Accions relatives als estudiants

Representació dels estudiants

Consell d'Estudiants (CEUPF)

Enguany, el CEUPF ha mantingut la seva activitat, entre la qual destaca l'organització dels "Espais oberts de reflexió i debat sobre el futur de la universitat". Aquests espais oberts de reflexió tenen l’objectiu de promoure a tota la comunitat universitària el debat sobre el model de la universitat pública catalana. També s'han creat comissions per mantenir un hort urbà i per publicar trimestralment la revista Àgora. El Secretariat Tècnic del CEUPF manté reunions periòdiques mensuals amb l’equip del responsable de relacions amb els estudiants. El CEUPF també ha designat estudiants representants per a diferents òrgans de govern.

Eleccions a delegats

Les eleccions a delegats del curs 2016-2017 mantenen la participació dels estudiants entorn al 48%, fet que suposa uns deu punts més respecte de les eleccions celebrades amb sistema presencial dels anys anteriors. Cal destacar que el nombre de candidats presentats en el curs 2015-2016 ha estat de 178, i això suposa un increment d’un 30% en relació amb l’any passat. 

Programa UPF d'ajuts a l'estudi (situacions sobrevingudes i complement de la beca Equitat)

Ajuts finançats amb aportacions voluntàries dels estudiants de la UPF, d'empreses i d'entitat privades i de la Universitat. Estan adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF, matriculats en ensenyaments oficials de grau, que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder fer front al pagament de la matrícula. Els ajuts en cobreixen l'import sencer o la part no coberta per les beques Equitat. També cobreix les despeses per gestió d'impagament.

-48 sol·licituds presentades:

 • 28 concedides
 • 16 denegades
 • 4 excloses

Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF

Els ajuts del Programa UPF de beques salari estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb escassos recursos econòmics.

Se'n convoquen cinc places, de les quals tres són de modalitat general i dues, de modalitat Prometeus (Institut Milà i Fontanals i Institut Miquel Tarradell).

Els ajuts tindran la durada dels anys del pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent, i consisteixen en una prestació econòmica de 600 euros mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, renovables durant els anys de durada d'un grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria.

- 50 sol·licituds presentades a la modalitat general:

 • 4 concedides
 • 47 denegades

- 4 sol·licituds presentades a la modalitat Prometeus:

 • 1 concedides
 • 3 denegades

 

Altres ajuts

Beques Equitat: acreditació del tram de renda familiar per minorar els preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2016-2017

Aquestes beques, convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), tenen l'objectiu d'afavorir al màxim l'accés dels estudiants als estudis universitaris, i cobreixen un percentatge de l'import dels crèdits matriculats per primer cop, segons el tram de renda acreditat.

Les beques Equitat s'estructuren en sis trams, segons el nivell de renda familiar, els quals van des del tram més baix, 0 i 1, amb un nivell de renda més baix, fins al tram 6, aplicat als estudiants amb el nivell de renda familiar més alt, i per als quals les beques Equitat no cobreixen cap import (excepte per als estudiants d'enginyeries).

-2.700 sol·licituds presentades:

 • 1.776 concedides
 • 363 denegades
 • 561 excloses

Ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia

La convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia té com a objectiu facilitar la mobilitat dels estudiants d'aquest grau que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on es troba la seva universitat, prestant especial atenció als estudiants amb menys ingressos econòmics.

Aquests ajuts es financen amb els fons provinents del conveni signat entre l'Aliança 4Universitats i l'Obra Social "la Caixa", dotat amb 600.000 euros per als quatre anys d'implantació del grau, i compten amb dues modalitats: una modalitat general, amb ajuts de fins a 2.000 euros per estudiant, i una modalitat addicional, que arriba fins a 3.000 euros per estudiant.

-50 sol·licituds presentades:

 • 50 concedides a la modalitat general
 • 26 concedides a la modalitat addicional

El grau en Filosofia, Política i Economia és una titulació conjunta entre la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Carlos III de Madrid.

 

Estadístiques