2017 Max Weber Teaching Practice Week, una iniciativa d’acollida d’estudiants de la European University Institute (Florència), que forma part del conveni de col·laboració que la Universitat té amb aquest centre de recerca. Del 8 al 12 de maig, la UPF ha acollit 7 postdoctoral fellows de diversos països que han dut a terme pràctiques docents als departaments de Ciències Polítiques, Economia i Empresa i Humanitats. A més de rebre formació pedagògica per part de professors de la nostra institució, els fellows han estat tutoritzats per 4 tutors de la UPF i acompanyats de 6 mentors, retribuïts pel programa. La UPF participa en aquest programa des del 2010 i fins avui ha acollit més de 50 becaris postdoctorals internacionals.

Comunicació

Amb una clara voluntat de fer més accessible la informació lingüística de la institució a la comunitat UPF, l’àmbit del multilingüisme ha accentuat enguany la utilització de tots els canals de comunicació de la Universitat.

Web i canals de comunicació institucionals

S’ha redactat en català i traduït al castellà i a l'anglès els continguts de la nova web del Center for Learning Innovation and Knowledge (www.upf.edu/web/clik). Enguany, s’han publicat 33 notícies relacionades amb la llengua i la política lingüística de la Universitat.

Consultes i incidències lingüístiques

Una altra de les millores substancials en aquest àmbit ha estat la reestructuració del procediment per vehicular consultes i queixes relacionades amb l’ús de les llengües a la Universitat. Des d’aquest any, les peticions d’informació se solucionen àgilment mitjançant un formulari en línia. L’increment d’ús ha estat notori: el curs 2016-2017, l’àmbit ha registrat i ha resolt 16 consultes i una queixa, en comparació amb les 5 consultes documentades el 2015-2016.

Informes i publicacions

D’acord amb la voluntat de  fer més transparent i accessible el coneixement lingüístic generat a la UPF, l’àmbit del multilingüisme publica periòdicament informes universitaris i materials diversos, accessibles a través de la web del CLIK. En el curs 2016-2017 destaquem el llibre Integrating Content and Language in Higher Education: Perspectives on Professional Practice (2017, Peter Lang) i l’informe de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) Documento marco de política lingüística para la internacionalización del sistema universitario español. A més, s’han publicat dos informes sobre els usos lingüístics a la UPF: "English as a medium of iInstruction a la UPF", i un informe sobre el programa d'ajuts Erasmus+ per a PDI.