Capítol

%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

33.400.568,20

25,11

Capítol IV. Transferències corrents

65.753.135,00

49,42

Capítol V. Ingressos patrimonials

7.263.984,00

5,46

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 11.510,00

0,01

Capítol VII. Transferències de capital

26.610.000,00

20,00

Capítol VIII. Actius financers

30,00

0,00

Capítol IX. Passius financers

2.525,00

0,00

Total

133.041.752,20

100,00