El total d’estudiants matriculats el curs 2016-2017 a la UPF són 12.447. A grau se’n matriculen 10.161, dels quals 2.701 són estudiants de nou ingrés a primer curs, i a postgrau, 2.286, dels quals 1.169 són de màster i 1.117, de doctorat.

Tenint en compte tot el Grup UPF[1], la matrícula augmenta fins als 19.160 estudiants, 14.878 de grau i 4.282 de postgrau.

 

Graus

Aquest curs s’han ofert 2.445 places, 60 més que el curs passat, degut a la implementació del nou grau en Estudis Globals (40), i a l’increment de places al grau en Filosofia, Política i Economia  (UPF-UAM-UC3M) i al Grau Obert. Juntament amb el grau en Estudis Globals, aquest curs també s’ha iniciat el doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades (amb una oferta de 15 places que provenen del grau en Traducció i Interpretació), i el grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, que és la reverificació del grau en Enginyeria Telemàtica.

La demanda en primera preferència ha estat de 4.537 sol·licituds. Això significa que la ràtio D/O és d’1,86, pràcticament dues places sol·licitades en primera preferència per cada plaça oferta. Tot i que és lleugerament inferior a la del curs passat (2,03), es manté la tendència dels últims anys. La ràtio D/O ha disminuït en la majoria dels estudis; tanmateix, en el 74% dels estudis oferts a la UPF la demanda és superior a l’oferta, i en el 50% la demanda supera en més de la meitat les places ofertes (ràtio D/O superior a 1,5).

La disminució en la demanda en primera preferència es tradueix en una lleugera disminució en la nota de tall, que del 9,6 de mitjana del curs passat ha passat al 9,1. Tanmateix, les notes de tall s’han mantingut força similars a les del curs anterior, molt elevades en la majoria dels estudis, amb petites variacions en positiu o negatiu, que en la majoria de casos no superen el mig punt.

Durant el curs 2016-2017, el total d’estudiants matriculats a grau superen els 10.000. El seu perfil és d’un 60,6% de noies, de 20,4 anys de mitjana, i residents a Barcelona o a la seva àrea metropolitana (67,4%).


[1] Pel que fa a la docència, el Grup UPF inclou els estudis oficials oferts per la Universitat (estudis integrats) i els oferts pels centres adscrits.

 

Màsters i doctorats

El curs 2016-2017 la UPF ha ofert 31 màsters universitaris[2], amb un total de 1.035 places per a estudiants de nou ingrés. Aquest curs s’ofereixen per primer cop el màster universitari en Comunicacions Mòbils, el màster universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional i el màster universitari en European and Global Law.

Aquest curs s’han matriculat 927 estudiants de nou accés als màsters universitaris de la UPF, una xifra pràcticament idèntica a la del curs passat (928). Del conjunt de màsters oferts, 8 cobreixen totes les places, 14 màsters cobreixen entre el 80 i el 100% de les places i en 6 màsters no s’arriba a 20 estudiants de nou ingrés.

El curs 2016-2017 als màsters universitaris de la UPF s’han matriculat un total de 1.169 estudiants, xifra molt similar a la del curs anterior (1.146).

L’11% dels estudiants de màster provenen de la UPF i el 35%, d’alguna altra universitat catalana. Els estudiants procedents d’universitats espanyoles són el 15%, i el 39% restant vénen d’universitats estrangeres.

Com en els darrers cursos, es manté el percentatge següent: 60% dones, 40% homes, de 26,3 anys d’edat de mitjana.

A la UPF s’ofereixen 9 doctorats. El curs 2016-2017 hi ha 1.117 estudiants matriculats als doctorats, dels quals 268 són de nou accés. El 48% dels estudiants de doctorat són estrangers, bàsicament d’Europa (22%), de Llatinoamèrica (14%) i d’Àsia (9%).


[2] Es fa referència als màsters dels centres integrats a la UPF, no dels màsters dels centres adscrits.