Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

66.186.228,68

49,75

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

28.038.587,66

21,08

Capítol III. Despeses financeres

646.724,53

0,49

Capítol IV. Transferències corrents

6.651.433,50

5,00

Capítol VI. Inversions reals

27.972.580,00

21,02

Capítol VII. Transferències de capital

25,00

0,00

Capítol VIII. Actius financers

59.415,00

0,04

Capítol IX. Passius financers

3.486.757,83

2,62

Total

133.041.752,20

100,00