Nombre de títols en suport paper 11.750
Nombre de títols d'accés remot 21.100