Fons bibliogràfic en diferents suports

  • Monografies: 584.000 exemplars en suport físic (paper, CD, DVD, microformes, etc.) i 35.000 títols en suport digital i en accés remot.
  • Publicacions en sèrie: 12.400 col·leccions (corresponents a 11.750 títols) en suport paper i 21.100 títols en suport digital i en accés remot.

En conjunt, i en termes absoluts, el curs va suposar, respecte al fons en paper, un lleuger increment del fons de monografies i la continuació de la reducció de les col·leccions i els títols de publicacions en sèrie. En paral·lel i respecte als documents d’accés remot, va continuar l'increment, més significatiu en el cas de les monografies que en el de les publicacions en sèrie. 

Pel que fa a la procedència de les monografies ingressades, el 41% es va adquirir per compra; el 26%, per donació, i el 33% restant, per cessió, en què destaca la continuació del processament del fons de monografies cedides pels hereus d'Eugenio Trías.

Fons transferits al GEPA

Es van continuar transferint fons de baix ús, tant de monografies com de publicacions en sèrie, al magatzem cooperatiu Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés (GEPA) del CSUC. En finalitzar el curs 2016-2017, la UPF hi tenia dipositats 56.000 volums de monografies (equivalent a gairebé el 10% del seu fons bibliogràfic en paper) i 3.600 col·leccions de publicacions en sèrie (equivalent al 29% de les col·leccions de publicacions en sèrie en paper).

Desafectació de fons

Al llarg del curs es va portar a terme un nou procés de desafectació de fons, amb un volum total aproximat de 3.000 exemplars que, per diferents motius (obsolets, en mal estat, perduts, duplicats, etc.), restaven valor a la col·lecció.