Capítol%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

35.217.207,18

26,69

Capítol IV. Transferències corrents

65.805.099,64

49,88

Capítol V. Ingressos patrimonials

3.849.776,20

2,92

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 76.300,69

0,06

Capítol VII. Transferències de capital

22.990.042,51

17,42

Capítol VIII. Actius financers

93.390,06

0,07

Capítol IX. Passius financers

3.904.459,86

2,96

Total

131.936.276,14

100,00